รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ปาลพันธ์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอารียา  สีหามาตร โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสรณ์สิริ  นาคทองอินทร์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธิติพร  แก้วเนตร โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธนัฐดาว  ใจมั่น โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายอดิเทพ  จีนจันทร์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงสุทธิดา  ตาลเพชร โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปัณฑิตา  กรส่งแก้ว โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปิยะมาศ  ด้ายรินรัมย์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายทัศน์พล  สำราญดี โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงแพรพลอย  ครุฑทากูล โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้ววิชิต โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกมลฉัตร  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม