รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายตรีภัทร  ฉันทอุไร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายขวัญเกล้า  หนักแน่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
3 เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
4 เด็กชายต่อพงศ์  หาญพานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
6 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
9 เด็กชายปภังกร  พรผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
10 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
11 เด็กชายธนภัทร  แซ่ขู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
12 เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เกาสมบัติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
13 เด็กชายเมธี  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
14 เด็กชายอัษฎา  พิเชฐพงษานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
16 เด็กชายรฐนนท์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธันยาพร  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรชนก  สนิทปู่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัคนันท์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
21 เด็กชายศิวกร  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
22 เด็กชายอัครพนธ์  หงอประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชวิศา  มะลิแย้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเกณิกา  หิรัญคุปต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภัคญาดา  หนูเชต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเกวลิน  ชลศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
27 เด็กชายปัณณธร  คำแหง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรินรดา  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤษฎา  ถิรตันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
31 เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรวิสรา  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
34 เด็กชายนฤธรณ์  ปราบพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
35 เด็กชายณัชพล  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
37 เด็กชายธฤต  หงษ์หยก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
40 เด็กชายองอาจ  ไล่สุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
41 เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอภิชญา  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฟารีดา  สังวระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
46 เด็กชายธาดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
48 เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
49 เด็กชายตั้งหลัก  วอสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปริยากร  ขันติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพันธุ์ธัช  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายวรพล  กิติพงศ์ภากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐดนัย  หนูบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายจิรวัฒน์  ลี้สกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิมลวรรณ  สิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปาฏิโมกข์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพชรพร  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปวราวดี  หวันตะหา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวรัชยา  วิชยานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกันตา  ไชยบุรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐภัทร  โชคเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุณัฏฐา  บุญละออ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปราง  พงศ์ไพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงรินรดา  ถิ่นทับปุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อ๋องสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธมลวรรณ  ก้านกนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนัทธมน  หนูกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายภาคิน  สือสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงิเขมิกา  หลวงคา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกัญญวรา  วงศ์สกุลวิทยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุปรียา  จำรูญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ฉันทาลุนัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุชานันท์  กิตติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายก้องภพ  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
80 เด็กชายนพัตธร  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
81 เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
82 เด็กชายเปรม  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายกนิษพงศ์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายปวเรศ  สมนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิตตินันท์  ขอเจริญพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วยชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบัวชมพู  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายชลชาติ  กองข้าวเรียบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
93 เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภคมัย  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัชชา  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายภาณุพงศ์  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปัญญดา  สุนธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายฮาดิษ  รอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฉันท์ชนก  นาโคศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายพงศกร  เกษมมงคลพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายภัทรกร  คงวงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิชญาพร  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรุ้งนภา  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปัณรส  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปานฟ้า  พฐาบัณพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุวภัทร  พวงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงลีนา  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรว่องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงทรรศิดา  เพ็งปาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรันธร  แสงศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงแพรไหม  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงมณฑิตา  ตันทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวนัชพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนันทิชา  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชนม์นิภา  ขวัญแคว้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงลักษิกา  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชนัญชิตา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชามญชุ์  องค์วิมลการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอัญชิสา  ศุภนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงลักขิกา  คงตุก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐณวัตร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงจุฑามาศ  จานแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายสถาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายภูณภัทร  วิมุตติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันติบรรณกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายพีรวิชญ์  พู่นำชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายธัญเทพ  อัศวบุญมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธนภัทร  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายพีรวัส  พู่นำชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายธนวิชญ์  ปานสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรอยพิมพ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฉีดเนียม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณิชากร  สมัยคมสัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกฤตยา  เครือแพทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวสมน  บุญประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายปวเรศ  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายกฤติน  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพิริณัฏฐ์  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจิตรลดา  จักรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอริสา  โก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายบารมี  ชิดเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพัชรมัย  ภัทรวรวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายกิตติกานต์  ถิรตันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายธรรมณรงค์  เอี้ยนส้าน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายชยุตม์กร  จันทร์ศิลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หงษ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงบุณณดา  กิตติสุนทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิภวานี  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนาตาชา  รัตนเพชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สาตราภัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ชุ่มศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ชุมมะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุภานิชา  สุวรรณกำเนิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายสรวิศ  พงศ์สิริฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายคณิน  พรจรัสพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายชลันธร  พิมลจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายศิวกร  นิตย์กิจสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปณภรณ์  มานะบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ไพศาลสินธุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงญาณิศา  ศานติธนสาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธนภรณ์  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเขมจิรา  แทบทับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนิพิฐา  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชฎาวัลย์  บัวอ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายกีรติ  ปานรังศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายศรันย์  รอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายพงศ์ฐวัจน์  จงจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายสรวิศ  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายณิรัฐ  พงษ์สนิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายธีรศานต์  เจียวก๊ก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายเศรษฐี  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธนภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายไพสิฐ  ลือสิริพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายกฤตเมธ  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายเป็นไทย  แตงอุทัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายนรภัทร  อุกกุฏานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายอัครวินท์  กลึงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายชยพล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายสรรพวัต  ณัชตา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายศุภากร  เจี่ยสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพชรพล  รัตนกาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายกิตติธัช  จันทรเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายปัณณธร  สถิรสัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายวาทิศ  หทัยศิริกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงคริษฐา  สุทธิโอสถ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงธีริศรา  จักรสาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปวีณนุช  ลิ้มธนะกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงหทัยวัลภ์  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงลภัสรดา  พึ่งแรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปาลิตา  เหล่าเฉลิมสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสโรชา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธัญญวีร์  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงด้วยเกล้า  หนักแน่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพัณณิตา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณิชาภัทร  มาตย์แสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปัทมพร  ผลิโกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงภิญญดา  เฉลิมสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวัลยารี  ดำหนู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสาธิตา  ซิมอาจิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงแพรวา  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพรปวีณ์  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปณิตา  อมรกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงการันตี  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายรชต  ยศภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายณัฐนนท์  พฤตประพัฒน์พร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงภัทริณี  สมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกชมน  เพชรทักษิณา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงเมษญาดา  รักเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
216 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศุภิสรา  สุนทรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายศิวัช  ครชาตรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายธนพล  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายพรภวิษย์  ผดุงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายอภิรักษ์  เดชานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธนภูมิ  ภู่ชุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายชิษณุพงศ์  ใจเพียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายกันตินันท์  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายณัฎพงศ์  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายโชติธวัช  ชัชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายจิรกร  ชัยจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายศุภกร  สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เรืองนาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐฑิดา  จรรยาศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธนภรณ์  ยวงใย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายพีรพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงชนกนันท์  คงดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธีริศรา  ระเบียบโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเขมาพร  สุทธางกูร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงดนยารัตน์  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงรมิตา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายพชร  กัลยาณศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนริสรา  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงรัญชนา  สรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธนพร  กี่บุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพัชราวดี  นาวีว่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จันทร์อักษร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชนิกานต์  ฐิติวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงศุภากร  คงสำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชฎาวีร์  ชูโชติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปุญญิศา  เฟื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงญาณิศา  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชมพูนุท  คำปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ฐิติวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายอรรจน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกษมวรรณ  บุษยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวราพร  จู่ภิบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายวัชรินทร์  รักเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายธีธัช  วิริยะรัมภ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนัจลาอ์  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายภูเพชร  อธิกิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายชโย  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายเอกกร  นวลพลับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายกษิดิ์เดช  วงค์ไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายธนชัย  เอี่ยมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายกิตติภักดิ์  ปัทมยุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
271 เด็กชายปรมินทร์  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายปีติภัทร  โป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชญากร  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
275 เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอภิภรณ์  เลือดสงคราม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสักขรินี  ดุจพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณฐพร  เพ็ชร์มุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวรางคณา  จิตรโสภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพัทธิรา  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอภิชญา  สระวัง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายพีรพัฒน์  อัดซิ้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2(อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพิชญา  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนภสินธุ์  หะรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
294 เด็กชายรัชพล  วรธงไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศุภวุฒิ  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภูรินทรา  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐวรา  ยวงใย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเปมิกา  สือสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเกิดฟ้า  ชิดเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณชิกา  วัลยะเพชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวัฒนาวัณณ์  สวัสดีอุดม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรัตธิชา  วิมาณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
307 เด็กชายคณิศร  จงคิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศักดิ์พล  บุญถวิล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพิศุทธิ์  หิรัญจรัสพิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธีรภัทร  เสนปิ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกรองกนก  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรสิทธิกวิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพชร  โชคเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวรัชยา  พูนทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปาณิสรา  รอดสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุทธาวินี  ก้านกนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงทิพกมน  ขุ้ยย่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์ฟ้าแสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนภูมิ  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  จิ๋วกาวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชัชพล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายคุณาธิป  พรหมภัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนภัส  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปานกมล  เรืองนาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจิรภัทร  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนิภัสชณา  นุ่มเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัลยกร  โสตรักษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุดารัตน์  คหจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายฤทธิสร  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิกษมัต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเพ็ญญาพิชญ์  สุดสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอามานี  ศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพัชรพร  เต็มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงขวัญปีย์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปาลิกา  เสรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภูฟ้า  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพีรภาว์  ชุติมากรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอรุณวรรณ  พิมานพรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเบญญาภา  เตชะรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชวัลญา  สัทธาอธิคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนกานต์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงโศภิดา  แซ่อึ๋ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณิชนันท์  เจี้ยวเห้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชฎาวรรณ  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์มุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวาริพิณฑุ  กล่อมศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฏฐา  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธนัชพร  ทองหมัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนรัฐ  พิมานพรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูเขา  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศิรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปวริศร์  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนกฤต  จุติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเลิศมงคล  ไทรทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายมรฑป  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธัญชนิต  เหเจริญศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายมโนพัศ  ศิกษมัต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเมธพนธ์  สังข์น้อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสพล  เครือกาบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอำพล  ยะโกะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนกาญจน์  กิตติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติวรสุนทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุนธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงมัณฑนา  ถิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจิรพนธ์  โดยสดวก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวราวิชญ์  ตันติพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพันธชา  พรัดเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัลลพาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัฏฐา  เทอดเกียรติชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงฐิติมา  รัตนะกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพณิชา  ตฤษนันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปิยาพัชร  ติรณะรัต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจิระภัทร  ปัทมยุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธารวิมล  พุฒหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปัญญพัฒน์  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฏฐชาติ  ทนังผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปิ่นมุกข์  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายมนัสธีร์  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชญาภา  ศิลทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนิศารัตน์  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพงพันธุ์  ศักดาสาวิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายรัชกฤช  ถิรสัตยาภิบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงรมย์นลิน  ลักขณา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจิรัชญา  รักษายศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศิรประภา  ฟักจีน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายโภคิน  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนภัทร  จุลพรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนรัตน์  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงลภัสรดา  นาวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศศิกานต์  หอยมุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณภาธร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสรวิศ  พาหุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐธัญ  พฤตประพัฒน์พร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศรชัย  สมสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพศุฒม์  ตันติพิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายบุญญ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนิสริน  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชลลดา  จำนงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอภิวิชญ์  จุลพูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัชชา  วรธงไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสิริกร  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิวรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัณณิตา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงบุญภา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงฐิติพร  จงสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์จะนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอิศราภรณ์  หนูเชต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณกมล  งามขำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิมพ์นีรา  วงษ์เสถียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายชนาธิป  ฤาแรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐวดี  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธราธิป  อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชาคริญา  บุตรน้อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศิระภัสสร  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปัฐริภัคร์  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภู  เขียวฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปีติภาดา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายเสฎฐพงศ์  สุภโกศล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อบแสงทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงมัทนา  วิสาละ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงฐิติชญา  กลึงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายโภคิน  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเบญญาภา  ดีประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.3 วิทย์ประถม
445 เด็กชายจิรายุ  โฉมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายชาคร  ใจชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายจักรภัทร  เรืองโอชา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวรรณชนก  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองเลื่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายรวีโรจน์  ยุมยวง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณภัทร  ทรงสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนัชชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปวร  หลักบ้าน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภูมิ  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุดี  สอาดละออ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอิศราภรณ์  กมลศุภพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชลธิฌา  บัวครื้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวราภรณ์  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธัญรัตน์  ธีรวาทีกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปนัฐสยา  สุนธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  คชกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปวิชญ์  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายนนทพัทธ์  นนทพันธาวาทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวงศธร  ไพศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพสธร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายสิรภพ  สัตยภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  รักษาชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงรัญชิดา  ถิ่นทับปุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณิชา  ขุนบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธนิสร  บุญบรรณฉายา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงแพรพลอย  ขันภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงแพรไพลิน  ขันภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวิภาวรรณ  หว่างไพรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปารมี  สกุลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลดำรงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธีรดา  พีระศุภวัต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัฐศาสตร์  เริงสมุทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายนิธิพล  รักษารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัชพล  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวัฒนา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอัจฉรา  รัตนกลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภัคฑิตา  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวนัสษา  หะรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงญาณิฐา  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกานต์สิรี  จิระศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงคุนาทร  คล้ายกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชญานิศ  ชนะการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภุลิตตา  วอสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจิรธิดา  สำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชญาดา  ละออวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกชพรรณ  สุขเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายจตุรภัทร  เจี่ยสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายปรเมศร์  ทองมีบัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปวิชญา  นภาพงศ์สุริยา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสิริจิตร  โกยอนรรฆกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณัฐชา  อ้นบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วปราง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวริษฐา  ทวีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงปาณิสรา  ท้ายฮู้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธัญชนก  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายจิตติเกษม  ชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายนันทวัฒน์  ถาวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายเอเซีย  ละออสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายอธิษฐ์  สุวรรณภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายนฤสรณ์  โชคเกื้อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประเสริญสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงกรสิริ  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายภูตะวัน  อนุโต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายปฎิภาณ  กาลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายคุณานนต์  เลียบทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายอภิสิทธิ์  หยกมณีรัตนากร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายปิยังกูร  เอ้งล่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงธนกร  ชัยพูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงศราวดี  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายสหพันธ์  ยืนยัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์เกื้อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงสิรินา  บิลแสะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงชุติมา  เตโช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอภิญญา  วรนพกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกัญญาตา  กาเกตุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงมัณฑณี  หลิมรักษาสิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงนนทวรรณ  พอพัฒน์วรสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงวีร์ณภัฏ์ฐ์  หัตถกิจการกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายก้องศิษฐ์  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  พิมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงปิยรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงธัญวลัย  ยิ่งภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงพิยดา  ชื่นเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายภูริช  ไชยนันทน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายกฤตพล  มาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายณัฐปคัณภ์  บำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายณัฐพล  ตั๋นสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายธนพล  บูรพา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายปุณยวัจน์  พรัดวิเศษ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายรัฐนนท์  รักษาทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายเมธัส  ภักดีอักษร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายศัณฐพัฒน์  สายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายปรวีร์  งานวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จินะเสนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงนัยน์ภัค  คงด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังศานุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงนลินทิพย์  วรรณวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงณัฐ์ฐวรญา  วรญาณอรห์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายสิรวิชญ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายพลกฤต  วงษ์ธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สุธรรมวิจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายภูวดล  รอดเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายจิรายุส  ผัดผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงปรมาพร  ภูงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทรจริยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกนกวรรณ  อาดัม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายณฐสัณฑ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายศักดิธัช  ทิพยานฤมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรายมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงญาณภัทร  สมสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายพัชรเมศร์  กุลดิลก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายวศิน  องค์สันติภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงศศิธร  จิรวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงนภสร  ศิริกิจวัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงโศภนิศ  สมนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธัญเรศ  เพชรดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายจิรภัทร  เจนจิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายธีรภัทร์  สวนกระต่าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายพงศ์พล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายวัชรพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายรัฐพงษ์  มาสู่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงชาลิสา  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนงนภัส  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณัฐวดี  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพรกนก  ตนคลัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ฉือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายปวีร์  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายปาราเมศ  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายสันติ  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายจินดามาตร์  ตันกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพัทธพล  ทองลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายปิยทัช  วัตถุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายพฤษภ์  ยอดบุ - นอก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายศุภวิชญ์  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายนรบดี  สกุลชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสิทธินนท์  บุญถนอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพรรณษา  พินทา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายชลตระการ  ดำแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายปุรเชษฐ์  เส้งรอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายหฤษฏ์  ทองตัด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายวาสุกรี  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายพีรพัฒน์  โอฬากิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายรัชต  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกฤตพณ  ศักดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายกิตติพศ  เปลี่ยวจิตร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายชัยรินทร์  หยกจรัสสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายตะวัน  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธีรไนย  เพิ่มวิทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายนัฐวุฒิ  อบอุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายเชิงชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายวรเมธ  แก้วดวงเล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายวรวิทย์  เส้นลาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายวรวุฒิ  มูลป่า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวันณิตา  ผลโชติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชลธิชา  ทุมเกตุกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงคณิตตา  ลิมปกรณ์กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกัณฐิกา  พลไทย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงลออรัตน์  กลางอนันท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงเกวลี  กรองมาลัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวรรณฤดี  สกุลสอน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชุติมา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญณมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงเบญจรงณ์  วงศ์ฐิติคุณากร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอภิญญา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทดแทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงนริษรา  เกื้อชุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกุลยา  จงจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ระเบียบดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงชลธิชา  พวงวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงนฤภร  เดชอุดม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสโรชา  ชูจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงอัญจิรา  หมัดชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายพรรณฤทธิ์  วุฒิกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายร่มธรรม  ตันพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายสิทธิชัย  ณรงค์ราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายภูรินทร์  เอกมาตฤกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายกรีรินทร์  กูลดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายภัสณสรวง  กนกนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายภูรีณัฐ  เถื่อนถิ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์สุขศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายธีรพล  แผงพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายเกียรติวงศ์  สถาวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายฐตวรรษ  ประทีบ ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายธนา  เหล่าสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายสันติกิจ  เทียนเฮง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายธนะรัชต์  พวงจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเบญจกาญจน์  พึ่งเพียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปวรรณพร  ยายี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทองเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสมิตา  ชัยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสิรณี  รัตนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงดลนภา  ทองเล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงจันทร์กมล  แก้วล้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หอมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณิชนันทน์  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธงามขำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชาลิสา  อินทรชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทรัพย์เรืองเนตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพรชิตา  หวังประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงนัฐวรรณ  พิมพ์หาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กวดกิจการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงปนัดดา  อุ๋ยสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงณฐนนท  สมุทสาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงเมนิสา  วงษ์นา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปรมาภรณ์  อมรภิญโญเกียรติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงแก้วมณี  สาราบรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกมลชนก  ทิพย์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปรางใส  บุญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงญาโณทัย  วงศ์ณกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ขอซู่ฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายจิรเมธ  เจริญขวัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนดา  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอภิสรา  สายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายศุภวิชญ์  อรชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายศุภณัฐ  เรืองฤทธิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูธนา  วารีทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนัทธพงศ์  สุทชี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายอนุชา  เขตตรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปวริศ  ฉัวกะบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกันตพล  วัฒนายนต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายนันทวัฒน์  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายภัทรพล  วงศ์ศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายภูมิศักดิ  อินตา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณภัทร  เนาว์ไพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศศิธร  พรหมศิริกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนันทัชพร  ดำรงกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัชชา  เหี้ยมหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงสโรชา  จิตตาศิรินุวัตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณิชากร  ไทรงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธันยพร  ลิมดุลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงมินทกานต์  ถนอมไถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฐสุดา  พรหมจินดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงทานตะวัน  บุญญฐี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงมัทนิน  อินทรชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีมั่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงิัอัญชิสา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวราภรณ์  เวชสาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชามันดา  เตชะญานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชัยภา  วัฒนศัพท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสุพัทชา  นวลทองแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิมพิศา  ดุจพยัคฆ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจบุญทา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงบุณยวีร์  สมูท โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภาชินี  ขันบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุทัตตา  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อาชีวะสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวชิราพร  ว่องอาวัชนาการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณภชา  ตันติสิทธิพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงทรรศน์สรณ์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเกษฤดี  เดชสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกัณญาภัค  ขุนราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เพ็งเอือม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศุภกิจ  งานประสบกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเกล้าดนัย  วงษ์ตาแพง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอำพน  ไตรศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอุสราพร  เยาวชินากร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงวราสิริ  เกียรติสิริไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงศิรประภา  บรรพตธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญสว่าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอรพรรณ  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายนิรุจน์  รอแม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธนทัต  เจริญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพอตะวัน  จันทรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายภูวนัตถ์  รอดเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายจิตตภู  ช่างเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวรุฒ  ลิมมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายถิรวุฒิ  คงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายสมประสงค์  ปั้นดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอลัน  ทวีพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายวีรภัทร  จำเนียรสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายชนาธิป  แก้วกลิ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายทยา  กาญจนามุกดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายก้องกิดากร  เหมหงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธนวัฒน์  วิศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงนภัส  จำปาดะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  โลมชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  คงช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงภา  ก้อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกุลธิดา  อกนิษฐากร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวิภาดา  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพัณณิตา  พวงนุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงวิสสุตา  บุญสิงห์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนัติชา  สุริยะโยธิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงศิริวลี  ไชยยาสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเพ็ญกานต์  แสงโพธิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปิยธิดา  คารวพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวรปรัชญ์  บุตรเลียม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจิรภัทร  สาตะโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกมลวัทน์  คงแป้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคชัยเนรมิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักเวช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงทิติยาณี  เสาวลักษณาการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปริชมน  อินทรโอสถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสุนิชชา  ฤทธิทาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปินจุฑา  โรจน์วัฒนะธาดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐชา  รัตนกาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงรัตน์ก้าว  เอกวงษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวันวิสา  โกสีย์รัตนาภิบาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีมุกข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประดับ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงเขมิกา  ยกย่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชมบุญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวันวิสาข์  นันทวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกนกกาญจน์  อุดมเศรษฐกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสมิตา  ติ้วสิขเรศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเนตรดาว  เอมโกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญพีรพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกัณฐมณี  ตันติสัตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธนัญญา  เต่สกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่ำกลัด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพันเลิศ  ปิยดิลก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายรัชชานนท์  วัยวุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายจีฮาน  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายชยพัทธ์  เสียมไหม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายศุภโชค  หลวงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกฤตยา  สมศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงฐาปนี  นนท์อ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐธิดา  พัฒนสินไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกมลวรรณ  แดงกล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัชชานันท์  สุขจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงจรรยพร  อังคณากุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายศุภกร  ทองมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฐนนท์  บุญเนือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายภาคิน  แขวงโสภา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวิชยุตม์  ทรงคุณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายปฐมพงษ์  แป้นแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายชัยวัฒน์  มูสิกะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายรุ่งโรจน์  สายระย้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธุววิช  เทพรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายอาชาคินทร์  สาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายอัษฎายุธ  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายทีปกร  ค้อเจริญกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายอนันตชัย  ผสมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายปุญญพัฒน์  กลสามัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายไกรวิชญ์  บุญสว่าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณัฐภัทร  เลียบทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนกฤต  ซิมทิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายคุณากร  จันทเกตุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธนกฤต  ชลหัตถ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายสรวิชญ์  เพชรชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายปฎิพัทร์  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายพงศ์พนิช  เฉิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายอัครชัย  ตันวิวัฒน์จินดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายวชิรพล  พรหมาลิขิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงศศิภา  เทพบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกนกกร  ทักษิณาสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกชกร  ทักษิณาสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสิริกัญญา  เพ็ชรสุขุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงกชมน  สุขสม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสิริกร  เดชะโชติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงนิศารัตน์  ส่งบำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอรไพลิน  ปวงมีธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงเอด้า  รักหาบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนวินดา  เกิดกันตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอารยา  อรรถธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงฟารีดา  หมัดอาดัม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงจริยา  หนูเอียด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชัญญานุช  ช่างงาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐกิจ  โภชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิสรเสรีธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เครือสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทโช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงจิดาภา  พวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงเทพธิดา  เสนะสุขุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวริสราพร  บุริวัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปัณชญา  ไทยรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โคจริก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพงศ์พันธุ์  ชูเวทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปพิชญา  ข่ายม่าน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงเปรมิกา  จอมพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายเชาวนนท์  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายณัฐนนท์  ลิ่มชูเชื้อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายทวิชา  ชนะสุดกันหา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพฤทธิ์  บุปผากาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายอิทธิกร  เชิงชาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายศุภกร  วรรณสกล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายอธิวัฒน์  ดุมลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายกวินพัฒน์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายธนกร  อัครกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธนทัต  เมืองด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพัชรพล  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายพิภพ  จิรัชฌานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายธนพัฒน์  แซ่อึ๋ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายปวินณัฐ  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายชาคริต  รัฐปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพิริยากร  เฉิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกันติชา  แจ่มจำรัส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงจิรฐา  ละมัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยานยนตร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงเจนจิรา  สาระบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงธัญญิตา  สะราคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนิซาอ์  ด่านพิทักษ์ศาสน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงวริศรา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งเทิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงนปภัส  แก้วแสวง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงยลดา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงคนธรส  บุญรอดชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงจิรัศยา  แพนเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงวริฏฐา  พฤกษารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเครือแก้ว  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายพีรภาส  งอกผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายสิรภพ  วัยวุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายอดิศร  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นบางบ้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ผลสิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์สุขศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุขเสน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุธินี  เพชรนุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงรสกร  บุญรอดชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนุชจรีย์  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภูมิระพี  หนูจุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายกฤษกร  พิพัฒน์วรสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายจักรพงษ์  โรจน์วลัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธีร์ธวัช  แพทย์ขิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายณภัทร  บุตรมีชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภัทรชัย  อิสโรฬาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนันทชพร  ชวันกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายพลพร  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงสุภาพร  ผั่วสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงมันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงชฎาวีร์  โสตะฉัตร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายเมธัส  มานีมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายไกรวิน  ญาณไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายก้องภพ  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายณัฐวะกร  มีแสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายรชต  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายปัทมากร  ศิริธานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายมนพัทธ์  ริยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายวิรวิศท์  รัตนคหะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายศุภกร  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายภาสวุฒิ  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายวศิน  ผ่องศรีงามชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายอภิวิชญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธนดล  ทรัพย์เรืองเนตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธีรภัทร  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายภาณุพงศ์  ชีพสถาพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายโอซามา  วงศ์ตานี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอนพัทย์  ศิริศฤงฆาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธนานพ  กุลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายศิวฤทธิ์  จารุสารสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายปัญจพล  จักรแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายภูธนินทร์  เลิศไกร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายนิรุตต์  ชลคุป โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนพรัต  รัตนานุกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายพสิษฐ์  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายจิรกิตติ์  ทัศน์ไชยธาริน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภูดิศ  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนวพรรษ  เชื้อญวน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงศิวภร  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศศิณา  โคตรนรินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์รอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปรียานุช  ขวดทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณัชชญาพัชญ์  เรืองกิตติ์กุลภัท โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงมณสิชา  เพ็ชรรัคน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธัญษภัค  วัฒนอัมพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกชกร  สอนสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปิ่นลดา  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนภัสสร  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนิตยา  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอำไพรัตน์  สง่าเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงธีรดา  พิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงฟาติมา  ทวีตา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอิสรีย์  รุ่งแสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายสารินทร์  ชัยวิรัชติกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงนภัสสร  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอณุภา  วุ่นหนู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธีทัต  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายพิสิฐกร  เขียวเหลือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายภูบดินทร์  บ่อทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงวันฟ้าใส  โคตรนรินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงธนภร  สมศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงศิรดา  ติ้วสิขเรศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกันติชา  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณธนากร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐพร  พาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณิชชา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอักษร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ราชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายทศวรรษ  นวลสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายณถัทร  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงอารีรัตน์  เนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงกุสุมาพร  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหง้าพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอนัญญา  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอรวรรณ  ชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายธนภัทร  รักสำราญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธีรภัทร  เพชรชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายภานุวัชร์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณัฐภัทร  ปะณะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณัฎณิชา  พลับทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงวรัทยา  เลขมาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงศิรดา  เมฆซ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริศถุงฆาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวรรณพร  นิลวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงธนวดี  รัตนานุกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงนิภาธร  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพวงชมพู  กุสมินิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวริยา  ไอยรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายวิกรานต์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายสกลพัฒน์  อมรกล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชนิสรา  กอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงเข็มอัปสร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงนันท์ภัส  กลวุฑฒิไกร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงรภาภัทร  นครสันติภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์อุดม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงเซมี  คุณพิโน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอรัญชญา  วิพลชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงปาลิดา  จิตร์พาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายอิทธิศักดิ์  แก้วบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายวรายุ  หิรัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายพิพัฒน์  ปราการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายณัฐวุฒิ  โปจุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงศศิกานต์  ละออเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงโชษิตา  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงอรรัมภา  อภิชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงเปมิกา  คงสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพรรณพษา  ดำขำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายสิปปกร  สุขอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายอานนท์  เอี่ยวสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายปฐมพงศ์  มีมะแม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายธนบดี  เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงชาลิดา  วายุเวช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงทินธินาถ  พืชการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญนำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพรรณวษา  บุญลอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสริดา  เสรีวิริยะกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงอันดา  พลรบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายเบญจมินทร์  เพ็ชรยืนยง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1018 เด็กชายวุฒินันท์  ใบอดุลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1019 เด็กชายนิธิพัฒน์  คงเผื่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายณัชพัฒน์  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายณัฐพล  แก้วยัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายอธิภัทร  ภักดีเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงทิพวัลย์  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงนะดา  หิมะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ส้มแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงพูนนภา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงกุลจิรา  งานวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงกุลฑีรา  เพ็ชรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงโชษิดา  เกาทัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงอมราวดี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงปริชญา  สิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงกฤษณา  เสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงศุภากร  มีผึ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงศดานันท์  ลักษณะอารีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายพัสกร  หัตการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงฐิตาพร  ปทุมมณ๊ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายสถาพร  แสงเพ็งเคน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายเจษฎา  อินทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงสรสิชา  สรรเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงวรงค์พร  เนื่องไผ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงกรรณิการ์  วังคำแหง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1048 เด็กชายภานุพงศ์  เสียงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุณยัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงเหมสุดา  จิตต์ซื่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงน้ำใส  นิลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายคีตะวัน  ลิ่มอรุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายภัคพล  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงภัคจิรา  กองเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายชูศักดิ์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายภัคพล  ตันติพลับทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายชยพล  นิ่มโวหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงจิลลาภัทร  เตชะวิศวกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงพนิตวีร์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายกนลรัตน์  เพ็ชรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายปภาวิน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงพัชรพร  ยอแสงรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อินทรชื่นชม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1064 เด็กชายธุวานนท์  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงมนัสพร  จีนเดิม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1066 เด็กชายธนัช  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1067 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1068 เด็กชายศุภณัฐ  ใจคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายธีรศักดิ์  ศักดิ์มาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงกนกพร  พงศดิลก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงณัฐชยา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1072 เด็กชายนิติ  ยะศะนพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายณัฎฐวัฒน์  โสฬส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายชนาศรม  แซ่ข้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงนันทกานต์  ไตรศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายฉัฐกพนธ์  นิรันดร์วิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงแพรชมภู  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายธนูพล  เกียรติเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายภานุกร  วังซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงศศิธร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายวรศักดิ์  ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงเมธาวี  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กชายศักย์ศรณ์  พงษ์ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายนันทวัฒน์  ผานาค โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายพศุตม์  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงสิณากร  สมนึก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายธนูพล  ธีระอัมพรพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงภัสสร  มโนสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่จึ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เพชรคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงกชามาส  ลิ่มมุกดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงชลธิชา  หมูนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงพิชญาภา  เจิดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายวัชรากร  แซ่โก๊ย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายวราพงษ์  วัฒนะวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีเพ็ชรสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงนภาวรรณ  โปหลง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  กุลธนศรีโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงเมธาวี  บุญศรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงชฎาธาร  ราชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวราภรณ์  ตันสัตยาเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงอัญชลี  สีหาพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชูดละออง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายภัคธร  พลระบัล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายกนกพล  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายภาคิน  คุณภัทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายรัตนพล  คำเพราะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายปฐมกฤช  ฉัตรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายจิรกานต์  ลีลาธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายพิสิษฐ์  นาราภักดีสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายพงศกร  สมสา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายวีระชัย  จิตรอักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายนัฏพงศ์  จารุพงศานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายภูริ  หมื่นภูธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงรัศมี  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายนนทพัทธ์  คงสุดรู้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายณัชพล  จันทรคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีกรีพุทธนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสวรรยา  แสงกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายกฤต  อาศิรเมธี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายสิทธิชัย  องค์วิมลการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายพันกร  พันทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงดวงฤทัย  ยามะสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงอริสรา  เจียรนัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์แปลง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอุทุมพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงนรินทร์  ชุตินทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สระบัว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงวิรดา  วิชิตบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงวนิดา  จันทร์เดชะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงกิ่งกนก  กษิรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงสิรินภา  ไชยโยธิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงสิริญา  หมัดอาดัม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงกมลชนก  นาคฉุย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงศิริกานต์  กลางพระเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทวาภพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงวารี  วังสันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงชฎาพร  สารบรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงไอนิชา  อินต๊ะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายอามีน  เฉลิมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายคฑาวุธ  ใจดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายอนิรุทธ์  เบญจมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายจารุวัตร  ศรีหวาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายกศิดิศ  สกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายมณฑล  มหิมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายภูธรวิวรรธ์น  ทองก้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายจักกรี  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงชลลดา  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงภัคจิรา  เหมหมัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงวิมลวัน  แสวงหา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงมัทวัน  เผือกบัวขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงพิมพัฒชฎา  นิโครธ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายมณฑล  อังกะรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายวีระวุฒิ  ระเบียบโอษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายพีรศักดิ์  เสียงดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงบงกช  แซ่กวย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอริสรา  เยาดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงศิรินยา  ยืนยงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงศิโรธร  ดำสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายศักดิ์กริน  แซ่กวย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงณิชา  ศักดิ์ประชา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายจิราวุฒิ  สาแรก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงปริศนา  เมืองประทับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงนรีกานต์  หนูในน้ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายศุภวัฒน์  หลีกภัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายจิรายุส  ปาร์ค โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายญาณภัทร  คงร่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายประชา  จิรสิทธิกวิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายกุลธิดา  นุ่มทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงชุติพร  เหมาะมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชมชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายกฤษณนัยน์  เจริญมิตรมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายกัญญารัตน์  ธีรนิตยภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงอุไรพรรณ  เสียงดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายอภิชัยรักษ์  สารอินจักร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายอรรฐพร  เกาทัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายวัฒนา  ศรีชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายฤทธิชา  ผิวเหลือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายจารุวิทย์  อุษมากรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายนัฐเชษฐ์  ขำขันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายยศธร  คำสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงนิจจารีย์  สิงหาเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงปุณยาพร  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายนนทกร  ขอศานติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายกิตติศักดิ์  มากสีสุก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงชลนิภา  พลรบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วนก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงสโรชา  แสวงกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงภัคนันท์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายวรรชนะ  จันทร์เลาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายธนากร  ศรีโภคเวส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงปิ่นกนก  วงษาลังการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงสิรินารถ  วัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงเกวลี  สีราชเลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงศุภนิดา  ถิ่นขวัญขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายวิทวัส  ทำนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายวิศรุต  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายสุกฤต  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงชญาดา  ปิ่นอมร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงวิยะดา  ขวัญยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายเสริมทรัพย์  นิลพังงา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกรวรรณ  พีรพัฒนไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายธนวัฒน์  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายเตชินท์  มาตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรโรจน์สิรภัทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณิชา  มุ่งจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงแทนใจ  บรรโนปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงนันทัชพร  ชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงรัตนา  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงอภิษฐา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงแพรวา  ชูเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงอมลรดา  เที้ยงแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงอินทุอร  สินอุดมพร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงแพรวนภัส  มานะธำรงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงชัญญานุช  นบนอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงพชรพร  วรงค์พงศ์ธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงเมธาวดี  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  อัศวเดโชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายศิรพล  นิ่มนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงพิศชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงลภัสรดา  พิทยาณิชกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงสรัสวดี  ซามิ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พวงปราง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงจารวี  เทียนเต้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงณัฐกานต์  ติรวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายก้องฟ้า  วามะสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงเพรียวพิงค์  เอกรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงชัชชญา  ตันพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงร่มฉัตร  คีรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัชณิดา  อินทรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงปณาลี  ผิวขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายพีรศักดิ์  มุขพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายวุฒินันท์  มุ่งจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สินทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงจันทรพร  บริรักษ์พัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายศิรินทร์  สังทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงพัชรมัย  ประแจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วแกม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายภูริภูมิ  สงวนวง์ขจร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายยุทธศักดิ์  หัวใจเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงสุวภัทร  ปานพืช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงนัจมีย์  ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงปรียนันท์  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายณัฏฐนันท์  นบนอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพรรณเลขา  งานวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายไกรศร  วิเชียรสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายยุทธพงศ์  สุสันติกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายวสุกานต์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายกัณฑ์อเนก  กุณฑียะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายชวกร  พฤกษ์ประทิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อมิตรสูญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงอาทิตยา  วัตถุโชคดีงาม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกฤณณ์  โชติธนกุญชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงชุติปภา  พัดขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงปรวรรณ  จันทร์ฝาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพูนธันญะ  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงศรัณย์พร  วรเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณภัทร  ต่างจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายวงศธร  เถาว์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงธัญสินี  แซ่พุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายจักรภัทร  สุขหอม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายอามีน  หอกซัด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุวรรณลอยล่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปุณยนุช  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงมุกรวี  หนูทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายอานัส  บุตรโหล้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายณัฏฐพล  ส่งประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงอภิญญา  นาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงฎีกาแก้ว  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายภูริภัทร  กางไธสง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตะเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชิณการณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงแสนสิริ  ภวัครานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายศิวัช  ศรีศรวล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงนฏา  คหาปะนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวรวรรณ  คงเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายชญานิน  มนต์พานทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายธนพล  ไชยสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงศิรดา  เทียบท่าทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงรวิวรรณ  สมเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายพีระพงษ์  สงวนศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงเมษินี  พลประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงธมลวรรณ  พฤคฌาญาณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายนิติธร  หมื่นเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงปัณตารีย์  มะลิเผือก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงศิวารยา  รัตนสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงคีตญา  แดงกัลยาณวัจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสวรส  จันทร์ฝาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงรวีรัช  จันทรวิบูลกุุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอกศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงณิชารีย์  น้ำขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงปิ่นปินันธ์  ตันติปุษปรรฆ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายชานนท์  หนูตะพง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นิยมสัตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงศิรินทร์ธร  สุทธินนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ต่างจิตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายชญานนท์  พลชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงภคพร  เขียวรื่นรมณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงพิจักษญา  เสถียรจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงชนานันท์  ชลกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายพชร  แซ่เจ้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานวุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงรัตติกาล  สีทองสุก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.3 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายมาฆพงศ์  ภูมิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุ้ยสุชล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กชายศราวุฒิ  สีนา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงพัลลภัส  บุณยัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายศิวัช  ศานติสาธิตกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงศิรดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงรภัสลดา  คงสุด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงธนิตา  พัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงเปรมิกา  วิริยะพัฒนาธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองหยู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ระนอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายชัยวัฒน์  นาคนาคะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กชายศุภกร  เจียมศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายจตุรพร  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงวรภา  เครืออินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายภูมิวนา  บุปผสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงปริชาติ  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายฑวัต  ทวีศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายสุริยา  เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงศจีรัตน์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงณฐพร  ปัญญาสิริกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงจิตรลดา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงวนิดา  งานเกื้อกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงฑิตยา  มากแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงนทกมล  พนาพิศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงพรไพลิน  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงณัฐริกา  ภักดีผล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงกันยธิษณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงฐิตาภา  อานัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงปานตะวัน  คำสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงอัญญตะวัน  คำสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายเจษฎากร  วรธรรมมาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงพิชญดา  อวดศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายศุภกฤต  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงสิริกร  สิทธิไตรเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายกฤษกร  โปตะวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงชาลิสา  วิชิตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงปนัดดา  ดวงวรรณะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กชายกฤตนัย  โกยพิพัฒน์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงอรวรรณ  โถสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กชายวสันต์  รัตนปทุมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กชายรัชชานนท์  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กชายภาณุพงศ์  สัจจะวิริยะกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณวิเชียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงพิณรดา  อิ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงเปรมิกา  เทพณรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ภัคดีเศวตโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีเจริญกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กชายพงศธร  แป้นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงธนภรณ์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงจริยภา  รัตโนภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กชายไพสิฐ  ซื่อพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กชายภูชิต  กาจกล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดีบุกกรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิมลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายอนพัช  สิขิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายวรเมธ  นิติวรานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายธนพัฒน์  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายสรวิชญ์  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงวันวิสา  สุพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงจริญญา  มากคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ บางช้าง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงหวันยิหวา  เพิ่มศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงรัตนา  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคกลับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  มาศชาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงธันย์ชนก  จินดามณีวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงลักษณพร  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จิตรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขสมบูรณ์วิทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงณัชชา  หนูทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เกิดสมมาส โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงคริษฐา  เอกเจริญวัฒนา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายพชรพล  เอกศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายปุณยธร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงปทิตตา  นิเวศน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงญาดาวดี  ใจดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงมาริสา  บุญสร้าง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงวริญากร  บุญหล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงนันธิมา  เณรทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  เขื่อนศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงฐานิสา  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายจักรกฤต  ขอดิลกรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงณิชกมล  สำเนียง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงเนตรฤทัย  คงขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ศรีนงนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงมุนา  ฮาเส็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงปณิวรัดดา  ซ้ายอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงอมลพรรณ  ประคองสิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงศศิธร  ศรีอรุณพรรณรา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยตัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงอนัญดา  นุ่มพิจิตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยเนียม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงสุดารัตน์  เศวตฤทธิ์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงธัญญภัค  คุตติยานันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายชนน  รัตนา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีผล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงธัญสรณ์  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงแพรทิพย์  เครือสังกา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงศุทาธิณี  อ่องสุภารมณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสุพรรษา  สงณรินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงวรัญรัตน์  คงเปีย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงเข็มวรินทร์  จันทร์สวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายเจตพิพัฒธ์  เจริญศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงสิริยากร  ปานรังศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงศุภิสรา  พรหมอักษร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงชนกานต์  เกาทัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายสรายุทธ  บุญหลง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงม่วง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงกนกพร  เขียวลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายไรวินท์  ทีปะปาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงไออร  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายพงศภัค  จินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายชวิศ  เกษตริกะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายชานน  ดำสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วีรวัฒนโยธิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงธัญชนก  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายภูรินท์  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายสพล  ทองสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงพรรณพัชร  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายณัฐพล  กุมลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงภัคธีมา  ช่วยมิตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงจัยดาอ์  สมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายพชรพล  จินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องอาวัชนาการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายพสิษฐ์  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายจตุรพร  พ่วงประสาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายจักรภัทร  เจริญเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอมิตา  ดีบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงพรชนก  สุขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงเดียลดา  ตรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กชายทยากร  เจี่ยสกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตราหยก โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงนิภรดา  สุบงกช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงประพิชญา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กชายอะสึคะ  โคะยะมะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กชายพัสกร  แก้วอำไพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงวรินทร  ฉัตรบูรพาชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงณัฐนิชา  กาลจักร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงอันนา  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงรมิตา  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงปวันวรีย์  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงฮานะ  นา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงวรวลัญช์  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายธนภัทร  อนุรักษ์วรกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายไกรวิชญ์  มูสิกะปาละ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กชายจินพรต  ปรารถนาสันติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กชายธนภัทร  ครุฑเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายปฏิพล  พรมเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายดานิช  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กชายชญานนท์  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กชายเขมนันท์  ปัญญาศราวุธ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงณศุภางค์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงธนภรณ์  อินทรางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงบุญญภา  ศรีไพโรจน์กุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงเกวลิน  โสภณธนะสิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  แวน ที ฮาร์ท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงลิลลี่  ไพรครอป โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงทฤฒมน  อึ้งรังษี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงลภัสรดา  ตรึกตรองกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงสุชาตา  ช่วงศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แต่บุญญานุภาพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงปาณิสรา  สัมพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายกฤติน  โอวรารินท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงนารา  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายทิม  ไอซ์ฮอร์น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันติพลับทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายพันธ์ภัทร  รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายจิรภัทร  วิเชียรบรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายพรสัมฤทธิ์  ทิพยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายกันตพงศ์  รักแต่งาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1505 เด็กชายโช  ซาอิโตะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1507 เด็กชายพชร  สุขเลี่ยน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 คณิตประถม
1508 เด็กชายธนกฤต  อินทรางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงจิดาภา  ลิขิตอิทธิรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงจณิสตา  โลหะศิริพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่ยืนยง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 นายนนทภัทร์  เลิศนึกคิด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงเกษรทิพย์  มานะจิระ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 นางสาวธนพร  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงแอมม่า  ซอลท์เนส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงอารีนา  รักสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงธนพร  ธนชยังกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายอมรเทพ  หวานดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายอภิวัฒน์  วีระกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงฌญานันท์  สังข์สิงห์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายปวริศ  ทุมเพ็ญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายดนย์ธนัท  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายกฤตนัย  หลียิ่งเจริญชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงนรินทิรา  เธียรจันทร์วงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงอินซอ  ฮอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงพิมญดา  ปาละคะเชนทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงเอื้อการย์  มายะการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  พงษ์วรศักดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายภัคพล  การณ์สรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายชัยรัช  นกแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายณกมล ไมเคิล  วิลสัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 นายอิทธิพล  อิทธิพรชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 นางสาวฐิตาภรณ์  สังข์สิงห์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายกฤดาการ  ธนินธัญกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 นางสาวศุทธภา  ตั้งทับสุนทร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงวรดนู  ทรัพย์วาณิชย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 นายณัฐวัตร  ทองเงิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงพริมา  ภคเมธาวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 นางสาวปาณิสรา  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายสมชาย  โทรีย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงภัทรลดา  อังศิยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงกวิยา  ผลเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงณิชกาน  พงศ์ติวัฒนากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาไวย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เชาวน์ฐายี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงรสิตา  เพ็ชร์วรุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 นายน้ำมนต์  ตัณฑ์ไพบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายธนวัฒน์  ลีลาวิชิตชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงทักษภร  อภิลักษ์นุกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงรมิดา  จันทวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงปริณดา  ลิขิตอิทธิรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงปุณยวีร์  เทีนยกิ่งแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายรุจ  อาดีการี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายรพี  เลืองยวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงวนัชพร  วันทยะกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายภัทรพล  โชคพรชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงนัฐธิดาน์  ชาตรีกัลยาณวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงฝนทิพย์  ตัณฑ์ไพบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายพิชญ์  ใส่ด้วง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายอารีฟิล  รักสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุวิทย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงแซลลี่ ทิพลาวัลย์  พันเตอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงญาดา  เท่นัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายอติชาติ  จันทรเสนา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงลักคณาภรณ์  เล่านา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงสิริกัญญา  อาจหาญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลเขตนคร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายอัษฎาวุธ  เลียบสิริกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายพีรพัฒน์  ภัทรปกรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายปุณณวิช  เกิดทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 นายธนวินท์  ผิวขาว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายเสกสรร  ยอดสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายชินวัตร  อุดมทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาวรมิตา  เทียนกิ่งแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 นายตุลยวัต  เมืองมาน้อย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายธนบดี  กุลวีระอารีย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงพริมา  ขอพุทธานุภาพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายอากร  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงนันทินี  ซี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงอริสรา  มีทูดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงอภิชญา  อนันทวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงธนาทิพย์  โสภณธนะสิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงกันติชา  พรพระคริสต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงปลายฟ้า  สารรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงชุตาภรณ์  เมธีไตรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงภคพร  ศิกษมัต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงพอฤทัย  ใส่ด้วง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงร้อยแก้ว  โรจน์บุญถึง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงปณาลี  อึ่งตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายธนภูมิ  หมัดสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงสิมิลัน  วิวัฒน์วงศ์วนา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายวัชรากร  เขาบาท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายพุฒิธร  ก๋งเม่ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายเดนนิส  แวนเซทเทิล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายอาบาดีย์  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายสดายุ  สิทธิโชคตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายธนพนธ์  หริเลิศรัฐ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงธัญรดา  โทธรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงสาริศา  โอวรารินท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงเกรส  ไวกิตติพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงนิชาภา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงณภัทรศมล  สุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงภัทรดา  อ่องอนันตพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงเกวลิน  กรอยเซอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงธนัชชา  ลิ่มรัช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงวสมน  ตันพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงปวริศา  ตรึกตรองกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงปุณิกา  โล่ห์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงอภิชญา  เสนปาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายทัตตพันธุ์  สระบัว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายนันทวัฒน์  เจริญการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กชายธีรภัทร  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงกาญจนาพร  ล่องสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กชายชิตวร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กริชกำจร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสนามสร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงกนกวรรณ  นอร์ดเกรน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงปัณณ์  มหรรณพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์คง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายปาณัสม์  โลหนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กชายกฤติน  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กชายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงมนัสญา  ลีลาอนันตวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงดรุณี  มาตรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กชายชาญชัย  บ้านแสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1634 เด็กชายชิษณุพงศ์  สีลือ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กชายทวิชา  มุกดาวิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กชายศิรภัสรร  เทพแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กชายอุกฤษฏ์  พุทธพรอภิบาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กชายเดวิด  ซีแวร์ต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กชายแดนเนียล โมไนย  แพทเทอร์สัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กชายศศธร  เหลืองประดิษฐ์กุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กชายสรวิชญ์  สิริรัตติกาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กชายธนภัทร  โชติธนวงษ์ษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กชายณัฐพัฒน์  มัธยันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กชายสิริเทพ  อินทร์เกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กชายพงศกร  พุทถนอม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กชายเมษา  ตาบุตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีโสภณพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงรวิวรรณ  ปาณะสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงธัญภณิดา  หาดทรายทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงวรัญญา  สกุลคุณานันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงอริสรา  โบนีส์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงอันนา  วาคเนอร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงศุทธินี  ขาวกิจไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กชายปัณณวัชญ์  พิสิฐกรพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงเฮเลน่า  คารเมน สงจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายอานัส  กองข้าวเรียบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กชายนารายณ์  บัสเนท โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายธีระวุฒิ  มาฮาร์ดู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงดารชาต์  เชื้อสมัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กชายธวัชชัย  ศรีลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทับแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายณัฐภัทร  ไกรวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายก้องศักดิ์  ไกรทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงกมลพร  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงศศิยานน  ไทยประดิษฐ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงมุทิตา  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กชายธีระศักดิ์  สำรองรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กชายปรินทร์  รัตนอุไร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงซารีนา  ทาปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กชายกวินท์วิชญ์  ภู่นาค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายนริศ  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงณัฐกานณ์  ทวีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กชายภควัต  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายนรภัทร  วิหครัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงคุ้มเพชร  เพชรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงเกวลิน  หริเลิศรัฐ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงตติยา  วัดมิ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กชายเบ็น  โบว์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงกอซซานีย์  ช่างเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายณัฐชนน  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กชายโทมัส  รีเกอร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กชายศุภกิตติ์  คุ้มบ้าน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจใส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กชายวสุพนธุ์  เพิ่มมงคลกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงวรรณิษา  วรรณ์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กชายภูมินทร์  กริชกำจร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงณัชชา  สุทธินนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงณิชชา  สุทธินนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กชายนิกกี้ ยูลิวส์  ฮาร์ทมานน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กชายชราธิป  สุวัต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1693 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงพาขวัญ  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1695 เด็กชายชลนาธาร  หอตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองนาค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงกนิษฐา  เจริญการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1698 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุขคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1699 เด็กชายธนกฤต  ทิพยฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1701 เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1704 เด็กชายฮูโก  ฮัมดาวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1706 เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1707 เด็กชายรชต  บุญมีมีชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1708 เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงณิชนันทน์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1711 เด็กชายกานต์  ตันสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1712 เด็กชายศรุติ  ประจันทบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1713 เด็กชายคาลัม แอนโทนี่  ดันล๊อบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1714 เด็กชายธนกฤต  โกยธรานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1715 เด็กชายราม  ตีราวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงคณิศร  บุญแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1717 เด็กชายวัชชิรพล  จริตงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1718 เด็กชายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1719 เด็กชายชนาสิน  สาลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงศิศิรา  สุวิต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1721 เด็กชายณัฐชนน  แจ้งการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1722 เด็กชายธราเทพ  ลูกจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงวริศรา  สืบวิเศษ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงศศิวรรณ  มาลยเวช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงปิยธิดา  จำปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงสุธินี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงบงกช  ธรรมโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงกนกขวัญ  ไชยางพานิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1729 เด็กชายหิรัญ  ประจวบผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กชายธนภัทร  ตาบุตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กชายณัฐพล  พุฒิสันติกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กชายวรินทร  พรหมศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1733 เด็กชายคณธิป  เอกรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กชายธนกฤต  บุญชนะชัยกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กชายธนภูมิ  สุวรรณสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายวินัย  เชตรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงสุพรรณา  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงกิรดา  คงศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1740 เด็กชายนิธิพัฒน์  จึ่งสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1741 เด็กชายนิกกี้ ยูลิวส์  ฮาร์ทมานน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กชายวทัญญู  ใจเกษมสุขดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กชายอธิป  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กชายธีรชัย  เลิศลักษมีพร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงนฤภร  เฟื่องเวโรจน์สกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงธัญชนก  เสงี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงวริศรา  ไรน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1748 เด็กชายพงศ์ธร  ไพรบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
1749 เด็กชายนันทิพัทธ์  ไกรทัศน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงพัชรีญา  จรรยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณสันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กชายณรงค์ยศ  ผลแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงกวินทรา  สารนอก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงสุภัทรา  เทพเสนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กชายพงศธร  โล่หิรัญโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กชายอธิราช  มาหลิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงบุณยานุช  มิตรวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงรุ่งรักษ์มี  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กชายอดิสร  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นวลเป็นใย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1762 เด็กชายวิชยานนท์  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงนนธิชา  ปัตญานุสรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงอแมนด้า  ไตรสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กชายสหรัฐ  พงษ์ทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1766 เด็กชายกิตติพันธ์  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายวีริศ  มนต์มหาชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายจิรายุ  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายวฤธ  อาษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายชีวัธนัย  อินทรานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายปัณณธร  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายพศิน  สุขแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายณัฐวรรธน์  รัตนพิสิฐสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายวรินทร  ยาฮาตะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายกฤชติภูมิ  ชายเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายคเชนทร์  คำมั่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายกลย์ภัทร์  ฉัตนงามพริ้ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายปณชัย  คงจา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงอรุณวรรณ  อาลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงพีลณีย์  เกิดโชค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงแพรวา  ฮอนด้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงเขมภัสสร์  เขาสูง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงโชติกา  ยาวิชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลู่ตาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงสิริยากร  แสงกำพลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงรัชนก  ทีปะปาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงลิสส์  กุสสตาฟส์สัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงปวิตรา  จบสองชั้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงภาวิดา  ประสาททอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงนิษาทร  สันติวิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงโบนัส  หนูเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงชีวาพร  การดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงสิรภัทรา  พิสิฐพิทย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายชินพัทธ์  อัศวรักษ์สกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายต่อตะวัน  แย้มยิ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายพรภวิษย์  ศิลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายธเนศ  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายโชติฐิภูมิ  หนักแน่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงจิตรวรรณ  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงชนากานต์  ฮวง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงบุณยนุช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงวริศรา  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงปราญชลี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงยูโกะ  ยามากูจิ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงรีนา  ตีวารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงชญานิศ  เทศนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงพิชญ์ศุภางค์  ศรีจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงขจีวรรณ  ห้วยเรไร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงศศิวิมล  ชำนาญกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายดิญาณ  พูลิกเกล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายภูวริศ  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายอภิรักษ์  พูลเขตนคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายเจรมี  พัว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายรณกร  ประสมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายชญานนท์  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายฐิติรัตน์  สนเผือก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายภราดร  จอมเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายชาภูมิ  ธนินธัญกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัทรกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายปวรุตม์  กสิบาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงธีราภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงชณัต  อังกาบแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงสุพรรษา  เวฬุกรรม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงฑิฌาพร  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงกรรณ์วรินทร์  พลนิกร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงเบญญาภา  มุกคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินธัญกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ตาเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายภูตะวัน  ชุมภู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงญาดา  กง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงญาณธิชา  เหมแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงนันท์ภัส  จำสอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายชยพล  ภาณุพงศ์ไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงลลิตา  เชตรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แจ้งใจดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงพลอยชุมพู  ชุมพู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงโรซี่  ซูเบรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงอัญชลีนา  ชตาเพล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายกันตภณ  ตันติวุฒินันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทุยโพธิ์น้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายจิรทีปต์  นาวารักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายอิทธิเทพ  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงปิยธิดา  เสนาะสังข์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงทักษพร  จะอือ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงกานดา  บุญถูก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงอะนิต้า  คาเรล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายธีรชัย  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายนนทนัตถ์  คล้ายชะเอม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงเกษราพร  เกตุแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายธำรงชัย  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงอภิญญา  เพชรฉวาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงอณัศยา  มะณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงอริญชน์  ณัฐพงษ์พาณิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงประภาศิริ  จำปาทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายภูพนา  เจริญพร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แย้มละม้าย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายสิทธิพร  รอดขวัญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงภัทรภรณ์  อินสองใจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายธนัญชัย  รักชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายวีรพงศ์  วัฒนจรรยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงชลันธร  อนุมาศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายโจนาธาน จอห์น  เชอริยาฟารามบิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชูหมวกโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงปภาวี  คงจา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายณฐศร  บุญเกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายกฤษรา  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เชื้อมั่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายณรุษ  ประยืนยง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงอาภาพัชร์ฏา  ไกรสุวรรณสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายสิรภพ  ชัยสมบูรณ์สุข โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวัฒนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงชาลิสา  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายทินกฤต  อู่บูรณกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายนฤพนธ์ ริคิ  แก้วเขียว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงศศิวรรณ  ห้วยเรไร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงนก  ทาปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายพิสิษฐ์  ไกรทัศน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงนรมล  ลำซาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายวงศธร  วรศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงธมนันท  ขำณรงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงเรืองลฎา  กิ่งแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายผจงเจตน์  จุนเจือ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายจิรทีปต์  ลักขณา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงโมนา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายปรมัตถ์  ชลสุวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายธนกฤต  จำเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายพีรภัทร  หิมะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายสรณัฐ  ตันทกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงกานต์สิรี  แจ่มกลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงปริฉัตร  มานะพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายพชร  เกิดโชค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายดนุช  วุฒิสุทธิเมธาวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงปริชญา  จบสองชั้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงอรชา  บุญลอย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายพชร  ศรีดู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายอติยะ  หนูเอียด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงณัฐรดา  เพชรอักษร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายภูมน  แซ่แซ่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายพีรชาติ  ตาแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงพัชราพร  พันธุ์เหมานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงนุชภาพร  ไล้อ่วม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงกัลยรักษ์  เกื้อกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงสวิตตา  ศรีกฤษฎา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กชายนนทวัฒน์  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายวรสิทธิ์  แซ่ลิ้ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงอุมากร  ยินดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงชนิษฐา  กลางนาค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายกิติพัฒน์  นิมิตวงศ์ชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายจักรพรรดิ์  เอกตันติสิริกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายชยุตม์  ศานติสมบัติเกษม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงณิชกานต์  ส่งศิริฤทธิไกร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงวณิชชา  กุลมา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงญาณิศา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายพลกฤต  นาคปลัด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายธีรวัฒน์  ธนูประสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายณัฐภาส  ฉ่ำชื่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายธนกานต์  ซัวร์เวเมอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงจิราพัชร  พันธ์เศรษฐ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงสุทธิดา  เหมือนยอด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงณภัสภรณ์  เกิดก่อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงมนัชญา  เกตุด้วง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายอัครเศรษฐ์  อัคสินธวังกูร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงฐิติกานต์  แจ้งเจ็ดริ้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงอาลิสา  ลินเต็นลิมบู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายธีรศานต์  ชูสงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายธีระเมท  ตั้งรัตนาพิบูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายปิยพัทธ์  โสภา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทร์ศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงอธิการ  ดำจวนลม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายจักรินทร์  กำไลทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายณภัทร  หุ่นย้อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีขาว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายพงศภัค  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงปาลิดา  ณัฐพงษ์พานิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงจณิตา  สมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงฤทัย  สังทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายภัทรพล  บุดดีคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่หลิว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายนำโชค  อิทธิเดชาขจร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงพิชญานิน  ไทยกลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรเพลิง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หิรัญยศพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงธัญนรี  ทีฆพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญจิระตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงณัฐรุจา  หอยสังข์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงจินุชนันท์  รัตนรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงโรสินี  ซูเบดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีอักษร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงสิรินพร  สุขพืชน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงพลอย  โอฬารนุเคราะห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงกมลธิชา  วังบุญคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เพ็ชรมั่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงอันนามารี  อิฟแฟทซิยอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงลลิตภัทร  ปานกอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงมินตรา  ฆังคะจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายพงศ์ปณต  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายคณิศร  พานิชผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงอารยา  คีรีรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงภูมรินทร์  ภู่พงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายสุวิจักษณ์  วงศ์ทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายธนากร  งามล่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายคุณัชญ์  ชูปาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายณัฐชนนท์  สังข์น้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายปัทเม  เอี๋ยวพานิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงอภิชญา  สุขหร่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายติณณภพ  โสภา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายณาริศ  พรหมเศรณี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงแองเจลล่า  บัสโซ่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงณัฐวดี  แสงเรืองชูสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายชากริส  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายณัฐวุฒิ  พลน้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงชารีฎา  เดโชนนัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เด่นเวสสะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงปณิตา  พรหมทองแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงพิมพ์รดา  เจ๊ะแต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายวีรจักร์  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายธนัท  ยอแสงรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงคุณัญญา  ธีระกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยางพานิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงวริศรา  บริบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงเกวลิน  คำไชย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายสมพร  นุวงษ์ศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงเจตสุภา มิลูน่า  แพท โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงวณิชชากร  อุดมเศรษฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงอัญชิสา  ชั่งสัจจา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงสุชัญญา  จินะเสนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงกัญญ์พรภัสร์  เตียวสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายอวิรทร์  มะหะหมัด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงนภาพร  เลขพล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายสรวิศ  อองเดรโอเล็ตตี้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายนราวิชญ์  ล้อทองกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายฉัตรชัย  แก้วปาคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงสุชญา  ยายี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงจิดาภา  สนิทเปรม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงทักษพร  หนูใหม่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงจันจิรา  พลเรือน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายธนารัช  จินรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงณัฐพร  ขุนอักษร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงปัญจมินทร์  จุมปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  ชูสงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงจิตติพร  กักกอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงศจี  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายพงศกร  สุวรรณลิขิต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายเด่นชัย  นุ่มพินิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายพงศกรณ์  กันทาคจิต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายวีรทิพย์  พลอยระย้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาตรดก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงนววรรณ  สุวรรณนิพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แซ่ติ้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงณิชชา  แซ่หยาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายรัชชานนท์  พสุธรพงศ์พล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงมิเชล วรรณนภา  ฟ็อกซ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงอโรชา  บุญณบุรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงพรรณธร  เพ็งวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูริสิทธิ์โชค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุสุขำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงพันธ์วดี  พรมแดน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายติณณภพ  คุณลักษณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายวรพันธ์  อุดมกิจวิบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายเจสัน คริสโตเฟอร์  ธราเวจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงวิภาวดี  เชตรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงธนัชชา  ทองบาง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2037 เด็กชายกิตติภูมิ  โดยสมาน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2038 เด็กชายนันทิภาคย์  ชลสิริ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2039 เด็กชายถิรเจตน์  แดงกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2040 เด็กชายจักรภัทร  ปิยะเมธาง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2041 เด็กชายฐิติพงศ์  สืบสิน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2042 เด็กชายชาคริต  ทิพย์รักษา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กชายตัสนีม  คหาปนะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงปานไพริน  บุญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงมุทิตา  ชัยยัง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงมุทิตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงนันทรัตน์  บุญนำ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โภชนะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บดิการ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงนนทิชา  บ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ศิริธานนท์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงอนัสดา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงณัฐอร  บุณยาดิศัย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงวรัญญา  อิ่มใจ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงรัตนาวดี  ธีระบุตร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2056 เด็กหญิงมินดา  พลอยขาว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2057 เด็กหญิงวรินธกานต์  เอี่ยมพิกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2058 เด็กชายธีรยุทธ  จันทร์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2059 เด็กชายพีรธัช  ทองบาง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กชายอนาวิน  ศรีพึ่ง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กชายอภิวรรษ  ต่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2062 เด็กชายภีรศักดิ์  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2063 เด็กหญิงอรปรียา  สุรารักษ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2064 เด็กหญิงมณีกานต์  อมรลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2065 เด็กหญิงรุจรี  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2066 เด็กหญิงประกายดาว  พนันชัย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2067 เด็กหญิงอรพรรณ  อิ่มใจ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2068 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เทพทองคุณ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2069 เด็กหญิงพลัม  เกกีงาม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2070 เด็กหญิงพิมณัชชา  สาระพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงจัสมินส์  กันภัย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
2072 เด็กชายปฎิพล  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.3 คณิตประถม
2073 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองอยู่คง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2074 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  เจริญกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2075 เด็กหญิงสธนธร  ทรงวัฒนากุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2076 เด็กชายอันวา  พลอยขาว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กชายนันทกร  ตันติโกวิท โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2078 เด็กชายบัดวี  หวันหยี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2079 เด็กชายสิรวิชญ์  วงศุกร์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2080 เด็กชายอมตะ  กันภัย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2081 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  บุญถึงจิตต์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2082 เด็กหญิงอัญจลา  ริวิงตัน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2083 เด็กหญิงอพัชชา  ทองสนิท โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
2084 เด็กชายกรินทร  แซ่ติ่ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
2085 เด็กชายเกษมพันธ์  ศรีสาพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
2086 เด็กชายนที  สีมัสมิง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
2087 เด็กชายสืบพงค์  ปานคาน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
2088 เด็กชายจักรพันธ์  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1