รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์สุก โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสรชา  น้อยทิม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวัชรพล  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรภัทร  พรหทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายเจตริน  พุ่มทับทิม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายรัฐนันท์  งามสอาด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงมัณฑนา  โตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวัยวุฒิ  วัตน์ศิวะนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณัชภัทร  เนตรดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายนวพล  มีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายภัทราวุธ  พานทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายพิชัยยุทธ  ปั้นงาม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายวีร์ธรา  พรานบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงปรวิศา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ต๊ะวัง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พรายพร โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสุพิชญานัน  มีกฤษ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงภราดา  อินวรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นแก้วนาวา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธันวารัตน  รัตนชญาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงศุภานัน  กาญชนะ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสริญญา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงศุจินันท์  คุ้มขำ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายปิยะบุตร  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายจักรพงษ์  กีบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายน้ำพุ  ถนอมรัก โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพุทธิพงษ์  ขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายหฤทัย  เเมฆอับ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมเพท โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวณิชพรรณ  แสนจุ้ย โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงศิริพร  ป่านฉะนี้ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวรรณชนก  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงรุจิภาส  เลื่อมทา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุชาดา  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอริสา  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปิยะณัฐ  แก้ววิหก โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสรศักดิ์  คุ้มสา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภานุพงษ์  ทองวิจิตร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธีรภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายวรินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายชิฐิพักตร์  วัฒนไพบูลย์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเมธา  วัฒภักดี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิชญาภา  ฝั้นสกุล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจรัญญา  ขำพงศ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐวดี  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงทอง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มแก้ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุลักษณา  ภู่ยิ้ม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศิริกาญจน์  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนริศรา  เอื้อกุศลสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรรณจิตรา  พูลอ่ำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวุธิชัย  หมื่นเข็ม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่พ่วง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไกรทอง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ตันเฮง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศิริพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพัชรพล  ชูช่วย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเศวตพรรณ  ชยสรรพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณิชาภัทร  นามกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธีรพร  ทิตย์ออริตา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายญออินทร์  อุดมวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวราภรณ์  กอนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายปุริศ  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาสา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงมานิตา  ข่ายเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณภัทร  วรพรรดิศาล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภูมิ  นุชแม้น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภิญญดา   แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนลินี  แพรนิมิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจูบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงทัตชญา  ฟูจิโอกะ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงแทนหทัย  เขตบรรพต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิภาวี  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงฉัตรการ  ชยสรรพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจิราภัทร  จักรสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพรนภัส  สุขสุทิตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภคพร  กองฟั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพิชญุตม์  เหรา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอริสรา  ทรัพย์อุดม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุนทรชัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายโชติพงค์  ลิ่ล่วน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายนนทวัฒน์  ฤทธิกาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงยลรดี  มรินทร์พนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชทิตา  ขอบเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพัฒน์ฑฬิกา  กระดิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  โฆสิต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายวัฒนา  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปารมี  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายณภัทร  ยุบล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนงนภัส  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายเด็กชายสิทธินันท์  เกิดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธนภรณ์  มงคลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเมธินี  อ่ำใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่ลับ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายศุภสิน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองปอน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวิภา  สังแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกานต์จนา  โพธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอรพิมล  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพีรญา  จันทร์ดนู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศิวาการ  มะโหธร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกนกพร  ต๊ะแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐชา  วันดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนริศรา  ช่างเจรจา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธรรมรัตน์  ใจมูล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุวิชาดา  สืบสวน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แก้วโก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปานประดับ  อนวัชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจุทามาศ  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศศิกานต์  คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริรัตน์  ป่วนยศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกสิณา  นวลทรง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  เชื้อกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจารุวรรณ  มั่นถึง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจุฑานุช  ผลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงมณทินี  เถอะจ๋า โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงลดามาส  คุณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนัญชิดา  ใหม่คำ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอรพินท์  ขอบเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เขาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อินทรมาลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกนกพร  จำรัสศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปิยธิดา  อู่เงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ทองแซม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภูษนิศา  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงหทัยชนก  จำนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนัชชา  ศรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเพชรตะวัน  พ่วงแพ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงทิพรัตน์  เฉียมหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุนิภาลักษณ์  ยะมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสีรธีร  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจำรัส  แก้วยงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปริยฉัตร  วันสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอาทิตยา  ต่างพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปณิชานันท์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัชพล  หินอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสุรเชษฐ์  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภาสาร  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายทัศน์ไท  ใจชนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพิพัฌพล  คุณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจิรายุ  เชิงคีรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชาญวิทย์  อินราย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงญดาพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงโสภินภา  สายสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชกานต์  เขียวชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธิติมา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภิทักษ์  แหลมหลัก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจักริน  ขาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปทิตตา  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอภิจารวี  อู่เงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอโนชา  ลิ้นจี่ขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภรภัทร  มีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
163 เด็กชายรัชชานนท์  ทรัพย์อุดม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพรรณรมณ  วงศ์ท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุรัสกร  ยอดมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชลธิชา  ต้นขลิบ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอนัญพร  อินภู่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนภัทร  ศรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเบญจพร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวณิศรา  เที่ยวตรง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนวิยา  พงศ์วิทยเวคิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพลชา  สายบัวต่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวิลาสินี  แผลงศร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนกฤต  อินทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนาภัทร์  เจตนา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.3 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนาธิป  วงศ์จ๋อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอดิศร  จันเทพา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐพร  ใยไม้ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชญานุตม์  ปัญญางก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงญาณิศา  บุญทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิรวัฒน์  จักรทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธัญชนิต  แก้วศรีนวล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธนิษฐา  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนฤมล  แทนทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุนิสา  หุนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกนกพร  ตะแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปริญญา  แก้วคต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนิธิศ  วีรประดิษฐ์ศิลป โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกมลวรรณ  ประดับนาค โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุภาพร  ฐานิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนิภา  ช่างไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอนัตญาวดี  วังศิลาบัตร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัชราภา  ช่วยกล่อม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชูเกียรติ  คำพา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนากุล  คุยสี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพาทินธิดา  คงคีรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสิริกร  หายโศก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนิสร  เชิดชู โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพรรณวดี  โฉมห่วง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงชนิกานต์  ทิวงค์ษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายชวินธร  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายฌานพัฒน์  ยาอยู่สุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายรัชต์ธิวัชร์  จันตาวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงศ์มูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐจิรา  แปงกริยา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงเบญญาพร  อัคชาติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญญประโชติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายภาพชนก  เกิดทวี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายปวีรกิตติ์  นนทธิ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงลักษพร  พูลรักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐชยา  ซอกผา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภรัณยู  อยู่ทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรวี  สุรชุติกาล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนิชานันท์  กันทา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพรรณภัทร  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลหะสิต โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสิรภัทร  ทะลิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศิลา  สนปี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปรร  สุรชุติกาล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภคพล  ไก่แก้ว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัฐกรณ์  คำสอน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจารุวรรณ  อินวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวสุ  ประสพลาภ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ท่วมพุทรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวีรภัทร  วังคะออม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายรัญชน์  ศรีทัศน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เวียงระวัง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกัญญมน  คำภิระปาวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชกานต์  เพื่อนบ้าน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอธิติยา  สังเกตุใจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปัณณธร  ปิ่นศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศศิประภา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนภเกตน์  ไสยา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วัชรเสรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศศิปรียา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจรัชยา  ชาญสมาธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญมี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงคุณัญญา  ธีระภู่สงวน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธัญญาพร  เสาร์เรือน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมัลลิกา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธันยพร  แสนปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิดาภา  ชาญพิชิต โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม