รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนพัฒน์  จีรดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธนิษฐา  ภู่จำรูณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยิ้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพฤกษ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอิทธิพร  จ้อนแจง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัธวุฒิ  เพียรการนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภูริชญา  เกตุวิริยกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศักดิ์กันยา  สำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอภิญญา  ตระกูลชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนาภรณ์  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวสุพล  พรมสรรค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติพศ  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุพรรษา  เกษการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชาภา  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรินรดา  คันศร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกรียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุระมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปฐมพงษ์  อัมระนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภีรนันท์  ปานเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายภาณุพงศ์  นันทสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมชนก  วงษ์เวช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิตตินันท์  อนุสรประชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกันติชา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนัญญา  คำกลึง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายไท้  บุญยะคงรัคน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกันตพงศ์  ตั้งเชยวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณภัทร์  รุ่งวัฒนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศิริพรรณนิภา  สากุลา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธันย์ชนก  สมุทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุชัญสินี  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเจนจิราพร  รำพึงกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐรวี  ช่วยวัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกมลวรรณ  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัชชา  ศิริโก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายอรรถพร  เรืองพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปริญญา  เจตเขตกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญจน์อมล  อาสะโภ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายหฤษฎ์  โต๋วสัจจา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนฤมล  เหล่าแก้วก่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรัตนาวลี  สิงห์เวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวริศรา  วาชะอุ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายคณิศร  เชตุใจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกิตติกา  ปัทมเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินเล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณิชารีย์  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายศรายุทธ  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายจิรวัฒน์  ปุญตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายมนัสนันท์  วชีระสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอณัฐชา  พันธุ์เขียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวุฒิชัย  หู้โลหะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอภิสิทธิ์  ดำริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมหฤดา  พันธุเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวทันยา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธัญมน  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวัลภา  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนพงษ์  เกงเกต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรัตนพร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสาธิตา  จันทคุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายอภิชาติ  ปานพุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายเดชาธร  มณีจิระสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายศตนันท์  หน่อคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายกิตติศักดิ์  เลี่ยมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายศักดิ์นันทต์  ตั้งกมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายอภิวิชญ์  สกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายอภิสิทธิ์  อิ่มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพันธกานตร์  พูลเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
76 เด็กชายศิษฎา  โต๋วสัจจา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกาญจนา  สะมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นนราเดช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกวินธิดา  เลิศสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัชชา  สุวาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรพงศ์  กรินทะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
85 เด็กชายปฏิพัทธ์  เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
86 เด็กชายธนนท์  มัชบัญฑิต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุจิตรา  จาสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงดลชนก  จุ้ยดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แกล้วการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนภัสกร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิชาภัทร  เส็งจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายชัยนาท  พุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายนนทกร  ขุมรามัญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภูผา  เดือนดาว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพีรยา  เจนเจตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนัฐสุดา  บุญเกิดการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีวิจัยนวน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายเฌอชล  อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงรุ่งนภา  โอ้ระลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชลิตา  คุ้มบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกัณทนี  ตรงกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายคณรมย์  วิชนี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายเศรษฐพงค์  แก่นไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาสา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกิตินันท์  พฤทธิ์ลักษมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอติกานต์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรวิพร  กุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอรรธพล  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอาจหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพัตรพิมล  จรรยหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรัญชิดา  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธนาภรณ์  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกฤษณา  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชติกาญจน์  ขันนอก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  โพธิ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิราพร  ยงเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนิธิพล  คล้ายศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงแพรวา  พัฒนวรเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฟ้าวรินทร์  สังขนครา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวัชรชัย  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปาริชาต  วงษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนัชชา  เหล่าประชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงดาราวรรณ  พึ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพงษ์พิศณุ  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชิษณุพงศ์  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสุรยุทธ์  เลิศสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนชัย  มะลิอ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัชรีญา  ระโหฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายคณิศร  จำปา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกรณ์วศิ  กนิตศรีบำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรสวรรค์  สพประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรัตนมน  นิ่มพระยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงทิพย์สุดา  รักสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุภาสินี  พรรณรายณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชาลิสา  นฤคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายไชยศิพัทธ์  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสโรชา  อาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายลัทธพล  ฤทธิ์สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ว่องวิกย์การณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงตวงรัก  ช่มเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายอภิสิทธิ์  เริงกสิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอรปรียา  ดีจ้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพุทธพร  บูรณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐวดี  หรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพัชรินทร์  พลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชุติเดช  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายฐิติกร  พงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันทิชา  วิเวก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวรรธนะ  เชียวเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูศิลา  เกิดโภคา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงยุวดี  พันธุ์เขียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกนกกร  ปิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชนวรรณ  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนโชติ  ยงเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรพีภัทร  นาสิงห์คาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศิวัฒน์  สอนซิว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีแก้วใส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐนิชา  ณัฐกิตติ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิชญาพร  ทิพรส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนภัส  เชิดโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กสิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวริศรา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงศ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงแพรวนภา  โพธิพิทัก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายทักษ์ดนัย  วิเศษสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสลา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนพพล  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิรัชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอิทธิพงศ์  โพธิ์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกมลทิพย์  เขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอวัสนันท์  ถ้วนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปรเมศ  สีดำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนลินทิพย์  พร้อมพลากร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกมลวรรณ  สมัครการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเฑียะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์ุนาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐรุจา  กลมกลึง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิยดา  กลั่นเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐชยา  ฮวบขุนทด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรัญชิดา  หิรัญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวัลภา  นาคเพชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงบัณฑิตา  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงรัตนาพร  โชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชลธิฌา  เก่งการนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุชานาถ  พันธุกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุภัสสรา  พิลึกฤเดช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสะราวุธ  มะพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปรัสรา  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรนรินทร์  พูลทาทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอริสรา  ชวนคิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณฐนนท  ขันธเวทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวัชรา  พงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายมารุต  ฝ่ายไธสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอรปรียา  บัวแบน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุจิตรา  มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชญาดา  เจริญกิจนุวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงระพีพรรณ  ไชชูโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทะแสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนพร  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ขันธเวทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรรวษา  สังข์น้ำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัญญาณี  ประสิทธิเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกาญจนา  สุทนต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วบุญมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายสุวัฒน์  ขาวพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสาลินี  ฟุจิโนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงห์เวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอริศรา  แดนไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกานต์ชนิต  รัตตะประทุม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรนภัส  โรหิตาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายทิวากร  ยะไข่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสัณหณัฐ  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายคนน์ธันวา  กิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนัทธมน  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปิยะธิดา  สายศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอภิชญา  โอสถิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูตะวัน  ปานมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนิธิกร  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสุรพ้ศ  บรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเมธาวี  ภูผา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธีรภัทร  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสรัญญา  นิระทุศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงลภัสรดา  คุ้มไพรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปานตะวัน  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงขวัญจิรา  ยงกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสิริวิมล  ทองแบน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปองพบ  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชาลิสา  เกิดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอรอนงค์  ชลิตพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงบุษยมาศ  อุงจิตต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงขวัญเนตรชนก  ดวงแข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐพงษ์  พุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศิริวรรณ  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชลดา  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปารณีย์  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปุณณภพ  ฤทธิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเขมิกา  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรมจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเมธาพร  หิรัญศุภโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมาลินี  อินทจร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกาญจนา  สอนอ้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวัชรี  รอดวิหค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฉันทิศา  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญนิล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวงศพัทธ์  นิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายคุณากร  สินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สาสะนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธนพร  วารศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปลายฝน  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสิรภพ  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุภัชชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกฤตพร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรมิตา  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูวรินทร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกีรติกา  เจียมเจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจรรย์อมล  อาสะโภ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพรรวินท์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสนธยา  สังวร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกมลทรรศน์  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปรียาวรรณ  ปุญญะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชยุตรา  แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกุลภัสสร์จุฑา  ติยะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศตพร  รัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีระพัฒน์  ขยันการนาวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอนัญตญา  เจตเกษตรการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณิชากานต์  ธนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนิษฐา  ธรรมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสิริวรรณ  อุดมแก้วกาญจนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนาภา  เรืองเขตรพิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสถาพร  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชนกันต์  เฉลยขุน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศิริวิมล  เส็งหนองแบน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนภัสกร  เตชะนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจิรภัทร  โพธิ์มี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกนกวรรณ  อรัญชราธร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุพิชชา  แจ่มแสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจังคนิภา  กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฐิติยา  หาญสาริกัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ตามพระหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปณิตตรา  วรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเกียรติพงษ์  ทองปิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภิญญดา  แดงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฐิติภา  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเอื้อกานต์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรัตนาพร  กรหมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฮารุมิ  ทากิโมโตะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศศิพัชร์  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ฉัตรสริยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงไปรยา  พึ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐธนววณ  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายจักรพงษ์  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอุษณีษ์  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกานท์ดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายบาจรีย์  เพ็ญนภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุรางคนา  ประสิทธิ์ธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิคทอเรีย  วะลีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอัญชลิกา  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรรณรยา  สะนิเลาะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชัยวัฒน์  มาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปณิตา  พยัคโฆ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภาคินทร์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกานต์ทิตา  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภาณุพงศ์  ไทยสรวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชนาธิป  สมถะธัญการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกฤษณาทิพย์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชวิศา  ไม้สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงดวงชีวา  สุขวานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธราดล  ยี่หล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสุภวิศญ์  โตเสรีไทย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกรกฎ  ฤหลม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐนพิน  รักบ้านเพิง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายปวริศร์  แกว่นกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีบรรเทา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายนิพัทธ์  บุตรสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเอกลักษณ์  วิชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงลลิดา  ลำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายจิณณวัตร  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอธิชา  คนสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอัญชนิกา  สีแตง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวงแหวน  สดุดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนฤมล  เกตุเหล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศรินดา  สุขภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกาญลดา  ทิมหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปิญาภรณ์  รัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอณัฐตา  ปากเกล็ด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอนิรุจน์  อุทกภาต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเมทินี  ทวีสกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิ์สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธิญาดา  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงรัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิตตินันท์  เอื้องโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธิดาพร  คำสอนจิก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวรากร  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเสริมพันธ์  อัครชัยเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสาทกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  น้อยนิล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชลทิศ  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธนารัตน์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธีธัช  ทัศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฉัตรลดา  ทองบุญโท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภาสินี  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัลยา  นาคเพชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงดวงรัตน์  มุสิราช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธีรภัทร  พิมขาว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวิชุดา  ประทีป โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายเอกชัย  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปิยอร  ทองมุสิก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนงนภัส  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนันทพงศ์  กีตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอังคณา  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนวิกย์กิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสันนิกา  ธาดาประดับสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอนนท์ธิพัทธิ์  สุระดม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศุภวิชญ์  กางกร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูมิรพีฐร์  ดีเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชาลิสา  โกมล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวิภาวรรณ  จงเกตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชลนิภา  จำปา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนภสชล  เนียมสันเทีย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปฏิพัฒน์  บรรเทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปิยวรรณ  ตันเปรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงลักษณ์สุดา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิราภรณ์  ลิลา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิทธิทูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเมธินี  ป้อมคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสุริยพงศ์  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกมลชนก  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศุภดาทิพ  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปัจติณญา  ปัจจัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุนิสา  หมื่นศิริธิ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พูลเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายปณิธาน  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายลัทธพล  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรินยุพา  วาชิซาวา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
403 เด็กชายสรยุทธ  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.3 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุวิภารัตน์  อัจฉริยะเกียรติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.3 คณิตประถม
405 เด็กหญิงรุจาภา  ดาวลอย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.3 คณิตประถม
406 เด็กชายภัครวรรธน์  อัจฉริยะเกียรติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.3 คณิตประถม
407 เด็กชายภูมินันท์  จุ่นบุญ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.3 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสิริวิมล  สระจันทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.3 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปริยากร  คาวิน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.3 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวรภัทรา  จูมโสดา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.3 คณิตประถม
411 เด็กชายศุภนัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงลัขณา  วิชัยศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอิสริยา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายพาทิศ  จันทนารี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายวรุตต์  อิ่มโอษฐ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสิทธ์เขตกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายภาณุวัฒน์  ก่อเกียรติธนวานิช โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชนิกานต์  พันธุ์พฤกษา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุมิตตา  หอมสนิท โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพรชิตา  เกษไตรย์กุล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายศีลนาถ  ประเสริฐน้อย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์สาธุภาพ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายธนภูมิ  ฉันทวิทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกัลยากร  นพรัตน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงศุภวดี  ธีรนุชพงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปุณณวิชญ์  เดชอินทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศุภิสรา  อุทัยสุขสมบรูณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชสุภา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเหรียญทอง  จันทร์ผาย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกษิรา  กออวยชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศิริพร  วิทยารัตน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัลยากร  นุตยางกูล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปารีณา  บุญยวัฒน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงญาดา  ทิมเที่ยง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปลวัชร  เชตุใจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขสบาย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงทิพปภา  สังข์ชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชญานิศ  อุดตะคุท โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อยู่สิงห์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐรดา  นพรัตน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกฤษดา  เงินบำรุง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายคณากร  ศุภลิตเดชาธร โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธีรภัทร  ปัจฉิม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพลพล  นิยม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศิรประภา  เอกธวัชชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชนมล  เถื่อนวิถี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายเอกชนะ  ซุ่นฮั้ว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสุทธิภัทร  ฟักเขียว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนวัฒน์  ปากเกร็ด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายฌานกฤษฎ์  ประเสริฐน้อย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงญาณิศา  กุสุโมทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุตรดอน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชาลิสา  พันธ์รุ่งจิตติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงแสนสิริ  คัดทะจันทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงแกมกาญจน์  มานะกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปารวัฒน์  ฉวีจันทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพรนภา  สีขี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งธัญกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเฉลิมชัย  ปากเกร็ด โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายต่อตระกูล  สุวรรณกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสุรพงษ์  เพ็งพะล่ม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอัจฉรา  นุ่นงาม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสรวิศ  ศรีเฉลียว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธัญญุตา  กมลรัตนกุล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงบุณยาพร  มกรธวัช โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายสิทธิ  มานะวัฒน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสัณห์พิชญ์  วินัยพานิช โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิดาภา  ปู่สาร โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจิรัญชา  น่วมภุมรินทร์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกัญญาภัค  กราดกระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสุภาภร  พางาม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงลักษมณ  พันยา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงเกวลี  อินทร์แรม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนิสาชล  โพธิ์โต โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีสุขวโรภาส โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงเจนจิรา  อินเอม โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แคล้วตะเภา โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงขณิษฐา  ศรีสุขวโรภาส โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงขณิษฐา  ศรีสุขวโรภาส โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอรพิน  จุลพรรค์ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจินดารัตน์  อ่อนชาติ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายเจษฎาพร  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศรุตา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปาริชาติ  สียิ่ง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายสหรัฐ  เวฬุ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายวนราช  สัมมาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสอง  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุพิชชา  ใจฉลาด โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม