รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพสิษฐ์  มหารัตนมาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกิตติธัช  โพธิ์ทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายวรเมธ  ชีพธรรมคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายวรนิพิฐ  ธนทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายภากร  นันทอารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายบรรณกานต์  คงพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภูรินทร์  วิสุทธิรัตนกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภีร์นิธิ  สุขใจเจริญกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายวิทวัส  ก่อเจริญวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายพลวุฒิ  ขำโขนงงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤษฏ์  คล่ิองวิถี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายนิธิศ  หวังถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธนภัทร  ตติยานุพันธ์วงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายปัณณวิชญ์  โบว์ศิริกุลเดชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายพันธุ์ธัช  ณ พัทลุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายตะวัน  ศิวลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพีรพัฒน์  พิพิธวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายปุณณวิช  หวังเจริญรุ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธรรมปพน  ปัญญางามเนตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายธีรเมศ  บงกชมาลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชยุต  ชาญวนิชย์กุลชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายพริษฐ์  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชยุตม์  อาจอำนวยวิภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนกฤต  ยูงสมพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายแดนชิน  เศรษฐรังสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสรวิชญ์  พิไชยกาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธนาธร  ปิยสถาพรพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายปพนธีร์  นุ่มวงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายสุทิศร์  คูเจริญไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายศุภวัทน์  ทวีถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพสิษฐ์  โกมลสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกานต์  ก้องเกียรตินที โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกฤติน  เวณุนันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายรชา  ผดุงพิทักษ์ชน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายนิติภูมิ  สุขชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณวัสส์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายคณาธิป  ภัทรกุลทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขสมชีวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภูริ  ภูมีคง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัฐภัทร  บำรุงชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายภัทร  ภัทรวรธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายจีรภาส  ชุติมาสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐชน  แก้วนุกูลทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายวรเวธน์  อัศวลายทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธงทอง  ธงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายเชษฐพันธุ์  ใจเปี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายเศรษฐ์  สิทธิืโชคธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายชพัฒนกฤษฏิ์  จอมพารา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายสิรภพ  จาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายชุติพนธ์  สาตจันพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายวิชญ์  ธรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายณัฐภัทร  จิราภานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายสิกขพันธ์  วรปฏิสมภิทา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนาวุฒิ  วิไลรัตนดิลก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภูวดิษฐ์  เหลืองประพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐภัทร  ลือสกลกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพีรธร  พรหมลิขิตชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายภานุรุจ  แพทย์ชีพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายทรงธรณ์  มัททวกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณพล  กาญจโนปถัมภ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายฆฤณ  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภูมิ  ปฐมกุลเวสารัช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายคณธัช  สุขพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภูมิตะวัน  ชวาลทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณวรรษ  อมรวิลาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายคมสัน  ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายศรัณย์  แสนสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายภูมิพัฒน์  เมฆธน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปฐมพงษ์  คูเจริญไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายศุภกฤต  ทะนุธรรมกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายหฤษฎ์  อดิศัยปัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายรัชพล  สง่าเพิ่มพูน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายบริญญา  เสรีศิริขจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายนัทธภัทร  ภู่ถาวรทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธนเดช  รัตนกรพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนธร  ศิริปุณย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชนาธิป  พาณิชย์บูรพา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายสรยุทธ  มงคลทิพย์รัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายประภาส  ปรีชาเลิศศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายศุภณัฐ  ทวีถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายรุจ  อรุณพฤกษากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลัคนานนทิวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพัทธพล  นฤมลฤทธิไกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายรัตนศีล  รัตนยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายญาณพงศ์  ชัยสิทธิการค้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพล  เวหาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายเมธาวินท์  ทองนที โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณัฐกฤช  รุ่งเรืิอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณัฐวัฒน์  อัศวเสริมเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกรธวัช  ตันชวลิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายสิรภัทร  เจษฎาพรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภัคธร  เพชรรุ่งรัศมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายชัยธัช  เกตุผาสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิพัฒนชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกรภาวิศ  บัณฑิตสาธิสรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวศกร  นพวรรณพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปรมะ  ฤทธิบันลือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายกิตติ  กมลรัมย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชลภัทร  วรงค์ชยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นายพีรภาส  หาญณรงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสารัช  นันทนาทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐวงศ์  ชินวรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพบระวี  ธาตุนิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเพิ่มระวี  ธาตุนิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายจิรสิน  จานะพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสรวิศว์  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชยณัฐ  รัศมีเจริญชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายภูรินท์  ถนอมศักดิ์ยุทธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายคณัสนันท์  สัมมากสิพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายมีนธดา  วัฒนารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายวงศธร  เลิศอัศวรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายแทนปิติ  สุภัทรวณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐดนย์  วุฒิมงคลชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปิยเชษฐ์  กานดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฐพนธ์  หวู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสรสิช  คงปัญญากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายพิพัฒน์  วัฒนพิทยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายมาตุภูมิ  สุนทรธานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภูริพรรดิ์  เชาว์ประเสริฐกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นายธีรเมธ  รัศมีเจริญชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายกฤตนันท์  อินทโฉม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายสรกฤต  บุญนำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชินพัทร์  นิธิพรศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายชิษณุพงศ์  สถาปนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพงศ์พล  แดนพิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสรวิชญ์  ศมาวรรตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนกฤต  มณีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกีรติ  เจียรเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปุณณัตถ์  พวงไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภัทรพล  ตันนิรันดร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายปรมะ  สวรรค์ปัญญาเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพัสกร  ลี้สุทธิพรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพสิษฐ์  ลี้สุทธิพรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายศุภวิชญ์  ผึ้งแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายวรินทร  ธัญภัทรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายชาลี  โลหะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเอกดนัย  เอื้อวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายเอกกณิศ  เอื้อวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายจิรวัฒน์  กองแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายพชร  ชื่นภิรมย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายวิศรุต  อุดมศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายฆฤณ  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายรวิชญ์  บุตรดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายนรบดี  เกตุแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพศินณัฐ  วงศ์ธัญวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชวนนท์  วงศ์ตระกูลจง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายประทัด  โพธิครูประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนิธิวัฒน์  ธรรมปริพัตรา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพลกฤต  คำภู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปรัชญา  พาหุโยธินคุณา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายศรณ์พสิษฐ์  อุทัยนฤมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายโชติพัฒน์  ตั้งจิตเจริญพณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายปรัตถ์  เกษรแพทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพีรัช  กิจธนามงคลชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปฏิภาณ  ศักดิ์ธนวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกรินทร์  เกษรแพทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายปุณณวิช  เจนสถิรพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพงศ์ประภัทร์  โยขรรเวศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพรหมลักษณ์  ธีระปัญญาชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายรัญชน์  อริยศรีวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายแทนไทย  เปรุนาวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายภัทชณณ  สุระคำแหง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภูฟ้า  จันทรพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสิริบุตร  วานิชพงษ์พันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนวัฒน์  อนันต์สุขเสรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอธิบดี  จำปาเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายศรุต  ศรีศุภภัค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปองชยุต  วัชรบุษย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายชานนท์  เลิศนีรนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายวรินทร  แซ่อั๊ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูมิ  พิบูลโภคานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายสิรภพ  สายรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายพันธิน  พินทุสรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธู์ดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายฐิติวัสส์  อัศวเลิศพลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกมล  ทั่งทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกิตติภณ  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายนันทวัฒน์  ยังตรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกษิดิศ  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปฏิพัทธ์  หงส์จันดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายณัทพัฒน์  พนาถิรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเจนวิทย์  แสงแจ้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมชีวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายนภีรติ์กุล  คณากรไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณภัทร  อังสุนันทวิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายบูชิตะ  อคีรโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายแทนไทย  เปรุณาวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายพลพงษ์  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกาณฑ์  เกรียงวุฒิไกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูเบศ  อุฬารเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายอภิชา  อ่อนอำไพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัฐพงค์  ธำรงวีระวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศิรประกฤษฎิ์  ลิ้มตระกูลธงชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายปรานต์  ชโลธรพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายฐปนัท  ช่วงชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศุภณัฐ  เกื้อกูลวิบูลย์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายภัคธร  รุ่งเพชรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกิตติกร  อมรินทโรวาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายจิตริน  โรจน์มหามงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนพล  อิทธิพรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนวัต  เลิศบุญศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภคิน  พงศ์โรจน์เผ่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายภูมินทร์  หวนสุริยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งใจรักการดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายสุภัทร  พันธุ์ชื่นสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายญาณภัทร  เหมรัฐพาณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายทชานน  กิจถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธนภัทร  โอสถเจริญผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปิยะโชค  ธนะพงศ์พิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายพัฒภูมิ  เศรษฐกวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายภารุจ  วุฒิไกรอุดมเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายภัคกร  เมธาเพิ่มสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายวงศ์วริศ  ธัญญาภิวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจ่มใส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวีรภัทร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายศิระ  ตั้งมงคลวณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายสรณัฐิติ  ขจรเกียรติภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายชวินธร  สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอธิญาณภาส  โชติวงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายภรัณยู  ชวาลไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายวชิรวิทย์  พินิตไพศาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนัทชัย  สกุลโรจนวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายกนกชัย  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศุภกร  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายณัฏฐเดช  ธีระพรเพิ่มสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายพงศธร  ตั้งจิตวิริยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธราวุธ  ชิณเพ็ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายจักริน  ตกูลภักดีชุมพล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นายพงศ์พัฒน์  เกียรติธรรมลาภ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนภัทร  เนาถาวร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายสรวิศ  เหลืองวรกุลชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายณฐพล  เลาหเธียรประธาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายสมิทธิ์  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายพศิน  เนตรศุขำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพักรกฤษฏิ์  สิริภูมิวัฒนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายพีรดนย์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายสรวิชญ์  พิพัฒน์วุฒิธร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกฤตธี  พุทธรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธนวิชญ์  มงคลเจริญลาภ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพิชญะ  อภิเชษฐโยธา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกล้าฝัน  แซ่เตีย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสิรภพ  โสภณพนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายธนวันต์  ภาณุทัต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายชิติพัทธ์  วงษ์บุญเพ็ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกิตติธัช  พิสชาติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายรวิภาส  ศิริพิทยกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายวิภู  ศรีทองกิติกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นายศศพล  พงษ์อำไพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวชิรพันธ์  มีพรผดุงเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายรัฐพล  มีลาภ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายศราวุธ  วังหลวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายจิรภัทร  โควินทวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายจักรพรหม  พรหมสิรินิมิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชัยธัช  เอี้ยวเจริญวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายทักษพล  อังสกุลอาภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายวุฒิภัทร  สิริสาธิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชยพล  เต็มหลักทรัพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกฤษฏา  เหลืองศุภโชค โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายจิรัฐตินนท์  ใจสะอาด โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนเดช  ตั้งตรัยรัตนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภัทรพล  ฆังนิมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายชยานันต์  ภัทรเสถียร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายจิระพงษ์  อาจะรียะกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายวรวุฒิ  ปกรณ์ธนภัทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภูมิธันว์  สุวรรณชัยศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจารุวัตร  หวังวิบูลย์ชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายพุฒินาท  ภู่อภิสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายชัชพงศ์  นาคผดุงสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฎฐวงศ์  เกียรติกฤษฏา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปฎิญญา  หาดรักษกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายรุ่งเกียรติ  เลิศกิตติวัฒนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายธีรภัทร  เศรษฐีชัยชนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพงศธร  วีรวิบูรนันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายเอกปวีณ์  เชาวนปรีชา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธีรวัฒน์  ทัตธนานุรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายฐิติวัฒน์  ลิ้มพัฒน์นันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายวรกร  รัตนราษี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายวรธฤษ  จึงเเสงสถิตย์พร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพิชญะ  ประสิทธิมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายนิธิกร  ปุณณลิมปกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายยศภัทร  แก้วนารี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายศุภกิจ  นิธิบุญญาพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายฐิติพงศ์  ปัญญาธโฬ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายจิรายุทธ  จันทรสวาท โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปิยะพัฒน์  จรัสเบญจวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายภูมิภพ  สุวรรณาภิชาติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงยลศิริภัทร  แก้วนารี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนิชาภา  อัศวปยุกต์กุล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอักษราภัสส์  พิมลพรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุวรรธนะ  ตติยพรสุข โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงวีรนันท์  มณีรัฐรุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอรวรา  ภวลักษณาวัติ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายคุณานนต์  เลิศวิลัย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายมนต์ณัฐ  ผกาสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายสมาทาน  ทองวัฒนะนันท์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายณัชพัฒน์  จรรยาอังกูร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายศุภกฤต  ฉายแสง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายชณวีร์  เหมะสิขัณฑกะ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมมานนท์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายชาลี  แซ่เต็ม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสธน  ตั้งยืนยง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 นายวศิน  ทักษิณวราจาร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐภัทร  เลิศศิริมงคลกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายอัจฉริย์  วลีโชติพงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชลเขตร  เทียนธนวินท์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายปัณณวัชญ์  สถาน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนดล  เกียรติกวินวงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายภูรีภัทร  รักบ้านเกิด โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชนันพัฒน์  สิชฌวัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธีรภัทร  แสงนารายณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณัฐภัทร  นาคทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายเจษฎากร  นาคพงษ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภวัต  อรุณชัยชนะ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสหรัฐ  ศรีสวย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นายธนโชค  วานิชผดุงธรรม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายอาชัญวิชญ์  เจนกล้า โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่เจียม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายเตชยุตม์  พลับทอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอชิรวัตติ์  ถาวรวัชร์นิธิกร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายวุฒิภัทร  เกษมสุขมงคล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนภณ  ทองร่มโพธิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธีรภัทร  สุขทิพยาโรจน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายกัญจน์  กาญจนศรีสุขกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพีรวัฒน์  ตันตสิรินทร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพีรณัฐ  คล้ายคลึง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนดล  วงศ์ประภาธิวัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายศุภณัฐ  พยอมแย้ม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโพธิ์อ่อน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายคณุตม์  วีรสุขวาณิช โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธนภัทร  อำนวยวิทย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายเอกชาคริต  โชครัตนวิจิตร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปฏิญญา  รังรักษ์ถาวร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายตรัย  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภาคิน  สายต่อเนื่อง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายณพลพงศ์  ครองธนทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธวัชชัย  สุนทรวรดิลก โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายพีรศักดิ์  ธีระกุลวัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพสิษฐ์  สุรักษา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายอัคเดช  เชาว์ปัญญเวช โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายจิรภัทร  ร่วมพันธ์ทอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายธนภูมินทร์  นาคอุไรรัตน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายชัยวัฒน์  มโนสิทธิ์ชัยกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายธนวัฒน์  สายเรี่ยม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายฐากร  กฤตยาคุณากร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายพัชรพล  วงศ์วิสุทธิรัตน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศีลอำนวย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายศุกรีย์  ผลเกิดสุข โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายทัตพงศ์  ปรุงแสง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเศรณีร  ตรีวัชรีกร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธ์ุ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณภัทร  เลิศสัตตพรกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณัฐชยา  รักเงิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  เหมวิเชียรวุฒิ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกชกร  งามสงวนตระกูล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสุบุญญา  วัติรางกูล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงจิรณัฐ  โพธิ์นิล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวิลาสินี  เตชะพงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสิรภัทร  จตุปัญญาโชติกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปริณภา  ตุ้มทองคำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวิภาวินี  เตชะพงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวตูม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปิ่นกนก  ศรีมาจันทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงเนตรนภา  กิริรัมย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปนัดดา  พิมพา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอธิชญา  แซ่เล็ก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงดนยา  สุภาสอน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงทริตราภรณ์  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนุชวรา  วิทยสุทธาพร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงแพรวลดา  ใจเข้ม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิทักษ์โยธา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิชญ์พิเชฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงอธิติยา  คูณคง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสุวนันท์  พงศ์กันฑ์เอนก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพัชรสุดา  นามวงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีแพรศรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกนกภรณ์  เกื้อกูล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงวิมลวรรณ  อรรถาชน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวตูม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชลิตา  รื่นสายชล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงแพรวนภา  ตั้งวรรณวิทย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอภชญา  เชื่อนเพชร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุทธิดา  อัตถจริยกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสายชล  พรคัมภีร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสโรชา  ผลภักดี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนริสรา  แสงโคตร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงดัลลัชวรรณ  กลันทกพันธ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวรชิสา  เลิศธัญธนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุภัสสรา  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงมนต์นภา  คะแก้ว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงสุพิชชา  รวมกิ่งแก้ว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงธชพร  ดำพะธิก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพริมา  ปัญจบุรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงธัญชนก  ดวงใจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงธันยพร  ลิ่วเจริญศักดิถูล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสุพร  สินสุขใจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชิษณุชา  บัวเผื่อน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนิชาวรีย์  แซ่เอี้ย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงบงกช  บัวศรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงบุษราคัม  เลิศพัฒนชาติ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงธนัชพร  นิรันดรพฤกษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิยดา  พิลากรณ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญชู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศิรฺโสภา  นิ้มวงษ์เริญสุข โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงภูชิญา  สุขศิริ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงภัทรสุดา  พุ่มพันธ์ุวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงไอรินลดา  ภูวัชร์ธนาวงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชื่นนภา  มาบางครุ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงวนัสพร  เจริญไพบูลย์สิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชีพอารนัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอรอนงค์  องคุลีชัยกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซี่ยง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงวิสสุตา  พัฒนชัยโกศล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงอริฐพร  ยุทธ์ธนศิลป์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนฤภร  เชี่ยวชลาลัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงบุษกร  บูชา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงฉัตรกมล  สกุลชาลี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงภกรกัญจน์  ครีวิริยานนท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุธีร์วรพงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงขวัรพิชชา  อัครคงสกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณีรนุช  สันติสุขมงคล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงปนัดดา  กาดกอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกานต์รวี  ลี่ทวีโภไคย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ตั้ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศศิธร  พนานุรักษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฏฐ์  โยธินพัชราธิติ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชลกร  แก่นจักร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนลินรัตน์  ศรีวิริยานนท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกรชนก  ทิพย์แก้ว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปานหทัย  สุขศิล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวนิช โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุจิรา  ตามเพิ่ม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกานต์สินี  เตชะวิบูลย์ผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงญฎานิส  เพียรวิมุต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนันทิชา  จิรังนิมิตสกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัฒนชัยโกศล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปโยธร  ไชยศรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สหชัยเสรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณิชากร  เจริญราษฎร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธนเขตไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวอภิสรา  อมรพงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวอภิชญา  เผือกอ่ำ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญช่วย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงภิญญดา  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวนันทนัช  มะโดด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณธรณ์  ปิยะวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวสริตา  แก้วเกร็ด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสิริวิมล  อ่อนศิระ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวชนิกานต์  นาถึง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงรุ่งรวี  พิพิธมงคลการ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวนนทิชา  โสฒิพันธ์ุชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวพนอรัตน์  เลิศลิลิตรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวกุลฑีรา  ตี่คะกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวรุจิภาส  ฟางศรีสุนันทา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกฤตยพร  น้าเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงภาสินี  มีแต้ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพัชรญา  ปานย้อย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวณัฐณิชา  อิทธิฤทธานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปณิดา  สกุลวีระ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงสิริญา  วงษ์กอบศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  หิรัญโฆษิตวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงศุภกานต์  วิสุทธิอารีย์รักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทรมัสการ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงศลิษา  เศรษฐอุดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวณิชาภัทร์  บรรเลงจิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงวันวิสาข์  รัตนอาภาโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปัญญปรัชญ์  วิทย์ประเสริฐกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงณิชาภัทร  อัษญคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงณัฏฐ์ปวีณ์  งามปิยะกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศิวโรรสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวริศรา  กิจทวีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพิชามญช์  อนุกูลการกุศล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงหทัยชนก  นคราพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพงษ์พิชชา  ชูครุวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงภาสินี  พงษ์พัฒนะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวพิพรรษพร  กัญจนมงคลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงโชติรสา  วณิชฤทธา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวพริมา  ตั้งธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวชัญญา  งานนรดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาววรรณกานต์  จงก้องเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชเนตฤดี  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงผุสชา  ขุนทิพย์ทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวอาคิรา  สุวรรณศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงธันย์ชนก  เตชะรัตนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงบุญญาพร  คงปัญญาสันติสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอภิชญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสิตานันท์  นนทแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกาติโช  บูรณศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวชุติมา  วัตนะกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกัลยดา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงรัตนพัฒน์  กิจบำรุงศาสน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณิชกานต์  วรกิตติคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงศิโรชา  ลาภรุ่งเรืองสิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวณัฐนันท์  สวเวสุ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ไทยธัญญพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสิขรินทร์  สุ่มไสว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวบุญชิตา  บุญโชคช่วย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงชิษณุชา  ชุนเชาวฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวนิธิพร  จันทา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวอิสราภรณ์  ใจสมุทร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวพัดชา  สุขใย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวชนินาฤ  กิจรุ่งรัตนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวอิสรีย์  พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เผือกพูลผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวจิตรลดา  สำเภาวณิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวบุญญิสา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวอรจิรา  อาจารพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวอนงค์นาฏ  ศุกรกมล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงบุญสิตา  เก่งโสภณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวชญานิศ  รัตนเมธาชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ผดุงพรรค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวชาริณา  จงมีพรชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงจินตนาการ  โสพิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงมัชฌิมากร  รอดสุทธิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธญานี  เกียรติ์สุขสถิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอภิสรา  ใจมงคลสิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงหทัยภัทร  ลาภพรศิริกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวศิศิรา  เตชะรุ่งเรืองวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มณีโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงวรรณพร  ชาญธวัชชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงนภาภัทร  มนต์วานิชภักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพัชรพร  แสงอ่อน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชมมิ่ง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิชิตา  เจริญตาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงกนกภรณ์  จงรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงสาทิดา  ดวงศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกรกนก  อมรสุนทรสิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพรรณพษช  เชิดเกียรติสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกานต์ชนก  เทววิชชุลดา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกีรติ  ชมประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัฐณรัณ  พฤฒิอาภากุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงฎมิสา  ธันยาพรสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอติภา  จุฑมาตยางกูร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวภารดี  สุวรรณแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวรวิพิมพ์  ถนอมศักดิ์ยุทธ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวเพชรประกาย  ศิริเผ่าสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพีรดา  ตรีระพงศ์พิชิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวธนัชพร  พวงนาค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญเชิดชัยยันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงปัญญดา  ศักดิ์ศรีสกุลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงวรัญญา  โอฬารสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธรรมสโรช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวปภาวี  กุศลศิลป์วุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวอธิชา  ชนประทาน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิชชาพร  เรืองศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวเวธินี  พูลเพิ่มพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงจิดาภา  เฉลิมกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวพรชิตา  พงศ์สุทธิยากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวศุภิสรา  พัฒนาภากรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงจันทรัสม์  ปวิณวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวจณัสตา  สันติกชกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงวาดตะวัน  แซ่จึง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงภาพร  อุทัยวัฒนภักดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวสุวชานันท์  บวรสิทธิไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสุภัสสรา  คีรีวิเชียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาววีรยา  ความมานะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวชนากานต์  คัมภีรปกรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวปาลิดา  สายทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงณัฐวิภา  ลือสกลกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชนันชิดา  เลาหศรีสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปวริศา  ทิมมณี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงสุพิชชา  นันชนะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวภสวรรณ  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงณัฐนพิน  ตันตินิพันธุ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงนวพรรษ  เปล่งอารมณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงธนารีย์  เกรียงกรกฎ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ญอัมพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงเขมิกา  ชัยวงศ์วุฒิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสิริภัทร  โชติชัชวาล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงวิภาดา  สายทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศลิษา  วิโรจน์แสงทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปัญญพร  โล่ห์ประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงณุภา  สิงห์รุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวรชาชล  พรหมขุนทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงณิชาภัทร  กิจธนไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวพัทธนันท์  ลีลาธีระกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวศิษฎี  ฤทธิ์ผดุงศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงภาสินี  ตรีทิพย์สถิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวณัฐพร  วิมลอนุพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวปราญชลี  มงคลธีระสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวณิชกานต์  ดีประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวชยาภรณ์  ผลโกศล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาววิชญาพร  เกียรติกังวาฬไกล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวธิตา  ว่องวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวญาณิศา  ริ้วรุจา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิมพ์นิยม  นันตยุ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวปรียานุช  จันทร์วิชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกันติชา  ขัตติโยทัยวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวศศิน  ลิ้มทองกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพชรธรณ์  มากมี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงมณีนุช  เลิศมงคลโชค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวกชวรรณ  อุดมพาณิชวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงตรองภรณ์  อารีย์ชน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงฐิฎาวัลภ์  ธรรมนูญรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงญาดา  รัศมีสุนทรางกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพราพราว  ประทีปอุษานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงญาณิศา  สีสังข์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงลัคนบุตร  คำชม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภัณฑิรา  ด่านวรุฬหวณิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงศันสนีย์  วัฒนะนุพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงเฌอเอม  วรานุตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณัฐนิช  เจริญกุลพิภัทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงธนภรณ์  เมฆพฤกษาวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงภูมิพัชร  หวังวิทยากุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงรินรสา  อินจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงแพร  พรทาบทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองคำ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงภัททิรา  อนุศาสน์อมรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงโสรยา  ณัฐวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกัญญ์พิดา  เมฆะอำนวยชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสโรชา  ณัฐวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ศรีทองกิติกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกานติยา  พรสุขสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงภัทรพร  เอี่ยมศิริกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพิมพ์สภา  พลบุตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงฐิติชญา  ชลธิชานันทน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจประสิทธิศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุจิชานันทกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกวินนาฏ  เต็มกาญจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอริสรา  กตัญญุตาพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงกฤษณมณฑ์  เพิ่มพิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงเกวลี  ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงอภิสรา  เดชขำ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงชนกานต์  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงอภิชญา  จารุทิกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพีรยา  ธเนศอนุกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงอารีย์  ลิมมหาชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยจิโรจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธตรฐ  วิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกัญจนพร  ต่างประภา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงเจนนิสา  กล่อมเกลา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงยศธร  อิ่มแสงสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกชพร  ศุภกาญจน์เดชากุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงนรกมล  ตรีตรง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประดิษฐ์ชูกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขพรสินชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสุกฤตา  กองอนันตพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงวริศรา  สุตาธิกานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงสุริศา  กังวานวิบุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชมพูนุท  อัศวอารีกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปภาวี  เซ็น โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวริศรา  ชวเมธี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงขวัญปีใหม่  อินทศร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงนันท์นัฑ  ลิสวัสดิรัตนากุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกมลนัทธ์  นิยมพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เจนจิรพจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงวรัญญา  ประชาสันติสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอารียา  เมธาวิรุฬห์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงธนวรรณ  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงภัททิยา  อปริมาณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงธัญธร  ลีธรรมชโย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงภูมิลักษมิ์  วงศ์ชนะภัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกัญญมน  อิจฉริยบุญยงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงมณีมาลา  แสงเงิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอภิชยาลักษณ์  ชนะชัยธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปิยากร  ธนะพงศ์พิทยา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  เพชรคง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวรกานต์  สนธิไชย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงสุภัสสรา  มั่นกตัญญู โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญทวี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงสิริกร  บุญขาว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกาญตา  บุรินทรรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงบุณยวีร์  ธีระวัฒนชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพชรมน  อลงกรณ์โชติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงกรชนก  หลิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมแก้วประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัฐวรา  เศรษฐีชัยชนะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงบุญสิฏา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงอินทัช  ทองโต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพัชริญา  ชวลิตจินดา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงมธุรดา  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนภาดา  ฟุ้งเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกฤติยาพร  ไกรสุดจิตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หอมเกตุ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปุณญภา  มหารัตนมาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอาทิมา  เทียนเกษม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงโสภิสา  อิทธิเดชาโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงจรรยารัตน์  อู่สันติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงวริสรา  เจริญอาภารัศมี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปีย์วรา  ช่อมณี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกชพร  บุญมาสุวราญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงธนาภา  บำรุงศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงจารุวี  พรมานารี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงศศิภา  ชีวกมล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงวิรกานต์  พรล้ำฟ้า โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงวรารีย์วัลย์  ศุขอัจจะสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงรวิกานต์  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศลิษา  สถิรแพทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงศศธร  ชุณหสวัสดิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงภาสินี  จริยต์นติเวทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงครองขวัญ  วัฒนการุณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพัชนุช  นาคะยืนยงสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงธนัชพร  มงคลเจริญลาภ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงชุติญดา  ไชยทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ถวายนิล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงปรางรัตน์  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปุริมา  นะวะสด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธวัลพร  ศรีศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชมชื่น โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยปิ่นณรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณิชกุล  พิชิตวุฒิกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงนลพรรณ  พลเสน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงโศภิษฐ์  บุญญศาสตร์พันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงรุจาภา  งามเจริญสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธนพร  หวังพีระวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสุธิณี  เลิศธนาภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพิชญาพร  ลื่อสิริพรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสุทธิจิต  ศิริโชติยะกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปุลิน  เนรมิตรัตนประชา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนัทธมน  คงสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงศิรดา  จงอานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณัฐชนัญ  พงศ์สุวรรณสิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์สุประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวรันธร  ธีระดากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนวพรรณ  คุณสาร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงประอร  ธารีบูรณ์ชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงณิชสิรี  เกื้อกูลเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงณรัญญา  คุณชัยประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวริศรา  วิภาบุษบากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงนวินดา  พันธุ์พิมานมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญาภิวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอัญชิสา  ตัณฑรังษี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงสุภวรรณ  จิ๋วประดิษฐ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงจังคนิภา  จำรัสวิมลรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงชวัลนุช  ผลดีเยี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอริศรา  โรจน์บัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพรชนก  ทับเทศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงณมน  ขจรรุ่งศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธิษณามดี ซุย  คิมาตะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บูรณพาสน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วการะเวก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะอำนวยพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงประกายเพชร  เกียรติคุณพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงปาณิสรา  พุกกะคุปต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  เจริญทวี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงลานนา  ตันสุขานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปิยาพัชร  เจริญสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐวรรณ  มัททวกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงเกสรา  ประกอบศร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงอักษราภัค  แสงสุภาษิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงดรินทร์อร  เปลี่ยนรังษี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพอหทัย  บุญนำมา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณัฐนรี  วิสาพรหม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงภาวิณี  จงแก้วเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงณัฐจิรา  เดโชพลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอิสรา  วงศ์รัศมี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงศุภนิตา  บวรอุดมศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงณัฐนิชา  พลอินทวงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงฉัตรพร  ตันตินิกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงพทธ์จีรา  เศรษฐศาศวัต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธฤดี  ไพศาลสมบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชญาดา  จรรยางาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสาธิดา  หัตกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงกรองรัตน์  ธรรมโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงนันทวรรณ  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชนิศรา  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงปริณดา  โลพิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชนิภัทร  คงสุขวัฒนากูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงมณีรัตน์  เหลืองปฐมอร่าม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงณัฐมน  ผดุงพัฒโนดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงเขมจิรา  แสงคล้ายเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพิทธวรรณ  บงกชมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวราพร  เยาวพักตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงรินรดา  แก้วปลั่ง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  วิเศษวชรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปีติมน  อรุณวิริยะกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงลลิต์ภัทร  พุ่มนิคม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงภัทรรัตน์  สว่างใจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงตักษนััฏ  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เศวตคาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงรสกร  เตชะมหพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงญาณิศา  เจิมจรุง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงวทานิยา  อัศวลิขิตเพชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพิชชา  พชรธนสาร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงจิดาภา  เจิมจรุง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพัทธนันท์  บงกชมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงชลกร  ปัญญาศุภคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงฐิติพร  สิริกาญจโนภาส โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงเพ็ญกัญญา  ไพศาลเกียรติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงชนิสรา  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงปิยมน  ทรงพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงลภัส  สังวรประเสิรฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงนภสรณ์  อุ่นวัฒนนุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปาณณิชา  แสงดารา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  คำกาหลง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกิตติญา  เชน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงนิดานุช  ชื่นทรวง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงนิชานันท์  ชุณห์เสรีชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวรารมย์  โสฒิพันธ์ุชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธัญกร  โลห์สุวรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจรรยพร  โรจน์ประสิทธิ์พร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอรนลิน  อภิปัญญาโสภณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชิษณุชา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอภิชญา  ทิฐิศานต์ศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกฤติกา  แพงไทย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงแพรวนิต  ถาวรรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพิชญา  ถาวรรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงรมิดา  เทียนมหาสาทิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รัตนไพบูลย์พงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงญาดา  คุ้มปรุ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงชนิดาภา  ต่อฤทธิชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงธมลวรรณ  ซือเธียรสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงศรัณยรัตน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนสตรีวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวกันยณัฐ  พัฒนาอุดมสินค้า โรงเรียนสตรีวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงนรีนาถ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอริสา  เวทย์วิหารธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงชนุตม์  วงศ์วารี โรงเรียนสตรีวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงศิรดา  รุ่งเรืองสาคร โรงเรียนสตรีวิทยา 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงวรรณพร  ซึ่งเจริญยิ่ง โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายชลนิติ  วงศ์เมธานุเคราะห์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายพรกฤตย์  ลีลาจารุวรรณ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสิริภากร  วชิระเธียรชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายกฤษฏ์  ชั้นพรภักดี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปภัทรดา  อภิธนังศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงกวินภัค  ภัทรกิจธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงปราญชลี  สุประสงค์สิน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โล่วณิชเกียรติกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงวรรัตน์  คำพิบูลย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายภูมิภัทร์  จารภัทร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายภวัต  อุ่นจิตต์วรรธนะ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกชนิภา  จังธนสมบัติ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงธัญดา  ภิญโญภาพ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายชาตนันท์  อัศวชุติธำรง โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงช่อทิพย์  วัฒนาอาษากิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายพชร  บุญสร้างสุข โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายอรัญชย์  วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณัฐชยา  ยมตะโก โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกรวรรณ  ยศยิ่งธรรมกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายไม้  นรพงษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงขวัญมนัส  วัฒนกิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายพสุธร  มิตานี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงจุฑาพิชญ์  ยุวบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีแสวงทรัพย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายพิชญะ  ก่อวัฒนมงคล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปัฐทิชา  มหกิจเดชาชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงปัณฑ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงภัคศูภางค์  บุญเทพ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตระกูลเรืองโรจน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สังวรโยธิน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายพิชเยนทร์  เพชรชื่นสกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงณปภา  อุดมเลิศวนสิน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายสัณห์ชยพล  ลิ่วเกษมศานต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนภัสวิสาข์  สุธรรมบุตร โรงเรียนโยธินบูรณะ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายพงศ์ภาคิณ  ล้ำเลิศลักษณชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณิชารีย์  กิจการเจริญสิน โรงเรียนโยธินบูรณะ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายต้นกล้า  ไข่มุกข์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพรธีรา  โตวรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงจารุวัลย์  หวังวัฒนากูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกมลชนก  วรมุสิก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายปรมา  ไพสิฐตระกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายธภัทร  จรูญวรรธนะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงธนพร  เติมทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายนพรุจ  หิรัญยไพศาลสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยังเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงภัคจิรา  ไกรกานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายภวัต  สถาพรพิริยะเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายจิรัฐ  เหล่าชินชาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายฐิติภัทร์  ศุขะพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงชัชฎา  สุขะตุงคะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวงศ์พันธุ์  โล่ห์ดาบชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายเดชอดุลย์  ณ ระนอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อ่าวสาคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงนุดี  ภัทรไตรรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงเกศวรา  คุณอริยะเกษม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงนภัสรา  อัศวเลิศศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกชกร  ศิลาวานิชยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณโชติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงรัณธิดา  นิกพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายจิตตินนท์  สัจจกุลวนิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายณัฐภัทร  ทิวาเวช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายกฤษณกร  รักษ์บำรุง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายเจตท์นิพัทธ์  จิรจิตการุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงนาเดีย  หมัดนุรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงฐิรีญา  อาภัสระวิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงภวิกา  นันทาภิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงฐรดา  ฐิตะธนัต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายอันดา  ป้อมตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์นิเวศน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงกชามาส  ฤทธิเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายสรวิชญ์  วรวิทย์ไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธัญชนก  เลาวานันท์พันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพิสชา  จตุทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงปุณยวีร์  พิเชียรโสภณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายนฤบดินทร์  เปรมศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงวริษฐา  ธาดาชนะสุนทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธนินจีราวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายจิรธัช  จักรกลม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายภัศพล  อุประกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายญาณาธิป  รุ่งเจริญทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายณัฏฐพล  สุพรรณศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถมปัด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายบุณยสิทธิ์  เหล่าภักดีวุฒิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงณัฐรัตน์  นิลถนอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตรีกิตติคุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงณรดา  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงปทิตตา  นนทดิษฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายณกุมภ์  เทียนทองดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายธัญ  ไชยมาดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายศุภศรัณย์  เหล่าธรรมจินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงภูริชญา  อภินทนาพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงธัญวลัย  อภิญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายเอกดนัย  สมานุหัตถ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายภูรินท์  หาววงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายปิยังกูร  ชาญวานิชบริการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงพรรษชล  พรานันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายกฤตปุณย์  พงศ์ขจร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายกฤษฏ์  ศิริตันติกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงสิรภัทร  พูลแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงอิสริยา  ทองนิรันดร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายกณิศ  สิงห์บูรณา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายพฤกษ  รังสิพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายศุภสิทธิ์  จันทรเกตุ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศิริเนตรเมธีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงณัชชา  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายปุณณวิทย์  สุทธิเจริญพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงณภัทร  วัฒนวารุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายยศวิธ  เงินวิวัฒน์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงนันท์นภัส  ติยานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประสพสุขโชคมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงบุญสิตา  ฉิมชั้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงวนัชพร  ศุภโชคชลกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงอณิศยา  เนตรอัมพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายธนเศรษฐ์  สุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายมารุต  ภัทรสมเจตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายปัณณทัต  สุสานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายศุภณัฐ  จรุงวิทยานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายวิชยุตม์  กลั่นกล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายจตุภูมิ  พัวพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายฤทธิ์เชษฐ์  ศิริมังคลานุรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายศิระ  วสันต์เสรีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงมนพัทธ์  กิจชัยนุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายธีร์ธวัช  ย้อยเมือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายณภัทร  กล่อมสุนทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิพล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงอรนลิน  รัตนาชาตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายอัครวิทย์  โชคชัยธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทะทัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายจตุภูมิ  ปิยปริญญากิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงบุญรักษา  ฉิมชั้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงฤชุกร  จำรัสพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายสิทธิโมกข์  ภาณุจารี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายสาริน  ส่งพิริยะกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงนัทหทัย  ธนะสุพรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายรัชพล  ห่วงมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายวัชรพงศ์  ธีระวิเชียรเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายนิธิศ  ทับทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายธนภัทร  สมุทรวณิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงอลีนา  ภัณฑ์กิจนิรันดร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายปัณณธร  ภัณฑ์กิจนิรันดร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สินธุภิญโญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายภาคิน  เหมกิ่งเพชร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายธัชชัย  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงเบญจพร  ไตรยะพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายรุจ  ด่านศรีบูรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงพรรษชนม์  ไกรคุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายพิชญุตม์  บุญเลิศนิรันดร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณัชชา  ภูเขานาค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายเอกณัฐ  วันหนุน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงนิศารัตน์  ฉัตรพิภพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายอภิชิต  สิริศรีศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายปัณณวิชญ์  เสตวรรณา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพรพามา  พิสิฐบุตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงชนกสม  ตระกูลไตรตรึง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงวริษา  วายุเหือด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายเจตณัฐ  ประภพรัตนกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายเอกอรุช  เรืองวรดากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายอธิภัทร  ปานคง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายสาริศฐ  ช่วยรักษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายเจษฎา  สุรนันทจักร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายวิชยุตม์  เเพงอ่อน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสอาดรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงโชติกา  กิจศิริลาภ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธนนันท์  คงพูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายธนธร  จิรรุจิเรข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงณัฐวดี  นิลถนอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายธนดล  จิตต์ธรรมเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายวชิระ  เหมือนหยกสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายธนภัทร  อาทรสุทธิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวนวันดา  เรืองไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงณิชประกานต์  สังขจันทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายรัฐวิทย์  รัฐวิวรรธน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวธนพร  ชาญสมร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวสิรภัทร  ลิ้มประไพพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายชยพล  ปริสัญญู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายปพณ  ศุภชัยศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวธันยพร  บูรณตรีเวทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงมนัสวี  กิจสมมารถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายกฤตพัฒน์  พิบูลนครินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวกัญจน์กร  ภิรมย์รัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพฤษ์ไพลิน  ตันติศิลปพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวพรชนิตว์  ขำวรุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นายเพรียบพล  พงศะบุตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นายธีรเทพ  สุวรรณแสนศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นางสาวตีรณา  ช่วยรักษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงเกวลิน  แจ้งหมื่นไวย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นายพัทธดนย์  พัชรพจนากรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายภูผา  เพ่งผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายรุจิภาส  ฐานะกาญจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวอธินา  ชนะสงคราม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงภคพร  ฟูกลิ่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสุฉันท์สินี  โล่ห์ดาบชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นายฐนกร  กุลภัทรชวฤทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นายศุภณัฐ  ตั้งสินมั่นคง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงสนัชชา  เจิมหรรษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงธมนวรรณ  วนานุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นายกฤตภาส  สินหนัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายรวิชญ์  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงพีร  สัตย์เพริศพราย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวรณญา  กิตติโกมลเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวธันยพร  อุสาหะการี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายกานต์ธวัฒน์  ชัยชวินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวนภัสสร  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายวาฤทธิ์  สีวิลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวสรัลธร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นางสาวหนึ่งฟ้า  ทัศนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเชิด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวณัฐ  สาธุมนัสพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาวตวิษา  ช่วยรักษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายกฤตภพ  ดารารัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายฐานิตบูรณ์  ถาวรธนนันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงกุลขนิษฐ์  ธนภัทรศิริโชติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงรวิดา  เกียรติยศสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายจิรายุ  สุแสงรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายอดิศร  ชูเมือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงพรรณภัทร  ปิยภากรวุฒิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายพลณพงศ์  ศรีสุรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงลลิตา  อังศุพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายชวนากร  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงเจนนิษฐ์  โอ่ประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายณัฐยุทธ์  จันทร์หล้าฟ้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงศศิมา  มากสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายณัชพล  นิลศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายกฤตภัค  วัดจินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวกุลประวีณ์  จิรพฤกษ์ภิญโญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงจิณณพัต  ธรรมานุธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงเตชินี  ภัทรวรธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงญาณิศา  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายปฎิพน  ประจำเมือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายภูมิรพี  พันธ์กล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงธันยาภัทร์  สุขขี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวธวัลหทัย  ไมตรีจิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายณัฐชัญ  น้ำเลี้ยงขัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงนภัสสร  สุขพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายสดุดี  สุทธิ์เสงี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงลักษิกา  หงษ์ษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงธิจิรา  ศรียุบล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายประวิณ  อักษรมัต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงชนิภรณ์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายสัญญพงศ์  วินิจกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงพิชญา  อิสระวิภาต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นายเอกดนัย  มีไทยวาลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงพวงแก้วชมพู  แพ่งสภา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวชญากานต์  หรรษคุณาชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายธนทัต  สว่างวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นายพชร  คุมปชัยวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวกันต์กนิษฐ์  กอบกิจสุมงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงอัญมณี  ลาภปรารถนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงแพรขวัญ  กฤษณวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงธนภรวรรณ์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  พิพัฒนาศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายไชยพัฒน์  ธรรมชุตินันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงขวัญชนก  กริชชาญชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุนทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายอรรถสิทธิ์  อรรคสมพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวสุธาวี  พรหมเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายพิชเญศ  อุดมศรีโยธิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงมนัญชยา  เตชุกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวแทนตา  ศิริพร ณ ราชสีมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวจิณัติตรา  จันทรวิภาค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงธัญชนก  สงวนเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นายรชต  รัตนธาดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงอภิรดา  ชายพรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงธัญชนก  จิรชัยรัตนสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงณิชา  บุญศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายพงศกร  คมใส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายภูมิบุตร  ทิพย์ประชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นายชยานันท์  ระมาศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงภาพพิมพ์  ชุณหพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงปิยากร  สุขพรรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนนทกร  คล้อยใหญ่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงอารียา  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงสุนิชา  ศรีวนิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายธนาธร  กิตตินววิธ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงอภิษฐา  สันติปรีชาวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงสรัลพร  เกตุราทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นางสาวพีรยา  จันทร์โอทาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นายสุทธิภัทร  บูรณตรีเวทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงณิชกานต์  พูลแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวศิรดาพร  วัยธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายสรวิศ  สิทธิเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวนรีกานต์  ยันต์มงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงศ์บัว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวชนกนาถ  ปิยภานีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงชนัญย์ชิตา  โสภณพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นายศุภณัฐ  จรัสรวีโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงจิรญา  ปลั่งพงษ์พันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายภากร  วัฒนาพูนชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงภัทรศรณ์  จิระสมรรถกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงชนมนฏฐุ์  ลีละพณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงเนื้อแพร  ดวงศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นายณัฐพงศ์  คงใหม่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นายศุภวิชญ์  เพิ่มสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายณัฐนนท์  พึ่งสุนทรบัตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายณัฐดนัย  พึ่งสุนทรบัตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายปภินวิทย์  ตันศรีประภาศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงวฤณธร  มหัตนิรันดร์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  จันทร์ธำรงกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายศิลา  ไพฑูรย์ ณ อยุธยา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายปนิธาน  เกาะแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายธนธรณ์  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงจินต์จุฑา  โศภิษฐพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงภูริชญา  กุลสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงณิชากร  อังศุพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  รัฐวิวรรธน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงวีรนันท์  บริวัตรประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงภาวิดา  สายพวรรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงณชวัล  ฤทธิ์รุไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายปณัย  คุตตะศิริสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงวิรัลนัฐ  ศรีทิพยวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงวิสุตา  เกาไศยพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงพีรดา  อิทธิผลชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงรุจีรดา  วิโรจนานุวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 นางสาวปภาวดี  อยู่คง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรวณีย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายธีนาถ  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายยศวัฒน์  กิตติภูมิชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เลิศกิจเจริญวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงสาธิดา  ปัญหา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายปราบ  หิรัณยชาตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงปัณณพร  การกลจักร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายศุภวิชญ์  ณรงค์รัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายกฤช  พึ่งตน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายฆฤต  สงวนนภาพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายปิยังกูร  แก้วหัวไทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายยศพัทธ์  คงทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงมนิษา  หงษ์ดิลกกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงณัฐพร  พยุงศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายธนศาสตร์  พวงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายชัยธัช  เกิดทับทิม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 นายธนทัต  โชคธนสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงเขมกร  ทองศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวปพิชญา  โกยแก้วพริ้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวอาทิตยา  บุญเกิด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 นางสาววิราภรณ์  น้อยนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายอติวิชญ์  อัศวชนะการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายธัญเทพ  พนิตวรถูมิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวปุณณภา  ไชยชัชวาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายศุภกร  พัฒนวศิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงพรชิตา  อังเศวตรุ่งเรือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสาธิตา  เกาไศยพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสาริศา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นายศุภกร  จิเนราวัต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงศศิกาญจ์  ทุดารี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงชัญญา  ธนาโนวรรณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงณัฐชา  พร้อมมิตรญาติ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงชยาภรณ์  ตุ่มมะ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนิซรีน  เต๊ะหลง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายรพีพัฒน์  พุทธพงษ์ศิริพร โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายสันต์พนา  อุดมสาลี โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายสุธี  ทองสายบัว โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณัฏฐา  ศิริบุญเรืองวงศ์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงแพรวมณี  วสุวัฏฏกุล โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายธนบัตร  สุยะ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงชัญญาลักษณ์  จิรายุเพ็ญสกุล โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายชาคริต  ยวงเเก้ว โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงชญานิศ  เผือดจันทึก โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายธีระเดช  ชวะนิตย์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นายสุรวุฒิ  คงในธรรม โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นายธีรวัฒน์  ศรีวาปา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นายปองพล  ราชรักษ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายภณธเนศ  อ่อนธานี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นายรัฐศักดิ์  พวงวาสนา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายชนัตพล  ตั้งกิจธารี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายวรภพ  เปี่ยมผล โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายอภิวัฒน์  ลักขณาสมบัติ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายวิศรุต  ลิ้มจู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายกรโชต  ศิรินนทชาต์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายกฤษฎา  อุมัสเสถียร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 นายชาญรวี  ใจสะอาด โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายเดชาวัต  ลิขิตพัฒนา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายธนชิต  สุขเสมอ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 นายชัยสิทธิ์  มานพ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 นายธนภูมิ  ดวงเดือน โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายนภสินธุ์  ไชยนาพงศ์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายอภิชาติ  ลินิฐฎา โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายญาณภัทร  นพพิทักษ์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงรินรดา  อมรทศพรพงศ์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 นายธนากร  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงภัทรกัญญา  เสวิกุล โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายธนพนธ์  หารจำนงค์เดช โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นายพีรพัชร์  ไตรรัตนา โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงดวงทิพย์  ตรัยมงคลกูล โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายกัมพล  ยิ่งมี โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงอรุณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไวยุทธิ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงปณัฐพร  กลิ่นมณฑา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายหิรัณย์  พิเศษตระกูล โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงญาณิชศา  ศรีธีรเดช โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงชนิกานต์  สุรัตนากรเกษม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายฐกร  วินิชวงศ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายณัฐภัทร  จันทราจีระธำรงค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงปณิดา  ยิ้มสง่า โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงพุธิตา  กุลภารัชต์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงปทิตา  สิมเสมอ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายธิติวัฒน์  ทองประเสริฐแสง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายศิษฎิภัททิก์  ศรีชิษณุศาสตริน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงชลันตา  สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงศุภิสรา  ช่อชูศรี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 นายภานุวัฒน์  ทศสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายนพดล  แจ้งพลอย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงกุลสตรี  ปานพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายสรรพากร  มะสินนท์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ราชา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นายพชรวิชช์  อนุมอญ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายพิสิษฐ์  อุดมศรีรุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงณัฐธินี  ยุรยาตร์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายวันชัย  ดูสันเทียะ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสาริศา  พิมษ์โท โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายปัณณธร  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายปัณณฑัต  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายก้องไกร  มณีรัตนบัณฑพ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงมินท์ธิตา  แดงเรือ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายก้องเกียรติ์  มณีรัตนบัณฑพ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายปฏิภาณ  ท่าพริก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายศิวกร  สีดาพาลี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงปัญญดา  สิริพรหมภัทร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอนัญพร  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงกฤชสุดา  ภูวกุลกิจธร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สินศิริเชวง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้งเกษมภิญโญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงสุธิดา  กมลคุณากร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงวรรณวนัช  มณีสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงรวิษฎา  ยุคเกษมวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงรินรดา  ปั้นศิริ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วรรณวาณิชย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงนิภาดา  ไฝ่เมตตา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงมัณฑิตา  ศิวะพิทักษ์ตระกูล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงปิณฑิรา  เนตรศิริ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงอรปรียา  พยุงวาทเศรษฐ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงชญานิศ  ฉายประเสริฐกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงอังคณา  แซ่อึ้ง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เปี่ยมมงคลชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงจิตษ์บุณก์  อิทธิปัญญานนท์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงภวิกา  ภวังค์จิตสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลันวงษา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงณิชากร  บุญทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงศิรดา  เกียรติสารสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงวรัณย์พร  จันทนยิ่งยง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงขวัญเกล้า  รุ่งแสงอาทิตย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงกุลสิริยา  เอื้อน้อมจิตต์กุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงทัศมน  สุระคำแหง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงวัลลิกา  พันธ์คำ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงฐานิตา  สิริพรหมภัทร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงภัคธีมา  เสริบุตร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงพิชญา  วรเสฏฐกูล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงกนกกร  โรจนการวิจิตร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุวรรณวีณากุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงโยษิตา  ปึงศิริเจริญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงภัทราพร  อธิเวชสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงกุลวดี  บุญนำ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงมัสยา  พัฒนารุ่งพานิช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพิมณภัทร์  ฐิติกุลภัคพงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงพนิตตา  ฟักประไพ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงณัฐสินี  สกุลกิตติมศักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงธิติพร  บุญประเทือง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงณัฏฐชญา  สกุลกิตติมศักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงณัฐสุดา  สกุลกิตติมศักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงศุภวดี  แย้มเศียร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัฒนาพงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคบุญเจริญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงรัศมี  สว่างเกียรติกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงสุนิตา  เพ็งพูล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงภัทรวดี  นิรฉัตรสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงพรนัชชา  มงคลชัยประทีป โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงธัญภัส  เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงธนัญญา  หมอปาน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงเขมจิรา  ซื่อสัตย์เวช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงมนัญชยา  แก้วเคน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงจารุดา  วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  ประทีปรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงธัญญ์วรา  ประมูลมาก โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงศศิวิมล  เลิศวิไลกุลนที โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงภัทรศยา  ภาวโน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพรจิรา  วัฒนศีลวัต โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงจิตรลดา  ยศปัญญา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงพิรญาณ์  ชาคริยานุปกฤต โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงชมพูนุท  วิริยานุทัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงชัญญา  ตั้งจิตวินัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงพิสุทธฺิ์ชญา  กิตติธารทิพย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงณัฐพร  เจียระคงมั่น โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงธัญมน  หมั่นกิจ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงสลิลทิพย์  รุจิญาณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงนลินนาถ  เกียรติเรืองพงษ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธัญยนพพร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพรชนก  ถิรคุณโกวิท โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กชจรัสศรี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงสาธิตา  อมรสุนทรสิริ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงสาริศา  ทรงกำพล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงเปรมยุดา  อังคะวิชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงอภิชญา  เตมีรักษ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงนันพินิศ  รู้ประกอบกิจ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 นางสาวนพรัตน์  เพ็ชรไชย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 นางสาวฐิติพร  สกลสุจินต์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 นางสาววิภาวี  อรุณวิราม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงณัฐรวี  ตั้งจิตสิตเจิญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงสุพัชรินทร์  อรรฆย์วิกัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงศศิภา  มณีอินทร์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อัศวะศิริจินดา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลห้า โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงมาชารี  บัวเผื่อน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์เพียรพันธุ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงณัชชา  ธัมมะโชติเจริญกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงอิสรีย์  รักประทุม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงธัญญธิดา  คงสบาย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โรจน์วาธรรม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงสุนันทา  หวังวงศ์สกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงธัญรดา  นันทเบญจพล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงภคมน  ตระการกิตติกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงณัชชา  รักวงศ์ขจร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงศุภาเพ็ญ  แก้วลี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงณรัตน์ชา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงดุสิตธร  ศรีบวรมงคล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชกรม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงกรองทอง  วงศธรสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงพรรณอร  เลิศสุดคนึง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เอี้ย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงภัทรินทร์  แซ่แต้ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงกชกร  ตองติดรำ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงสมิตา  ยังพากูล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงกานต์รวี  แสงสว่าง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงวรกานต์  จักรวิวัฒนากุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายนิรัติศัย  จงมานะกิจ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงศศิกานต์  จริบรัมย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิศมนตรี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายธีรยุทธ  นุชผดุง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายพลพล  โพธิ์สุข โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงกรกนก  บุญฉัตรสุริยา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายธีรภัทร์  วุฒิกนกภิรมย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายธนาธิป  คีรีวรรณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายทชากร  ตันติธนากรกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงจิรภัคร  กลิ่นหอม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงฐิติพร  ทองนันทคุณ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 นายชลันธร  ฉั่วบันลือ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นางสาวอรธัญญา  สุรางแสงมีบุญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 นางสาวชนมณี  แก้วศิริ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นายปิยะวัฒน์  อรุณลักษดำรง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 นางสาวจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงอธิชนัน  สุขสมใจสมาน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวชญานุช  สุนทรกิจวิทยา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิศาลสมพงษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาวกฤตยา  นทีมาศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์เบณจทรัพย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงพีรดา  นิสภารมย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวพัชรพร  พิทยาคมกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายจิรายุ  กิจวาท โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 นายภัทรพล  วุฒิชัยอนากร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทุมสกุลรัตน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงพัทธนันท์  ฉัตรอนุมานนท์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงชลลดา  เงาชะเกษมสุข โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงวาปี  รักษ์บำรุง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวเกศิณี  อารีวณิชพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วหนองปิง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงศรุตา  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวกาลัญญุตา  ลีงามเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวช่อผกา  ยุบลพันธุ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงกรวรรณ  ตันเจริญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวกชกร  ทิพย์มะณี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นายธีรภัคร  ขัดกันทา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นายวสุพล  สันติยานนท์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงเบญญาภา  จูงจิตไพบูลย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงจินตพร  น้อยบุญทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายหัสดิน  สาลีลาด โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายธนบูรณ์  ชูศรี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายเอกภพ  นิตุธร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวเขมจิรา  มุทุกันต์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายธนัช  ดีสุขพร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 นายพงศ์พล  ดวงรัตนชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายกิตติพิชญ์  เจียรธนะกานนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายคุณาพงศ์  แก้วสว่างทรัพย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงทิพนาถ  ไชยวรินทรกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายบุลเสฏฐ์  สวาทะสุข โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายวัชรภาส  วิริยะสุธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นายพีรวัส  โกสุมบงกช โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นายศุทธวีร์  ดีบาง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นายศรุฒ  เสนะคุณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงจิรญาภา  จำเริญ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวฉัตรวิมล  ตันศรี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวญานิกา  สมจอมชาญ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงฐาปนีย์  เมืองจันทร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงนนทิชา  ชลายนนาวิน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวปวีณา  ชิโนทัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาวณัฐวดี  เพ็ญเสวี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวสุธิษา  สิงหฤกษ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวสปันนา  วรรณศิริบุญ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวหนึ่งฤทัย  อุ่นเมือง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายฐิรพรรษ์  เพ็ญจำรัส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายทันทัพ  กิรติเสวี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวพิชามญช์  วรสุทธิไพบูลย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่โค้ว โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงพรพินิต  ตันเตริญ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายสิทธิชัย  คงสุนทรเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายชาญมานะ  ภวธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายพิสิฐพงศ์  จงพิพัฒนากูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายแสนรักษ์  นิมิตหลิวพานิชย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายภาธเนศ  หลงประดิษฐ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงธนัชพร  โรจน์กิจจานุรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงหทัยภัทร  รัตนพงศ์เลขา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายนิธินันท์  วสุนรเสฏฐ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงอาภา  โสภณวิชิตานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงฐิติวรรณ  กระจ่างนำ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงชนัสนันท์  เทศศิริ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 นางสาวชลดา  เลิศกิจรุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาวนลินนิภา  วุฒินราพร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญผลพิบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงณัฐปัณชญา  ชมภูทอง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงฑิตยา  ชัชวาลสกุล โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงจงรัก  อังศุวิรุฬห์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงศุภรัตน์  ภัทรศุภนิตย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นางสาวพิรญาณ์  ไพบูลย์ลีสกุล โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายตติยะ  บุญเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวนารีรัตน์  แป้งหอม โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงอริสรา  พันแจ้ง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงชวัลญา  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงนิชานันท์  ยุทธพงศ์พิสุทธิ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงภาวินี  พิมมาศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงสรญา  ถนอมศักดิ์ศรี โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงอรุษา  ธนโกไสย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงสหัสวดี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นางสาวภัณฑิรา  ผลจันทร์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวอุรชา  ตันศิริ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาวขวัญวรัชยา  พนธกรศุภะศิลป์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นายธนากร  เมืองคง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายนพวิชญ์  ศรีภิญโญ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวภูริชญา  ไทยทอง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิชัย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นางสาวอัญชิสา  กรุณานนทกิจจา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายทศพล  สุขุมาริน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 นางสาวกิตติยา  ภัทรารักษ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายธีรภัทร์  กลมกลาง โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายณัฐภัทร  มรรคสินธ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงชลลดา  สินเจริญ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายภูรินท์  พรัมรัตนพงศ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 นางสาวแพรวา  จันทนาภรณ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายธเนศพล  นิมิปาล โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายคมทัศน์  ผาวงษ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายมินทดา  มารมย์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายศักดิ์ดา  หวังสุข โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงธัญรดา  มหัทธโนบล โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มีชัย โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงปนัดดา  เลิศทรัพย์มงคล โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายพงศธร  ตุ้มทอง โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายอธิษฐ์  ฉ่ำคำ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายธนภัทร  พิพัฒน์ศรีกุล โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายรณกฤต  พงษ์พันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จำรูณนิธิพัฒน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงอโรชา  ศรีสุขปลั่ง โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายเมธาเทพ  ขึมภูเขียว โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงกัลยาณี  ฉิมบ้านไร่ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 นายมนัส  หมู่เย็น โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงธัญสิริ  ประทีปวิทยวณิช โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายอธิวัฒน์  เย็นพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงพิมพิศา  โฆษิตพงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงชิษณุชา  หาญณรงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงพุฒทชาติ  ดำรงค์รัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงสมัญญา  คลังเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายอธิพงศ์  นามจริง โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายพัชชา  แจ่มนิยม โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงนภัส  จิตรยรรยง โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงณัฐธนิช  โพธิสุข โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทองแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายกุลวัฒน์  อ่วมรอด โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น