รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนภัสกร  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภัทราวุธ  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวนิตา  จันทร์อ้วน โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทรนันท์  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ราชหาด โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐวรรณ  หาญคำหล้า โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพนทอง โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐริกา  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
9 เด็กหญิงประสิตา  สุริยะกาญจน์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
11 เด็กชายอภิรักษ์  บุตรนนท์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษดา  ขันชะลี โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุฒธาอามาตย์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอรจิรา  ผาใต้ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธีราพร  วิระชานนท์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภัคธีมา  พิลา โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนัทธมน  จุลลา โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนริศรา  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งคำ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงชลนิภา  มาปังโม โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนภาพร  สุขรี โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนิโลบล  กมลเก่งเรียน โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.3 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิณฑ์นิภา  สิงห์โคก โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสุพัตรา  ผ่านวงษ์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  โพนทอง โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายกฤษณกันท์  นิลวดี โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายวิชิตชัย  เชียงคำ โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายเทพฤทธิ์  ทีหอคำ โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวรวุฒิ  เลิศลำหวาน โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรภัทร  ชินคำ โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชนะชล  จิว โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญญา  ผาใต้ โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเกวรินทร์  แสงเลข โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนภัสสร  สีหนาม โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญชู โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศริณญา  ดวงมาลา โรงเรียนแก่งอาฮง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุทัตตา  นาคเสน โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายเทพบัญชา  นะดาบุตร โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปัทมวรรณ  โพธิ์จันทา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปิยะนุช  ติดทอง โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอนงค์นุช  ฤทธิศรี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ระวิชัย โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐตยา  ผลจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปนัดดา  ผาตรี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสมภพ  ระวิชัย โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรพัฒน์  อินทะสาร โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายทินกร  จำปามี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชนาวีร์  ศรีจูม โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายลิขิต  ชำนาญเขียว โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนุชรินทร์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนฤมล  ตาลพรศรี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพัชจรินทร์  จินดานุรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกนกพร  ไชยนาน โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธารวิมล  สืบวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงดัชณี  ดีวะลา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงศศิปรียา  ทองขาว โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงเพ็ญนภา  แพงจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกานต์ทิตา  กำแก้ว โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเพ็ญนภา  โดนโยธา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายภูวเดช  ไกยเดช โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญประกอบ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพงศ์พีระ  โพเทพา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐพร  โคตรปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณตญพรรณ  มาวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสมศรี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายสหรัถ  กองหิน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายเดชชัย  ชัยเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.3 คณิตประถม
70 เด็กชายสรสิช  สมจิตวิจาร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพรนภา  ดอนเสือ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวรัมพร  จิตร์นิยม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพลวัต  ผ่านสะอาด โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนศิริ  อรชุน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชลธร  พานสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสิรินดา  วงชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายวรรวรรษ  ศรีพรหมมา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศศิมณฑล  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชลธิชา  ถิ่นช่วง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐวัฒน์  เบญมาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประภาการ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุดารัตน์  เสียงล้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายเสวตฉัตร  มาวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายจักรินทร์  เลิศศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายชนาธิป  แสนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนวพร  พลท้าว โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปภาวดี  ศริริมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุตชุมพิสัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกรรณิการ์  ซาธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวิณิชยา  สุพร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
92 นางสาวอาณุ  เมฆไทยสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวจิรภา  สายคำพล โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวปรัชญาภรณ์  ดอนเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายกิตติศักดิ์  ทองเจียว โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวธิดารัตน์  สังคะโห โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายธนโชติ  ยี่จอหอ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายจักรกฤษณ์  แก้วสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงภาวิณี  มูลมะณี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงระวี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอสมาภรณ์  อาดี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงศศิวิมล  สิมมะลี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาววิภารัตน์  ศรีละครเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงประนิดา  สะตะ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงยลธิดา  จุลนาง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซาธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายเชิดศักดิ์  บุศดี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายภูชิชย์  ภูบุญอบ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิริยะ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกัญญากรณ์  รัตน์จิรานุกูล โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงดวงกมล  พลวงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวารีพัฒน์  บุญยืด โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอัจจิมา  แก้วพินิจ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอารียา  จานแก้ว โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอรวรรยา  คนหาญ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอรวรรณ  กัดสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนารรินทร์  จันทร์เต็ม โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอลิชลา  ใจมอย โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวนภรณ์  โนนทิง โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวนิดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกรกนก  ทิพทอง โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชลดา  ทองสา โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 นายอาทิตย์  บัวเกตุ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายมงคล  โมธรรม โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายสาธิต  คามไชยศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายศรันย์  สาภา โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายสงกาญจน์  ลาโพธิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายจตุพงษ์  สุรินพา โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวนันทลักษณ์  แพงโคตร โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวณัฐธิญา  รอดศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวณัฐธิตา  รอดศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวนิรมน  จันทะบุตร โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวปนัดดา  เชื้อวังคำ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวเฟื่องฟ้า  รังโคตร โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวจริยา  ช่างคำ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวฐิติกาล  จำปาบาล โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวันวิสาข์  รังโคตร โรงเรียนบ้านบัวโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนิสรา  ยุ่งพรมมา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายธนาธิป  คุ้มชัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกฤตกมล  แดนเขตร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจีรวรรณ  พลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายชินวัตร  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนธร  สุวรรณไตย์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสิริยากร  สนิทนอก โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายพงษ์พีระพัค  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชฎาพร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายคมสัน  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงทิตยา  พรมเกษร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายเหนือเมฆ  ชาลีแสน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสมฤดี  เพ็งนาม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงตวงพร  เคหาบาล โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวิภานี  สุพร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐนิชา  โง้นทุ่ม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสิริวัลย์  พรมกสิกร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชนิสรา  โสภา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนรินทร  ติยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงศรีหัทยา  ยัติสาร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายนิทัศน์  แก้วบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายสิทธิพร  คุณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอักษฬา  สีวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงรุจิรดา  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตะดวงดี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสิริมา  หวังหมู่กลาง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุภาวิตา  แก้วสิงหาร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายศิวกร  ผาลี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธนาธิป  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอภิญญา  สิงเสนา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนันทกานต์  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายราเมศวร์  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายนันทิพัฒน์  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณิชากร  สุ่มมาตร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายนพนันท์  แก้วก่ำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปาลิตา  กว้างขวาง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธนัตดา  หมายโชค โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกุลภรณ์  ปุ้ยไชยศร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายนนธวัช  หอมรื่น โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
182 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอรณิชา  สุขลี้ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงวรัญตา  อยู่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
187 เด็กหญิงภัทรมัย  ปานเกล้า โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
188 เด็กชายฟ้าลิขิต  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
189 เด็กชายอัษฎายุทธ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพรรณนารา  สิงเสนา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนฤมล  ยิ้มเกิด โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชาน่า  แวนฮาวเอลอัมเรส โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
193 เด็กหญิงคณิตตาน์  การบุญ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจิรัตน์ติยา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์  วังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
196 เด็กชายนฤเบศร์  เหลาพิลา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายพุทธชาด  หมั่นน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศิริประภา  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สอดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงชนินาถ  จันทรี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
201 เด็กชายรัตนกิจ  ณ อัมภัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภัทรภร  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
203 เด็กชายวชิรพล  พะดาเวช โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุภัทร  ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
205 เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณไตร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอัฐภิญญา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายอชิตะ  โดดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
208 เด็กชายภาคิน  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
209 เด็กหญิงวิชาพร  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายชัยยา  หวังสุขแดง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
211 เด็กชายมนต์ชัย  บึงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงวิจิตรา  กุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงฐานิต  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
214 เด็กหญิงลลิภัทร  ชนูดหอม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงนันท์ลภัส  ขันธสอน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุชญาดา  กรรณิกากลาง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวันวิสา  ราษี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายเจษฎา  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายนราวิชญ์  สุขรี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  ผลงาม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายภูวดล  มาตรมูลตรี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  พรหมเหรียญชัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงประกายฟ้า  กันหาทอง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายชนาธิป  อรุณวิง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงดารินทร์  ชูสเตอร์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสุพัตรา  บุญดา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายธนบดี  สาขามุละ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายธนภัทร  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายดนัย  สมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัชชา  มุขเสือ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจกะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายกฤษดายุทธ  พรมเกษร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชนม์นิภา  จอดนอก โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เหง่าวังจาน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ้มเกิด โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสิรินาถ  อะโรคา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงยุพารัตน์  กุมภิโร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพินทุอร  ก่ำน้ำจั้น โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปรียาพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงภัณฑิรา  จินดา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายบุญยศักดิ์  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงจีระนันท์  สุวรรณไตย์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีชาหลวง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอภิชดา  นาราภัทรธนพณ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอรวรรณ  บุญจงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายนาบุญ  นาใจดี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงรังสินี  สาครเจริญ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายเลิศศักดิ์  คำพวงชัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ธรรมสุข โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพีรภัทร  ประวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐธิฎา  เวสา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูริภัทร  ชินแสง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภีณภัทร์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายรักเกียรติ  พลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพีรพล  สุวรรณไตร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐพนธ์  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วะดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงระเบียงทราย  ณ อัมภัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนวิญา  เสนดี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพลินทร์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสมิตานันท์  สำราญวงค์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศรุตา  โคตรหานาม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
266 เด็กชายเหนือฟ้า  พองพรหม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิชิตา  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
268 เด็กชายจารุวิทย์  หงษ์ชูตา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วก่ำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศันย์สนีย์  เพ็งนาม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตถาผล โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤษณธร  เทพสุริ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรักษ์วนา  ชาตัน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงลลิตา  คำแสนสุข โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอภิวัฒน์  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐนันท์  เทียนแจ่ม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศรุตยา  โสภา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุภาภรณ์  หมายงาน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนันธนวัฒน์  จิตนา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพัชร์ศศิ  จำเริญสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปภามาศ  สีวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเกศรา  มหาหิง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศักย์ศรณ์  สุพร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปพิชญา  สามานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรดาภัค  นราธรณัทกุล โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงลักษณารีย์  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอริสา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเปรมปรีดา  สิงเสนา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฐชานน  ฤทธิ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชัยชนะ  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภูมิพัฒน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายยุทธศิลป์  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายโรจนศักดิ์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสุวิจักขณ์  แดนเขตร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สิงห์นวน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอภิญญา  นันคำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสราวุฒิ  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงโสภิตนภา  รัตนะกร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเจษฎากร  ฝ่ายทอง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรัชชานนท์  อุดมมงคลกิจ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปฐวีกรานต์  สุพร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายบูรพา  ช้างทอง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุชัญญา  เคนบัวบาน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
308 เด็กชายเศรษฐพงศ์  มิยะเศษ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายทักษิณ  นุชิต โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอรอนงค์  บุญธรรมา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปริต์ตา  นามฮาต โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายเฉลิมชนม์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรณิดา  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชัชวาล  จันบุตรดี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนาธิป  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปรัชญาพร  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชินวัตร  ศรีแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวุฒิภัทร  วุฒิสาร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
319 เด็กชายภูมินทร์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกิตติยา  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนิจวิภา  กุมภิโร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงยุภาวรรณ  คำยศ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวรากร  ทองสมุทร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอธิติยา  คำนึง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายประโชติเมธี  เพ็งนาม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
326 เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนชัย  จันทร์ป้อม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฐพงษ์  ดลชม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอภิชญา  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวรกานต์  จิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพงษ์เจริญ  อดทน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายวืระเทพ  อ่อนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเจษฎา  สาระสิทธิ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุนันทา  อาษาสร้อย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปิยะวัฒน์  สุดสมกิติพร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนัฐฐา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอิสราพร  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายวรเชษฐ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพรอนันต์  ชนะภูมิ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนนทพัทธ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายรุ่งสุริยา  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปารเมศ  คำพวง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญพรม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายทะนงศักดิ์  ตรงดี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐพงศ์  สุพร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกฤษณะ  หมายงาน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนวัฒน์  สุพร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพรธิดา  กิ่งทุม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกฤษนัยต์  บุตรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายนรินท์ชัย  นฤพรพุฒิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธราธร  เสนานาม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายเพชรชรัตน์  แสงป้อม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเดชาธร  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอธิชา  วงษ์หอม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอนุพงศ์  การีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงลลิตา  เจริญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอลงกรณ์  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชโยดม  ภารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธนพร  สายสุขุม โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่างประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายพลฤทธิ์  คำใจ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายเจษฎากร  พันจำรูญ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงวิภาวดี  แววศรี โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงศรวณีย์  เสนีโสด โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงชญานิน  ไชยเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคภู่ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกุญธิดา  จันผา โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศุภวรรณ  กัณชาติ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายอนุชา  โซ่เงิน โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายคมกริช  สำแดงชัย โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  น้อยเนาลา โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายเอกพล  พุดพิลา โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสุรชาติ  แววศรี โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวีระชัย  มิ่วขวัญ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพรทวี  สุวรรณไตย โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอริสา  จินดานิล โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายเจษฎา  ประดา โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธวัชชัย  วิภาชัย โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีปาน โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญโสม โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายบูรพา  คำมงคล โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรพีพร  มณุรีย์ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงประภาสิริ  สุขรักษา โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจรัสชัย  ซุยโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายทรงพล  สายสุริยา โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายธีรภัทร์  ถาบัณฑิต โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงชมพู  สังกาวิล โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธิติมา  ที่รัก โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายวันเฉลิม  สาระขัน โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายวริศ  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกวินทิพย์  มะณี โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตหน โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปาริชาติ  กระทุ่มนอก โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปิยนุช  บิดา โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายทินกรณ์  เกตุพัด โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชลชาติ  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอธิภัทร  ภูด่านวัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายสืบพงศ์  ศรีกงพาน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงศิรินภา  ทุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงหทัยทิพย์  พรมพุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอทิตยา  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปนัดดา  สมเสียง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายกฤษฎ์  ธิติชยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายทานบดี  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกุลธิดา  ธรรมสุนา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงลลิตา  แม้นมาลัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายปฏิพัทธิ์  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายอธิดล  โดนโยธา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงทรรศนีย์  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปณัฎฐา  สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงปาณิศา  อุปชา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงธันนิดา  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงชนิญญา  ถาวะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวริษา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายก้องฟ้า  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.3 คณิตประถม
416 เด็กชายภคพล  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.3 คณิตประถม
417 เด็กหญิงธันยาพร  เสนานาม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนันนภัส  ผดุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภักดี  นันโท โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธันยพร  โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสิรภพ  สิทธิจักร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศิริธร  โวชัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกฤติยา  ไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฐิติมา  วินธะวุธ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศรินทร์ดา  ชัยปาน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวรางคณา  ไตรยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปัญญาพร  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสิริธิดา  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกัสมา  ภูผิวผา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอรุณกมล  ไขโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชญาณิศ  ฤทธิ์รุ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  พรมหา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนิศากร  สาวะริพล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพสธร  ศรีวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายชนะพงศ์  ผดาเวช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรุ่งนภา  ประเสริฐจิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีลาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงทอฝัน  สักขินาดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนันทศร  หูไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.3 วิทย์ประถม