รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรดนัย  สายจันดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพุทธมนต์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลธิดา  พันธ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงโยษิตา  สาลีเกิด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอนัญญา  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวริศรา  มิ่งแนน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิดาภา  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอรพรรณ  ตวงครบุรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
13 เด็กชายธนะรัชต์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายเสฏฐพงศ์  เหลากลม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนัชพร  ประจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายปรเมศร์  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทาดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปพิชชญา  ราช้อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายราชันย์  มุลาลี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภทรพรรณ  ปีตาภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายเพชรเหล็ก  อินจำปา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอรรถพล  ราชาธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอภิสรา  ยะประโม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุชาวดี  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายนพสร  สีดารัตนิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศิริญากรณ์  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพิเชษฐ  พวงดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐิติพร  แสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปวริศร  นริทร์นอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกษร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงบุญยวีร์  คำมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายพิพัฒน์  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายโกสิทชภัฏ  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกิตติยาภา  แซ่เล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุพิชญา  โมขศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชิษณุพงศ์  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพงศ์นริส  เศิกศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสิริโสภา  ดุจดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอนัญญา  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
43 เด็กชายกฤษฎาวุธ  วะสุกัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทักษพร  เผ่าภูรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพีรดา  สมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนกานต์  ประจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจิณณ์จุฑามาศภ์  จันทมงคล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภูมิตะวัน  ศรีบุระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภูมิฟ้า  ศรีบุระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนันทัชพร  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขวะลัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวิชดาพรรณ  ทนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวรวลัญช์  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวิริยา  อู่ไม้ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัทรวดี  สายแวว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัควลัญช์  รัตนางกูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงรภัสศา  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฉัตรมณี  สะใบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวิภัทรภูมิ  เลาหวนิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
68 เด็กชายจิรภัทร  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชยุตม์  ลาธุลี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเอกสิทธิ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเดชากุล  เที่ยงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนดล  สิงห์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปรเมศร์  ทรายมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
74 เด็กชายฐปนรรฆ์  นันทการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอิทธิพล  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธีธัช  กิ่งมะทา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรัชญา  จรูญสมิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอภิชญา  กันยามา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภคนันท์  กันภัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมาคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
82 เด็กชายศุภวิชญ์  ปีกบินกลาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสุพศิน  แย้มโคกสูง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชนาภัทร  ผลอ้วน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชฎารัตน์  วัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจริณรัตน์  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนโชติ  โชติมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวรัญญา  แหลมกีก่ำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวริยดา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชลลดา  ดุจดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์กวานกลม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวรรณวิษา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวิชญาดา  จะแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีโนรส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปิติพร  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอริยศักดิ์  แก่นทน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกฤษฎา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
99 เด็กชายทัศภฏวิชญ์  โชติเนตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสุทธิพงษ์  ก่อสินวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเศวตโชติ  โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศุภเชฎฐ์  สุชิลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
103 เด็กชายอนุพงศ์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพลอยพิมล  สายยืน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอริสรา  แก้วโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงบุญธิดา  คุณสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจินดารัตน์  สำเภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงหทัยมาศ  วงศ์คูณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวณิชยา  นามณี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤตเมธ  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปุณณวิช  เศิกศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภูริเดช  จอมใจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธีระพงศ์  หอมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐภัทร  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพชรดนัย  สุดชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนโชติ  แก่นสาร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงประภัสสร  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชลชนก  สุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอรัญญา  ลือชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอัจฉราพร  ธาราศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศิรประภา  สรรชัยเสริมพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ่อนเถื่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรอาจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนโชติ  โคตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอรนิชา  สุขพลับพลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2(อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิราพร  บัววง โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงมยุรี  บัวจูม โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงทานตะวัน  ทีอุทิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสุภาพร  มาลาวัลย์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงไพลิน  ปาานทอง โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพลลภัตม์  โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายกิตติพัฒน์  งอกชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนครินทร์  ไม้แดง โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายจารุวัฒน์  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายธนพล  นาคูณ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอรวรรณ  บรรดิษตา โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงราตรี  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวิภาภรณ์  มณีจันทร์ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์สมาน โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  เข็มโรจน์ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอัญธิกานจน์  สายสี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสิราวรรณ  ขวาวงศา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวิภาวี  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพรรษา  นามลีลา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปาณิศา  คำวีระ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุภัสสร  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำใส โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนงลักษณ์  ขนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงจันทร์นภา  ลอยหา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชุมสิงห์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนสิทธิ์  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายวีรภัทร  พงษ์ดี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจิรัตติกาล  โสดา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญกานจน์  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวราภรณ์  วงษาชัย โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวรเนตร  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายฉัตรชัย  บุญล้อม โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอัษฎาวุธ  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สายมงคล โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงชญาดา  ทองผาย โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายเกียรติยศ  อดทน โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวริญญา  สุปัฏติ โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกรรณิกา  ดวงจำปา โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรุ่งรัตนา  นามวงษา โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวนัศญา  บุราณก้านตรง โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิกานต์  คำสุดแสง โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชลินดา  สุดโคตร โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอัจฉรา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจณิศตา  ศรีบุระ โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม