รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชุติภา  เปี่ยมทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิตรพิชญา  จันทรโชติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิริยากร  คำเกลี้ยง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  ทรัพย์สวนแตง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายสุชาครีย์  กัมแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสิรีชา  เวียงชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพันพษา  พฤฒินันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายสุรเดช  ตั้งใจจงเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธันย์ณภัทร  อภิวัฒิธรรม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐภัทร  มลาศาสตร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรันรัชต์  พัฒนศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์บูรณา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายคุณานนท์  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายตะวัน  นวลดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายเด็กชายอรรถชัย  แนบเนียน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนพรัตน์  คงเปีย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนิดา  ธนวิริยะกิจกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชาลิสา  เหล็งเอี่ยม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายนรวิชญ์  อาภาประเทือง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพิรัจศยา  โกสีย์พิพัฒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสริภา  สุจิตต์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวรินท์ศยา  ศรีสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกรรณิกา  แย้มมั่นคง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงแพรวพรรณ  เหล่าภักดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกรองแก้ว  นาคแสงจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวิชญา  รัตภาสกร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณภัทร  พัตรภักดิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชนกานต์  มธุรสจำนรร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพลอยชมพู  สมจิตร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงภัทรยาภรณ์  กลิ่นหอมหวล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวิชญาดา  แตงโต โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภัทรพงษ์  ลิ้มธนกิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัชชา  เงินเรืองโรจน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตรดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงญาดา  จุลสุคนธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายก้องภพ  เลี้ยงถนอม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนลินทิพย์  ท้วมพงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกิตติโชติ  ศิริวัฒนากร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุรารักษ์  พลอยสุกใส โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกนิษฐา  ทับซ้าย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนารีรัตน์  พลายจั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกานติมา  จาวสุวรรณ์ณวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนวัฐ  กุลสุวรรณ โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายศุภกร  จันทร์เปรม โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภูริวัฒน์  เสาสี โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองดี โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงซูเมญ่า  กาซอ โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายอรรถวิทย์  สวัสดิ์จันทร์ โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงเมขลา  พูลสุข โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอรพรรณ  - โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวิริยดา  เพ็งสุวรรณ โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนิชานันท์  แก้วมูล โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรรณิดา  เทพสถิตย์ศิลป์ โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนพมาส  กาฬภักดี โรงเรียนวัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภัทรพล  เกตุแก้ว โรงเรียสหวิทย์ 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศจี  สุพรรณธนพงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเขมิสรา  พรรษา โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธนภัทร  อภิธรรมบัณฑิต โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายชุติชัย  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนภสร  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายณฐกร  ทับทิมทอง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนพัชร์  ชูกระจ่าง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐชา  ช่างผาสุข โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
77 เด็กชายศุภกร  ลาภเจริญทรัพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชลิตา  อ่ำประไพ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
81 เด็กชายรัฐพงษ์  มงคลรัตนาสิทธิ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
82 เด็กชายกรปภพ  จงศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
83 เด็กชายกิตติทัต  แย้มทองดี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปารัช  ชีวะวัฒนชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนะ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฐิติวรดา  สัจจเสนีย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอรณิชา  กาญจนเมฆ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณภัทร  วรธนโชติ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิรดา  ขันติกิตติกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภพพระ  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
91 เด็กชายพรรษ  เดชาวิชิตเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายปวริศ  ลิ้มจิตสมบูรณ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายกฤติน  เมตตาจิต โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายพัชรพล  เจริญธรรมรักษา โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิรศักดิ์  เสมคำ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธีรเทพ  แก้วมาก โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพีร์วาทิน  วัฒนการุณ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิชญาดา  ปารมีศิลป์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกิจติพงศ์  พันธุ์เมือง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสิริภา  มณีอินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวรภร  วงศ์วราศัย โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาตาวี  ทองบุตรดี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจีรารัตน์  ลมไธสง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกวิล  เพชรปลูก โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิราภัค  พูลกำลัง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนทัต  อุดมสิริคุณ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกมลชนก  ฉันทดิลก โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกมลชนน์  ฉันทดิลก โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐนรี  คุณวโรตม์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชานน  กาศิเษฎาพันธ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายบดินทร์  อินเขาย้อย โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสิรภพ  จอมพงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฐชยา  จิตพินิจยล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณิชศรา  ศรีอาจ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชัญญณัฐ  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายจรัญวัฒน์  มัลฑากาญจณ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
119 เด็กชายตรัยคุณ  วัฒนการุณ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศิวัฒน์  วีระวงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวรินญา  คำพันธ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศรัณย์วิทย์  รัศมี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพันธวัช  วิริยางกูร โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงรุจจิรา  พลเสน โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงทักษพร  สิงห์วี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงโยษิตา  กังวานสกุลทอง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวิศัลยา  ชมชื่น โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพิษณุ  ปานสะอาด โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนโชติ  ลิ้มชัยสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกิตติพัฒน์  สอิ้งทอง โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนิรุทไชย  ดีทองพะเนา โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายภาสกร  ขุนแน่น โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสินีนาฏ  กลิ่นเกษร โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุดาพร  พันธุ์แตง โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายทัตพงษ์  ชัยยิ่ง โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาระสังข์ โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุดารัตน์  อดิเรก โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชมพู่  ธรรมสาลี โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพรณภัส  สาระสังข์ โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศิริพร  ดาเจริญ โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายศิริพงศ์  ฉิมวัย โรงเรียนวัดคูบัว 1 ป.4 คณิตประถม