รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอินสิริ  วะชังเงิน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสิริยากร  วิเชียรฉาย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ็ญขุนทด โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพนธกร  ศิริภัทรพร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปิยธิดา  ดาราโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายวีรพงศ์  หนูรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายตระกูล  นิลวัตร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายดุลยพล  เที่ยงเมืองทอง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวิสรา  อังศุกสิกร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชนกันต์  ขุนสาเร๊ะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนาธรณ์  มาลีกามัน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชลิตา  วิจักษณ์กุล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ลำธารหิรัญกุล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐานิกา  ลิ่มเฉลิมชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปริยนุช  ฉายาสกุลวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอินทุกาญจน์  บารมีปกป้อง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนากานต์  บารมีปกป้อง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายสรพล  ศรีไตรรัตนชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐภัทร  บิลสัน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสาธินี  กูลระวัง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนิศาชล  ถิ่นแปง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพวงเกษร  ไชยวรรณ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอัยลิศา  บุตรลพ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงทักษะพร  จันทโร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงรักษิณา  จันทวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายกฤตินพัฒน์  วรรณสะโร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ชวนะรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพุทธรัตน์  เหล่าอุบล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายณัชพล  ชูพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพงศภัค  ชีวะพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายพีรพล  ศรธิ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงดลฤดี  แก้วเมือง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณภัทร  นาคพันธุ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสุนิสา  แจวรุ่งโรจน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายรฐนนท์  คุ่ยยกสุย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายบุญยธร  แดงดิตเดรี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสาวิทย์  แซ่แต้ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกันตพงศ์  เนาว์ไพร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชวกร  ชูแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธนพัฒน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนัท  จารนัย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภารดร  ศรีวทัญญู โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัชดา  คลี่บำรุง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจิรารัตน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสิริเดช  ชุติศรีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายฟาอีฟ  นิยมเดชา โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายชยานันต์  พันคำ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนันทกานต์  บัวอ่อน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุญญะสัมปัณณ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายศราวุธ  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐสุดา  สมคุณ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนลินทิพย์  รัชกิจพิจกุล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายเด่นดนัย  ยังช่วย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายกันต์ทีป์  คงสีพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวงศ์บรรดิษฐ์  โสธะโร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพีรวิชญ์  แต้มศรีนิล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายกฤษณ์  จันทร์ประทีป โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชชา  ไม้จันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายสุคริษฐ์  อักษรนำ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายนัดวีย์  หมัดยูโส๊ะ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงญาตา  เรืองดำ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายชินวัตร  เตชะสาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมอินทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวีรภัทรา  ไชยทอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนริศรา  มุสิกไชย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงทอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิราพัชร  บริเพชร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธัญพิมล  พิริยะนันทกร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แกล้วกล้าหาญ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงตรีชฎา  แก้วเสถียร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจตุพร  ทองโอ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกานต์นิภา  แน่สุภาภาพ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงรชนีกร  ทองเทพ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอรรถวิทย์  มากช่วย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สุระกุล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภาสพร  แก้วสมวงค์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วสว่าง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอภิสรา  ไวยนาค โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเมรัญญา  ปัทมเมธิน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปรัชญนันต์  ศรีชาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจารุวีย์  แก่นจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิดาภา  วิยะรัตนกุล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุคนธปัทม์  ทองรักจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวรินทร์ดา  เพชรพิศาล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงญาณิศา  โชติยานันท์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชณิตา  ดิษโสภา โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองเพิ่ม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพสิษฐ์  จันทสร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงมัณฑนา  ณรินทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปาณิสรา  น้อยสำลี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชุติมา  กิตติตระกูลกาล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐดนัย  อมรางกูร โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายกัลปวิชญ์  แซ่แต้ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายสรานนต์  แซ่แต้ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายดลภูมิ  บุญเรือง โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายแทนใจ  เศรษฐวัชราวนิช โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทรินทร์  โลหะนวกุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายอภิชา  ขาวบ้านแพ้ว โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงภิญญดา  ยืนยงสวัสดิ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสมัชญา  ขาวตระกูล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายพุฒิเมธ  เลขะกุล พรหมอินทร์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฏฐ์  ชยาภิวัฒน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสิริวรา  สิทธิวรากุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณิชา  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมแพรวา  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวราพร  ติ๋วตระกูล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอนัญญา  โรจน์พิบูลสถิตย์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเดชาธร  ยืนยงสวัสดิ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศุภกาญจณ์  เย็นใจชน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงุสุประวีณ์  สุขมาตย์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปานแก้วตา  ย้ายตั้ง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนรมน  พฤกษ์ภัทรานนต์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรัตนธิดา  บัวเหลือง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยธรรม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สระโพธิทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
117 เด็กชายวรรษชล  รัตนมณี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มณีนวล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนลินี  มิ่งยอด โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรารัตน์  สุนทรัช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศุภากร  รัตนโสภา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายอชิตพล  หอยสังฆ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายยสินทร  จุลานนท์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกนิตฐา  ลักษณะพริ้ม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายกันต์  เพชรสกุล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปิษฎา  ชัยสุวเศรษฐ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสิริวรา  ส่งวิสุทธิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุทธาสินีย์  สำราญ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวริศรา  ชูขันธ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายกิตติชัย  ช่วยบำรุง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธนภรณ์  เดิมราช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพลอยชมพู  เกิดบัวทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุภิญญา  เจริญวิริยะภาพ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภูสิทธิ์  พฤศวานิช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสาริศา  แดงสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชมพูนุท  ณ ปานแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชูหนู โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธรรมปพน  จงเชี่ยวชำนาญ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวรพรรษ์  จันทมะโน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณิพพาณ  จันทร์กิ่งทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปรัญชัย  ปานะบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองอินทราช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐวดี  บูละ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภูมิรพี  กุสุหรัต โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุภัสสร  สาระวิโรจน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนัชชา  สันติวรบถ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชญาดา  คงประเสริฐ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนัชพร  อาวะภาค โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐชญดา  พลจร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวีระพัตร  บุญรักษ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายหฤษฏ์  สอดส่อง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สกูลหรัง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกนิษฐา  ปานแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปิยาพัชร  วุ่นซิ้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชาคริยา  หน่อแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐภัทร  ทองมีขวัญ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปณิดา  ปานบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศุภสนันท์  แซ่ฉ่อง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจินต์จุฑา  คงทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกันติศา  แก้วกันหา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุพรรณษา  ผดุงธรรมรักษา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอารดา  คงพัฒน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วน้อย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอิศรนันท์  พงศ์ประยูร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงญาณนันท์  อรรถกรวิกรัย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งผอม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเอจิตรา  พรหมสังคหะ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  บัวหนู โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกาญจนธัช  ตงพะโร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกันเกรา  บุญทองขาว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีธัช  รัตนสิงห์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปพิชญา  วุ่นซิ้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภารุจีย์  แซ่ว่อง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนรีทิพย์  หมัดเห โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงลภัสรดา  จุลนวล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธิภัชกร  จันทภาโส โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกชมน  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวริศรา  แก้วคีรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
182 เด็กหญิงลัลน์นิล  เจริญผล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปานไพลิน  ปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
184 เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
185 เด็กหญิงบุณยานุช  จันทรจนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
186 เด็กหญิงฐิตา  จันทภาโส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณฤดี  ลีลาสำราญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปพิชญา  เพชรบุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภูณิษา  แก้วไทย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนลมล  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปุณณาภา  ช่อผกา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณิชกานต์  สารกิจพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงเอธยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนภสร  พิสุทธิ์พิทยากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกานต์ชนก  เดชพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปณิตา  ชูพิทักษ์ธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธัญสิณี  โล่ห์พัฒนะกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐรินทร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนเพ็ชร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวรศิริ  ดรุมาศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ปราชญาเปรื่อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุธาวี  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกวิสรา  รุจิประภากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วคีรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชินอัครวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงอันนา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศุปัญฑิตา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณิชารีย์  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปริพัตร  ชัยวิชิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปุณรดา  นันทกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชลิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชัชฎา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพิมพ์ศา  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปริม  อมรศุภผล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิตติพล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณพร  พิวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปัณณพร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงศีลรวี  จลมณฑล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงโสภิตา  วิจิตรสงวน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงครองขวัญ  ชีวรุ่งนภากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชนกานต์  เอี้ยวสกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐิตโสมกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงชญาณิศ  ภูษิตภูริโสภณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงทัชมน  สุรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงธัญธร  จงฐิตินนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงศศิตา  วงศ์หิรัญเดชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสุชานันท์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปัณณพร  อึ้งรังษี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณิชา  วิรุฬห์พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสฤณี  ต่อวิวรรธน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงรสิตา  หิ้นนุกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อรุณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอัญชุลีกร  ขาวหมดจด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยานุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงเบญญาภา  ยงเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงฉัตรลดา  หนูสง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีมหาโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสลิลา  ลำธารทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชนากานต์  ถาวราวุธ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปีย์รดา  วงษ์ปา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุวิรยา  ขุนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพิมมาดา  ชูดำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงภัสสรา  ศุภธรรมรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฐวดี  เหล่าเทพพิทักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณิช  ปรีชาวีรกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภูษณิศา  มั่นคงพิทักษ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงภัทรณิชา  ดาวสดใส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสุจินันท์  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
264 นางสาวนาลีซ่าร์  อาดำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธฤตศรณ์  พิมเสนศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์หอม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์กิตติศึกษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปัณญาสิริกร  แซ่เนี้ยว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงหยาดเพชร  อินทองปาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวชาลิสา  สถิตเกษตรศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวจิดาภา  แซ่ชั้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวนันท์นภัส  ประดิษฐอุกฤษฎ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวกฤษฎาภา  หวังศุภดิลก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวธัญลักษณ์  เจียรสุวรรณภาส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วันธงชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงหงสภัทร  ทิพยโภคิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวสุธาวี  คำปล้อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวหทัยรัตน์  ลิ่มกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาววิริศรา  พรหมรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธมกร  เส็นเนียม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณิชาวีร์  วสุวรรธก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงเพาพะงา  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สุตันตยาวลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ลือปิยะพาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวณิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปณิญชญาณ์  สามารถ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พงษ์ธรรมรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ไพบูลย์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกานต์รวี  เวียงถานะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชญตา  ไข่มุกด์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วอุบล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เขียวเล็ก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงเอมมิกา  ยุนุ๊ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐนรี  นิติเรืองจรัส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณิชารีย์  หวังผลพัฒนศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพานเพชร  พิเชฐสินธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญรัศม์  รอดสวัสดิ์ชูโชค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงศวิตา  เจริญศิลป์พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงฉัตรชญา  เฉิดโฉม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณิชมน  ชูเอียด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพีรดา  อัครวิเนค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงภัสพร  โชติกเสถียร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิญช์สินี  สราญฤทธิไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภัทรลภา  แซ่เอียบ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนงนภัส  รัตนโกสัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนิกานต์  มณีนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงรินรดา  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสริตา  อนันตกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนริศรา  พิริยะพิเศษพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงมทินา  เจริญวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงวริศรา  ภูอรัณย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพรสินี  ดนสวี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปิยาภา  ดิสนีเวทย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปรมีน์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวศุภิสรา  แซ่เจน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  บริรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวกนกวรรณ  แซ่แต้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปานหทัย  พินัยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงศิรดา  จงวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศิรดา  ตั๋นเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเฌอฟ้า  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงธัญยธรณ์  คหวิริยะโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงติณณา  ตฤษณวสุนธรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเชิญตะวัน  บุญยตา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ชูวาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเหล็ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวปิยะธิดา  พฤกษ์สุริยา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวณาฎฐิพร  มลิวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงรินลดา  โรจนาภากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปพิชญานันท์  เกษมจันทรโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงแพรไพลิน  กระมุทพิจิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเจมิญตา  หวังเกียรติขจร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุชญา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพรชนก  วิชชานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชนกานต์  คังคะโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกุลชา  แท่นธรรมโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนภสร  ทองใบใหญ่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปนิตา  ชูลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชชาภา  กาญจนมุกดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชีวรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภูริชญา  อารีวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปุณณภา  คงดำเนิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเฌอปรางค์  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มานะการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชชาอร  ตฤษณวสุนธรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชญานิน  แก้วขำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณิรดา  อาลฮาร์ตี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสาริศา  ฤกษ์รัตน์สิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธัญชนก  เตชะวัชรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุภาวดี  ราชกิจจา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนนทรมย์  ทวีรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงลักษิกา  วงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชฌาวดี  นรังสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเขมรัสนี  จินต์ถาวรรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัชชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมศาสตร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันต์อัญญะกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงใบบัว  บ่อเกิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  มานะการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปัณฑา  ไชยนิรมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธัญชนก  ชูชาติพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงภริตา  โล่ห์พัฒนะกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สาครินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพัชภัทร์ศา  เจียมเวชวิทยาภร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเมธิกานต์  เวชสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงโมทนา  อภินวถาวรกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปานชีวา  สมบัติยานุชิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศิรดา  เจริญศิลป์พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจักขณ์เศรณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญจน์  กิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพัชรธิดา  ประยืนยง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่เตียว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอนินฑิตา  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐีพรรณ  บุญสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพัชรีญา  พันธุ์เกตุ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกรกมล  วิชชุธีระกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณภัทรา  จิรโชติกำจร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกฤติมา  ธรรมศาสตร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณิชา  วิกรมโรจนานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอมรยุพา  กุลพิมพ์ไทย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญาณินท์  บุญชูมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเภตรา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล่าแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงโชติกา  ชูลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจีรานัน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงอัครชา  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปิยษา  แซ่ซิว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสวิตตา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงชนากานต์  เครือกล่อม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงอรนลิน  สุวรรณโก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายคุณากร  เนียมวงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุภาวดี  ไข่ช่วย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายธนวิช  อินทวงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายนรภัทร  แก้วดี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอรณิชา  เหมือนทองมาก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงทวิตา  ธีระกฤติกุล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณธนเดช โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายพรรณธนากร  คงทรัพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพิชญา  พิชญังกูร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปัญชลิกา  อรรถอนุชิต โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
410 เด็กชายกฤตนัย  บุญน้อย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธมนวรรณ  อาจกล้า โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณภัทร  บุหลัน โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงยศวดี  อุไรรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณะ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวชิรวิชญ์  อร่ามเรือง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสมสี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
418 เด็กชายศิวกร  หมัดอะหิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายอิฟฟาน  อัครามีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายเดชาธร  แก้วมูณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสรา  คงอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมชัยโสภิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงเขมิสรา  บุปผะโพธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงวิไวลักษณ์  รักเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงซารีน่า  เบ็ญสอิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนัจญดา  โต๊ะขวัญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปานแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงญาณินี  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงศุภิสรา  กุลกาญจนาภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงยอดหญิง  แตงเกษม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงครองขวัญ  พรหมศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอัมณีย์  รัตนชัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐนรี  นาคสัมพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายจักรพันธ์  สุวรรณรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายนวดล  ศรีแก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายกฤษฏ์  เอื้ออิสระวิมล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูหนูขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงอรวรรยา  บุตรเอก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็งอุบล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงปิยะฎา  เดชาภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายนวพฏ  ดีนายัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวรินธร  ยะเอะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอินทิมา  ราชปักษิณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอิศราวดี  มะเดื่อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมยอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ฉันทจิตปรีชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงสาวิตรี  มะเลโลหิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายศักดิ์พงศ์  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายปฎิพัทธ์  หนูวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงธัญชนก  สำราญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายเรืองศักดิ์  มีชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายศุภณัฐ  เอียดวาโย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายทีฆายุ  จิรวุฒิวรนาถ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวรรณวิศา  วงศาสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพรพวรรณ  สีนาเคน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงอนุสสรา  นวลศรีทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงบุญสิตา  วาดวงพัตร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงปาณิสรา  มณีพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทคาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกีรัตยา  อนุโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงจันรึกษาร์  สุวรรณสาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงมนทิราลัย  เกิดเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงพีรดา  ไชยโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงญาณิศา  มาลาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญญกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงชนิกานต์  กานต์บุญจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายตันติวุฒิ  เพ็ชรธนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงรัญชิตา  แสงอรุณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงเปมิกา  สุพิศุทธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงณัฐธิชา  มรรคผล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายบูรณศักดิ์  สอยสงวนวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงซารีน่า  สุขบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายอชิรวิชญ์  บุตรเลี่ยม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายองครักษ์  หมาดเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายมนต์มนัส  ลิ้มสิริสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายนาราภัทร  ดำแสงสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายจักรรพี  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายชยกร  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายวชินวิชญ์  วัฒนศาสตร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายภูริณัฐ  ปราบณรงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายภูวดล  แซ่โหล่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายนรวิชญ์  ลิ้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายภาษกร  กันจันทรวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนมโนรมย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงคีตภัทร  ดำแป้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายจิรายุส  แกล้วทนงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายธนเดช  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพรไพลิน  เกตุพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายพิพัฒน์  ทองแดง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายสิปปกร  สุขโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายศิวพันธ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายศักดิธัช  ไทยราช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายปิยวัฒน์  บิลอาหวัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายกฤตภาส  มณีรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายภาสุ  ทุมพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายธาม  เกิดผล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายจักรพล  จุลศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายณัฐนันท์  บุญมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายธนดล  มาลีอังศุกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายวิชนาถ  ศรีมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายวาคิม  อีซอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายวัชรพร  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายกิตติพงค์  เช้าแป้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกชามาส  จุลนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงปภาวี  สิริภูวดล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงฮุสน่า  และตี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปาริชาต  สามารถ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปาณิศา  ร่มโพเย็น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงศุภิสรา  เทพสาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงกนกอร  คงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงศุภนิดา  เจริญสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงอารียา  ยะยือริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงนลินญา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายปรานต์  ติณสูลานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายทรงพล  พลรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายพสธร  ทองบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายนภัสกร  ละออกอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายชนวรา  รุจิหิรัญวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายณรงค์ทอง  สาระรัมย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายพงศ์ปณต  พิทักษ์บุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายถิรพุทธิ์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายฐิติพงษ์  จันทรอาภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายศุภชัย  จันทิมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายภัทรพงศ์  แก้วอุทัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายรัฐพงษ์  ชำนาญรบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายพงศ์ธร  คุรุปัญญา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงฐิตาพร  ดีสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงภ้ทรดา  จินดาพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงขวัณณ์ภัสษร  นิธิภาคย์สกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงนิรชา  ลิ้มสิริสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงเลอวรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสุรัสวดี  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
534 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ทองศรีนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
535 เด็กหญิงวีรยา  แก้วขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชนัญธิดา  ยกล่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงพันธกานต์  รอดรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงเกณิกา  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงตรัยธนัญ  เส็นยีหีม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
540 เด็กหญิงธันยมัย  พรหมณะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
541 เด็กหญิงธัญยชนก  ชูชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
542 เด็กชายกษิเดช  หนูนิล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
543 เด็กชายนราวิชญ์  ลิ้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงวิชชุยาพร  ผักใหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายธนภัทร  สีทองดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 นายชลสิทธิ์  จิตต์เพียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายกิตติวินท์  หมัดสี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายจีรายุทธ  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายธฤต  บุญเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธนกฤต  ศรีวัฒนา โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายเมธี  พัทธนันทพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายกฤตยชญ์  เพ็ญนิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายธนภูมิ  ชัยสงคราม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณัฐพงศ์  ฉลองวรากุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายณัชณนนท์  สงนาค โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายธีร์ดนย์  อาตมาตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพุฒตาล  ธีรภาพการุณย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายกอซซาน  ตันเหมนายู โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายศุภกันต์  ลีละกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายณัฐภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายณัฐวัตร  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาววริศรา  ศรอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอมราพร  ตรีอำนรรค โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวศุภิกา  หนูใหม่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกนกกร  จวบอรุณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวสุภาฎา  ชุมสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงวิภาวดี  สุขเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวริศรา  สุขบางนบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงมานิตา  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงโรติมา  เบาอุบลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงมาติกา  โมริโมโต้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงอนันตา  กุมชาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงนิติญา  วงค์วนิช โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวพฤกจิกา  นิลลาวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงจีรวรรณ  จารุนันทลักษณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวศศิลดา  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ตันติธัญรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวธัญสินี  ศรีพจนารถ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณิชกมล  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพีรดา  ทองเย็น โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัชฌารีย์  เหมทานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธนเดช  จันทร์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวศิริรัตน์  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวภิญญวรรธ์  ชินโชติวรานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวเวฬุริญา  เล่งวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวสรัสวันต์  พัฒโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวเบญจวรรณ  ยี่เซ่ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวสวรรยา  แสงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายศุภโชค  จันทร์นุรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายศุภวิชญ์  ทวยเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวปัทมา  หริรักษาพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นายสุริยน  ศุภวิริยะประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสรรเพชร  ศิริกาญจนโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นายสิทธิชัย  พรเพ็ญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอดิศักดิ์  สมานวรศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธนพล  ปานงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวรัชยา  สุรภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกนกอร  กาลธิโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพัทชยา  ไข่แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงนลินี  หงษ์มณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวศุภาณิการ์  รุ่นกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงภารดี  แก้วจุลกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภัทรา  จิวัฒน์ไพบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกรพิณ  อะนันมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปณิตา  วงษ์สกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวกัญญาภัทร  อรัญดร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวนันทฉัตร  โฆรวิส โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวสุพรรษา  ปึงพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวณัฐกฤตา  ขุนไชยแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวเบญจวรรณ  ทิพย์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงรมิตา  แซ่ตั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวธัญญลักษณ์  ชูพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวอันธิยา  วงศ์ศุภลักษณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสิริณัฐ  ทวีชลพิสิฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชนษร  แสงเจริญกฤต โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงสุพิชชา  วงศ์อรุโณทัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงมณีรัตน์  รติเลิศกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปริยากร  นิ่มดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวอมลวรรณ  แก้วหนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวพิมพ์นารา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวโชติกา  ขันตี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวพรยมล  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวพรหมพร  แก้วน้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 นายธีรเดช  สมวิวัฒนกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวลักลักษณ์  นุ้ยเนียม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายวรวัฒน์  คำแสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายณัชพล  ชัยชนะสงคราม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายศรัณพงศ์  กุลภัสคณวัชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยเศรษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายเจษชฎา  โยลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายทรงพล  ไทรทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายอิศเรตน์  มาศโอสถ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายดาริศ  นราทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายธนดล  บัวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายวสันต์  นิ่มนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายจิตรเทพ  กาญจนลักษมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชโลธร  แก้วมรกต โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายสหศิลป์  กู้พันธะวงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายธนากร  แซ่อึ่ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายสรวิชญ์  ทองเจือเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายธนพงษ์  พลกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ยิษฐาณิชกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายปัถย์  วิศุทธิเมธ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายกสิภูมิ  ประสงค์สุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงกนกลดา  แก้วดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงญาดา  อุ่ยเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงญาดา  ศักดิ์สิริบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงเกศกนก  ทองเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพรรณิสา  เอียดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชาลิสา  ปัณวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธิดา  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงปุณยวีย์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงอัสฮานีย์  สายสลำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณภัสสรณ์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงธนพร  สิทธิพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวรินมาศ  กรอบเพ็ชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงขยานี  เงินธีรโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอินธิรา  โชติสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พันทะบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงจริญญา  ปุญญะสัมปัณณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงปิยนันทนา  ตระกูลพงศ์ไพศาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงถิรดา  รักษาศีล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุทธิดา  ูบุญยิ่ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชาลีน  ปาทาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสติยา  เหล็มหมาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพิรรัตน์  เกตุตะพันธุวัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอัญชิสา  พลหาญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชณัญชิดา  หร่ายมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายสีขรินทร์  อินอุทัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพงศภรณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายพงษ์เกษม  วัชรพันธ์ุ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายจีรวัฒน์  ตรีจุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงถิรดา  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมาติกา  ทองจืด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัฐพร  ใจเที่ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวริศรา  คงศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงนิธิกานต์  ทิวัตถ์ชยานันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายพีรพัฒน์  ตั้งสกุลนุรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงประกายพฤทธิ์  แท่นดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายเจตริน  นิลวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายศุภเดช  อิ่มมณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายวรเมธ  พุทธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงศิศิกาญจน์  วิริยะสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายคุณานนท์  รักเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายพิษณุพงษ์  เพิ่มดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธนวัฒน์  งานกรณาธิการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายณัฐชนนท์  ทนงาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกันตภณ  เมืองสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายภัทรนันท์  บุหลาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงศิรินพกานจน์  โชติช่วงกมล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายเวชพิสิฐ  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนราธิป  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรดาดาว  จันทสุรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณฐมน  ยกล่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงลลิตา  ธนะโชโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายภูวเนศวร์  รามจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายสิทธิโชค  อินทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายชวภณ  ทองสั้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายเอกปวีณ์  สิงห์เกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธนาธร  ทองบัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพิทยะ  คงชาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายรัชชานนท์  บุญเกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชานนท์  เหมนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เดชาภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงประกายดาว  พิทักษ์นิระพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เพชรพรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพลอยชมภู  สุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัฐชนน  ปิติวรวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสรวิชญ์  สมชัยชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธาวิน  อยู่พูนทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมโชเต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธนบดี  สอนไกรสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายกิตติวิทย์  สุขใส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสิริยากร  ชาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่โคว้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิชญา  เพชรคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเกวลิน  ไชยรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงรักษ์มาลี  อักษรสว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปานชนก  นิคมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภัณฑิลา  เทียมจรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพรชนก  พิเศษสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงน่านฟ้า  หลีศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนิติธร  ทองมั่นคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สำราญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนันธมน  ดวงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงญาดา  มะเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพรรวสา  ชูดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงนภาพร  ฉิมสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศิริรักภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  พิชิตลภัสนันท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภัทรธิดา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภัทราวดี  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอัลลิเซียห์  ฤทธิพลเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงจิรารัตน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิชญาภา  ฉันท์รัตนโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงภัสส์ชนก  ทองเพิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุมินทร์ญา  ปาละสัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปิยาภัทร  ละอองเทพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอัจฉริยา  ธรรมชูโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวันนภา  แก้วคงสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงฮาน่า  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพีรญา  สิญรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนาตาชา  หมัดอะด้ำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงกรกนก  กำไลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายจารุพงศ์  ปลอดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายณัฐกมล  เพชรตีบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวุฒิภัทร  วัฒนผลพินิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธนกร  ไชยภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจิธายุ  แซ่เซีย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายชานน  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายศรวัณ  เจริญวัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายติณณ์  รัตนมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปุณณดา  กรมเมือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปาณิศา  กายรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอริสา  เส้งนนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายเป็นไท  โภชะเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงธนิษฐา  ซี่โฮ่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์นุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศีลรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงซอฟียะห์  และตี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิชชา  เส็มหมาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงรวีนิภา  อดทน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณิชากานต์  แก้วคงบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกวิสรา  สุธาปติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกุหลาบพันธุ์  พัฒนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชนันทร  รักเกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัชชา  หนิมุสา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงภฤศพร  หนูเอก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภัทรพล  ตั้งภมรจิตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปวริศา  วิรติกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงบัณฑิตา  กำไลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพัชรณี  นิลศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณอัมพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกวิน  รัตนพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายสรธัญ  ทองสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายดุลยพล  เรืองนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพงศ์ภรณ์  อุทัยเกษม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายวทัญญู  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายปกรณ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายวรัญญู  ช่วยแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนัสรี  พุ่มเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีเย่า โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายเจตพล  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกฎปิยราช  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายปิยวัชร์  จิตราวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายจิรศักดิ์  โมริโมโต้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงทัชชญา  เพ็งเขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสุภาวิตา  หนูพุ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวรัมพร  ยิ้มสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิภัชพร  สุขช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกฤษติกานต์  บิลหร่อหีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รักเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงจตุพร  สุทธิวรรโณภาส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปาราวตี  บัวอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสิริมณี  คงประเสร็ฐกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงธัญรดา  ยศกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงมาลิซ่าไอนี  ฟอลด์ซี่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฉุ้นประดับ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอภิชฎา  จันทรชาติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอารียา  เล่งหลัก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัฏฐธิชา  วงศ์เดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงภูศิตา  บุญวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงธีรนาฏ  ไชยศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอริสรา  งามฉวีวรเวท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพรปวีณ์  ซื่อสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสุภาวดี  เจริญมิตรมงคล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลำพรหมแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงธัญลักษณ์  น่วมนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอาราญา  ลีเฮ็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกัญชพร  ไทยเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงภัทรวิจิตรตรา  จิตต์โสภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพิมณัฐฌา  คงประสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงตรัยรัตน์  จิตต์ณรงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงเปรมยุดา  แก้วชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงจิรชญา  หนูแก่นเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงชัญญานุช  ตรีวัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอารีณา  อิราณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพชรตีบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอรวรา  สันตะกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัชชนิดา  สามารถสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนันท์นภัส  วีรวงศ์ธร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงเรือนแก้ว  งามเมือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชคทวีพัฒนา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนรภัทร  แก้วเอก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธราเทพ  มีแสงนิล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายสรวิชญ์  ทองเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงมุสลิมะ  เสนีย์วงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายภคิน  นาคะเกษม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศิริพร  วงษ์รินทร์ยอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปาริศดา  ชูสังค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวรรณวิสา  ซรรณทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอริสา  รจนาสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงวรรณษา  เมืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายธีรดนย์  เมืองสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศุภศรา  กาญจนถาวร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายชวภณ  นิลพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอาภารัฐ  ชาลือ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรภัคดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงมนัสนันท์  โอคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายกันตภณ  เชิญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายรัชพล  สายใจธารทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงปีย์รดา  กายพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายชิษณุพงค์  แสงงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายภูริทัศน์  ลาดนาวี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายก้องภพ  ชัยโรจน์วริศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายชนุคม  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอินทัช  จันทราธนากุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายธีรภัทร  ชุมศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพงศ์ภัค  พรหมนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายรหัท  บัวสาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายภูมินทร์  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายนิธิพัชร  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จิตจักร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายปรัชญา  ทองตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายอดุลวิทย์  หิ้นทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายปรเมษฐ์  แซ่ตัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฐพล  หมัดเหล็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงดลลัชนัย  ไชยอัษฎาพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกชกร  พิทักษ์จินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวีร์สุดา  แซ่โค้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐชปภา  พูลภัคดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงเกตวดี  มณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงกิตติยา  ใจรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทับสระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณัฐพร  จารีวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงเพทาย  หนูยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงปวรินดา  บุญกอบแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงปรียะเพ็ญ  บัวเงิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอภิสรา  บุญสนิท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สามารถกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายเศรษฐพงศ์  หนูขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายตณูภัทร  จันทร์ธะนะพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายครองพล  บุญโท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกรกมล  เฉลิมบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองสีอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสโรชินี  จิตภัคดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงชาลิสา  โค โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงรติกาญจน์  คงทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่มุ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจรัสรวี  ทองโสภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงจิรภัทร  หวานวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอารยา  ยะยือริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พฤกศ์ทรานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายนราเดช  แก้วมณ๊ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภูชิสส์  แซ่เล่า โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกอบเงิน  ทองคำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วน้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงชมพิสุทธิ์  อ่อนหวาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงพิยดา  แก้วสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอัสมา  สารอปา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสาธิดา  โสะเบ็ญอาหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธัญเทพ  ฤทธิญาณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงวรรณิษา  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงวิภาวี  จิตวิริยาวัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปาณิศา  เขียวเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศิริประภา  แสงไพบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐมน  กล่ำมาศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงภัทรลภา  กรดมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณัฏฐจิรา  หนูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงปวริศา  แก้วคงทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงวรกานต์  เพ็ชรมีค่า โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงทิษฏยา  เทพญวน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงชนานาถ  มานุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงมุกแก้ว  เอียดเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงมณีขวัญ  เกื้อกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงลภัสรดา  ชีวปภาดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกานต์  ชัยโรจน์วริศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายยอดชาย  แตงเกษม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายจักรกฤษณ์  หมื่นหนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แซ่ติ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนริศรา  ศรีรุจี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกุลธิดา  มณีมาศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายวิศิษฏ์  ชนะรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภาณุวัฒน์  ฟุ้งศรีโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองประดับ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธนกฤต  แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายณัชพล  ห้วยห้อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายก้องภพ  จุลนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายสรวิศ  ช่วยระเทพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายวิศรุต  น่วมชุ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายจานุวัฒน์  ชูคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายจักรกฤษณ์  รามอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายลุกมาน  ทองหอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายศิรชัช  เศรษฐทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณัฏฐชาธิดา  สงคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอภิสตา  มีเสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุรีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุพิชญา  กาลวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสิริกร  อินทจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงนันธมน  อ่อนเกตุพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอรสา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกรกนก  ไหมพรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปริตา  มะโนสนีย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกานติมา  ขระเขื่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณัฐกุล  แสงจง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
947 เด็กชายภูตะวัน  จันทสุริวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ฉิมเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
949 เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสวิชญา  โสะเบ็ญหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
951 เด็กชายสาริศ  แซ่เซีย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงพีรญา  จันทร์ตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอัศวรัตน์  ฆังคะมะโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงจรรยพร  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
955 เด็กชายนภัสรพี  แก้วเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงเสลา  สุวรรณสุโข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงมวิณา  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงเกวลี  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายพัชชากร  เส็มหมาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงธีรนาฏ  มิ่งรัตนา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุณแน่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสริตา  สงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงข้าวทิพย์  ประดิษฐ์อำนวย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
964 เด็กชายชวินธร  แสงเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงศวิตา  โกไศยภานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงชูหญิง  กีรติกาชัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงตัสนีม  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธนิก  เจริญกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงดาหวา  มะมิง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายชาคริต  เรืองเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอรอุมา  วรรณชิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงทิตยา  เกตตะพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสุธาสินีย์  เงินจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงจอมขวัญ  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ลาภอนันต์ตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงุสุพรรณษา  สุวรรณแท้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงมุดการัตน์  ทองหลอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกวินธิดา  ยานิยม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงปัญจรีย์  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกนกอร  พลายด้วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธนพร  อภิบูลสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนูรตัสนีม  บินจิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองนาโพธิื โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เผื่อคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพันธนันท์  ธงทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
987 เด็กชายชนะชัย  เพชรบริสุทธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงวรพิชชา  อดทน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนัฎฐกมล  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
990 เด็กชายภูวเนศ  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
991 เด็กชายณัฐกฤต  ชัยพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
992 เด็กชายลิขสิทธิ์  ขวัญสมคิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอนุช  ลิ้มม่วงนิล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปารววีย์  บัวอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
995 เด็กชายศตวรรษ  โบกกรณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายนันทวัฒน์  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายภูวดล  มีบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงเจนิศตา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธรรมธัช  มหาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนิพาดา  เกตุพิจิตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงมุทิตา  เอียดเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วกะมล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงชุติมณทน์  วิไลพันธ์ุ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงรพีพรรณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงซอนญ่า  สนยาแหละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงณัฐรียา  ช่อมะลิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอชิระ  บัวแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงณิชากร  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปวงศ์ณัฐ์ชนก  เล่งวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงฐานิตชญา  สิทธิโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงธารทอง  แก้วกระจ่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายนพชัย  ลือกำลัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายพลธร  จินดาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายจิราภัทร  ศรีร่วมสอน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงศตพร  แหนมเชย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงปานฤทัย  หิ้นทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงประริชญา  ประสิทธิ์พรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกานตรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายฐิติภัทร  รัตนชานน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายกันตินันท์  อุบลขาว โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.3 คณิตประถม
1024 เด็กชายสิงหา  จุลจันทร์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายปวีณ  พงษ์สิงห์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แซ่เหล่า โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงสุจิรา  เลิศวิเศษวีรกุล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์แหวน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายเกียรติภูมิ  สุขตาไชย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงกรณ์นภัส เยียนญี่  หยวน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงแพรวา  เกตทองสง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงนัชชา  พรหมยิ้ม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายสุวิจักขณ์  ประสมพงศ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายภูผา  จิตชาญวิชัย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์หอม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.3 คณิตประถม
1036 เด็กชายภูริ  จิตชาญวิชัย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.3 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงบุญสุ  เขียวขำ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายภาคภูมิ  ละอองจิต โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงอัญชลิดา นีน่า  วอลส์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงประภัสสร  ขุนจันทร์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพิชญา  แสงขำ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายทีฆ  รัตนพิมล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงภคนันท์  อุไรรัตน์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายณพล  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายณัฐนนท์  ปุสวิโร โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายกัญจน์  คงบัว โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกัลยากร  พุ่มสร้าง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอภิญญา  แซ่ตัน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงปิ่นปินัทญ์  ณัฐพรพงศ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายทรงพล  แท่นประมูล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงรศิกานต์  วรรณกูล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวาดชีวา  สุขเรือน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงญาดา  ศรีระสันต์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายกุลพัทธ์  ชูสงค์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภูผา  จินตะสะวิน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวรันธร  ดำบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงวรัชญา  พิเชฎฐ์แพทย์ศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายวิธิสรรค์  ผสมพงษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงอัครภา  กาญจนมาลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงปวีณ์นุช  แสงเกตุ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายกิรวิชญ์  ประสาทแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายจารุกิตติ์  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายพงศ์ภัสร์  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายณัฐวัฒน์  คชสงคราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายชิติพัทธ์  กลิ่นเลี้ยม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายธนภูมิ  หิรัณธร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายสณฑ์  รอดเมื่อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กชายสรชัช  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายกฤษณภัทร  ชาติวัฒนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายณภัทร  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงนภมน  ภิญโญศุภสิทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายศิรสิทธิ์  สันติสุขลาภ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงเขมานุช  สุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงณิชากร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงโศภนิศ  หวังสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายพุทธพันธ์  เกิ้น เฉิง กี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายวิภพ  กิ่งพะโยม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายนีร  กิติศักดิ์รณกรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายชลธิศ  เพ็ชรสิงห์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายรัตนสิน  สินธนบดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงสุธินี  วิเชียร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายภัทร  อัตศรัณย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงธนวรรณ  แซ่เจียง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงอัญชิสา  หมัดอาดัม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงพลอยกนก  แซ่อุ้ย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายพันธุ์ชนก  ภิรมย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายธนกฤต  ชูทองคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายคณิน  ชูเหล็ก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายปิยดนัย  บัวชื่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายชีตภัทร  หมื่นแจ้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายรัชกฤช  ล้อมลิ้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวิภาวี  รัตนศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงภัทรดา  ไข่มุกด์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงมาวิสา  มากจังหวัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงอัมนี  หมัดอาด้ำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงศศิมา  ชัยชูลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายนราธร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนัชชา  ผาติวิทยาภรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณิชา  มะลิวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงมธุรดา  ระดมสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณิชากร  วิไลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายอนุวิทย์  เอี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีขวัญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายดาริส  ธาตรีบุตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงฐปนา  ระวิวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงยุวดี  เรืองศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพรนัชชา  นาคินทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐรินีย์  นวลละออง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายคมฉาน  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอนัญญา  สุวิทยารัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายนนทพัทธ์  นิลพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอักษราภัค  พรหมมุณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัณวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงวรพัชชา  จิตต์วราวงษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายชญานนท์  มุณีแนม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอชิรญา  แซ่เอี้ยน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกรองแก้ว  จารุรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายคามิน  ศิริสงคราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญพิทักษ์พร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายจักรภัทร  อรุณทัต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายวชิรวิทย์  ฐิตะกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสิริกร  กิจรติประสาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงวรกานต์  เก้าวิชาการ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปภาดา  เหล่าเจริญสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงธัญธร  เธียรมนตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงภัทรมน  เธียรมนตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายรัชพล  พฤกษ์ธนากุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 2(อนุมัติ) ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายบุญฟ้า  เพรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงกนกวรรณ  พงศ์กิจเจริญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายภาคภูมิ  นาชิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายวิรัช  ทองดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายกอฟฟารี่  หลีอาหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายสิรดนัย  ผลาวนิตย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงจงกลนี  จิตภักดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่เล้า โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงธันยพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กชายอุดมศักดิ์  แก้วมนตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงธัญสรณ์  โกมล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายภูธเนศ  วั่นลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  เมืองทองอ่อน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงมัจญ์ลิน  มูฮำหมัดอายุบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายภชรพล  มุกดา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขุนนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายนภัส  สุขแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงธนัชพร  คงบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงณัฐวรา  เคางาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายปรานต์  โรจน์ปกรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  น้อมหัตถ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายสุภัทรชัย  อารมณ์ฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงอัญชิสา  เม่าทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายคมสันต์  ขุนภิบาล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายรัชชานนท์  หิรัญประสิทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงศรุตา  สุนทรัช โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสฟาน  บิลมามุด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงภัทรานิษญ์  ศรีขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปราบณรงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงพรชนัน  มีชนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงศุภศิริ  จิตโสภิณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงปัทมาพร  อินชิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายธนธรณ์  เรืองสุข โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายเกริกพล  แก้วคงบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเรือน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุกระโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายธนเชษฐ์  บุญตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายภาสกร  ยะมุลณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายสุปรียวัฒน์  ฤทธิวงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงสิรภัทร  ธรรมวาโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงณฐธมน  แซ่อึ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงอภิรดี  วัฒนสิทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงห้ตสยา  หมัดโส๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูเมือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายศิรัส  ชูรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายเมธัส  เกื้อกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายจักรพรรณ  ทองงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายจักรพรรดิ์  ทองงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงอัจฉราภร  ชีวอิสระกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงอันนิมา  บวชเหตุ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายยศษิวริศ  วงศ์สว่าง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายทัตพงศ์  คงกิ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายชินทัช  อินทร์ชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงฐายิกา  คงยอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายศักรินทร์  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายศุภกิตดิ์  นุ่นรอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายฟาฮัส  หมัดสี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายอนาวิล  ไชยกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายคมสัน  ทองแกมแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายสุทธินันท์  อรุณพันธ์ุ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายคิรากร  ภาคเพียร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปารณีย์  ขุนแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายชนกชนม์  จันดาแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงษิรินาถ  ย้อมสี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงนุรอัยนี  เภาเส็น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายชนาธิป  แดงแสละ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงนรินทิพย์  บิลแหละ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงสุนายา  บิลยะแม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ลือขจร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงชลิดา  ประทีปเกาะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพชรสุก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปานะบุตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายปุริม  นวลละออง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายวชิรวิทย์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงวนัชพร  พรหมชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายธีรภัทร  แก้วอุทัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงบุหลัน  ทองคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายฐิติวุฒิ  ชนะวรรณโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงศุภรัตน์  สักแสงโสภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายธนานพ  ชูดวง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังสระปราบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายกิตติภัทร  ชัยวิเศษ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายณัฐทปกร  มากมูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงธนภรณ์  รามอินทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงนัสรีน  ราชแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายธวัชชัย  รองเลื่อน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายปวริศ  แสงประดับ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายปวริศร  แสงประดับ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายชีพชนก  นิสัยมั่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงพาฝัน  คังคะมะโน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงสุแพรวา  ทองชูช่วย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงกุลภัสสร์  คณะทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายพันพักตร์  อเปสริยาโย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงจิตกาญจน์  ฟองแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายวงศกร  สุกใส โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงมุธิตา  แก้วจรนัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงทิตยา  สุขเสียงดัง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงภิรดี  มาเรือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงอิงวรา  แสงทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายศุภณัฐ  ว่องทิพากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สังขะชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงธัชพรรณ  เส้งนนท์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงสรัญญา  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายชนุดม  แก้วจินดา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกวินนาฏ  หนูแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงปณิตา  หน่วยตุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงนริศรา  คงศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายนนธวัช  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกัลยา  ฉิมนิกร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงวรรณรดา  จันทร์เต็ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1250 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทุ่งปรือ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1253 เด็กชายกันตพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงณัฐธิดา  จงธรรมมั่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงกัญชพร  ละอองเทพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กชายวีรภัทร  กาวไธสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงปัณณ์ศิดา  ทองชูช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอมแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงวิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายพีรดนย์  ศรีสัมพุทธ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายพศวัต  ด้วงเขียว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กชายธนโชติ  โรจนวานิชกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงปัณฑิตา  นวลวิไลลักษณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงเตชินี  พิริยะวรากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กชายภัคพงศ์  ดารายนตร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงอัยย์นา  ส่งศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงสิตางศุ์  เรืองญา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงกันตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงพรสิริ  แซ่หลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงอังวรา  ปุรเชษฐ์ณิชมน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงจินดามณี  ศรีหะรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายอริญชย์  ชาติละออง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กชายณภัทร  ณ สุรินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงณัฐชยา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กชายพิพัฒน์  แสงเอียด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงศรุตา  ไหมพรหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กชายพุชงภ์  แก้วกสิ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงเขมิสรา  คล้ายสำลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงกนกพร  แสงสุรินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายพงศ์พล  วิวัฒน์สันติวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงสรัลชนา  พรหมเสนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  พาอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กชายธนเทพ  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงรัฐนันท์ญา  จิวธนวัชรนันท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กชายณภัทร  เฉลิมวัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงกุลธิดา  ปานทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงธนัชพร  สุขไพศาล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงพรยมล  วัฒนพงศ์กิตติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงเณรัชฌา  นิลสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงพนิดา  อัศวพานิชย์กุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายวรายุฑ  กาญจนทัด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายวรกร  นาราญานนทน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายภีมพศ  โรจน์กิจจานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงวรอนงค์  หทัยพิทักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายพชร  แก้วสว่าง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กชายศิวกร  อัครสุต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายกานต์  บุญโชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กชายณัฐวุฒิ  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายภูรินทร์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงภัณฑิรา  มณีโชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงภัทรพร  เวชโช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงภัทรลดา  จันทรประสุตร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดาเพ็ชร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงกณิศา  ชื่นจิตต์ศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงพิชญาฎา  แซ่อึ้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กชายรามิล  หนูสงวน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงจีรนันท์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงธัณย์ชยา  วิศรุตพงศ์เกษม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงวริศรา  ตันติตระกูลไชยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงทญาพร  ศรีเลย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงญาณิศร  กสิพงศ์ไพศาล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงธัญชนก  เสาวภาพโสภา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กชายพัชรพล  คงหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงปวิชญา  แก้วมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กชายปฏิภาณ  บุญแล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายภควันต์  แดนพิชิตโชค โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงวาสิตา  ไหมพรหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ชูแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กชายอิศ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กชายณภัทร  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงอุษณิษา  ลิ่มเฮงเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงจิรัชญา  ธีระวัฒนศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงจักรดาว  สุรินยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงปวันรัตน์  นภาพงศ์สุริยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายอัณ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคเสนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายริชวรรณ  ตอหิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงจีรณา  กัลยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงราเนีย  หมัดบาเหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงกิรดา  จิตนุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงนวภัต  แสงประดับ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงศิริประภา  แท่นมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงนัสรีน  หนูจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายชยพล  รวยรื่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายพิชญ  เรืองคลิ้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงโชติกา  ดำนะกาฬ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงฐานิดา  แก้วสองสี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงศิรภัสสร  วังธนากร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายพงศธร  พุทธสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงศุภกานต์  จันทชูโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายธนภัทร  แสงพายัพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ไล่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายกรฤต  วัฒนาสถิตยานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ว่อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงกชวรรณ  ศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงกุลปริญา  คงสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์ชู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงธัญชนก  หนูแสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงอรจีรา  แสงเตา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงโยษิตา  อาทรสิริรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เตียว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์ภาพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญราศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงกัญญากาญจน์  แก้วหนูนวล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอัสมะฮ์  หะยี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายปุญญพัฒน์  ช่วยบุญญะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนราวดี  อุดมผล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายนพวิทย์  เจริญสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกัญญาภัค  มีชูภัณฑ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงสุพิชญา  ประภาประดิษฐ์โชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงชัญญาภัส  เหมทานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดนสวี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์เมือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายวรัณ  นวลนิล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงชัญญากานต์  พุฒิพงศ์กวิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงสุวภัทร  สุวรรณเวช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงเอเซีย  จันทเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เอกรัตนสรรศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายฉัตรมงคล  วิทย์การพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอัญชิษา  นวลนิล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงธรรมญาดา  สุธรรมานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงจริงฤทัย  เฉลียวเกรียงไกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงชยุตรา  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงวิชชุดา  บัวเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงณัฐกมล  อาศิรสิริวาณิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรหมเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงกรณิการ์  ตัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงอภิชญา  บัวชื่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงรุ่งเพชรประกาย  โพธาวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงณัฐพร  ศิริปุญญาพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงมนัศนันท์  ทองแสงแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายพงศพัศ  พัทธนันทพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงวรวลัญช์  ลีละทีป โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายปฐมพร  แก้วชื่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงอริสรา  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงเขมิสรา  สุกแก้วณรงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงสิรินดา  ปิยะวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายคามิน  ทับอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายอมเรศ  อินทบวร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายพัทธพล  จรสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงอมฤตา  ตรีรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายดนุวศิน  มั่นคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายภูริภัทร์  สุนทรานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงปิ่ณสยาม  ศรีพรหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายหาญพงศ์  จันทมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงกมลชนก  จันทภาโส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  กิตติรุ่งทวี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายสิริณัฏฐ์  อรัญชัยยะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายวรพงษ์  ทิพย์ลาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายศิริศักดิ์  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงอริสรา  บุรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายวาสุกฤต  มณีชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงนวรัตน์  อินนุ่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายเตชิณ  สิงห์เกลี้ยง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายสุเมธา  ปัญญาศิริวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงขวัญชนก  ถาน้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงปวริศา  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงญาณิพัชญ์  มีแต้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เตีย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหะโรทัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายกิตติภัฎ  บุญวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงธนัญญา  หนูอุไร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงโกลัญญา  กมลโกมุท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายภาคิน  ประคองเจริญกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายภิษัช  จงจิรัฐา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายอธิปภูวัส  อุดมสิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายพีรกานต์  กู้ก้องเกียรติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงปิยทิพย์  แซ่ตัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  จันทร์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงกิตานันท์  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงณัฐชยา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงธนวรรณ  กิตติรัตนสมบัติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายณัฏฐ์กฤต  เบญจพลพิทักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายวีรพงศ์  สุรเศวต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงเทียนรุ่ง  สวัสดิโภชา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายณัฏฐพล  เกสโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอรนิดา  ชาติละออง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงกชามาส  สามารถกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายปรินทร  คานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายศุภกร  มากวิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงปานไพลิน  ปัตพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปพิชญา  ไทยเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายเศรษฐภูมิ  สนามทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายธนรัตน์  อุดมพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายสรทรัพย์  ลีลาตังวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงกิดาการ  แซ่โล่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงศรุดา  หิรัญสาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายอภิยุช  สีนาคล้วน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงอังศุมาลิน  อบมะลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายชวดล  สุวรรณสนิท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงอภิชยา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายชญานนท์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายศักดิธรณ์  ทองประสม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอัซวานีย์  หมัดอะดัม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงดุจญาดา  เล่าวุฒิพร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายชวิน  ทันตานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงปภาวรินท์  เรืองดิษฐ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงจริญญา  แก้วเอียด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายชัชชัย  ศรีศุภสิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายกุลธัช  สาธิตสิทธิพร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายกฤตภาส  อินทมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพัทธมน  สุวรรณรัศมี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงชนัญญา  จันพรมศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายณัฐภพ  การคนซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายธนพล  ตั้งสกุลนุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงสุวิภา  เหลี่ยมไข่ต้วน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายยุทธศาสตร์  นวลละออง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงขวัญชนก  สถิตย์รัตนชีวิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายภัทรพงศ์  แซ่เฮง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายสายฟ้า  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอมลณัฐ  มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พันธุรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายพุฒิพงศ์  สงค์ชู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายเอกลักษณ์  กาญจนเทพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายณัฐชนน  ชุมนิรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายธนาธร  แก้วดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายธนวรรษ  ธาตุมาศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายณัฐชนน  อินชะนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงธัญสรณ์  พริกเสน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายกฤษดา  อุไรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายธิติพันธ์  บุญพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายจักร  ณัทณพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงวศินี  ชาติดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  โมสิกรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงปาฏลี  นิโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงธนวันต์  จันทร์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงสิรีธร  เลปนะสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงนฤดี  ตันติภิวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงกวิสรา  ภัชมงคล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงณัฏฐา  รุจจิรากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายพันธ์ธวิศ  รัตนกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงสวิชญา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงศวิตา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงธันยกานต์  ส่องแสงจินดา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขุนสัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงหฤทัย  จันประเสริฐศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงนันท์สินี  สันสาคร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยบุรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายธัญชนิต  หนูแสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายปราบดา  บุญรัศมี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงลำแพง  สกุลรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงสรนันท์  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงกนกพร  ศุภผล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงปิยนันท์  นุชนนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุวรรณชาโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงสวิตตา  จรูญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงนภัสสร  พันธุ์ยศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงมนชนก  ตรีรัญเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงลักษมน  บุญมาศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายกษิเดช  มากสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษ์วงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงโชติกา  เกตุชู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ปิ่นทองคำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงสรัญดา  ธัมมาเบญจนุกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงณัฐณรินทร์  โจวรรฐะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงสุชานันท์  กาญจนารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงนุชประวีณ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงพลอยภทรพรรณ  เจนจารุพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงรดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงครองขวัญ  เหาตะวานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงกุลปาลี  โกมาศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงคุณิตา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงศุภภัชรา  เดชดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงธนัชพร  รัตนอุดม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายไกรสิทธิ์  ถาวรสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายธนบดี  กริชพิพรรธ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อุคติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงอรรถจิตฐา  รัตนวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายปิยวัฒน์  ฤทธิคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายพลภัค  บุญพิมล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายธนธัส  เหล็กบังวัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงชนกวนัน  อินทรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายรัฐบดินทร์  รุ่งอรุณอโนทัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายภูมิศักดิ์  แสงนวล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงชนัญชิดา  มีสัจจานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงกมลพรรณ  อุทัยทัศน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงหทัยราษฎร์  อินทโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงปิยมาศ  ติระพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงนภัสสร  เมฆถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงปลายเมษ  ติระพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงอรันเบท  นิธิธนัตกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงเตชิตา  ปานะพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงแทนตะวัน  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายฐาณภัทร  แพรกม่วง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายทวีศักดิ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงกิรณา  อารีรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายนราดล  ดำใหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายภัทรพล  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงณุตตรา  บุญช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงณัฐวรา  อรุณพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงปารมีภร  สมผิว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายปุณณภพ  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงภิญญพัฒน์  ธีรพิศุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายธีรวัช  เซ่งเวียง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงปุณญาพร  คงหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายทิธิติ  เซี่ยหลิว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงสุธัญญา  ยะวัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายชิติพัทธ์  ตั้งอารมณ์มั่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายปภาณ  สังข์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายฐิติศักดิ์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงรมิดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงจันทัปปภา  เล่าตระกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายคชา  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายศีลวัต  ศตเมธ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงนันท์สินี  รบกล้า โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายอิทธิกร  วงศ์เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  แก้วสนิท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงชยานิศ  เทพรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายถิรวัฒน์  พุฒนวล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงปัณฑิกา  มุนินทรวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายศุภวิชญ์  ถือแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายประพันธ์  แก้วบุตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายคณาธิป  กัณวเศรษฐ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงศรุตา  โกศล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงกานต์สินี  ภักดีพิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงสุภัคชญา  ลิขิตตระกาลกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงอนาตาเซีย  หมัดหมาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายภูธฤต  พรหมอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงบุญสิตา  แซ่เหลี่ยม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงธนินี  นววงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงชนนิกานต์  วริยพงษ์สุกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงธารนลิน  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายกีรดิต  จิตนุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงนภัสสร  สุขสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายรักษิต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายณัฏฐชัย  วิสัยโสภณกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายธีรภัทร  หนูน้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายวิศรุต  ลัพกิตโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงชมพูนิกข์  คงมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศิวัตม์ชูวงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ไตรสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงธนาพร  มังกานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงพาณิภัค  โพธิ์จุไร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงภัคจีรา  แก้วจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดำมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงณภัสนันท์  บุณยสิทธิ์เศวต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงกัญรภา  ธีราทรปัญญา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงเอื้อกานต์  เศวตสุทธิพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  ปราบพาล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายพัทธดนย์  ด่านสัจจารักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายภาณุวิชญ์  นาคทองแก้ว โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กชายศิวพล  ตั้งเธียรฐิติกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กชายรชต  เสถียรวงศ์นุษา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กชายสันติ  บัวดำ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กชายทรงทรัพย์  แก้วพรหม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายนิพิธบดี  ฤทธิ์ชู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิโมกข์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กชายพบพุทธ  อินทะวงค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กชายจิรายุ  บริรักษ์สกุลชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กชายทรรศ  หอประยูร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กชายสถาปัตย์  เพชรศิราสัณห์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กชายภูริณัฐ  พงษ์ธรรมรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กชายวัชรสรรค์  ธีรชาติอนันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กชายธนัช  แซ่หลี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายต้นปี  ปีติเจตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1622 เด็กชายกิตติ์โภคิน  โฆษิตกุลพร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1623 เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1624 เด็กชายคณิศร  แก้วเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1625 เด็กชายณรัก  ศักดิ์ศรีบวร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1626 เด็กชายทัศนิษ  สังข์ศิลป์เลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1627 เด็กชายชิดชนน์  เอี้ยวสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1628 เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1629 เด็กชายศิวกร  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1630 เด็กชายภูวศิษฐ์  พันธ์ภูวธนนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1631 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1632 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยอดเสถียร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1633 เด็กชายปวินท์วิทย์  ไพโรจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1634 เด็กชายสรวิศ  นามพรชัยสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1635 เด็กชายภัทรชัย  ศาสตรานุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1636 เด็กชายธรรมปพน  ชีวรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กชายนิธิกร  เจริญกลกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กชายกิตินัทธ์  คีรีธรรม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1639 เด็กชายณัฐพล  พ่อนุ้ย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กชายพันธ์ยศ  เมฆไพศาลศิลป์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กชายจักรพันธ์  พฤกษ์ชญานันท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กชายพิชญ์  ลี้วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายชานนท  ไชยพลวัต โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายตะลันต์  หวังเกียรติขจร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กชายณธกร  นันทพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายพีรพัฒน์  ธนปพันธ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กชายวริศ  เจตะวัฒนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กชายธรรมนูญ  ไพลกลาง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1650 เด็กชายชนสรณ์  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กชายธนภัทร  ภูอรัณย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กชายศรัณยู  วีรการณ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายอาคิรา  ชี้ทางดี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กชายประกฤษฏิ์  สันตจิตร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กชายชนวีร์  ปานนิล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กชายเกริกเกียรติ  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กชายปาณัสม์  ศรีอนันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กชายพัสพันธ์  สงวนเชื้อ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1659 เด็กชายวีริศ  แซ่ลิ่ว โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กชายพันธวัสส์  จิระเกียรติกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กชายชยุต  แสงสงวน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กชายภูธิป  ธรรมปัญญาสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กชายกรวีร์  นิชรานนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กชายสิปปกร  เพชรศิราสัณห์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กชายธนวัฒน์  ตันติตระกูลไชยา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กชายศุภณัฏฐ  อนันตชัยโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กชายเอกชัย  ลิม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1669 เด็กชายจิรภัทร  ไวสมมาตร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กชายภูชิสส์  พรหมช้าง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1671 เด็กชายภูชิชย์  อินฉ่ำ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กชายวรัญญู  เอกอุรุ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1673 เด็กชายวริศ  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กชายโชติภัค  ฟิตประยูร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายณัฐกมล  พลด้วง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กชายจักรภัทร  ช่วยชูสกูล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กชายปฐมพร  ถาวรประสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กชายธีรภัทร  อิ่มมณีรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กชายปภินวิช  สุนทรปิติคุณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กชายนราวิชญ์  วิวัฒน์ศิริพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1681 เด็กชายนพวิชญ์  แซ่ลี้ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายพิชญุตม์  ลือปิยะพาณิชย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กชายโรจน์  ธารสมถวิล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กชายชณัฐปกรณ์  สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กชายพชรพล  ธราเกื้อกูล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กชายวชิรวิทย์  ฉัยยากุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กชายรัตนากร  คงลิขิต โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1688 เด็กชายกรวิชญ์  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กชายอู่ทอง  เสนางคนิกร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กชายสรวีย์  บุญมีประกอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กชายศุภณัฐ  เสนีย์มโนมัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงยอด โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กชายธานัท  เก้าเอี้ยน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กชายภานุพงศ์  เสตุวรกาญจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กชายชัยวัฒน์  อุดมรัตนสิริ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กชายวิศรุช  ปุณสิริณัน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กชายสรสิช  เดชชนินทร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1698 เด็กชายณัฐชนนท์  หนูเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กชายณธัญ  แซ่ลี้ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กชายภัคพล  ชาติดำ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1701 เด็กชายเปรม  ไชยประภา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กชายจิรายุ  หงส์อมตะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กชายชนะ  แซ่เอียบ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กชายชนาธิป  ทองแกมแก้ว โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กชายพสิษฐ์  วราภิสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
1706 เด็กชายภาคิน  ส่งศรีบุญสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กชายกุลธร  วัฒนธรรมเมธี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กชายยศภัทร  ธีระวิวัฒน์ชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1710 เด็กชายคุณานนต์  นิธิกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กชายณฏฐพล  เสนพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1712 เด็กชายภีมพัฒน์  มงคลพิทักษ์สุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1713 เด็กชายต้นข้าว  จิตรนิรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กชายวริศ  จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กชายวุฒิพงศ์  จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กชายดิตถกร  ปภากรวิจิตร โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1717 เด็กชายพันภูมิ  สุขจันทรา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายโชติวิทย์  ศรัพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายชนนทร์  ไตรวรรณ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายธวัชชัย  หิรัญสถิตย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายกฤษฏิ์  กิตติพล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 นางสาวนพวิชญ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายกิตติธัช  วิสาละ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายยุทธพิชัย  แซ่จง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายป้องรัฐ  ท่าจีน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายวินสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายชวนากร  ณ สงขลา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายรนกฤต  สกุลยืนยง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายชยุตม์  สิงห์ลอ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายปารุสถ์  ท่าจีน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายกานต์พิภัช  ชูเสน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายจรุวิชญ์  ณรงค์รัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายจักรธรรม  วงศ์มุนีวร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายชนน  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายดิถดนัย  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายธนภัทร  จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายปภินวิช  เตชะพันธ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายปุณณภพ  รามจันทร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายสุพงศ์  สงวนเชื้อ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายอธิศ  จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายดนน์  ดิษฐาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายสันติ  ชัยณัฐกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายสืบตระกูล  คุณธรรม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายทัตเทพ  สืบเส้ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายณพวุฒิ  ผ่องเผือก โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายเกษตร  กัณฑลักษณ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายภัทรรัตน์  สุนทรานุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายชนมภัทร  ชำนาญผล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายภูวิศ  สุขเสรีทรัพย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายสรวิชญ์  เชาวกิจเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายกรมธร  เลิศตระกูล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายพัทธ์ธสิทธ์  ถาวรนุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายคมกริช  ปรสันติสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายตะวัน  เดชบุญญาภิชาติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายพชร  พิชญเวทย์วงศา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายภากร  คงฤทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายสุวิชา  จินตโกศล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายจิรทีปต์  ยิ่งนัยศิริกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายกรกฎ  วงค์ทนา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายอนันต์  นราศิโรรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายศิวกร  ทองสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายพีรพล  ธนนิลกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายปกป้อง  นพคุณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายธีธัช  ฐิตโสมกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายคุณานนต์  ผลทวีชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายกษิดิศ  กานตกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายภูริทัต  เพ็งพันธ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายคีตวัน  แสงสุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายวิชยุตม์  ทองย้อย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายศรณ์  บูรพนาวิบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายนวัต  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายคณนาถ  โรจน์กฤตวิทยา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายนิธิพัฒน์  พลด้วง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายกฤตภาส  สมิทธิฐิติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายธนกร  เกียรติปรุงเวช โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายปิยภัทร์  อุดมพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายชวิศ  แก้วนุรัชดาสร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายสิรภพ  เดชชนินทร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายธนกฤต  วงษ์สถิตย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายชนัญญู  วัชระนิมิต โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายณัฐธพงษ์  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายภาวัช  เสียงเสนาะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายภัทรุตม์  สัมมาพิธะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายวุฒิภัทร  เกียรติตนานุสนธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายประติมากร  เพชรศิราสัณห์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายภูชิสส์  ผาณิตพจมาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายกษิดิศ  จุฑาสันติกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายธนพล  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายชลัช  รัตนะพิสิฐ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายสรวิชญ์  จันทนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 นายชยพัทธ์  ชูแก้ว โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายชญานิน  วัชรพิจารณ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายพลกฤษณ์  ศรีวุฒิชาญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 นายโชติวิทย์  เจียรสุวรรณภาส โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 นายภัคพล  ใจจ้อง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายอนวร  จุทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายเอกวัชรินทร์  พงศ์เศรษฐ์กุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 นายอันดา  กลิ่นพิุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 นายณภัทร  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นายวิศรุต  โรจนประศาสน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นายจิราพจน์  แซ่ลือ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 นายอัคนิฏฐ์  ภรภัทร์ธนะดุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายหรัณย์  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายจักริน  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายตะวัน  แซ่วุ่น โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายพรภวิษย์  ศศิอังกูร โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายสัณห์ปกรณ์  สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายสุวิทัส  กัลยา โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายภคพล  สาลีผล โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายณภัทร  โกสิยาภรณ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายวรัชญ์  ชูวงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายศุภณัฐ  ภิญโญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายธนกร  โก โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายลภัส  พนาเวชสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายสาริน  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายพศิน  ลือปิยะพาณิชย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายสุทธิ  ศานนิกรภาพ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายณัฐชนน  ลีลาศรีสุนทร โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายพงศ์ภรณ์  รังสฤษติกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 นายกชณัฐ  ระวังสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 นายชวณัฐ  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 นายกรกฎ  ลีลาธนากร โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 นายนราวุฒิ  แสงชโยสวัสดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายณยศ  วสุวรรธก โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายพรหมสกุล  เดชบุญญาภิชาติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายณฐนนท์  ทัศนีย์ทิพากร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายวัชรพงษ์  ธรรมโชติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายนิสสรณ์  ละออสุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายต้นตะวัน  มูสิกรังศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เสาวธารพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายปุณณภพ  ช่อผกา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายกานต์ธณัฐ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายปรคุณ  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายศิริชัย  แดงชื่น โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายดรัณ  บูรณะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายพศวีร์  พรกิจสิริโสภา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายกฤษตมุข  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายธนัท  จิรพงศกร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายนครินทร์  เพชรศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายธีรภัทร์  พลรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายจัสติน  หมัดอาหวา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายธีธัช  อารมฤทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายกันตพงศ์  เจษฎาภินันท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายกานพงษ์  ภักดีพิน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายพชรฌณ  ถาวรวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายธัญย์พิสิษฐ์  สารกิจพันธ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายธนธรณ์  เกียรติคีรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายศิวกร  ชยานันต์นุกูล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายจักรภัทร  รัตนพันธ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หลิน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายกิตติภัทร์  จีวรงคกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายวรเชษฎฐ์  สุทธิสมิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายวรเดช  มีเดช โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายกิตติธัช  พรหมจรรย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายณัฐภัทร  ลิ้มธนิกกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายวศิน  พรหมจรรย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายก้องสกุล  พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายจอมภูมิฑ์  สุกแดง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายวริทธิ์นันท์  เพ็งธนังค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แซ่ซั่ว โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายภีม  ศรีสุวรรณวิเชียร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายปิติพัฒน์  วิจักขณ์เศรณี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายกฤษณภูมิ  เหล็มสะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายศุภโชค  ศุภพิสิฐกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายวรภพ  สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายสมสรรพ์  คูถิรตระการ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายสุวิศิษฐ์  สุจิพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายปรเมศวร์  แสงแก้วสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายณัชพล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายวงศพัทธ์  อภิวัฒน์กิจธนา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายภฤศ พิชญ์นันท์  ฉายากุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายชนกันต์  ปานดำรง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายนพดล  นุ้ยเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายรฐปภพ  สารภาพ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายวงศกร  อนุชิตเมธา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายหาญพงศ์  ทองคง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายธนพัฒน์  ยอดมณี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายหฤษฎ  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายอภิวิชญ์  เจษฎาภินันท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายวิเทนทร  แก้วหวังสกูล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายพัฒนพิชญ์  รุ่งกำเนิดวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายวงศ์รวี  วรรณวิธู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายกฤตพงศ์  เฑียรฆโรจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญจองรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายสิรภพ  ธาตุทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายกวีภพ  มณีประวัติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายสุรพัศ  อรัญชัยยะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายนพ  หอประยูร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายล่ำซำ  ออมทรัพย์สิน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายณัฐนันท์  เนาวรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายยศภัทธ์  นิตย์โชติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายกฤตธี  มีมงคล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายอนันทโชติ  พิทักษ์วัฒนานนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายก้าวกล้า  พงษหา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายณตวัน  สาครินทร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายภาวิต  แก้วนุรัชดาสร โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายคณณัฏฐ์  เอตทัตควณิชกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายณภัทร  ฟูเต็มวงค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2(อนุมัติ) ป.3 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายฏิณฑ์  สายตรง โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงปรางชมพู  ช่อดอก โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงมัญฑิตา  เศรษฐการเจริญ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงมัญชุสา  เศรษฐการเจริญ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงภาวิมล  อมแก้ว โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กชายมหาสมุฏ  พุฒทอง โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1909 เด็กชายภัทริศวร์  โสตโยม โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดำทอง โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กาญจนมิ่ง โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ศรีแก้ว โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงจิรสุตา  รัตนานุกูล โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่เพชร โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงกิตติญาพร  ตั้นสกูล โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงเอวิตรา  หนูชูแก้ว โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงสุพรรษา  ศิริ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงนิมมาวดี  หิรัญวัฒนะ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงฐิติชญา  วงค์คช โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายกานต์  รุ่งบรรณาพันธ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงกุลนภา  รองเรืองกุล โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงธนวรรณ  โสพิกุล โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงจิรัชยา  ภูวไพศาลกิจ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายณิฏฐ์  แก้วสีทอง โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 นายวรเมษ  โฆสิตไพบูลย์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงพิมพ์นภา  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงลักษิกา  อรุณรัตน์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายกษิด์เดช  หมั่นดี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 นายรชวัชร  วิริยพงษ์สุกิจ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 นายณัฐนันท์  สุตันตยาวลี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายปุณณชัย  จันทามงคล โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายรัชพล  อัมพวา โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัชฌมวงค์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายปัณณวัฒน์  ราษฏร์อารี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงวันัชพร  ล้อพิริยะธรรม โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงณัฐธดา  นาคนวล โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงอาภาศิริ  พูลนวน โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูนวล โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายฐตพล  บุญทองขาว โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายกุลบุตร  ถนอมคุลบุตร โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายธีรเธียร  แซ่แต้ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 นางสาวอภิชญา  ธานีรัตน์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 นายธณกฤต  คำมณี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 นายณัฐดนัย  เลี้ยงประไพพันธ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงรวีฟ้า  สุภานันท์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายณัฐภัทร  เมืองพลู โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 นายนพรุจ  บุญนำ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายพีรันธร  โอคง โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 นายสุภศิลป์  สุภา โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 นายปรรพากร  ศิริพานิช โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 นายภัทร  ประสาธน์วนกิจ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงศศิร์อร  ลิ้มกิจประเสริฐ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 นางสาวฐิติวรดา  มาสุข โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณสะอาด โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 นางสาวกัญญ์วรา  ฉายคุณรัฐ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 นางสาวชนิกานต์  บุญเจริญ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 นางสาวพีรยา  ทีฆสกุล โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายสิทธิชัย  รุ่งบรรณาพันธ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายชณัฐ  ตันติเศรณี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงกัญญ์ญปัญญ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.3 คณิตประถม
1961 เด็กชายธนภัทร  ดีไชยเศรษฐ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.3 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงนัจ  รุจิระศิริกุล โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1963 เด็กหญิงณิชาภัทร  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1964 เด็กชายอภิรักษ์  เพ็งทอง โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงภษธร  เต โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กชายทานทัต เคอนิค  มาเยอร์ ชอล์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1967 เด็กชายพสุ  ลือวนิชวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1968 เด็กชายไพสิฐ  เศวตตานุสรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1969 เด็กชายวริศ  ดีไชยเศรษฐ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กชายฉัตรมงคล  ชูไพบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1971 เด็กชายปรินทร  งามรุ่งวิเชียร โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1972 เด็กชายธัญธร  สุวรรณรักษา โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงลภัสรดา  องค์เทียมสัคค์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1974 เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1975 เด็กชายภาธรรม  ชัยอดิศัย โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายณัฐนนท์  รัตนมโนรมย์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงวนัชพร  สมพร โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงตฤณวรรณ  เต โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายปวีณ  อิ่มประพันธ์ตรี โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงภัคคมล  องค์เทียมสัคค์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายชยณัฐ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายฮาดีย์  หวังเบ็ญหมัด โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายภัทรนิธิ์  จิโรภาส โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงลียานา  สนเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงรินรดา  ลีลาสินเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายอภิวิชญ์  ทวะกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายพงศภัค  คงเทพ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายสฐิรณัฐ  อุไรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายอภิรักษ์  รอดสร้างบุญ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงสุเมธา  ฟาง โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายกันตพงศ์  กิติยามาศ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงอลีน่า  ตัณ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงมณีมัญชุ์  ลลิตศศิวิมล โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาณิตพจมาน โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงอิงฟ้า  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายณฐกร  หอมไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 1 ป.3 คณิตประถม
1998 เด็กชายศรัณญ์  ทองขวัญ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.3 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงอติมา  สว่างวงค์ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.3 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงปวริศา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.3 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงจิรนันท์  อ้วนแก้ว โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงมาริณี  ภิกขุวาโย โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงนภัสรา  จันทบุรี โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงศิริณญา  เทพสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กชายธีรเมธ  สว่างวงค์ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายจักรี  สังสุวรรณ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงปิยฉัตร  คีรีเดช โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชื่นอำพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายสรศักดิ์  จันทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงวริศรา  คงไชย โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กชายธฤต  หมวดดำ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงอัญชลี  เพชรดำ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงสิริวิมล  ขุนคล้าย โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณการณ์ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงขวัญชนก  ปลอดแก้ว โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงศศิกานต์วลี  ขาวนุ้ย โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงวาสิตา  ชิดเชื้อ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายชัยนันท์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงเนตรนภา  วัลภา โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงวิชญาดา  สุขธานีกุล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงอภิษฎา  เกื้อเหลือ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงเพชรลดา  กระบูรภูรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงศศวิมล  ฤทธิโสม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงราชาวดี  ชฎารัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีทวีกูล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงสุธารัตน์  ศิริอักษร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงฐาปนี  บุญราศรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงณัฐกานต์  ตัวบุญ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญการ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงอารยา  อาสา โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงอัญธิกา  หนูนวล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนขวัญ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวแก้ว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงปนัสยา  ติวงศ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงอุษาภรณ์  นกแก้ว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงนัฏฐ์พิชชา  จามจุรีย์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัคฆะ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2041 เด็กชายมธิดล  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองชูช่วย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กหญิงวสุธิดา  นาศรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงฐาณพิชญ์  โชติช่วง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 คณิตประถม
2045 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธโกษา โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 คณิตประถม
2046 เด็กชายศิวะ  นวลละออง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 คณิตประถม
2047 เด็กชายสุวิทย์  พะสิริ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 คณิตประถม
2048 เด็กชายเสฏฐนันท์  ยืนยง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 คณิตประถม
2049 เด็กชายอาทิตย์  สงค์เกื้อ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 คณิตประถม
2050 เด็กชายพันแสน  เสนาวรรณ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 คณิตประถม
2051 เด็กชายณพัสกร  พรหมสังคหะ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงธันยมัย  หนูนวล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 คณิตประถม
2054 เด็กชายจตุรภัทร  ชัยภัทรธนกุล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
2055 เด็กชายอธิราช  บุญขวัญ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์ดำ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายพศวีร์  โกศลสุรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุนทรากร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายปรเมษฐ์  ทองแก้วเจริญ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายชัชพล  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงไปรยา  ทองเอื้อ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงสุภนิดา  มัคฆะ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงศศิธร  พรหมจุติ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงมนัญชยา  กาญจนรังษี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงประภัสรา  ณ สุย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงวรรณิษา  ไชยภักดี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูลีรักษ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายญาณพัฒน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายมูฮำหมัดซอบรี  วงศ์วังสุดา โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายธนพัฒน์  นะวาโย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กชายธีรพฤทธิ์  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายพิชาติ  มณีรักษ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายธนกร  ปรีดาภาพ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายศิวพงศ์  สุวรรณรักษา โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วอัมพร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายกฤษณะ  อีปง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายบัณฑิต  จั่นช้าง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายกฤติน  อินทร์ยอด โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงอารยา  ไชยคีรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงเกตกนก  บุญศรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงสรันชนา  ทองฉัตร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงมานิตา  บัวงาม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงอัจฉรา  บริรักษ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงสุทธินี  เทพกำเนิด โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงจิรัชฐิญา  อินอร่าม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงวรกัญญา  ปานแก้ว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงจิราวรรณ  ขุนไพชิต โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงรุจิดา  มณีโชติ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงรัฐญา  ทองเอื้อ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงวริศรา  คงอาษา โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  เภาทอง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงนิตย์รดี  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงกรกนก  กมลเจริญ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญศรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุรปรีชากุล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายรัฐนันท์  บัวบาน โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองขาว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายรุ่งเพชร  แก้วชุม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายหัศวรรศ  สังข์ขาว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายพิชิต  มณีรักษ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กชายพลรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายศุภณัฐ  อินทะโร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายธีรวิทย์  ทองไชยศรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายทัตเทพ  หวานแก้ว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายศิริพงษ์  รักไชย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2106 เด็กชายศักรินทร์  เทพมณี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงธิดารัตน์  จิตมาเส โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงชนาธิป  แก้วพุทธ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงประกายพรึก  ณะชาตรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงลักษิกา  เพชรมาศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2111 เด็กหญิงปุณยาพร  อินทสุวรรณ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2112 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสอน โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เรืองเกษม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเอียด โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงศุภสุตา  บรรยง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีสมุทร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงนฤชล  ถิละผะลิกะ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงอทิตา  ศรีอยู่สุข โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงณฐพร  ผัดสมุทร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พรหมจินดา โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงบุษบา  แก้วสีขาว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ทองชูช่วย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ลิ่มเซ่ง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงนภัสกร  ราชมณี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงสุธาสินี  ชูลีรักษ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงบุษกร  สกุลดี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงกรกมล  ศรีสมโพธิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายปฐมพงศ์  เจะดะโหด โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายนันทวุฒิ  ชายเกตุ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงญาณิศร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2131 เด็กชายธนกร  คงจินดามณี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายนวพล  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2133 เด็กชายปฐมพร  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงปริยาภัทร  มณีภาค โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2135 เด็กชายอริย์ธัช  ลิ่มเซ่ง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงสุนทราภรณ์  คงมัยลิก โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงวรัชยา  นับถือบุญ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายกิตติพงศ์  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2139 เด็กชายณัฐพล  มานะ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงฉนันฏา  ปานแก้ว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายวรวุฒิ  วิไลรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขเสริม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงภทรกรณ์  เพ็งผ่อง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงปิยวัฒน์  ปราบจิตร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พิมมะศร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2146 เด็กชายธีรพัฒน์  พรหมคง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2147 เด็กชายภานุพงศ์  ยอดเกลี้ยง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงพรประภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงณัฐวิภา  พรหมเมศร์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงภัทรวดี  คงพูน โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงอัยดา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2152 เด็กชายกฤตกร  ยินดี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายนฤเบศ  ปลอดทอง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายธิติวุฒิ  วิฬาสุวรรณ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2155 เด็กชายศุภฤกษ์  คงมี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2156 เด็กชายนนทกร  หมั่นดี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2157 เด็กชายโยธิน  เพ็ญศรี โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2158 เด็กชายรพีภัทร  คงกล้า โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายมูฮัมหมัดยัฟรี  อาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายอภิมงคล  ศรีอยู่สุข โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงสุจารี  เส้งห้วน โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
2162 เด็กหญิงพนิตพร  หันตุลา โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงอรไพลิน  เรืองทอง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงกมลวรรณ  ยกจันทร์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงพัชรี  คงพูล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงอทิตยา  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองทุ่ม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงขวัญจิรา  วกกุม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงธันยพร  ทองชุมนุม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2170 เด็กหญิงบุษกร  กิ้มเส้ง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงฐาปนีย์  มะโร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงพรธิตา  ปานแก้ว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงชณัญทิตา  ชัยภัทรธนกุล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงกุลกันยา  ลือเกียรติคุณ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงกรรณิการ์  โยมเมือง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายศิริชัย  สวนทอง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายอัครเดช  ภัทรวงศ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กชายรชานนท์  จิตรพรหม โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2180 เด็กชายธิติวุฒิ  สุวรรณจิตร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2181 เด็กชายชนันดร  สุดสุข โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2182 เด็กชายพีรวัส  ขวัญจุ้ย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2183 เด็กชายธนภัทร  แก้วอัมพร โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2184 เด็กชายสัณหณัฐ  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2185 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2186 เด็กชายธนานพ  พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงธณัฐชา  ชูทอง โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2188 เด็กหญิงสิรินทรา  อาวุธ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2189 เด็กชายพงศกร  จันทน้อย โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2190 เด็กชายธีรวัฒน์  นกแก้ว โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2191 เด็กชายเจษฎา  หาวงศ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายธนกฤต  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2193 เด็กชายก้องภพ  ศรีทวีกูล โรงเรียนบ้านควนเนียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กชายธีร์ธวัช&nbs