รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปริชยา  ศรีสุเทพ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงทรรศนีย์  สรสิทธิ์รุ่งสกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใบยา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนพมาศ  หาญสาริกัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปิยะพร  อัตชู โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนรคุตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภวิษย์พร  กองกันภัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศศิกานต์  พงศ์ภาสกร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤช  กฤติยา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสโรชา  อั้นคง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายภูมิพิชญ  วิจิตรพงษา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภูมิเอก  จันทร์กลิ่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวนิดา  อินทร์ใย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรัตนาพร  นุชบ้านป่า โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกิตติไชย  ทานะมัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายเพ็ชรรัฐ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิประภา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีปลั่ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกิตติยา  เปี่ยมงาม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสรวงสุดา  ดวงประทุม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสิริอร  เดชอุ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายสหรัฐ  วงษ์เวียนคำ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายอธิบดี  ทองบัว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณภัทร  ทองย้อย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธัญญาพร  ขวัญยาใจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวรรณณิษา  กัณทะษา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอริสรา  คลังหิรัญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายอธิป  เพชรพงค์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงิพิมพ์ชนก  เปี่ยมงาม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงมานิตา  สุดเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิยดา  สมนึก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวรรณิภา  เขียวศรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวนัชพร  บุญสุข โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายอกนิษฐ์  พูลคล้าย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายพัทธดนย์  ตันติเอมอร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกชพร  วัฒนพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงภคพร  เกียรติ์อนันต์กุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงตุลยดา  บุญสินชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงจิตรลดา  อู่เจริญพงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงภานุมาศ  เกยุระพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพฤกษ์  แสงอรุณ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสิรินดา  มีศรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศตพร  คุ้มชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชญาลินี  ชมประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายวิทวัส  งามเถื่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายวิรุฬ  สำเภาทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงรุจิรา  ปานผล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชมภู โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายสุทิวัส  นาตะตุ้ย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธีรัตม์  หรุ่นขำ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเบญญทิพย์  น้อยนาท โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกานต์จรีย์  ทองสนิทกาญจน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนาริฐา  รุ่งวัฒนะกิจ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณิชารีย์  หวังตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชิษณุชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปิ่นอธิษฐ์  โฆษิตวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศิริพงศ์  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพีรญาณ์  พรมมัจฉา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปพิชญา  พรรณศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวริณธร  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุรัสสา  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายตันติกร  พุฒแย้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายชยุตม์  ฉัตรธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายทรงโปรด  อ่องศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐณิชา  เปียศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายรัตนโชติ  สุมันตกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปาริมา  แลสันกลาง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวชลิดา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนิศารัตน์  เฮงส่่าย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุทิศา  อินขำเครือ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายศุภกฤต  รีเรียง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายกฤตนันท์  จันทร์ถอด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณพัฒน์  ทาแจ้ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปัญญานุช  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายศุภกิตติ์  สุรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกิตติภัฎ  มั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธิดาขวัญ  ม่วงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรชต  นาคะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชนกันต์  จันทร์ฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงรินรดา  ตระกูลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สินธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกันต์  สอนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนพเกศ  สุรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงขวัญข้าว  พวงนาด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอรปรียา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปณิดา  พลอยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสุรเชษฐ์  พันโต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฑิตยา  สุทธกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายยศพล  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สุขหล่อ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพชรมน  ราชสุภา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐธิชา  เอมพรม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุภัชชา  วิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรเวช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐานิตฐนันท์  ยอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพรเทพ  สินกิตติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวิรัญญา  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศิวกร  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพลธรรม  เพชรรู้แจ้ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนพัฒน์  พรมคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธิปก์ดนัย  นลินรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายจักรภพ  สร้อยวิชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายชลสิทธิ์  แทนปั้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพัชรพล  มูลรังสี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วัฒนจินดาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายยุรฉัตร  หอมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายพีรวิชญ์  วสันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายไชยวัฒน์  ชูชั่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธีรัตม์  อินทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายโกวิท  ศรีสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายธนสกล  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายชนชน  สรณตรัยสถิต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายบูรพา  ประมูลชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพันธวัสส์  เกียติพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริไกรวัฒนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายวีรภัทร  เรือนวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายรุ่งเจริญ  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธนภัทร  พันธ์กสิกร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายปรีชา  รอดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรัฐฉัตร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชนิปรียา  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุตาภัทร  เรือนวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสุภาวดี  เอมใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนิธิภรณ์  หย่ำวิลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุดาภรณ์  สามสี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวงศ์เดือน  แพงสุทโท โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพุทธิกานดา  เสรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรนภา  สุขโข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟักเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนริศพันธ์  มาลากุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายสัณหณัฐ  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายชยพล  แดนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายสุริยกมล  ประดุจพงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายธีธัช  อินทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายกันตณัช  โภชนะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายวิเศษ  สุขโอสถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธนกร  นุตตะโร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายพงษ์พันธ์  สรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายมนฑพัชร  อินขำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศุภพร  ทับมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกิตติญาพร  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนลิน  ชายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวิจารณกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอลินตา  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวลัยกร  ศรีบุรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐณิฌา  ดุสิตสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกรกมล  พรไพโรจน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณภัทร  รักษานาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปรามิตา  จันทสมิต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายกิตติพจน์  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายปุณยวัฒน์  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายผูก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธนัญญา  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปัญญดา  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกมลชนก  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศศิกร  วัชรพนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายธนพนธ์  พุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยังกลาง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวรพรรณ  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายญาณกร  อำภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนันณภัส  ป้อมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตั้งตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุภัทรา  พรมพุก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายศักดิ์ศรี  มั่งคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธีรเมต  ช่วงพยุง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายปรเมศร์  โตเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงฐิตาพร  ตุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกชพร  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายปฏิพล  เหลาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนิษิตรา  สนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจันทิรา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปรีดาพร  เอมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงดามิยาห์  ปาละสันติ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้มภู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอรอณรรจ  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินเกิด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุธินันท์  เขียวดำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายชินวัฒน์  นะราชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
198 เด็กชายปัณณวรรธ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
199 เด็กชายชิษณุพงษ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
200 เด็กชายอัสนี  จันเทวี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
201 เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
202 เด็กชายพชรพล  อ่วมมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
203 เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  โชหนู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเปรมปารณีย์  ประสงค์ผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเอกสุรีย์  เงินมาขจรชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
209 เด็กหญิงศุภจิรา  จุลกะระวี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอริสรา  วรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
211 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
212 เด็กชายนพณัฐ  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
213 เด็กชายภูมิสิน  สวนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
214 เด็กชายพุทธรักษ์  โสดภานา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
215 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
216 เด็กหญิงโสภิดารัตน์  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 คณิตประถม
217 เด็กชายรัตนภูมิ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนบดินทร์  จันทสมิต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพีรกานต์  วสันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชญภัค  ทุ้ยแป โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ระพิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธัญญา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวิจารณกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอณัญญา  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัทรสุดา  ตอนปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปุญยวีร์  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิริกร  รักเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธนพร  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปณิตา  เหลี่ยมอุไร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงมาติกา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภัศรินทร์ญา  เอนกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวิรจินต์  ขมินธกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายโยอนัน  หอมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนโชติ  นรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสิรภพ  พุ่มสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายจตุภูมิ  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปารเมศ  งานมูลเขียว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนรภัทร  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายโสภณวิชญ์  เสือปู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฐนันท์  เมฆเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนากร  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสุภเวช  กองอ้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพลากร  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพีรณัฐ  อ่างบุญตา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธีรศักดิ์  วิจิตรเนตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภัทรพล  สังข์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพาณิภัค  ถิ่นพนม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพัณณิตา  ถิ่นพนม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธัญกร  นิ่มนุช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชลลดา  ยังบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจิราพัชร  ฟักรักษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงบุญรักษา  บุญวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพลอยระพี  ทัพวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชุติมา  วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสิริอาภา  แสงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนนทพัทธ์  อิ่มใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐพล  รุ่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนภัทร  ภู่ปรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายชนะโชค  เยาว์กูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวิรัญจ์  จำนงค์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐชานนท์  เพ็ชร์พลอย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธีรภัทร  อาจอาการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายรัตน์พงศ์  ยศเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภราดร  รอดสุโข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพิพัฒน์  ผิวรินทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสุกฤษ  โพธิลุน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐพล  พลดงนอก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  แก้ววรรณีสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายรัชชานนท์  หนูอุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนิโรธ  รักกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนิธิกร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศรายุทธ  มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายยศวรุตม์  ขวัญเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภานุวัตร  ใจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจักริน  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชนะชัย  องค์ชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายยุทธนา  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงรัลยาธรณ์  เรืองพงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอนันตญา  สุรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปนัสยา  พุ่มเนตร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปณิดา  ชัยชนะวีระกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชนาภา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐกมล  กุลนานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภัทราพร  เงินทะนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนากานต์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วิรัญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพิเชษฐ์  รันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัทรสุดา  พิณเขียว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชลธิชา  มานะนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมนสิการ  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชฎารัตน์  โพธิ์ทัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ขยันกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปิยะธิดา  ด้วยสาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพรชนิตว์  ยศเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงทิพาวรรณ  สมคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปรียาวดี  ต่อมยิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนิพนธ์  หมั่นถิ่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกฤษฎา  แช่มแมว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพัทธพล  อ่อนขจร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกิตติศักดิ์  พยัคศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสรวิชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสหโชค  พรมจาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนัช  เรืองสงคราม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกิตติชัย  เทียมศร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกฤษฎา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสุวรรณชัย  มีไชโย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเสกอนันต์  มาเนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภัทรพงศ์  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายรวิพล  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสุทัศน์  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปุณยธร  สุนทรโภคปรีดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวัฒนา  แดงดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีรศักดิ์  หวังคุ้มกลาง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนันทพงศ์  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายสิทธิชัย  ช้างชู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฐพล  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนภัทร  ภากุดเลาะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอาณัฐ  พุกพัก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายนรวัฒน์  ศิริวงษ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพัชรพล  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายรัชพล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภัทรภร  เพชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนฤมล  แก้วบัวเคน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุธาสินี  ติ่งนางรอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพัชราภา  เจือจารย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอาทิตยา  คงชู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอรกาญจน์  มัดทุจัด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสรัลพร  เทียนสมจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พยัคฆชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอภิรตา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเบญญาภา  มั่งคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสโรชา  จันทร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพุธิตา  แพรอด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุภัสสร  ชุ่มประมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธนภรณ์  ม่วงหมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปฏิญญา  บัวทรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปุญยวีร์  ดีมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภาสินี  คำปวง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวีรชัย  เทียนนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอภิรักษ์  เจือประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายชัยวัฒน์  จันชาวนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนัญชัย  แก้วกูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายจักรกฤษณ์  มะพงษ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเจษฎากร  ทองเหลา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวีรวัฒน์  ก้อนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนพณัฐ  พิกุลเงิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนภัทร  ทรงรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายการัณยภาส  กุลมัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพัลลภ  ลำตาล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายคามิน  จุลบุตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภานุเดช  เลอวงษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายฤทธิไกร  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธีรภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายคณัสนันท์  แก้วมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายการัณยภาส  คุมขันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายขวัญชัย  อ่องแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธวัชชัย  อินตะมะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายยชนา  สุดาพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธันย์ชนก  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอาทิมา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงทิพย์ตวรรณ  สมัครการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรุจิรา  ผิวตะขบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสิรภัทร  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปวีนุช  ปุระสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศุภรักษ์  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปพิชญา  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธนัชพร  มระกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกันยารัตน์  ประสพสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงธนวรรณ  แต้เจียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพรกนก  ดำมินเศษ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุปรีดา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐสุดา  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสโรชา  สุขทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพัชรี  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรรณวิสา  เพ็ชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสิรวิชญ์  อภัยภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรวัฒน์  รวบรวม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสุกฤษฏิ์  กรีอินทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพงศกร  วรรณสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชาตรี  แสนดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนิรุช  กุลเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอัครชัย  พิไรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกิตติภณ  อินทฉิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกีรติ  แสงบัวผัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภูมริน  ภักดีอาษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายบูรณ์พิภพ  มหายศนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอิสรีย์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายฐิติภูมิ  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกิตติพร  ยังสามารถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธกฤต  คงจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธีรภัทร  สังเกตุการณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายขวัญมงคล  พิมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภัทรพล  พุกยอด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณัฐกานต์  พลมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปิ่นพงศ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพีรพล  วงค์ชื่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐวรรธน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปริญญา  เจริญชื่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐวดี  สุรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสรัญญา  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวรภัทร  ประสพสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุภพิชฌาย์  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวิรดา  พนัส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ชรล้อมทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธนากร  เสาวรภย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพรสวรรค์  เต็มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกรกนก  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิดดาหรา  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนาดียา  สุขกุดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพรศิริ  ธิตะจารี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนภัสกร  ดำมินเศก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจินดามณี  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐชา  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชนกวรรณ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศศิธร  มวลชู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกัลญาณี  พยุงผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัชรวรรณ  หลิมศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกุมภา  เจนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพิสิษฐ์  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกรัณฑพงศ์  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอภินพ  บุสดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปารเมศ  ครุฑหลวง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนนิธิโรจน์  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนภพรรณ  จันทะโก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอนัญญา  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกีรติกานต์  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกิตติมา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอริสา  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงญาณิศา  อบปรุง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนิธิพัฒน์  พิกุลเงิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายรัฐนันท์  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภัทรพงศ์  สถาพรวรกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายรักษ์แพร  ศิริโวหาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชยกร  รัตนคร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายประเสริฐ  เพ็ชร์คง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธัญเทพ  ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพงศธร  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสิทธิ์วโรจน์  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายการณ์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายฐิติภัทร  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปฐมพงษ์  มโนศิลปกร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกรชวัล  ไชยชมพู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงมุฑิตา  จรัญรัตนศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  จักรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภัททิยา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปราพิณศรี  จูทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนภัสกร  ภู่ผะกา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงภาพตะวัน  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุภัสสรา  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภัศรา  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอารีญา  กล้าการนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงญาราภรณ์  สุขผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวัชร  มานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภูตะวัน  จันทรเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายศิวะวุธ  สุขใส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายบุพกร  บูรณกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายนันทวัฒน์  ยมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเจษฎา  กรแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายนพณัฐ  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายสุรพัฒน์  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสุเมษา  อ่วมทับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอัครพล  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายชัชนันท์  มหายศนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณภัทร  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอาภา  รัตนบัวชุม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายจักรพงศ์  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายรัชพล  เทียมพันโท โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเนติวิศว์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจันทราวุฒิ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสรวิชญ์  บุบผาพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธีรวัฒน์  สว่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวรวุฒิ  ทองหมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพงศกร  ประจันทเสน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธนาธิป  จันมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงบุญสิยา  พรายเพริด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  พงศ์ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอนัญพร  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวันรุ่ง  กั่นเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิชาพรรณ  ทรัพย์มา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอัมพาวรรณ  อรุณสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอภิญญา  อุโฆษกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐริกา  ตุงคะศิริ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสโรชา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจงดี  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธานารัฐ  เจริญภาพ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูบดินทร์  ภู่โต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายรุจภัทร  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศุญาณภัทร  ยอดนุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวีระชัย  บุญเทียน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอนุวัฒน์  นามนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนภัทร  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกิตติพัฒน์  ตุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพลธกรานต์  ขวัญอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชาตวิทย์  วิชัยเวชวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชัชนันท์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสุธาวุฒิ  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกุมภา  รัตนเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชิติพัทธ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนพรัตน์  สุรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายณัฐสิทธิ์  หวานแท้ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงบุรัสกร  เกิดรักสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอภิญญา  ภูแสนศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเกศสุดา  จิตเมต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงมุกธิตา  มีแดนไผ่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุพิชชา  พิมลบุตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจิรภัทร  อินทะกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชาลินี  ตุงตะศิริ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณิชาวีร์  ฉุนหอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยกิจไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงมณฑิตา  ไมนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนภัส  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศิริพร  แก้วกาญจนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจุฬารักษ์  ดีไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิมสุดา  เสมาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนเจียมรังสี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธีรภัทร์  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายกิตติธัช  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธรรมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอภิเชษฐ์  กุตะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสุธินันท์  แก้วใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพรรณชนก  เพ็ชร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิมพ์ภัทฑา  สุรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสิรวิชญ์  ปิ่นแก้วนาวา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนภัส  อินหันต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวงศพัทธ์  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพินิจ  อินทสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนัตถ์  รอดคง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายสุวพันธ์  โคตะนารถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายกิตติพัทธ์  ประไพภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัฐวุฒิ  โชคอุดมดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวีรวัฒน์  บุตรสาลี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายนนทกานต์  จันทร์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายฐิติพงค์  เที่ยงดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายรชต  สีโยหะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายภัทรกร  เพชรชาติชั้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปวรุฒน์  วิทยาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวุฒิธิชัย  สมุน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอนุสรณ์  ตุตะพะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายอชิตพล  เศียรแสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายดนุวศิน  ตงเท่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายสอิส  อ้นอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายโนอาห์  ปัญญาอิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยใจดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐชญา  อธิชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุชาดา  สุบรรณา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปาณิศา  เยาวกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวริยา  บุตรเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุธาภรณ์  แตงหอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพรกนก  คำเขียน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนิภาพร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัฐวรา  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงเพชรลัดดา  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนฤภร  วงค์บุญมาก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสิรินพร  นาคนามอรุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศุภัช  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณัฐชวิศ  ดุสิตสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุพัณณดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชนัญพร  ปัญญาธิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปทิตตา  แดนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจิรประภา  สุยะพอ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิมดาว  ประมูลชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปาลิดา  อมรางกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพชรพรชนก  มากพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปุณธิดา  เจนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.3 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  แก้วกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ผูกอยู่ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายศรายุธ  แนบกลาง โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายณัชพล  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายธิติสรร  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงหนองบัว โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายภัทรพล  กรณ์เทียน โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายจิรชัย  ชัยสิทธิ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงกาจนา  เทษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวรัญชลี  พูลผล โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงยศวดี  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผึ่งโค โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอรธิชา  สายสุนีย์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายวัชระพงษ์  ปรางทอง โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงขวัญจิรา  โมคลา โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ป.6 คณิตประถม
614 นางสาวสุนิสา  บัณฑิต โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวนิพาดา  กันมาลัย โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวเดือนเพ็ญ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวดรุณี  เมฆดำรงศรี โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวปวีณา  บรรจง โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงวรรณพร  หนุ่มน้อย โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศิรประภา  ผังดี โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพงศธร  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม