รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสรัญญา  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชญาดา  วิวัฒนนุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรัญญา  ไชยคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชนะชัย  สาวิสัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุทธิดา  คำภาตัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงดวงกมล  นพรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงแพรณิชา  คุ้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงมุฑิตา  แพงสร้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงริณรตรี  มานะศรีสุกิจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนกเนตร  แก้วสุริยะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธรรมปพน  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐิตารีย์  สมนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชมพูนุท  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธีรนาฏ  กันต์พิทยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงลลิตภัทร  ปฐมพรรษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพล  ธรณนิธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยชนะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรเจต  แก้วขำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพร้อมพร  ภักดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอทิตยา  ก้อยฝ้าย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดินประเสริฐสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงทัตพิชา  กลันทกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงทรงพร  ขันตี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรวรรณ  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนพร  คมขำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวชิราวุธ  ราชสุวอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งธิติธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปัญณกฤต  วรกิจเกษมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสิริพร  สุขศิริพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายทักษกร  ฤกษ์ปรารถนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปภาดา  นาสมวาสนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภัสวัลย์  วสุนธราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงช่อฟ้า  จิตตะโคตร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายนักรบ  ไมล์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวิภาดา  พรหมราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูหะหมัด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธีรภัทร  บพิตรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตติพิชญ์  มีภูมิรู้ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอธิป  โชครัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
46 เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรชยา  เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
48 เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายดนุสรณ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปัญจรีย์  เดชนาดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายสรวิชญ์  ผานาค โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนากานต์  อัมวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองซอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปรพล  จันทขัมมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปาณัสม์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปฏิภาณ  ชมชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกมลชนก  วัชรพลเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนันทกานต์  นามอาษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนภสร  อุนิลคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
63 เด็กชายสรวิศ  วัชรพลเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาครขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
65 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสโรชา  ศิลากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจีระนันท์  แหล้ยัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสิริมนต์  ภัทรศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
70 เด็กชายสิรภพ  ขันธวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
71 เด็กชายสุภรัชวุฒิ  พงศ์สุวรรณพร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณหทัย  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายศิวัช  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงบุษยจันทร์  โสดากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพัชรพร  เชื้อเจ็ดองค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพงษ์ตะวัน  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมนธิรา  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนกรณ์  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนราวิชญ์  สาขี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญญาภัค  กองศรีมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสิทธิพล  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายเจษฎา  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปาจรีย์  นามบุญมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอินทร์ธิรา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปาริชาติ  ศักดิ์อุบล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภคพร  คำลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงลักษณียา  ศรีสองชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอมรเทพ  ภาสอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวันวิสา  ใจพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศุภกานต์  แก้งเกิด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอภิชญา  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชัญญาณุช  ไร่เขือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรอยพิมพ์  เสือพาดกลอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศศิธร  บำรุง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพันธบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสิรีธร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศุภิสรา  เสมอหน้า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เสมอหน้า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศศิกฤต  ปุณขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฉัตรลดา  ต่วนทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายอัสมณัชต์  อติรุจคุณากรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายรัชชานนท์  นพดลธิยากูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปวีณวัชร์  ผาติธีรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายรัชพล  เริ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีตระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวรฤทัย  โสพิลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศุภวิชญ์  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกวินทร์นิธิ  พลาญทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจริง  จำปาหาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุกฤตา  เหลืองอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศุภวิชญ์  มีจินดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศุภรดา  อาชีวะนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเอวลิล  ตันคงจำรัสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนากูล  วิชาญยุทธนากูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงมนัสนันท์  ต่างกง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพัชรญาดา  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสิรวิชญ์  โยคณิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทุมโยมาเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนลิน  ยอดเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศรุตา  จันทร์ทา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองใส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพิชิตชัย  มณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงแพรวพรรณ  คุณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัลยาณี  พันธ์ออน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวริษา  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิรัชญา  พุทธน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรวิภา  มั่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพจมาน  อุปรัส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพงศ์ศิริ  อ่อนบุญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายสิทธิพล  วงศ์สุริยะพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิมมะณีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงไปรยา  สมสุดใจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปาริตา  มานะจักร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสิริมาส  ชมภูนิมิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกชพรรณ  โวหารเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปภาดา  วนไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐนันท์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอัสมพัฒน์  อติรุจคุณากรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะพาหะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปราณปรียา  มงคลไชย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุจิราพัชร  ราญมีชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอานนท์  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภรตวรรษ  ทานะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอารียา  สุวรรณทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอินทุอร  ราชไมตรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพิสิษฐ์  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรัชญเมธาวี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชคพัฒน์  ภัยหลีกลี้ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปิยาภัสร์  หมื่นสาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายรชต  พนาวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพงศ์ธนิช  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพชรพล  โลหพรหม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิราภา  จันทร์สุดชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุพิชชา  บุตรกันหา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนาชัย  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปัญชะระ  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนันทน์ชนก  นารัตน์โท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวชิรวิทย์  กันยาแสงศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ตรีวัฒนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญชนก  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายไตรวิช  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรชาติ  บุดดาดวง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัทราพร  อุทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศรัณย์พร  บรรเลงรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนิธิกร  อนันตชินะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธรรมธร  เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเปรมศิริ  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนิธิศ  อนันตชินะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิราพร  วังคำหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายตะวันฉาย  เดชนาดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปนิดา  ขอจงสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปริณดา  นาอุดม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเมธาวี  เดิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชนม์นิภา  โห้เฉื่อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงโซย่า  อาลีฮาเหม็ด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาดาณา  คาดบัว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวรภพ  เกียรติกมลกร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมปู่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณภัทร  รัตนเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปิยะพิทธ์  ปานะถึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชนัต  อธิโชคถาวร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวิชชนันท์  ภูมิศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายยศวัจน์  ลัคนาวนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอัมพาพัฒนันท์  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงลลิตสุดา  นาระกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชนิณทร์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนภูมิ  จันทรัตนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายบดินทร์  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายไวทิน  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภูริวัศ  ผาผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภูธีป  โชครัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกานต์นภัส  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงประภาศิริ  เหลืองงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายตะวัน  วรารักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวิภาวี  แก้วก่อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนิติพัฒท์  นันทราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนพล  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงคนธรส  สุวรรณชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมนัญชยา  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิวกานท์  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศิวกร  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณพล  หิมทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวชิรวุฑฒิ  วุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพีรพันธ์  ชื่นพลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงขวัญชนก  สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสุริยา  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนิติธร  หลวงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิธิดา  คำชารี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ดุจธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงรัชญาณี  ลาแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณิชา  ทองโคกสี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรปรียา  นนทะสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงระมิตา  รักญาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุทิดา  ตาละวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเปมิกา  สุธีสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธีรธินันทน์  ภักมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอภิณัฐ  ปลัดขวา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปรียาภีทร  ภักดีประยูรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายญาณภัทร  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกษิดิศ  นันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกชมน  ยุวชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปภนสรรค์  วังศานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภัคพล  รุจิลัญจ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกฤติฌาน  สมศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพรตรียา  มโนเอื่้อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ถิระทำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุชัญญา  ภูสิลิตร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวทันยา  วงศานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปราชญ์  วรโชติธนดล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธราสินี  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนกฤต  วุฒิประชารัฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอัศวิน  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชยางกูร  สิมมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวรเมธ  เมธิชัยรามิล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพรพินิต  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
254 เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนภัควณี  เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
256 เด็กชายตะวัน  ศรีพระนคร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายฤทธิรงค์  พรมจำปา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอาทิตา  จำปาร้อย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงลัทธภรณ์  โพธิแสงไสย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงบุญยาพร  แสงอรุณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงศิริรักษ์  ทินบุตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงยลลดา  คำบุตรดี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเมธาวี  โสดาพรม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  มะโครัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายฐากูล  โพธิ์หานาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอรัญญา  แก้วหอม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงค์สีคิ้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเยาวเรษ  วงค์ศรีคิ้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอารยา  สังข์ทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ยั่งยืน โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิรมพร  ปรางชัยภูมิ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุภารัตน์  ด้วงพรมโพธิ์ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงผ่องศรี  อินถวา โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธารดา  โนนสว่าง โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนภาวรรณ  อุ่นคำ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนโบราณ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศิรินาถ  ช่วยค้ำชู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงดวงกมล  สุระเพ็ญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเพ็ญนภา  อาสานอก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศุภาวรรณ  กันยาสุด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอรัญญา  ขันดา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงจรินทรา  พงษนิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงธนาภรณ์  พิมพิลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทะผอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายธนา  เพชรกอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายจักรกฤต  ภูขีด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอารียา  นายกชน โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐติชัย  ศรีบุตร โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนนธิชา  แสนโยธะกะ โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสกาวเดือน  อุชื่น โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ดอนเมืองพรม โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอลิษา  ภวะภูตานนท์ โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุพัตรา  คำภาหมี โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภัทรพรรณ  ร่มไทร โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพิชิตชัย  ไพคำนาม โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภาณุวัฒน์  ธีวะโต โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพรรณรายณ์  ปิ่นใจ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปิยะดา  เฉียบแหลม โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวบุตรชญา  ผุดผ่อง โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฐณา  ทองดี โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวันทนา  โนนทวงษ์ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายประสพโชค  ชื่นวัตร โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภูมินรินทร์  มะลิเถา โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายอมร  โพธิ์แลกุ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายตะวัน  องกลาง โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุวรรณี  ยังเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธันยพร  วิชัย โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงํัธัญญารัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุทัตตา  มัยเกษตริน โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทิพย์บรรจง โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกุลธิดา  นวลเจริญ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปภัชญา  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงวิยะดา  ดอนเต้า โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพันธ์ุทิพย์  วันเพ็ญ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอภิรดี  บุตรกัณหา โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทร์วิชา โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศิรินทิพย์  คำเมืองคุณ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายนัทธพงค์  สุจริต โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายนลธวัช  นามบ้านค้อ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูบุญเต็ม โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวิภากร  ปักกาเวสูง โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปิ่นใจ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวิราวรรณ์  แสนศรี โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสมศรี  จิตหาญ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงเนตรนภา  สวัสดิพิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นายนันทวัฒน์  บุญผล โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายสุรสิทธิ์  นามสอน โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวสุรินธร  เชิงไกรยัง โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวอรอนงค์  ทิพย์จักร์ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวปิยะบุตร  รักชื่อ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวภาวินี  โพธิเจริญ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวประวีณา  วงศ์สายตา โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาววนิดา  แก้วกัลยา โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวจุฑาทิพย์  นาคเสน โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวสุสมหญิง  อ้วนผิว โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวรรณภาภรณ์  เรืองสว่าง โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพรพิพัฒน์  อรรคนิตย์ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุนิตา  ดอนแก่น โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงศศิธร  อันภักดี โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกัณญารัตน์  แสนพล โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอรวรา  ชลาศรี โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วกัลยา โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงทศพร  นามเคน โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงศไพพร  วรพุทธะ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงมัณฑะนา  สนิทประโค โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายธนกร  ทิพสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายยืนยง  จันทวงค์ศรี โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสุพัตรา  ทิทึกทักษ์ โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพิมมาดา  สร้อยพาน โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนภาวรรณ  ปากกา โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงทิพปภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพรรณธิดารัตน์  โควินทะสุด โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชลดา  ถิ่นวงษ์เมือง โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสมประสงค์  มาโนช โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พงษ์เกษม โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงมัดธินี  ช่วงไธสง โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายธีรัช  หัวดอน โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.3 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฐนันท์  กลิ่นรื่น โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.3 คณิตประถม
360 เด็กชายศุภกิตติ์  กันหารัตน์ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.3 คณิตประถม
361 เด็กชายสกลพัฒน์  กลิ่นรื่น โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายเมธา  พลแสน โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.3 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมศรี โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.3 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธนัญญา  นุชเกิด โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.3 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลชัย โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.3 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันดี โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.3 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอรรถภูมิ  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก้ววรรณา โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนิภาพร  เพียรพานิทธ์ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอารยา  มูลอาษา โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพัชราภา  คำดี โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศราวุธ  อุบลหลง โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกันธิภพ  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายฉัตรมงคล  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสุพัดตรา  ชีวะจิตร โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงนุชจรี  พังราช โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตาลรอด โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงอมราพร  ทุ่งหลวง โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายบัญชา  ทาดง โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายนัฐกิตต์  สรญาณ โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายณัฐพงษ์  ดงอุทิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายกฤตภาส  หนองทุ่ม โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณหทัย  โสภณ โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อหมอ โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปกิตตา  บัววัน โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชาตา โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอรวี  จันทะ โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุมิตตา  บัวแพง โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงวาริษา  พิสายสอด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สิมพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงฉัฐญา  นามวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายจักรภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทะโยธากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายจักษวัฏ  เรืองอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายธีรธร  แก่นชูวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนงนภัส  เอกธนบดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายสันต์พิชญ์  สิริโยธิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงทักษพร  กระพี้ทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายศุภกร  ศุภกิจอนันต์คุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงดาธชา  วีระจิตสกุลงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงรสธร  สังสรรค์อนันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงศุภพิชญา  อนุสุริยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายกณิศ  ซื่อพัฒนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายศุภณัฐ  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายณัฏฐ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชมพูนุช  เต็มภัทราโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายอธิบดี  เชื้อสัตตบงกช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายธีรวัฒน์  ตรงเพชร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายนวพล  ทามาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายธนกฤตษ์  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายอโยธยา  น้อยเมืองคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงภัณฑิรา  เกตุแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายวีรวิทย์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายวีระกร  ชวกิจวาณิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายภานุวัฒน์  โชคเจริญยื่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสิตานัน  พรมุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกันติชา  พิมพ์ดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพีรดา  จำปากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงศลิษา  ชาญชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค  เกียรตรัศมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงวริศรา  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายณัฐพล  สุนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสุจิรา  เนียมปาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายกฤษฎิ์  กาญจนบัตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายบุณยสิทธิ์  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธนกาญจน์  ตรียะจันทราชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอริยาภรณ์  เชาวน์จิรกิตติ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปัณณพร  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนภา  จิตรศิลป์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสุริยชาติ  ปัญหาราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายนนท์ปวิธ  แก้วที โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายกิตติภพ  ภู่ธนะพิบูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงศุภิสรา  ธนกาญจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายเก่งกานต์  อึ้งอำพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสกุลวัฒน์  พรพันธ์นุกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปวีณ์นุช  รอดนิรังค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพีทรรศณ์  ตุลย์นวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายสพลดนัย  ว่องไวรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสุภกิณห์  ลลิตเลิศวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกัส  งะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสุทธิภัทร  นาแฉล้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายวรวุฒิ  หรเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกัญญรัตน์  วัชรินทรชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกุลธิดา  ฮวดหลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงนวพร  บุตรดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ทองแท้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภาณุพรรธน์  พิชิตพงษ์ไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนัฐริการ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศุทธาภรณ์  ศรีอ่อนแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงภทรวรรณ  ธนะศิรังกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงธนวรรณ  หฤทัยสุขสันติ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายยศชน  เสนาสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์  แววศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพัณณิตา  พลนิกรกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนฤมล  เจริญสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายปกรณ์  ทองคำภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวัชระ  คำมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกฤตเมธ  เกตุแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายอนรรฆวรรษ  ชาบุญมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธีรเดช  อึ้งอำพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงแพรวา  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภีร์  เพียงพอ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพิทยุตม์  พราหมณ์ชูเอม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธีรภัทร  ธนภัทโรดม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายรวิภัทร  ชัยแสงฤทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนลนริน  เวฬุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงดิษญา  จิตติเจษฎาภรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงภัทราพร  มฆวันดลพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชญารัตน์  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายศุภกร  วุฒิประชารัฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายภูชิชย์  เต็งสถิตย์พงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงมุทิตา  มั่นทรงธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงศุภพร  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวาสิตา  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายสพลดนัย  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงพิมพิกา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายทินรัช  ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 นายธัญนพ  ทูลบุตรดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายณัฐชนนท์  เกิดรัตนศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายชนาธิป  สันติวิวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงเมธาวี อามิ  ทาเคอิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายชลิตรัตน์  ตันสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธีรกานต์  สุทธิบริบาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงเพียงฟ้า  อุปรโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวรวินันท์  ชาญหัตถกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสโรชา  กาญจนสรรพกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภูมิรักษ์  ชัยมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภูมิภิเษก  ชัยมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนัจภัค  เตชะรุ่งเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวรเศรษฐ์  โพธิวรรณกุลพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจณิสตา  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงรวิสรา  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนภัทร  คุณธรรมลิขิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิทักษ์สฤษดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ลลิตเลิศวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกฤษกร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายโอมภัทร์  บุญอรณะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายทรงกฤต  ขวัญประชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงฐิตาพร  กาบมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงรวีวรรณ  อภิเษกมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกรกนก  วรรัตนธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกฤตภาส  พรมพลเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจิราภา  วงศ์วีรกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนัชชา  เสริมศรัณย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิริยะภาพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชาอนันตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายรัชชานนท์  แสงทะลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธีรวัฒน์  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนาตาลี  พอลเซ่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชชา  พฤกษติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสิริ  แสวงโชคชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปิยะวัลย์  ตู้เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชยพล  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอริสา  ประธานธุรารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพสุ  กาญจน์วิเศษศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชัญญานิศ  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงบุญสิตา  อัตศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศศิประภา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกนกแก้ว  เกตุสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสุวพิชญ์  แซ่เตีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอรพิชญ์  เฉยไสย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจักรภัทร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายวรรณจักร  วงษ์ชาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายศุภกิตติ์  ชูชาวนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายปิยกร  จันทราภรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนันพงษ์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายคุณาสิน  วิภพโสภณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนพัฒน์  ภูดวงจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงด.ญ.วรดา  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฐฏ์ภวัต  ชวลิตสกุลชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศุภานน  งามจันทึก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธันยพร  วิสารทกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายนพสิทธิ์  เตโชศรีสกุลไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภารุจ  เกียรติศรีธนกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนวิชญ์  เกียรติศรีธนกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชนกนันท์  ชัยวุฒินันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
561 เด็กชายคณิศร์  ซื่อพัฒนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายชลภัทร  ภาโนชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปวรา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 2(อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรเพชร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงชนกภัทร  คำดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงภคพร  จิรชวาลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีซุย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงสโรชา  ประสานศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงแพรวไพลิน  โคตะมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงจิดาภา  ขันทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงชุติการจน์  บำรุงรักดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงธวัลยา  ภูชาดึก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงอรอินท์  กำแพงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุทธิ์แทน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
578 เด็กหญิงขวัญทิพย์  สิงห์สาธร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
579 เด็กหญิงประภาภร  ปิติคำพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
580 เด็กหญิงลลิตา  วรรณิกาสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
581 เด็กหญิงภูริชญา  กลีบรังค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
582 เด็กหญิงธัญรัตน์  ขวัญกิจศุภเดชา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอริยาภรณ์  อรุณฐ์ติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปีกทราย  พันธนะบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
585 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ภูเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
586 เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
587 เด็กหญิงภัคจิรา  เลิศวานิชย์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุพิชชาพร  เรืองอุไร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
589 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
590 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศรีประใหมมั่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพิริยา  พลศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงญานิศา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เรย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงอรณิภา  ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกนกพร  คำพิลักษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงรานีรัฐ  สารีโท โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  พลประเสริฐ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงณชกร  สาระรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงศิริปรียา  เต็มตาวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงศุภิสรา  พุ่มเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงกัลยาณี  แก่นใจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงเปรมิกา  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงปาริสรา  โสดาดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงญานิศา  เสนเทพ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนรินทิรา  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ธนาพรกิจพงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสุภชา  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจขาน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทนามล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  โพธิทากูล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงปิญชาน์  ตรันวัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงจิตารีย์  สุทธธรรมจิตดต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงจณิชสตา  ประจันตะเสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงสุชารัตน์  รักเสรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงดวงพร  สุวรรณทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงพิชญาภา  สุปัญญา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณัชยนันท์  มุลาลี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงนำ้ผึ้ง  วิเศษวิสัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โพธิ์ศรีดาภร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงดวงดาว  นวนสำลี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณัฐชา  พีรวรสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงยศวดี  สุโพธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงอนัญญา  กุศลครอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงจารุทัย  พละศูนย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงชริธร  สุขสถิตย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอรัญญาภา  ทองผล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฐานันดร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงศตพร  รัชตสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงชุติภา  ศรีภูมิสุริยกานต์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงกรวรรณ  อู่จอหอ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงชลธิชา  พลยุรณ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงรุ้งสุรียื  สุพรรณาพรสุข โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปริญญ์  กมลผาด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์สว่าง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอันธาดา  คำแหงพล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงกนกพลอย  คุณศึกษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงภัชราพร  บัวพรมมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงสรียา  วิศิษปัญญกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงวรินทร  ข้ออุ่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงภูริชกานต์  กลีบรังค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงชนิดาภา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงนภัทริน  แสงจันโท โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ตั้งหลักมั่นคง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงศรุตา  สุเนตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงชญานิศ  บุญรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงชญานิษย์  สุทธิบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงฐิติพร  ขันตี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงธณัทอร  ขุริรัง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงสิริกร  นิลกษาปน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงกมลนัทธ์  จงรักษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงรตา  ทัตติยกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผสมประโยชน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นุ้ยห้วยแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  สมมิตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงพิธุณิศรา  พิบูลย์วัฒนวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงขัตติญา  สอนเชียงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงฃนิกานต์  ศรีชัยรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงชุณหกาญน์  ศานติวงศ์สกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอภิสรา  ภูขาว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปกิตตา  เสวตวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีพิกุลทองดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงธัญรัศม์  อยู่ยงยุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงปรีย์วรา  เรืองอร่าม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงปวัณรัตน์  สว่างรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงกุลยา  เมธาสิทธิ์ธนโชติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
675 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์เสนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
676 เด็กหญิงบุญญาพร  แสงชมภู โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
677 เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรณคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
678 เด็กหญิงชนากานต์  พากล้า โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
679 เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
680 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรสิมมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
681 เด็กหญิงสมประสงค์  สมกำลัง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองบ่อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงธีร์ารา  โคตรโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงสรัสวดี  แซ่โง้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงชนมน  เดชพลมาตย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมแสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 คณิตประถม
687 นางสาวศศิกาญจน์  วลัญชพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนิจจารีย์  เพ็งสมภาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจธรรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงศศิธร  เกิดวาจา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงนวลแพร  พนาวัฒนวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอาทิตยา  ระดมกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวิลาสินี  มานะงาน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณัฐฐา  ดลจิรพิสิฐ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพรนภา  ชัยธนยศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงศิรญาดา  ศิริวานก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงศศิวิมล  วลัญชพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสิริกร  ประภาธรรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงวิทิตา  พรประเสริฐ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงกนกพร  หมายมั่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐนรี  บัวขม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงปรานชีวา  ศรีสุชาติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงมังสิภรณ์  ปริปุรณะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลซัง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  แสงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงศิขรินทร์  นิวาสธนชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงศิขรา  นิวาสธนชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงธนพร  คุณรจิต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงชลธาดา  ดำริวงษ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงจันทร์สุวรรณ์  กุยทวีจร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงมนัสนันท์  โอตาคาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงมนัสวี  วงษ์เจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวกรวรรณ  ไชยศิวามงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงจิตบุณย์  วรสถิตคุณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวชญานิศ  ศิษย์ศาสตร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวกนกวรรณ  คงดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวสิริภรพัน  วงศ์พุฒ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวนิติยา  อ้วนละมัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวภูริชญา  นาวิศิษฏ์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงญาณิกา  ผลเกิด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงดารินทร์  ธานินทร์สุรวุฒิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวณัฐณพิน  มั่งสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนิศานาฎ  พ่อค้าไทย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวกนกกาญจน์  ใจบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธนภรณ์  สุริยะสิงห์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวกนิษฐา  ภูชมชื่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงปริม  สันตินันตรักษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงแพรวพรรณรายณ์  นาลมณี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวริศรา  จารุพรสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวฐิติมา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวมัณฑนา  จันทนันท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวสโรชา  ประภาษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปพิชญาณ์  ทองทวี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวอาภัสฎาภรณ์  นามติราช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวปรารถนา  ทองทวี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวเกษฎาวรรณ์  ผันสว่าง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงขวัญอมร  นิตุธร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศรัณยพร  คุณาวงษ์กฤต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอารยา  นาบี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาววันวิสา  รักษาสุข โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงธนภรณ์  เอกกัณหา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพริมพริสสร  สามเสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงวิลาสินี  สงครามภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงโยษิตา  คำมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฎฐณิชาดา  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธมกร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงมนัสนันท์  มากรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงรมิตา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปุณยนุช  เวียงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เสตะรมยะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูชรศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพาณิภัค  ภัทรศุกล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมีคร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอรทัย  จันทะศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงรพีพัทธ์  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศิรินารถ  นามแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนครียา  บิติเจริญธรรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนพรดา  สิงหาพรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจริญญาภรณ์  พิมพ์ภู โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกนกพร  อาวจำปา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงภทรวรรณ  มากรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนิชาภา  พลขันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณัฐหทัย  แชง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงรัฐพร  จัตุชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงศกุนิชญ์  ศรีล้อม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีเสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธนพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์ทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกานต์จีรัสย์  วิไลกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณิชาธัญญ่า  คูลไมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอุมาพร  สายเชื้อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  บ้านใหม่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัชณิชา  สุคนชะศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์กอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชลธิชา  สังวาลย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิชญาภา  คงสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงเพชรดา  จรรยาวิณิชกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงลัลลลิลน์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภิญญดา  ปัญโญวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายศรินรัตน์  ผาติชัยเกียรติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปุณณิศา  พูตาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธิษณามดี  อุปการ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงชัญญพัช์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงยอฉัตร  เสนสาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนันทภัค  เหมุทัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงศุภานัน  สมนึกตน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายจารุวิชญ์  จริยวัฒนสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงวรินทร  จงเกียรติกาญจน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงจามีกร  ศรีวรมาศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายยศพันธ์  แก่นวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายติณณภพ  ศรีวิไล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
807 เด็กชายอิทธิกร  จริยวัฒนสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงนันทภัค  ชูโชคสิริกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.3 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพิชญาภา  เมืองซอง โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอชิรญา  ทัพศรี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปิยากร  ยามี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสิริยากร  ไชยศิลป์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.3 วิทย์ประถม
814 เด็กชายแทนกาย  เอกอำพัน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายอัจฉริย์  ศรเสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายวสิษฐ  บุญญานาม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายณัฐภัค  โฆสิต โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายก้องกิดากรณ์  สวัสดิ์วาทิน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายกิตติกวินณ์  สวัสดิ์วาทิน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายชัชพิมุข  รัตนมูลตรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายเดชาวัตร  บัวสาย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายกิตติกรณ์  อำภัยรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงสุรคณางค์  ตาดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงจตุพักตร์  สิงหา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองน้อย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงกรชนก  แก้วประเสิรฐ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกุลนิตย์  เมาะราษี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงปัณฑิตา  กากแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายพิทยุตม์  สุขใจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงพัชรพร  สุริยวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายชอน  มิทเชล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงปวริศา  ไพยศาล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงฑิตติยารักษ์  วรรณแสวง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงทัศรินทร์  โคตรแสนลี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์งามธนกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมแพน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนิรมน  วรคันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงสุชัญญา  อ่วมนิ่ม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงจิตประภาพร  คำมุกชิก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงทองถวัลย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายยุทธนาวี  สอนรมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายศิริวุฒิ  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงประภัสสร  งามพิพัฒน์พล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายภูรินทร์  ไชยราช โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายภัคพล  สุคนชะศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงพรทิพย์  ปุริมา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายกฤษณะ  สาริมา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายวัศพล  บุญมาลา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายอธิษฐ์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายสหกิจ  มีฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายวีระยุทธ  จันทรเสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายอริญชัย  ยิ่งงามแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายยุทธวิทย์  คำวันดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสุธาธิณี  บัวไข โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงอภิญญา  ทิพย์อาสน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวนลิตา  พิบูลย์วัฒนวงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวมรกต  มาลาน้อย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงเกศกนก  โสภาลุน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงวิมลพร  มุ่งงาม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นายอภิเดช  สังข์สี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายศุภวรรษ  ศรีโสดา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นายปัญญากรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวกัสมา  คิสาลัง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นายณธัชรพงศ์  เมืองโสม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวอรุณรัศมิ์  ขวานอก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงธันยพร  แสนโคตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวรักสิฐฐถาพร  คุณความดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นายธีรัช  ภัทรศิริพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นายปิยวัฒน์  เกษตรพันธุ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายทวิชัย  แสนอาสา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นายภัทรวรรธน์  งามสันเทียะ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายโรจนินท์  สังข์ทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นายวนัสนันท์  สรวงศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวณิรัชชา  มะนิสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีพุฒทา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผการัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวเกวลี  ภูชื่นศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นายวชิรพงศ์  ศรีโบราณ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวนัทธมน  เที่ยงตรงจิตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวปนัดดา  นอกเมือง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นายภานุวัฒน์  อำไพ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกตัญญุตา  ฉิ่งศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นายนิติภูมิ  เวียงวิเศษ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงณัฐฐิชา  กิตติมานิกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นายออรัช  ออเซม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงจันทกานต์  อยู่คง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายสิทธินนท์  บุญปิยะ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายเมธัส  เบ้าทองหล่อ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายภานุกรณ์  กองสะดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงอมรวรรณ  คณะขาม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายประพนธ์  แสงนาค โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายพิทักษ์  ธิลา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายจักรรินทร์  เพชรนาดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ช่างทาสินธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงภานุชนารถ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกมลรัตน์  โคตรพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงรินลณี  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วงศ์ลนุ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายสุภกิจ  ทูลลี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายธนพล  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายฐาปกรณ์  เถกิงเดช โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงฐนิดา  โคซากิ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์แสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกมลรัตน์  โครตพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายรุ่งวิทย์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวปาริชาติ  พลอามาตย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวปริยาภรณ์  วันกระจ่าง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวศิรินภา  กองแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวนภาพร  พลชาลี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวศรัญธร  ผันสว่าง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวกนกอร  ดวงไกรแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายอานนท์  ดิษาร์รมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายฐิติพงษ์  เนตรชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นายชัตพล  ขนาด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยหอม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงมีนารัตน์  อินทร์กง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงปิยรส  เนตินนท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลาเบ้า โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประนนท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายเกียรติพงศ์  ธาตุวิสัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายสศิคณะ  บุญมาลา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชาวบ้านตาด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายปฏิพล  คงโนนกอก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายกีรติ  สงวนนาม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายลัทธพล  สุรวิทย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายตรีทิตยพิภา  เจริญสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายณวพล  จิระสุทธิญาณ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายเปรม  เลิศพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธนกานต์  ชัยเชาวรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายชยพล  ศรีภูมิสุริยกานต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภูมิ  สุขเกษม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเมทนี  ปิยมาภรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอนัญภรณ์  มะลิหอม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงผกาวดี  แสงจันทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินธิแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงแพรนวล  หล้าทุม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงจิรัชญา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนยศ  แก้วจำลอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูทองกอ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายอมรินทร์  อินทร์แก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธนกฤต  ปัดภัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธนกฤต  นาวาเรือน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพรพรรณ  พินิจเจริญ โรงเรียนทรงธรรมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงกิตินัดดา  อำภาทิพย์ โรงเรียนทรงธรรมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นแสง โรงเรียนทรงธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงจิตรานุช  บุญญารักษ์ โรงเรียนทรงธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงนราภรณ์  จันดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงจิดาภา  สุวัฒนพูนลาภ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงอังศณา  ชิโนะฮาระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงฐิตา  โบราณกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายปริชญ์  กองทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงนันท์ณภัส  แก้วแก่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายชยพล  แพงขวา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายสุพสิน  สิงห์เล็ก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงณกัญญา  พาโคตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงยลภัทร  ธรากิตติรัฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายศิวกาณฑ์  ศรีอวน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายภคพล  บุญชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายดาเนียล  รียะวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีเมือง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
966 เด็กชายธนภัทร  พิณรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายธีรภัทร์  เจริญกิจ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายอชิรวิทย์  ดีสอน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายศุภวิชญ์  สุพร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายวงศธร  พันชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงปพิชญา  นาศฤงคาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงธันยพร  ร่องพืช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรทหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงพัทธนันธ์  ไพรตื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายมาร์คซิม  อุลริค โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงศุภธิดา  จุติมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงฑิตยา  จำปาวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพรนภา  พ่วงรอด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณัชชา  แหล่ป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงลักษมณ  โพธิ์คำมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายชาคริต  โภคาพาริช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอารียา  แก้วกล้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
984 เด็กชายกิตติชัย  ลีชาคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอรญา  ศรีราเกตุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพิณัฐเอม  ม่วงคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หล้าชาญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงอภิสรา  สมงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงดารญา  อุดมบุญลักษณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงอัจฉรา  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงกัลยาณี  ชาหอมชื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายกฤษดากร  สิงห์ทิศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงเมธาวี  วิโรจน์สัตตบุษย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงอภิชญา  ชานนตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายชยานันต์  การธนะภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงภาดาริน  บุญเดช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงธรัลรัตน์  อินทรายศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายวิรัลวิชญ์  ทิพรักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงรินลณัฐ  เนื่องชมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกฤษฎาภา  หนาดเสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงมุทิตา  พลเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงดลพร  สุพร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอัจฉรา  ใจชื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงรพีพรรณ  ปานยืน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปวรา  สดใสย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงเพียงตะวัน  จันทะชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญาภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนภัสรพี  แซ่นิ่ม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตั้งจิตวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีดาห้าว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงธรรมาพร  พลประถม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงมิรันตี  นิตทยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงศิริประภา  วาริเรือง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงบุตรตรี  สันติโยธากุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงภัทรนุช  สงศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภัทรวรวิศิษฎ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายเพชร  จันทร์อร่ามตระกูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณภัทร  อกศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายณัฏฐกฤตย์  สนิมค้ำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงมนชนกนันท์  รัตนะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปนัดดาพร  ศรีสุวะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีสวาท โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายเมธิน  ราตรีหว่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายคริษฐ์  เรือนคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงสุธินี  มีแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายธนภัทร  นนทะวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงนวพรรณ  บวมขุนทศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงอริศรา  วรมิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงณิชาดา  เกิดรัตรศักดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงศุภสร  พรหมโครต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวรัญญา  สมมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงศุภกัญญา  ศรีสุนะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพิชชาพร  อุปรโครต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  อิศรางกูร ณ อุธยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายต้นกันยา  โยธาประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงนิศาชล  พงษ์เสนาะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพรรพษา  ประทุมตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายอนรรฆพรรษ  ชาบุญมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายพีรณัฐ  วัศราติยานนท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงแพรวารินทร์  โพพิทูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพัฒนพิมพ์  สหะชาติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงวัสสุตา  กรพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปวีณา  สายวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงปมินตรา  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงจิรประภา  ขันภิบาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์หะนาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายวนพจน์  ผิวโพธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายธนวัฒน์  มะนิหมุด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงนภสร  คุ้มสีไวย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงเพ็ญรดี  ชีกว้าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงกมลชนก  เร่งศิริกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายอภิชาติ  เชื้ออ่ำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปณิดา  เหมะธุลิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภานุชา  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายณภัทร  เจริญชนม์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายชาติศิริ  ธรรมวิภัชน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนวภรณ์  แพงวาปี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงเขมฤทัย  แวงโสธรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอภิญญา  สีหานาวี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายอัลโยชา  เฟิร์สเตอร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงทักษอร  ทานุมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนัทธ์ตรีกาล  สุขสมสิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายนันทภพ  แสงสายภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธณาเทพ  พรมที โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงธนาภรณ์  มูลนาม โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายศรัณย์  ชำนิวิภัยเวช โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงชุติมา  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงวรพรรณ  เบ็ญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
1074 เด็กชายวิษณุ  รีชัยพิชิตกุล โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.3 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงชนากานต์  พรพงศกร โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงปิยะธิดา  เอียยะบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพิชัยภูษิต  ใจปิติ โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายอธิราช  พิมสะกะ โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงวีริสา  ภักดีสุจริต โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงอณัญญา  วิจิตรทาดา โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงปวริศา  ใจทน โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายสุวีรร์วัฒน์  พิมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.3 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงธนภรณ์  นาคดี โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.3 คณิตประถม
1084 เด็กชายณัฐหชัย  เณรรอด โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาจันพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายนลภัทร  ศรสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายปณิธาน  ประพฤติชอบ โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.3 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงศิรดา  ขะหมวดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.3 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.3 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงพิมพ์ประภาภรณ์  หมีกุละ โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายชัชวาล  คำบึงกลาง โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายสิทธานันท์  หอตระกูล โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 1 ป.3 คณิตประถม
1093 เด็กชายเดนิส  ไคเซอร์ โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 1 ป.3 คณิตประถม
1094 เด็กชายวชิรวิทย์  วะจีประศรี โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 1 ป.3 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงนาฎจรินทร์  สิทธิจันเสน โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 1 ป.3 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายณารา  อินทรโสธรฉันท์ โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 1 ป.3 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กิ่งโก้ โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 1 ป.3 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกฤติญา  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 1 ป.3 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงธัญญาพร  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 1 ป.3 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายปรมินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายปรมินทร์  วจนะวโรดม โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงปูชิตา  พฤกษจะมาศ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายมรรษ  บุญรักษา โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายปรเมศวร์  สุทธิแสน โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณจำรูญ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงเพชรชนก  อุ่นบุญ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงจันทร์นภา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์สีนวน โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุมพล โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายสุทธิเดช  สุขแสวง โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงศศิวรรณ  เรืองศิลป์ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงปริศนา  อุ่นแสง โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงศศิกานต์  สารธรรม โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1118 เด็กชายธนดล  ขันสีนวน โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1119 เด็กชายภูวนัยต์  ธงวิชัย โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1120 เด็กชายอัมรินทร์  สุขสกุล โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายธีรศักดิ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายรติกร  มณัจันทร์ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุระภูมิ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายพิเชฐชัย  สัตตะพันธ์ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายธนเดช  โตประเสริฐ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงจตุพร  บัวทองสิงห์ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงชฎาพร  พรมมะดี โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงนราวัลย์  เถาชาลี โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงจรินยา  อุทะบุตร โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายประกาศิต  อุ่นแสง โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปัดภัย โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงจิ้งอี๋  ภูผานี โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงชญาดา  โคตรชุม โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายศตวรรษ  งามสะอาด โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธีระวัฒน์  จันใด โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โคตรโสภา โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงศศิพร  วิสายอน โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงวริศรา  เขียนคำ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณัฐธิดา  ก่ำคำ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายณฐพงศ์  เกาะกลาง โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอภิสิทธิ์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงนรีกรานต์  หรสิทธิ์ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  อุ่นบุญ โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายภัทรพงศ์  ราชหุ่น โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายภูริเดช  บุระคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงวีรานันท์  นันทวัน ณ อยุธยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายกฤตยชญ์  โมลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีมีวอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงวิดาพร  คงกล้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายณัฐชนน  ทิโส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงวรสินี  เชื้อบุญมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  ไชยชนะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายทศางค์  ฝ่ายเหนือ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงมาติกา  นาสว่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายสันติ สตีเว่น  เมไทยเซิลล์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายศุภชัย  ยามี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงบุญญากานต์  แสนมณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1159 เด็กชายญาณันธร  อุมิตะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงณฤชา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1161 เด็กชายธนภัทร  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงไปรยา  ตันเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงปนัดดา  คนดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1164 เด็กชายเทวิน  จิระวัฒน์พรชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1165 เด็กชายปรีชา ปีเตอร์  เมไทยเซิลล์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงศรุตรา  ภู่ภิญโญศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1167 เด็กชายอาณกร  หงษ์ชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายรัชพล  ใจทน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงอารียา  ศรีประโคน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงเมรินทร์  ศรีเพิ่มภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงชลธิชา  ไวยนนท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายอัมรินทร์  ขุสุวรรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายธยาน์  รัชตะพงศ์ธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงแพรวนภา  แข่งขันดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายพุฒิเมธ  อุทุมภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายจักรพล  สุตชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงมุธิตา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายศรัณยู  ศรีกันหา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กชายไรอัน  ฟริทซ์ลานกอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายรุ่งโรจน์  แข่งขันดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายเกรกเกอร์รี  จันดาเบ้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายดุษฎี  กองสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  นิลทะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงนพรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายภัทรพงษ์  หลี่ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายธนรัชฏ์  จวงแบ้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายผ่องภาคย์  ไทยหอม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายธีรภัทร  อ่อนบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงจิรารัตน์  แสนเจริญสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายเจษฎา  คนงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงรุ่งนภา  ละตา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายสุขวิทย์  ไชยณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายณัฐพล  สมัยจารุวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงอธิพร  แสนประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงสุภาพร  สุระดะไนย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงวิยะดา  สิยาคะบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายภควัฒน์  สีดาบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายปิยะพงษ์  เครือพิลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายอัครพนธ์  บุตรโคต โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายมินธดา  ดวงมาตพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงพรปวีณ์  มาหลิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงภัทรลดา  บุตรธนู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายอานุภาพ  ด้วงโคตะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพิกุล  หลักหนองบุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายชานน  จันทร์ดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายนพรัตน์   สเตอร์ลิง ฟอร์บส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายธนกร  โกดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายธีรภัทร์  บุญมีประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงเปรมวดี  จันทร์สุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงพงศ์สิริ  ศิริสถิตย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายศิริโรจน์  สู่สุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายธนาธิป  กิตติโชติพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงฐิติชญา  สีชัยชู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายวรวรรธน์  ตามไธสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายภานุพงศ์  กุลโสภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงธมลวรรณ  วังหอม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงชลธิชา  อินถวา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงวารุณี  พระเห็นศร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายปิยะนัฐ  สมพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงณิศาชล  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายอภิธาร  สร้างคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงจันทิรา  นวลสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงนภาพร  ทองมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายเดชาธร  หล้าสวย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงพจนารถ  แรมประชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายวัชรากร  ไชยกันหา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงณัฐวดี  โพธิ์ทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์นอก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายมุสตาฟา  คาเลคอาฮาหมัด โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงจิรนันท์  หารินไสล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายศักดิ์สุวรรณ  แขวงเมือง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงสุพัตรา  ภู่ภิญโญศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายวสุพล  ตระกูลไพศาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายรุ่งกิตติคุณ  สุวรรณศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์พรหม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายอณุภา  ลุนนากัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายพงศกร  ศิริสถิตย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงณราภรณ์  โคตรชาลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายชินกร  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายเกียรติชัย  ตั้งภรณ์พรรณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายอภิทัศน์  มีวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายปิยะ  สุขวิชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงสิญาดา  บางทราย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายพิชญ์พงษ์  จิรสินสุภาสิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีทุมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายคมชาญ  คนงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงวิชิดา  บุญรักษา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงนาตาชา โรดาร์  วิลสัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงณัฏฐาพร  โพธิวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายชัยวัฒน์  นาสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายชนะ  ยิ่งคงดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงอลิเซีย  เยินส์สัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายจักรพรรดิ  บัวขาว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายศตวรรษ  นามมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงขนิษฐา  เปล่งเมืองปัก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายพีรวัฒน์  ดวงตาโพสา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงพรหมพร  ดอนสมพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงเปรมวิภา  กองวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงกาญจนา  รัตน์เพชร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายธนภัทร  บุดดีคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายชยานันท์  วิชัยศร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายเตโช  แสนกลาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายณัฐวุฒิ  ติณเวส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายศิวกร  คันธทรัพย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงสุภาพร  บุดดีคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณัฐณิฌา  บุญทม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายชวพล  หงษ์ชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายปฏิพล  โสมาศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายภูเบศ  มุมอภัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงธิตินันท์  ด่านดาหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงพัชรมณี  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายติณณภพ  วงษ์ขุลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายพงศธร  ภูริศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงญาณีรัตน์  พุทโธ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงปัณฑิตา  กลางยศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายสรชัช  สีชัยชู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงฐานิกา  เหล่าจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายกฤต  นามอุตวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายทัศน์พล  สีทะบาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายธีรภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงปาลินี  คลังกลาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายพลับพลา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงทิพย์ประทาน  ดอนสมพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงอัญชิสา  หน่อสีดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายก้องภพ  สิมสีพิมพ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายสรยุทธ์  เรืองประทีป โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงปิยะมาศ  สมอารีย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงนลินนิภา  มีวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายพงศ์ปณต  โพนบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสำลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายภากร  หงษ์ชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนิรชา  ทวีรักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีสันต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ศรีสันต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงภัทรามาศ  หัตถกร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ชัยตอกเตี้ย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงภัทรภา  ศิริศักดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงแพรวผกา  โชติพินิจ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอัฉราพรรณ  ทำสาหา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงวิภาดา  วิจิตรจรูญโรจน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงณัฐชา  ทูเอต โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายกฤษณพล  ภูมิวะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงปรายลดา  ทนุราช โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงวชรพร  บุญรักษา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายธีระพัฒน์  ดีเมืองโขง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายวีระพัฒน์  ธนะเฮือง โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรีบุญเรื่อง โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายชลาลักษม์  พละสาร โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กชายปฏิภาณ  เยื่องเสือ โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายพยุหเกียรติ  สุขดี โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงกรชวัล  แน่นอุดร โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงปิยะพร  คนกล้า โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงณัฐรมย์  ดรลา โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงเสาวณีย์  ทับสี โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงปาจรีย์  ละลุน โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงรัชนก  สังฆรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงฉวีวรรณ  อินกันยา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงบัว  เศรษฐสุเมธ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีดายา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จันทร์สะคู โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงเนตรนภา  ขยันการ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงเนตรนภา  ศีลาขวา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงสุนิสา  คงตะไน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงทิพวรรณ  นันทานี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงเสาวภา  มูลคม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทเมธี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายพลพล  บำรุงไทย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายธนพล  บำรุงไทย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงฐิติมากรณ์  ดำเวียงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงมนัญชยา  ชั้นงาม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงชฎากร  สอยโฮ้ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงอุลัยพร  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงระพีพัฒน์  นามมัน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กชายปิยฉัตร  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1343 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองคำดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงเกษมพร  คูณนาเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงวีรยา  วาระภิลา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงสุพรรณนิกา  แก้วปัญญา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงไอริสา  แพงสา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  หล้ารินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงสิริกร  ดอกรังกูล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงกุลนาถ  ยุบลโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กชายนันธวัฒน์  ลุนชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กชายวัฒนกุล  ติ่งรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายภัทรพล  สินชัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กชายเอกบุรุษ  ปรีมงคล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กชายกันจนนท์  แซ่จอหอ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กชายณฐภัทร  ธนะโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กชายชนายุทธ  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงปนัดดา  ชื่นชีวิญ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงวราพร  พรหมโส โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงชฎิลลดา  วงษาพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงอรจิรา  อินทรโคตร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงณัฐณิฌา  กฤษมานิต โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กชายชัยวัฒน์  จิตรสะดวก โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1366 เด็กชายจักรินทร์  กลิ่นทับ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงวิภาพร  ชาติท่าค้อ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงชลธิกานต์  เมืองดา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงวรรณวิมล  จันทร์คูเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงอาทิตยา  สีสมโยค โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงปานตะวัน  หล่อนจำปา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงธัญพิมล  สิงห์มอ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงนันทพร  วันสา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธันพิสิษฐ์  อธิปัตยกุล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายปฏิภาณ  บุตรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายอธิวัฒน์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ตลิ่งไธสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงประภาพร  เป้าป่าเถื่อน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงเสาวนิตย์  ไชยคำ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร์  พิมวาปี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายพีระพัฒน์  พรมเป โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายรัชชานนท์  เพียผ่าน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายวุฒินันท์  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายกีรวุฒธ์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายกีรวัฒน์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายธนพัฒน์  คันธะระ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายนลธวัช  คามะเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรดะนัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงไผ่หลิน  นันที โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงนภัสกร  ศรีอาจ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายวรุท  แสงกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายชัยวิทย์  จันแดง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายธันยบูรณ์  คำศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายสายฟ้า  คงกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายตะวัน  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงประภาศรี  กองสำลี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงกวินทิพย์  ภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายอัษฎาวุธ  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงอรวรรณ  หนูจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายจักรพันธ์  อินมะณี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงกนกพร  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงศิรินภา  เทพศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สังฆะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงฟ้าใส  ชินชาด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงอัจฉราพร  ใจแน่น โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงปภัสร  นามสถิตย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงวิทัญญา  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายกฤษฎา  ศรีบูพิมพา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงกนกภรณ์  นามาเสียว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงอรชุตา  ดอนเคนจุย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงปาริชาติ  มุ่งธิสาร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงเสาร์วารัก  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปลัดกอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงสุธาสินี  ยะสุนทร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงศศิวรรณ  มามี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงอรทัย  มณีกุล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงชนาภา  แสนสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงสิรินยา  ห่อหุ้มดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงปิยพัขร  จงรักกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายชานนท์  ปุปผชาติ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 คณิตประถม
1424 เด็กชายเจษฎา  อริยธนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงธัญยพร  สุริโย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงวริษา  พัฒนสาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 คณิตประถม
1427 เด็กชายธนดล  เประกันยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณคร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงแพรวา  ทูลตา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงอทิติยา  อินทร์ดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงวรากร  อั้งยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงวริศรา  ยันชมภู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงบุญฐริกา  วงศ์จันทา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กชายกัปตัน  พรหมมาสิม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงวิรงรอง  สิงห์สกุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงไอรดา  ชุมคำใฮ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงศิรีธร  โสตาศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญพิศาล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงพัชราภา  สีหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงจิรารัตน์  งานรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายวีรภัทร  ชัยวงศา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กชายกิจชัย  แสนเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงสุวิมล  เประกันยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1445 เด็กชายมาโนชย์  ผานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงนพมาศ  พงประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กชายนราวิชญ์  รักษาบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงอภิญญา  อนุฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายศิรศิริ  นาคบัวจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงปริตา  ผิวดำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายธนภัทร  ศิริประภา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอดิศา  สุระวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอดิภา  สุระวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.3 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงปาริฉัตร  เดชโกพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอารียา  ต้นตระกูล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงมัณทนาพร  จงหมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงสุชาดา  จูมผาลา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงอุษามณี  หล่มศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพัชรี  ใสแสง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกรองทอง  อินสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงณิชาวีร์  ทาปลัด โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงษ์เสียงดัง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงธนัญญา  อุทุมภา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงจรัญญา  ครุฑพงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงนงลักษณ์  พันธ์บุตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายธนายุทร  ด้นดั้น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คนชม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายนัฐพงษ์  บัวบาน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงศุภัสรา  ปานนิล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายอิทธิกร  เที่ยงแท้ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายอัครพล  เประกันยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายวรากร  ผิวดำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงนิศารัตน์  มูลมณี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงอภิสรา  สนองเดช โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงชลลดา  พุทธามา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงพรปวีณ์  พวงระย้า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงศิวภาพร  โพนสร้างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงบัวชมพู  ธนสรรวนิช โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงไพลิน  สุดกระโทก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิตตนนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงจิราพัชร  สามารถ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยอดสะเทิน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงวรรัตน์  พุ่มไทยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงณัฐริกา  บทเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองสาย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายพัทธดนย์  คำหล้า โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงชมพูนุท  บุตรชัย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงชนากานต์  บุญทา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงณัฐธิดา  วารีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงชลาลัย  เยาวะลา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงชลธิชา  เยาวะลา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายณัฐกฤต  เพ็ชร์รักษา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงพีรญา  พิลาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงจิดาภา  ดีเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงอภิญญา  บาทชารี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายวีรวัฒน์  นิลไธสง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายวัชรพล  ทรงทอง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงตังคมา  ชินพา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงชลลดา  โคกโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายจิราวัฒน์  ชูเงิน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายจักรพงษ์  พันธ์เพียร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายธีระ  พัสดร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีโสภา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงธันวรัจน์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงพิยดา  แสนหูม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงจันทิมา  ทองนิน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงจตุพร  โคตรประทุม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กชายเนติพงษ์  เหลาเสน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กชายอิณฑัช  วิทูรสกุล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายธนกฤต  แสนเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงจินดารัตน์  อาจวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงพิยดา  บูระอาจ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงปณิดาภา  อีสาบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แซ่ลือ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงวิมลวรรณ  จารุจิตร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หวานรอบรู้ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงธิญาดา  โลเด โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงปองขวัญ  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงจีรนันท์  แดงขนิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินอำคา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงสิริขวัญ  มีเคลือบ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงวิภา  ขมิ้นเขียว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายณัฐวุฒิ  จูทะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายอธิไตรภพ  จันทร์ดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายนาวิน  ตรีพิพิธ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงอสมา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาสำแดง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายทวีศักดิ์  ช่างถม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายชัยภูมิ  คาระเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายวโรดม  ภูดอกไม้ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภักดีสาร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงพงศ์สุดา  แสงอุทัย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงศิริยากร  มาตรราช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงทอฝัน  จันทร์มาลา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงยุภาพร  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายพสิษฐ์  อัครธนาเมธีรัฐ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายนราทร  คำกันยา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองสุข โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายศุภชาติ  จันทรศร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายวรวิวัฒน์  ใจช่วง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กัญญะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงจิรารัตน์  พรหมภิภักตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงจันทมณี  คนแรง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงอริสา  ภักดีรอด โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงภิฆัมภรณ์  อุเทนสุต โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงนัทพร  หมื่นศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันลาพา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงพรรณรินทร์  สารพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงอภิรดี  ขุนวงษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายเพชรมงคล  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายวิชัย  ปากดีหวาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายศุภกฤต  ขจรพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายอนุชา  หาหอม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายอลงกรณ์  แสงลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงบุษกร  พิมพ์สาลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงดุษฎี  คนไว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงวรรณราตรี  เพ็งหมุ่ย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุมวัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาลีงาม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายธนายุต  สมหวาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงพิยดา  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงธิดา  แก้วพิมพา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
1567 เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
1568 เด็กชายรชต  นิลจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กชายภูวินท์  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงจิดาภา  ลามัญ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ยิ้มเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงสุภัคสิริ  ณะรากร โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กชายธีรภัทร  ศรีป่า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงเพชรลดา  คำบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงปริชาติ  แซงสว่าง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กชายยุทธพิชัย  รัตนวงวันดี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กชายธนพล  แสนเสมอ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กชายอจลวิชญ์  พงษ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กชายจุลจักร  อร่ามเดชจินดา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงประภัสสร  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงนิรมล  วิหคโต โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายกิตติชัย  ยาศิริ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายภาณุพันธ์  วรรณโสกเชือก โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายภาคภูมิ  กริ่มวงษ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงอารียา  ทองงาม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมอุบล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงศวิตา  ศรีนิล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เปล่งเติม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วศรีนวน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงเจณิสตา  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายรุ่งเกียรติ  อ่วนอ่อน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงปฏิญญา  มหมงคล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงชุติมา  กำพร้า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงศิริวรรณ  สำราญดี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายดนุชิต  ผิวดำ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงศศินภา  เมืองมั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายจีระศักดิ์  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วมุงคุณ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงอธิตยา  ท่องพิมาย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงษมารีดา  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงกิ่งเพชร  ลิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงจิรภิญญา  วันวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงอวัสดา  พรมวงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงเตชินี  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงชฎาพร  ดีบุกคำ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงธัญชนก  แสงรุ้ง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงนัฐชายา  โคตรวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ลิขิตเดชาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายปราชญ์ปกรณ์  ประโมสี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายภูวนารถ  ประสมสี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงนีรภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กชายกรวิชญ์  กุลวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กชายวรวิทย์  บุตรศรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.4 คณิตประถม
1616 นายปรัชญา  จันวัน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 นายอนุชา  สิงห์ชฎา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 นายอนุชา  ครีบภูบุตร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 นางสาวพิมพิศา  มหันตปัญญ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 นางสาวภาวรินทร์  ส่องแจ้ง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงนลินทิพย์  ลี้สงวน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 นางสาวกัญชลิกา  วงษ์วิลาศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 นายศิวกร  รัตนสุวรรณชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 นางสาวธณัฐยาภรณ์  เพียรชนะ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 นายกฤษฎา  ศรีปัญญา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 นางสาวเบญญาภา  ทัพธานี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 นายเฉลิมชัย  แก้วชิน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 นายวรวุฒิ  สุมงคล โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงสุวภัทร  ดอกรัก โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายนวัฒน์ชัย  ชิยางคะบุตร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงธันยธร  อริยะสุข โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายอนิรุจน์  สีเชียงหา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงขนิษฐา  มหาไชย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายธนดล  เกตุไทยสง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงอรปรียา  ศิริตง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงวรรณพร  จันสีนวน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงธนิษฐา  แสงพา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนูนันท์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงสุนิชา  เกษมสุข โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สว่างรุ่ง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายทักษิณ  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายกิตติกานต์  วงษ์วิลาศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายอรรณพ  บุญมาตู่น โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ปัง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายนรธิต  จัดโสภา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายพีรภัทร  คำพิลา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น