รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปนัดดา  อุดหนุน โรงเรียนบ้านโพนทัน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิริวรรณ  คงแสนคำ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงพรหมพร  สุขจันทา โรงเรียนบ้านโพนทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายปรมัตถ์  สุขจันทา โรงเรียนบ้านโพนทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงปรานปรีญา  นามหาไชย โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธิติญา  วงษ์จำปา โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์หล้า โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐนันท์  ฤทธิ์กระจ่าง โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายนครินทร์  กลางคาร โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิงห์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรภัทร์  โยธาจันทร์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายวิทยา  โยธาจันทร์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายยงยุทธ  สีเสน โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
14 นางสาวทิวาวรรณ  โยธาจันทร์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายอนันตชัย  คำนิล โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายพิเชษฐ์พงษ์  วงศ์จำปา โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายเกียรติศักดิ์  คำดำ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายเฉลิมชัย  โคตุราช โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงสุทธิชา  กุลคำ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนฤมล  ศรีเคลือบ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงศศิกานต์  โสดานา โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุภาพร  แสงงาม โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงวารุณี  พรมแพน โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาโยธา โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำวงษา โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงศิรินทิพย์  วงษ์จำปา โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีมาน โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสุภาวดี  โมสืบแสน โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอรนิชา  สมอินทร์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์  ชิดลม โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  ชิดลม โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวรนุช  กุลวงษ์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชนะดี โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงรำไพพรรณ  เดชชัย โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศศิธร  คำลา โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายวิศวะ  ยืนสี โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันลา โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายจิรพนธ์  ศรีทนท์ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศศิณีย์  คำหวาย โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิราภรณ์  เกียงศรี โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐศักดิ์  ไฝ่งาม โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนื้อน่วม โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประกอบศรี โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์แป้น โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายตะวัน  ปัญโญ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงหงส์เหม  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.3 คณิตประถม
47 เด็กหญิงมุทิตา  อุทะกา โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขคำเมล์ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายฉัตรชัย  สมานมิตร โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรีมงคุณ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประทุมทอง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นายอนุชา  เสนาบุญ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณีรนุช  อินทนา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพรทิพย์  เนียมนิยม โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกฤษรินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธวัชชัย  ประโกสันตัง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายปัญจพล  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นายจีระพงษ์  จุมครอง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายสิทธิพล  รามเกตุ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายอนันต์สิทธิ์  กำลา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายประพจน์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายชัยธนา  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงศิริรัตน์  โสภา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายอนนต์  ปินะทาโน โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายพัฒนกิจ  สมวงค์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภานุพงษ์  ประทุมทอง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธิดาพร  จันทร์ศรีระมี โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอพัชสรา  มหาผล โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกาญจนา  โสภา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุภิญญา  ปาติปา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิราภา  โสดาพัฒน์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงมัทธิตา  พงหนองพอก โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกันยารัตต์  แสงหงษ์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มะละตะ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำศรี โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธัญพร  ว่องไว โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศิรินภา  ประทุมทอง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวราภรณ์  จารย์ยุ้ย โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอมรเทพ  ปะติตัง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพีรภัทร  พันธ์พรม โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงลดามณี  ศรีนวล โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเรืองลดา  เทียบสา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพรชิตา  ไชยพิมพ์ โรงเรียนบ้านภูดิน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนรินทร์  พลเหลา โรงเรียนบ้านภูดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคมกริช  ชมชัย โรงเรียนบ้านภูดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวรพจน์  พั้วคุณมี โรงเรียนบ้านภูดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิจักร โรงเรียนบ้านภูดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายประภัทรพงษ์  สุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภควัต  จารย์ชะระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชลลดา  มลาวาสน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายจีรเดช  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายไพศาล  สังฆะไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายนาวินทร์  ฤทธิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายวชิรวิทย์  ปะหุสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายเจษฏากร  อาระหัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพงศกร  ศิลาวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายภูรินทร์  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายชญานนท์  บุญหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายรัฐพงษ์  จงเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายบุญรักษา  บุญพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกรินทร์  โภชโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธนวัฒน์  ไพรแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกฤติยา  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชลธิชา  มะโนมัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายปริยกร  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายคุณากร  ขอมภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายชยุตรา  สุทธิธรรมๆ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปพิชญา  อัฒจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิชญาภัค  ซืชิ้มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
113 เด็กชายธนวัฒน์  มรรคนันทื โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวราลักษณ์  วรพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
115 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
116 เด็กชายมนต์สิทธิ์  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอาทิตยา  เดือนขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
118 เด็กชายวิศณุ  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายอนุวัฒน์  ดวงเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณิชกุล  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
121 เด็กชายหัสวพล  ประดับกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชาลิสา  ผลจันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
123 เด็กชายจิรภัทร  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชุติกาญน์  หนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
125 เด็กชายสุริยะธรรศ์  เกตุเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุธิดา  จงชมผา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนิภาพร  บุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายธนภัทร์  มาตย์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐนันท์  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
