รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายดลย์  ดุลยาธิการ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สารต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนโชติ  เหลืองพฤษชาติ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณฐวััฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภัคพงศ์  ปัวน้อย โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภูธฤทธิ์  กสิการ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสิรวิชญ์  แย้มสุข โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปณาลี  แก้วมณีวัฒน์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเพียงดาว  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกีรติกา  ทองสุ่ม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัชชา  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายศุภกฤต  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.3 คณิตประถม
14 เด็กชายติณณ์ตะวัน  กัลณา โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปัญจรัศม์  เลิศศิริดำรงค์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชวิศา  สิทธิกรณ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธนภัทร  อัมระนันท์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงเพ็ญพร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศมนพรรณ  น้อยสวรรค์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิกรณ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.3 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ลิ้มปิยะไชยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธนพนธ์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจงกลวรรณ  กุลที โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกฤศนรัตน์  นะวะมะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชวพล  ภู่มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอารยา  วณิชชากรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภูริตา  รัตนโชติธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมินตรา  บุญญาน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจารุรัช  ส่งเสริมภัคดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายนราวิชญ์  นัยเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภากร  มุทุตา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงบุญสิตา  ไทยกล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธรรมนูญ  จับเทียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอังค์ริสา  อินต๊ะชุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายรัชพล  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมัครเขตการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณนนท์  สิงหสุรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปัณณ์  ทุคหิต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิชญาดา  เจนเจตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงไอศวรรย์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายบรรณวิทย์  ชาญกิจกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภควรรษ  วรรณสูตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐพัฒน์  พันธุ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายศุภโชค  รัตนประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐพร  วินิจฉัยกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพรธีรา  โพธิดารา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพิภู  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปริยากร  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงภัทราพร  พุฒอินทนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงทักษพร  พลหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจิรภัทร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกุลธิดา  คงคาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายภีร์วัชร์  ผูกใจเพื่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฐิติพร  อุณการุณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัทภัค  กูลการขาย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธนพร  มาสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปรินทร  อินทโฉม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพรทิพา  ยอดสมใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกฤติน  เพ็ชร์สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกฤติธี  เพ็ชร์สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายยุติวิชญ์  อโณวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวิชญาดา  แผ่วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนัฐณิชา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภัทรพล  ขลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปรารถนา  เขียวราชา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุรีพร  มุงบัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสิตางค์  วุฒิวรารางค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชวิศา  จันทรัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอุเทน  ชาญวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฎฐา  กระเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวิลาวัณย์  วัฒนธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เก่งธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอธิคม  นิยมไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  วัฒนสิทธิวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมนัสวรรณ  มานะสุขสันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพนาวัลย์  ทองคร่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกิตติวรา  อุรุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนัชยา  นิลประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิชชญามญช์  ทิพจุฑา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุวิดา  อัมระนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอมรรัตน์  เจนทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวรรณรดา  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกชมน  ขวัญไกรศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิริพิชา  หมั่นเสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนิตา  ภูมิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงฐิติพัชร  พลหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภัทรพล  ชูวงศ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองบูญธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวราลี  อุดมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุวภทร  ตุ่นทิม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกษิเดช  โตพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวรธันย์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเพชรลดา  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธัญชนก  จันทบาล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอนิสา  กอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสินีนาถ  เกษทองมา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพีรกานต์  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิชญา  ทุ่มโมง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญชนก  โลหะการก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุธาสินี  แข็งธัญการ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ฉนวน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายชนุดม  กลีบบัวบาน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกัลยา  กุลนิติ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงทยากร  เลาหพรรค โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุภัทรา  อินมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศรา  แข็งสาริกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกรวรรณ  ยาวิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสาธิกา  จำนงสังฆ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสวิตตา  ชูศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปิยธิดา  กอบกัยกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนิรชา  แข็งธัญการ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพุฒินันท์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐนนท์  ตรีเดช โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 วิทย์ประถม