130 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สนธินาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
131 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พารารัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายเมศราธรณ์  สาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐพล  เนียมเพาะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
134 เด็กชายวโรดม  บุญพรหมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
135 เด็กชายอัครพล  วงศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
136 เด็กชายสุทธิพร  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
137 เด็กชายอิสระพงษ์  สิงหาชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
138 เด็กหญิงทิพย์รดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธนิดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอนงคณา  มะโนมัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
142 เด็กหญิงรวิวรรณ  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกัลย์สุดา  วิจารย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนันทกานต์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงลิยา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนวลบุปผา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนัฐชยา  หนันสวาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายธงไชย  นักร้อง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
149 เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิลภาทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปนัดดา  หันชะนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอาทิตยาพร  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธกฤษวรรณ  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนัฐพร  มรกตอัมพรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐพร  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิรัชญา  กาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศรินดาหวัน  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวริศรา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
158 เด็กชายปธานิน  เข็มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณวพล  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายธนวินทร์  สัตตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายภาคิน  คำเกิด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายคมกฤช  ปะหุสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
164 เด็กชายนนทวี  วัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายพลวัฒน์  พิมพ์เสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายทรัพย์ทวี  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
167 เด็กชายเจตดิลก  เถาว์ชาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายเมธัส  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
169 เด็กชายอัษฎาวุธ  ฉวีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายพัฒนวิทย์  คมจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายไกรเมศร์  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์จีน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศิรประภา  เศวตกุญชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศิริภัสสร  เศวตกุญชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายสุรชัย  บุญแดนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
176 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จับตะเฆ้ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายคามิน  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
178 เด็กหญิงฉมาทิพย์  ตุลาแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกุลณัฐ  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
180 เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โทมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธิญาดา  ดะนัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปวีณา  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวรัทยา  นาศพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มูลจันที โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
186 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  หาญชะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
188 เด็กหญิงดุสิตา  เสาโมก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธันยพร  ไชยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวิไลพร  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพัชรนรินทร์  เอกวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวันทกานต์  สุขยานุดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธวัชชัย  จารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายพาทิศ  คำนวนดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายภูรินทร์  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายชลนที  พันธุ์สุรีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายณัฐนันท์  ผุยชาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายทิเบต  วรพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายเสกสรร  มุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายวิทวัส  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายกฤษภากรณ์  ภูมิศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายนราธร  กัญญาเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายอัษฎาวุธ  แจ้งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายพีรพันธ์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายอโนทัย  ผึ้งภู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายอัตรพล  แทนคอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายภัคพล  กาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายอภิชาติ  บุญศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชนนิกานต์  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุุภิชญา  ภูล้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอาทิตยา  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัทธีรา  วัชเรนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปราสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐริกา  โคตะลุนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำนาก่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงจุฑาธิป  ทัพพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศุภนุช  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธีรดา  ไชยเรียบ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายพิพัฒน์  หล่อแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุจิตร  แก้วทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายจักรภัทร  สูงรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายอนุรักษ์  อนุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุนันทา  แก้วทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงชลธิชา  สังกะษัตริย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายปกรณ์  ดวงชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายวงศกร  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงประภัสสร  ตาริเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายจิรเมธ  แสงโพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอุมาพร  โฆษร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเพชรดา  ชัยลือชา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปานฤทัย  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายปรัตถกร  ศรีธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพรศิริพรรณ  แสงสกล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายสิทธานต์  เข็มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอารีรัตน์  สินทะรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงภัทรพร  หัวหนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรินทรา  ภิรมย์ราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงลภัสรดา  อัตะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศศิอาภา  จรรยาศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงฐาปนี  พิลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธนภรณ์  จิตตะยโสธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวรัญญา  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอนงค์นภัสร์  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงธิญาดา  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอรริญา  ชินบรรเทา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงศุทธนุช  อธิมัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายธีระพัฒน์  โพธาราม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายขุนพนม  กันตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายนรินทร์  นิจโกฏิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวริษา  ปิจจะโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวงศ์ชนก  เสนาวฃศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงทรัพย์สมบูรณ์  อุดทมลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายทรงพลกช  สังสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธนากร  ศิลาวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงมณฑิรา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มเพี้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอรกช  รัตตะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอารยา  วิสีปัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงภาวินี  นนทสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปลื้องนาผล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอภิมันฑนา  เหมพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงภัชราวดี  นันทะเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  กองยนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายเจษฏากรณ์  หงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายศตพุทธิ์  บุตรกินรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายวทัญญู  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายอรรถพล  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายวิษณุกร  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายธีรพงษ์  วรรณพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายภาตินนท์  จันทร์ด่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพุธิตา  สิงหาทอ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนัฏฐธิดา  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงยุวรัตน์  ไชยปาน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเก็จแก้ว  สดศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงนริศวรา  พันโนราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอารียา  วงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนวพร  อนุจักรวาฬ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงฐนิดา  บัวพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีชาเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงบุญยาพร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายเดชนะ  เหระวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายศราวุธ  แก้วสิงฟ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายจิรัฎฐ์  หงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐดนัย  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายพันธกานต์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายธนวัฒน์  จับตะเฆ้ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายชินดนัย  ชัยอาวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายอัศราวุธ  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายอภิรักษ์  เหลานะวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายจิตรศนัย  สารบาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายวุฒิพงศ์  วโรรส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงวราภรณ์  เสียงสาว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายเทวฤทธิ์  หาญชะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกนกพร  คุ้มบัวลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงธิติมา  สีภาชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายสมชัย  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายวิทวัส  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 คณิตประถม
303 เด็กชายยศสรัล  สุขกวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤตเมธ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจักษฎาวุฒิ  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
306 เด็กชายรณกร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายนนทกร  วังอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศุภโชค  ชนะอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชาญชัย  บุญฉิม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอำนาจ  บาลศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงรุ่งทิวา  นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายราชวัติ  วะหาโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภาสินี  กุลฝ้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพยัคฆ์ธัญ  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายศิวกร  รู้เจน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีระ  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศิรพัชร  อินตะมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรัฐศาสตร์  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรัทยา  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
321 เด็กชายนฤดล  สร้างพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปราณิสา  พละวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอภิชญา  อาหาสิเม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
324 เด็กชายรัชพล  พรมชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมลฤดี  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุดารัตน์  แท่นศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปริญญารัตน์  อิทธิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอรปรียา  ชาระมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทริมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนนท์นที  กิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
333 เด็กชายศิรภัทร  สาระดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงคำคม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวชิรพล  อ้นนาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
336 เด็กชายคณธัช  หามทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
337 เด็กชายอัทธพนธ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สุทธิวิสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัตรพิมล  นันตะเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจิตติมา  คำนาก่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปณิธาน  จันทร์ธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายมทนะ  มะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจุริรัตน์  อนุไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพรรษา  นักลำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศิริวัฒน์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปภัสสร  จิตสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศุภดา  สนามโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรภัทร์  รณขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสวราชย์  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวุฒิศักดิ์  ณ วิเชียร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอภิวัฒน์  วิมล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสิตานันท์  จันทะริมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธราดล  ภูอวด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิบุญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงจิรนันท์  อินทร์สด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธีรภัทร์  สิงหาทอ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายดาราสมุทร  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกิตติพงษ์  รัตนเถรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอนุชา  โชติขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอภิชาติ  กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภัทรพล  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณํฐกิตต์  เกษสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพรไพลิน  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนิวัฒน์  พิมพ์เสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายชวรัตน์  เนตรแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายตะวัน  พรมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจักรวาล  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปิยะธิดา  มูลจันที โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเบญญาภา  ชินรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสมพรชัย  กัลยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายรัชชัย  จำปายศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกฤษดา  คำนันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอภิวัฒน์  ปักษี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทุยมะเริง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนาวุฒิ  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายศิรสิทธิ์  นักลำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายทินกร  เขื่อนแข็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชญานนท์  ราวินิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนราธิป  นิจโกฏิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายนพรัตน์  นาศา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวิวัฒน์  กัสนุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศิราภรณ์  สูฃรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวัลนภา  หัสโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกนกวดี  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพลิทิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนมโผ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายมธุรดา  สามาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอชิรวิทย์  ผงทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายบัญชา  บุดดีเหลือ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปรัชญา  สำโรงแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวรวัส  โคตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงษ์จีน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธีรพล  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนำโชค  นิราภาค โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอดิเทพ  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายศราวุฒิ  ศรีดาฮด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนิติศาสตร์  สีมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกนกพร  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงบุษราภรณ์  หล่อแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพนิดา  ญาณกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศิริขวัญ  กุดรังนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชาลิสา  แผลงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกนกพร  อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนัฐชา  สังซา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศิรินธร  ยากับ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศิริภาวดี  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุภัทชา  สร้างพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวีรนันท์  วรชิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวรินทร์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธัญสุดา  ดีสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศศิศ  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวีรกิตต์  สุรัฐฐานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนศักดิ์  หามทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศุภกิจ  หัวหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายชานน  เกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายรติพงศ์  จันใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภัทรเชษฐ  สังสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนิสรๆ  เข็มเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกฤษติญานนท์  ปาระทา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนวัล  สารวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายประกาศิต  กัสนุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกฤติยา  ไชยสุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเกตุวดี  เหลือบแล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชนะธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายรังสิมันต์  สมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอดิศร  มุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อำภาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกฤษณะ  พนิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศรัณย์  เศวตกุญชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายจรัสระวี  เพชรรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจารุวรรณ  ช่างฝีมือ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัญญามาศ  อัดแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุมิตรตา  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงญานิภา  ไชยปราบ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพรพิมล  ตาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชิราภา  ปัดชาเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปราณปรียา  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจิรประภา  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวนัสสนันท์  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายชายชัย  บุณฉิม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศรัณย์  เศวตกุญธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธันยพงศ์  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.3 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภัทรดนัย  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายเจษฎา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสถิตคุณ  สิงการี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศศิธร  บัวศิริ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.3 คณิตประถม
449 เด็กหญิงชฎาพร  สอนจำปา โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.3 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเขมิสรา  ป้องเขต โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.3 คณิตประถม
451 เด็กหญิงเปรมสินี  ตีระสี โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงวรัญญา  กฤษฎารักษ์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพรชนก  มะโนมัย โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธนกร  ค่ำคูณ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพรชนก  นิตุธร โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนภสร  พนมศร โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายนารากร  จันทะสิม โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พนมจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายธนวัฒน์  โบราณมูล โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวรวรรณ  แผ้วประพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายรพีภัทร  วิถีธรรม โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.3 วิทย์ประถม
463 เด็กชายขวัญชัย  ชูศิลป์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทวี โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์กนก  เสือไธสง โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอโนทัย  เลนไธสงค์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงประภากร  สุดาเดช โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐติยา  เจตวัน โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกฤษฎา  กุลนะรัตน์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสิรภัทร  วิถีธรรม โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเดชาวัฒน์  คูณคำ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายเดชาธร  คูณคำ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายเจษฎา  จันทร์ทอน โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายภัทรพล  เลาะหะนะ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงทิพวรรณ  พิงไทยสงศ์ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายรุ่งอรุณ  แสงสุขคู่ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายธนธรณ์  แสงสุขคู่ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงสุนิสา  มุมอภัย โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงสุพรรษา  อินกาย โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายพิเชษฐ์  รังทอง โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชิตสมัย  ขุนไชย์ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงศุภรัตน์  จ่าหล้า โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงใหม่  เทินสะเกษ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายคมกฤษษณ์  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรวรรณ  จ่าหล้า โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษราช โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนิศามณี  พงษ์พาน โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณัฐวดี  บางศรี โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณัฐพงศ์  โพนสิงห์ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพงศธร  ปาทะหา โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขุนไชย์ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายไกรสิทธิ  ลาชอาจ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุภาพรรณ  ประสมศรี โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายทยาวุฒิ  พนมกุล โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเกรียงไกร  สิงหาชารี โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายพีระศักดิ์  วรหะสังข์ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แสนศรี โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเกษร  จันทะไพร โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงเบญญทิพย์  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศศิธร  นิจำปา โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายสถาปนา  ไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปณิตา  เลาะหะนะ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอติพร  สุนะไตร โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนกร  ใจยาว โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนวัฒน์  นิจสุข โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายธีรภัทร  นันตะเคน โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายศักดิ์มงคล  คินันติ โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายสุนทร  วงละคร โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คูณคำ โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายชินราช  ขันธงชัย โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพิจิตรา  ดีจันดา โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงสุขสันต์  หันตุลา โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ้อนกิ่ง โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายรัฐชานนท์  จัทร์แย้มสงค์ โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทาละพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายวันชัย  บริสทธิ์ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายธรรมรัตน์  รุ่งราม โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายวิทยา  โพธิ์ลังกา โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวิลาสินี  แม่นมาตย์ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสุชีรา  บริสุทธิ์ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกาญจนาพร  มณีพงษ์ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์ลังกา โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสมฤทัย  แสงกล้า โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปทิตตา  เอื้อสามาลย์ โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงผกาวรรณ  ชาระมาลย์ โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หาราษี โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงศุภัทรศิริ  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงศิริกัณยา  นันทะมา โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงประภาศิริ  อุทศรี โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพุธชาด  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นรสาร โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงจิราวรรณ  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงศศิวิมล  นามแสง โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงมุธิตา  สีแดด โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายชลชาติ  มูลจันทร์ โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายชินวัตร  มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายสุทธิภัทร  เรืองมนตรี โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.3 คณิตประถม
539 เด็กหญิงชุติมา  ภักตะภา โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.3 คณิตประถม
540 เด็กชายณัฐวุฒิ  อัครศรี โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายกฤษณะ  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงมินตรา  เวียงจันทร์ โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายพัชรพล  เลาะหะนะ โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายพิเชษฐ์  สอนสว่าง โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงลลิตา  ปาทะหา โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพรพิมล  เรืองมนตรี โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิงหาพักตร์ โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายตะวัน  เรืองมนตรี โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายนิติพงษ์  ดังจิต โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายเสกสรรค์  นามวิเศษ โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอาทิตยา  อัฒจักร โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพินธิดา  ประสาร โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายณภัทร  มณีวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงปวีณา  พรหมทัศน์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงภิรดา  พิมพะสุทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงพีรยา  สุริยมาตย์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงปวีณา  วรพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกมลวรรณ  เชิงหอม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายปรมัตถ์  ดีพลงาม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงอรประภา  ศรีสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงนฤมล  ประสงค์โด โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงวนารินทร์  สมชัย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงชลธิชา  สาริกุล โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีคลัง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปริญากร  นันโท โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงวรพรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงญาดา  โภคะสุนทรางกุล โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงสรวงสุดา  สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงชิดชนก  ใจยา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายธนวัฒน์  ลาสนาม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงโสภาวรรณ  เกตุวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกันตพงศ์  บุตรหินกอง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายชนายุทธ  ลาวัลย์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจิราวรรณ  วัดเอก โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงทัศนียา  สำชารี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศศิกานค์  มูลละคร โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวิศิตรา  เมืองฮาม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกฤติมา  สมภูงา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนราธิป  เหมืองลา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิมพ์นฎา  เกษโข โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนฉลาด โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงจีระนันท์  หัวโนนม่วง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกรชนก  เสาร์ศิริ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพริตา  ลาโนนงิ้ว โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายีพีรพัฒน์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวุฒิชัย  ช้อยชด โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนาฎนภัส  ทองน้อย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวรัมพร  จันทร์สระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายรัชตะ  สาภูเมือง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์จำปา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปาริชาติ  ราชวงษ์ศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอาทิตญา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงโยษิตา  ทาลุมพุก โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอารียา  พันทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกรนันท์  ศรีสนาม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสนาม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดารากรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกิตติพงศ์  มงคลเสริม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงเกตสุดา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายระพีพัฒน์  สีมา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยเสนา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมวิเศษ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุทัตตา  ศรีทัพไทย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงลิลลดา  หลักคำ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธันยพร  มูลสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชลธิชา  สมภูงา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกรองเกียรติ  ชุมทอง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปัณณกร  สุกใส โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวรรณิศา  โพธิ์กลาง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงภัทร์ริตา  เสนารินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวัชรวิทย์  กลางคาร โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธันยพร  วาสนาม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปิยธิดา  เสนาบุตร โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวชิรวิทย์  มังสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสานฝัน  อาจเดช โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณัฐพล  คำสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนกานต์  ศรีสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอิงอร  นนตะพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงรุจิกานต์  ใจเมือง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงฐาปนี  ทีบุญมา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปทิตตา  ปุยพลทัน โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงฉัตรกมล  อาจพรม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเกศมณี  ธิโกศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงศศลักษณ์  บุบผาจีน โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายนฤเบศ  โนนสาหร่าย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงรุ่งนภา  ณ พัทลุง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอรพิน  มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรวิภา  วิเศษวงษา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธีรภัทร  สุดหลักทอง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงดุษฎี  จันทร์ศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายศุภกร  สภาพทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงประภัสสร  วงค์เจริญ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงยุวธิดา  แสนคำ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายรวินทร์  พลสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชญานี  นาสี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุธิตา  แสนนาม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญเต็ม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนิจิตรา  บุญภา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงเดือนเต็ม  สร้อยสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปาริชาต  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีใหม่ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปานชนก  ขามรัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนพงษ์  แฉ่งผูกวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกิตติมา  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายรัชตนนท์  ศรีประสาน โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุตรหินกอง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศนันท์ธร  มืดทัพไทย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอริศรา  อำคา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงรัชนีกร  กล้ามาก โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงรวิกานต์  ไชยมั่น โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปรียานุช  ผลอ้อ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนาพรม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพงศ์พิศาล  ขานหัวโทน โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศิรินภา  พลอาษา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจิราภรณ์  ลาสองชั้น โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพรรณิภา  ช้อยชด โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงออมสิน  ชินศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นไทย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุพัชรี  ศรีใสสุด โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนคาร โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายสหรัฐ  โมธรรม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงเปรมสิริ  บุตรกันหา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสันติภาพ  มะโนมัย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภูวนาท  คูณค้ำ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปภาวดี  ปาตั้ว โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอภิญญา  คงสนาม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธนันยา  ยินดีมาก โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงทิพกฤตา  สุวรรณธาดา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเมฆา  นามสิมมา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศิระศักดิ์  พันเหมา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปรีชา  แสงเนตร โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปิยะพัฒน์  ลาพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภาณุพงศ์  ทารักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพลพล  ริสปุก โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวิศวะ  ยาสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงขวัญชีวา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฐนรี  คุณมาศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปภาวดี  พัดโท โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธีรภัทร์  แสงศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฎฐา  เพ็ชสวาย โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธิติสุดา  คำแพงศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงดวงนภา  หาญสงคราม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพีรวิชญ์  หลักคำ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอรปรียา  บุตรสระคู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพ็งศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธนากร  จันใหม่ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายทรงพล  สงพระ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสถาพร  ถาพร โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญศักดิ์ภักดี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกรกนก  สุระสังข์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกนิษฐา  พลสิม โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงเบญจพร  โสดารัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ภูแป้ง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอภิวิชญ์  คำศรี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนฤดี  คุณมี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายศศิศเมธ  แสงสุมาศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนริศรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์คูเมือง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพรประสิทธิ์  สีหไตร โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสรวิชญ์  ดวงกางกอ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายภูริพัฒน์  วงษ์แสน โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชุติมา  นามเขต โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแหลม โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายณภัทร  มูลวันดี โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายยุทธพงษ์  พงษ์ชะเกาะ โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสุวรรณี  หลักสนาม โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงบุญญิตา  หลักคำ โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงศิรินภา  นามสำโรง โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายวันชัย  ศรีเพชร โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงขวัญชนก  อังคุระษี โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงพิฬรินทร์  พรมจารีย์ โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอภิญญา  แสนเมือง โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายสุรพงษ์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกุลภรณ์  พลหล้า โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐริยา  สีชื่น โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวราพร  ศิวะบุตร โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงวิชุดา  ประหยัดสิน โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขียวเรือง โรงเรียนบ้านโพนดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 นางสาวอรุณรัตน์  กุลศักดิ์ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวบัวแก้ว  หงษศรี โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงรัชนีพร  มงคล โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  หงษศรี โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำอ่อนศรี โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอินทิรา  บัวสละ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสโรชา  ดีพลงาม โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพลอยประกาย  สำโรงแสง โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจิรติกาล  สุขปลัง โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายยุทธการ  พรรษา โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสโรชา  อ่อนสองชั้น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
733 เด็กชายเจษฎา  ขำเนตร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายนราธร  แก้วโพนงาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายวัชรพงศ์  แผลงศร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายปภิณวิช  จันทรประภาพ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายวัชระพล  ปาโสม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายธนเดช  เกษสุข โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายปัญญาวุธ  สุระโส โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายก้องนิรุจน์  สีดาว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงกุลปริยา  ทาสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีสมุทร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงเพชรา  กัญญาคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงสุชาดา  ผาสวาสดิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงพัชรี  อังคณิตย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายพรภวิษย์  บูรพาเมธาโกศล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายธนโชค  สังเขต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงชิดชนก  ธนสีลังกูร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงนิภาภรณ์  นนตะพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอาริสา  เชิงหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงสุขสบาย  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายไกรวิน  โต๊ะเส็น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
757 เด็กชายพัทธดนย์  ศรีผลสมอ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
758 เด็กชายทวีศักดิ์  ชูตากแดด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
759 เด็กหญิงชลธิชา  มาตย์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
760 เด็กหญิงพิชญา  สีดาแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
761 เด็กชายมโนวิสุทธิ์  อึ้งปิติกรกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายวัฒนวิทย์  คำแสน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงอาจหาญ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมื่นขันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายพิริยะ  เมืองหงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายภูดิท  คนึงรัมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายจักรพงษ์  กาฬษร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงศิรินภา  โภคานันท์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพัชราภรณ์  การิสุข โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงยูถิกา  พุ่มเพ็ชร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายนรวิชญ์  ทวีสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายอภินันท์  โสสว่าง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
774 เด็กชายธนกฤต  คำมณี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงจณิสตา  ทีบุญมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษโฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายต้นตระกูล  ประทิน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงปารถนา  อำมะเหียะ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงวิชุดา  สายเชื้อ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
781 เด็กหญิงอรพิน  อินทหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
782 เด็กชายธนวัฒน์  มูลเพชร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
783 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นกระโทก โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
784 เด็กชายอรรคพันธ์  บุญกลาง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
785 เด็กชายก่อเกียรติ  จรรยาศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
786 เด็กหญิงจอมขวัญ  คงชื่นจิต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
787 เด็กหญิงทิพวรรณ  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำสวาสดิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
789 เด็กชายกิตติกร  สุดชารี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
790 เด็กชายปรัช  จันสำโรง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
791 เด็กชายชยุต  เฉลียวไว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายพีระศุภ  ศรีฮาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายวิชยคุปต์  สลางสิงห์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายปฎิธาน  นาคำโฮม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 คณิตประถม
795 เด็กหญิงรวิษฎา  สมมุติ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงนทสรวง  ประทุมชนกกูล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงพุทธิชา  พาราศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงสุนทรีย์  โสสองชั้น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โล้กูลประกิจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอชิรวิทย์  พิมพิสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพงศกร  ติดชม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปนัสยา  บุญนนท์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณัฐริกาณ์  แก้วจำปา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายศิริชัย  ลุรรัตน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงนวพร  ดีสองชั้น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสุวนันท์  ชื่นเฉลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอาลิชา  สว่างวงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายเจษฎา  คำช้าง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสุริยะ  วงค์วาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์วาลย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอินทิรา  อังคนิช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงจันทพร  ทองดอนดู่ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงทานตะวัน  แพนภูงา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงคุณัญญา  เกษรา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงไหมแก้ว  สุวรรณธาดา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสิริวรรณ  มะโนชัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธีรภัทร  อุตะมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
820 เด็กชายพิทวัส  เศษโถ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพิมริษา  เกษรบัว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงภัทรธิดา  นาใจดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ทวีศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงโยธกานต์  สีหัวโทน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธนภูมิ  จ่าน้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงจิรธิดา  หลวงสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงศศิกานต์  นามโน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ทองใบใหญ่ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชัชพร  จันทร์คูเมือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จุปะนะมัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสิริกร  ชคัตตรัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงจันทรามาศ  นามโน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอนัญญา  ซองศิริ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงเกวลิน  วาสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุภมาศ  เกิดผล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณัฐาวรญา  โปรยทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณัฐฐกฤตา  นามเพ็ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สอนลิลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพีรภพ  ชิณสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพีรติ  ศรีโภค โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเสฐฐวุฒิ  วงศ์อาจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภาสกร  บุญชะโด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายกิตติ  สอนสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงรัศมี  ศรีคำมี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายวชร  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพรไพลิน  เปรียงพรม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนารีกร  สุขรัมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วลัยศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธีราพร  ชลธี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชมภู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอริสรา  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงบุญญริณย์  สามะณี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงคณิศร  ลาดโพธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสิริยากรณ์  กลางคาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธนภูมิ  อารณะโรจน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงรินลดา  เขตเจริญ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เป็นไทย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงศศิกมล  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเกศกนก  ชนะสงคราม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงชฎาธาร  แสนทวีสุข โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนิภาพร  อานไมล์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศรีบุตรดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปัญญ์พุธิตา  ยอดภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงจารุวรรณ  กันภูมิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายนพคุณ  ธนโชคมั่งคั่ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายพิพัฒน์ไชย  ไชยโย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธนกฤต  แก้วสมศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายพายุ  ใจสัตย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายเมฆา  ใจสัตย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจณิสตา  กลางคาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายสัตยา  วิชาชัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายกนก  โฉมหน้า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพีรภัทร  แก้วประทุม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายอติเทพ  คำสีมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพีรพงศ์  วิบูลย์เพ็ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายปณชัย  คำหินกอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายรุ่งโรจน์  ภักษารัมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชดาภา  สาสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอรอุมา  ลามนต์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปาไชย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงวราภรณ์  จันวงษา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนสุธา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพักตร์ชนก  โสรถาวร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตจำนงค์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานทับ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงเนตรนภา  ขาวผ่อง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกฤตภาส  เรื่องลือ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธัญวิชญ์  พวงเขียว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอนุรักษ์  อ่อนสองชั้น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายกัญนกร  โหประยูร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายภูมินทร์  ใจเย็น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธนกร  พูลลาภ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภัทรวดี  เศษโถ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนิระชา  ประจิระสา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงปศุตา  พาราศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายปุริม  สุดหลักทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงปภาพิชญ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมเสนา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายภาสกร  จันทราประภาพ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายชาญชัย  สุขตา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงจาน่า  แคมร่อน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปิ่นฑิรา  ละมัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
910 เด็กชายพงศกร  นรินทร์วงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
911 เด็กชายแทนคุณ  ช่างยันต์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงวิไล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสรัลรัตน์  กรรษา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงมานิตา  จริยา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายจักรภัทร  กลางสุพรรณ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายอรรถกร  เปลื้องพัฒนกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่งคั่ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงศรีวิชา  สุทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชลธิชา  ภาระจ่า โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายอนุชา  สีดามา โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สำโรง โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญถม โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมศรี โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศรินทรา  ชินมาลา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกิตติประภา  นามศิริ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงอรอนงค์  ตรีวงษ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงชลธิชา  บุญพา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงอภิวัน  อาริยะ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงสุนิสา  มั่นถึง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผดุงเวียง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงศิริรัตน์  กาละกุล โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงชลธิชา  กุลเสน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงอภัทรชา  นาคศรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายนิภัทร์  สุมามิตร์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายกษิดิศ  สุ่มมาตย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงปริญญา  ยิ่งยงสันต์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงเกตศริน  เสนานาม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีภักดี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายศุภวัฒน์  อ่อนหัวโทน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงกฤษณา  ศิริสมพงษ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงศรัญญา  โยธาจันทร์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงรำไพ  จันทะรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายอุทิศ  จันทะบุตร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกมลทิพย์  นุสนทรา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงนิชาภา  วิชัยรัตน์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงศุภรัตน์  ปุนมาลา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงจิรัฐิพร  จันทมัน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงบุษดี  แก้วคำ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงจิตธรรมสิริ  บำรุง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายสุภัทโธ  ประตาทะโย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพิชาภรณ์  จินดา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงเกวลิน  มานะดี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายภูวดล  พฤกธานี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายธีระวัตร  ศรีพลาย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงลภัสรดา  พรมจ้อย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วทา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวนิล โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายสิริกรณ์  พวงพี่ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายกฤษดา  เคนอ่อน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายเนรมิต  ดวงประทุม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายสิทธิชัย  สารารัตน์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงณฐมน  วรรณรงค์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
964 เด็กหญิงณิชกุล  นันทะเสน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
965 เด็กชายณัฐนันท์  โคตะขุน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
966 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดชพละ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
967 เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วชนะ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
968 เด็กหญิงเมธาวดี  ลักษณะงาม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
969 เด็กหญิงโยสิตา  คำนึง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
970 เด็กหญิงนวรัตน์  เร็วรุด โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
971 เด็กหญิงพจมาน  พรมศร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
972 เด็กหญิงกมลชนก  ไพบูลย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 คณิตประถม
973 เด็กหญิงเพชรลดา  ลีลา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงวรรณนิกา  วาพันสุ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงจินดาพร  วนวาที โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงมณีรัตน์  พ่อสีชา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงกัลยาณี  อุ่นมาลย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะเสทะกัง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกายสิทธิ์  สุทธิรันดร์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงบุษกร  วงษ์หงษ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพรชัย  มีอำนาจ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพรชิตา  บุลำพะเว โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดอนหนองบั่ว โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสไบทิพย์  บรรยงค์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ชวนละคร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงหัทยา  ผิวฝัก โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายสุวิจักษณ์  สัตยาคุณ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายพันธ์ศักดิ์  รู้เจน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายวุฒิกร  สีมามาตย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงสุพัตรา  ปลอดเถาว์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอรทัย  แสงไสย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพัชรา  สุภารักษ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยธรรมมา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงอรทัย  แสงทะมาตย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงพรชิตา  เชิดสังวาลย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงพลอยพรรณ  เบ็ญจะขันธ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงนุชจรี  กรมภักดี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายภาณุ  สุภาลักษณ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงธนัสรา  มีจันทร์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายอานนท์  งามดังนาค โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงฟารีดา  ใจกว้าง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงเกษสุดา  กุกุดเรือ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เขียวมะณี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปัทมพร  จุลประเสริฐ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงจีราวรรณ  มะณีสร้อย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงเกสรา  ศรีสม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายเกียรติสกุล  สุทธิรันดร์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกมลรัตน์  หาญยง โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปิยนุช  นาเมือง โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายผดุงเกียรติ  มหาหงษ์ โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายอภิลักษณ์  ถะเกิงผล โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงชลลดา  วันงาม โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสุนิสา  วิสัชนาม โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายปัณณธร  สิงห์ชา โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภานุพงษ์  มานะดี โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายทินกร  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงทิวาพร  อุบลบาน โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงศิริวิมล  กุลโพนเมือง โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพัทธนพงษ์  เดชพละ โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนันทพร  เอกวงษ์ โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงวราภรณ์  พันมะวงษ์ โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายเมธาวุฒิ  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพัชริดา  เพชรสังคาด โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.3 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายภาณุพงศ์  ธุริราช โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.3 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพีรดา  มานะดี โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.3 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายปพนธีร์  ภูงาแก้ว โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.3 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพันธวัธน์  ภูแม่นนาค โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 1 ป.3 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงฉวีวรรณ  จรรยาศรี โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำนิยม โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงชนิดา  หมายยอดกลาง โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บัวพิมพ์ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงพรทิพย์  ชาญสมร โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงสายสวรรค์  ภูสังข์ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงนารีเนตร  ปาโส โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงสุธิดา  ทะบัว โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงปรารถนา  ดาเรือง โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงจารุณี  อุบลบาน โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงศรุตา  พลศรี โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงจันทิมา  มาตย์รัตน์ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์คลี โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงยุพาวดี  เศษบุบผา โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงทิพรดา  หนองสิมมา โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม