รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชุติมา  เทศยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจารุวัตน์  ชื่นอารมย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐิติพร  พระศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  แก้วมุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลจิรา  ฉิมปราง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มาตจันทึก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกชพร  อินศร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คุ้มสังข์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำมี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปิติพร  อาสานอก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาคริยา  หลักคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงฐิติพร  โปร่งจิตต์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนันธนา  ฮ้อเเสงชัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายณัฏฐชานนท์  เสนาะศัพย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลพันธ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงไอรดา  ต้นดี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสุภัสสร  มูลเคน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพุทธิชา  ผลเจริญนนท์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุพรรณษา  มิตรบ้านยาง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจุติพร  อยู่ดี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงศุภิสรา  สีถาวร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงรัตนวลี  คงรวมญาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงดวงสมร  ผลมะไฟ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปณิดา  ผลมะเฟือง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสุนิสา  ปะจุดทะกา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายญาณกิตต์  ขาวเมฆ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนพัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกรกนก  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนทีกานต์  โต๊ะงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณวรรธช์มงคล  วรรณธนพนธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพัชรพล  มีชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปณิชา  เรืองกิตติภาส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชาลินี  โตใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรนภัส  ถือธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิชญาดา  ป้องโพนทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอนุสสรา  สิริรัตนไชย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชวรางกูร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  บางหลวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมตะวัน  อินโท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัลญาธร  ภูผา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภีรเดช  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายสิทธิโชค  สอนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายขัตติยะ  คเณราช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายพิษณุ  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายทักษิณ  คำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชุติพนธ์  คงบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายณรงค์กร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรรณรดา  บุญเวช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรินธร  กรอบสนิท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายคณิน  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรวุฒิ  สาระ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธนัตถ์  ทับขันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกานต์ทิตา  สินธุ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฐิติภรณ์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงบุญชภัก  นามสีฐาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปณิดา  พินิจกิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงตมิสา  ไตรนารถ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอรพิมพ์  เลิศศุภกิจสิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพชรพร  โมสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมโกศล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายยศพล  ชนะเอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายสุทธวีร์  ผลโต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชลธิชา  กรัสสินใจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนันทิตา  ไต่ตาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายอภิชา  จิรภัทรจารุ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์ไม้ศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชามญช์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงมนัชญา  โสมณะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรพีพร  กล่อมสวน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอรกัญญา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายฐิติวัฒน์  แจ่มสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายนันท์ธน  เลิศนิบุนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายตฤณภัทร  กำปังสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณวัสส์  แก้วปวงคำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายพีรณัฐ  ลาศศิลป์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสมนัส  ขอพ่วงกลาง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายสมารมณ์  ตันติวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชลดา  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายจตุรวิทย์  ศริส่วย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
84 เด็กชายพีรพัฒน์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
86 เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธัญพร  ดาราชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เที่ยงคืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
89 เด็กชายณภัทร์  เดชาวิมลณัฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
91 เด็กชายจิตติภูมิ  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชาดา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
93 เด็กชายจารุทัศน์  สมแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพรไพลิน  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสรัญญา  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
96 เด็กชายนครินทร์  คเณราช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
97 เด็กชายยศพนธ์  ธราวงศ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
98 เด็กชายกนกพล  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมัทนิน  มีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
101 เด็กชายธนชาติ  ศรีธนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
102 เด็กชายพัสกร  ทองจรัส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
103 เด็กชายศิริธนา  สินธวัช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
104 เด็กชายศุภกร  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรากานต์  วรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกนกรัตน์  ทองทับ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายปรเมศ  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายวีรภัทร  จิตรพรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงบุญยนุช  ชคศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
111 เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณคาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทรภร  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวราภรณ์  โอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอุษณิษา  จีรังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจตุพร  ปานะบุตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิณทิพย์  ประทุม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนาถวีนา  คงเจาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมนสิชา  อยู่ยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธาดา  ไหมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภัสรี  อาสาทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายเอกราช  อันตรเสน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสิริวรรณ  สุวรรณสาร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายรอยอิท  กันทะมัง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายศิวกร  พุกะนัดด์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายจิรภัทร  อึ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายก้องกฤตมุข  รัตน์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายพรเทพ  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธิติ  นาคาดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลกัลยาดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายนครินทร์  คำพระอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปกรณ์  คิดสม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงบุญยานุช  เจ๊ดกระโทก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพิชญาภา  เชาวนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายออมทรัพย์  พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธีร์ธวัช  นุชเทียน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกฤษณัส  อินพามา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิไลพร  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายกนกภัณฑ์  ลิ้มสระคำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายโชติพัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชลภัทร  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธนัช  ดอกสี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกล่อม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสริตา  สุขโสภี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงตรีญาพร  วันดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศศิธร  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายรัชเมศพัชร  บุญนิมิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายสรยุทธ  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายพชรพล  ผลทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีเพชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายรัชตะ  คงแพทย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิตา  นีราเกียรติธนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายวิษณุ  นาคสีทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุกฤตา  ภู่เพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกัสมา  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐภัค  โรจนศิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงฉันทพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนันทิพร  อ่วมบุตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปราชญ์รัฐนีกุล  ลามอ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธนรดา  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงจิญฌญา  สีดอกพุด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเส็ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนภสภรณ์  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัชชารีย์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิชญา  สมประสงค์กิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิชชาภา  หนองจอก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอริยา  ทิพโม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจิรฐา  ฮ้อแสงชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชนนิกานต์  กังวลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  ฤกษ์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายชลธี  อัศวแสนีย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
174 เด็กชายธรรมชาติ  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
175 เด็กชายภัทรพล  ตั้งพิพัฒน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
176 เด็กชายธนชัย  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวริศรา  บัญชาวิมลเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณิชชา  อรัญธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
179 เด็กชายธนกร  หาเรือนทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
180 เด็กชายธาราเทพ  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
181 เด็กชายภาคิน  ราตรีวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
182 เด็กชายภาคิน  วรรณวัตร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
183 เด็กชายรัชชานนท์  เปรมมนัส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
184 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วเพลียท้าว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
185 เด็กชายอชิระ  สง่างาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
186 เด็กชายศุภกิตติ์  หีบกล้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
187 เด็กชายสิรภพ  งามตา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
188 เด็กชายสิรภัทร  แก้วแสนชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
189 เด็กชายศุภกร  นาคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธาราธร  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนิภาพร  เสมาเพชร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
192 เด็กหญิงรุจรดา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุพิชชา  จานแบน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
194 เด็กหญิงลัลนา  กิจตั้งวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทัพพ์ชนาภา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพัณณิน  พวงขาว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มแป้น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขชนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณภษภร  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
200 เด็กชายปิติภัทร  สัตยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
201 เด็กชายปริญญา  ภิรมย์โต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
202 เด็กชายอาจว์พิธาร  นวลสนอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผมทำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
204 เด็กชายสิริทรัพย์  ขอพ่วงกลาง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจิราภรณ์  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณฐอร  แก้วพวงงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงน้ำทิพย์  พันสาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพรพรรณ  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุธิตา  ค้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงขวัญตา  พลับพลาทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกฤษกร  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนภัทร  ทองไสย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพงศธร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงสนิท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภาณุพงศ์  แม้นเผือก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรณสิทธิ์  มั่นจิตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวชิรพงศ์  นันขลัง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศุภกฤต  เคนานันท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพชรพล  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายแทนธรรม  ประสารวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเจษฎากร  หอมสุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปฐมพงศ์  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพศวัต  วงษา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกุลธร  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธวัชชัย  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอภิวิชญ์  สุชาดา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชัญญานุช  ใคร่ครวญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธุ์ล้วน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกมลพรรณ  นิวาท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกรพินธุ์  ลิ้มฮะกี่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกอบแก้ว  ดวงแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเขมิกา  เหล่านิไล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปริยฉัตร  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมณลัคน์  ภัคพงศภัทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสลิล  มณีวัชน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายจิรโชติ  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสรวิชญ์  ปัญญาฟู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนครินทร์  หนูนาง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพชร  ประสพทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายโสภณ  เย็นเยือก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสิรวิชญ์  ตติยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพรหมพิริยะ  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญาดา  จิตต์หมั่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชยา  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายฐิติ  สุจิมหันต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงหิรัญญา  ลิ้มมงคล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกันตธีร์  รอนศึก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงโชษิตา  สหนนทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชมบุญ  อารยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณภัทร  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤกษ์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเจษฎา  รอดฤดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรัชชประภา  ไชยเวช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณาฏริณี  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวิสารัตน์  โตอ่วม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกวิน  แก่นไม้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชนม์พัสตร์  มณเฑียร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤษกร  พื้นม่วง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิตติคุณ  แสงพรูสิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติภพ  รื่นอายุ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายจิรวัฒน์  ลาภเจียม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายชัยสิริ  เทศถนอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐนนท์  นวลสงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนภูมิ  ทองไสย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนพณัฐ  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวณิชญา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภูริ  เทียมตระกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุภาวิดา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงมุกตะวัน  ไตรสารศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเลอสินธ์  ทองเสทื้อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศรัณย์พร  ยี่สุ่นซ้อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรดาณัฐ  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศุภณัฐชา  ใจหลวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสรอรรถ  ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนาธิป  ไหมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนกฤต  เจริญวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายชลธร  แข่งขันกิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพงศกร  พิมพาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาชัยราญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐานันด์  ฟื้นตน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงรัตนา  บุษมาลี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสรารัตน์  สุขใหม่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัชชา  ขาวละออ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนัฐวรา  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณิชกุล  ดอกงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปกเกศ  แสงพรูสิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอธิชา  อำพนธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปิยภูมิ  โคกอาศัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอดิศร  กอบทองสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภวัต  โชดกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรอุษา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวีรภัทร  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุก้ญญา  ใจขำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุรัตณวดี  บุญไล้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุประวีณ์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปุณยนุช  คงบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงมีนารินทร์  คุณาวิชชา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชนิกานต์  รักแหยม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกรวรรณ  ครุฑสิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนวัฒน์  ตัั้งใจพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัลยภรณ์  รอดเพียร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอริสรา  เงินไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงขวัญจิรา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชนากานต์  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเขมิกา  เขี้ยวงา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงภัคธิมา  ประสพผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงรวิวรรณ  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภัทรภร  เรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวรรณภา  กล่อมจิต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพาฝัน  สนเล็ก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชานน  ศรีครุฑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพาณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุปราณี  อบเหลือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปาณิศา  ประดู่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอธิชา  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอาณัญชยา  ปัญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอรรัมภา  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสิริยากร  คล้อยดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีปรุงบำรุงวงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอรพินท์  กิริวรรณา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกมลทิพย์  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธันธนกฤต  เจนจบ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนโชติ  ทินวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวริศรา  หลงสีดา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนกฤต  ธรรมเกษร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอติกานต์  ศรีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปุณญภา  พิชญ์ชานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนายุต  ปาสุยะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงตรงกมล  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณิชนันท์  กิมเกถนอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงขวัญพิชชา  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐวรา  สุทาวัน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงแพรวศุภางค์  ฉันท์เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเบญจพร  พาหุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจุฑาเพชร  นาชัยราญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณิชา  โกแสนตอ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนกร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจีรนัทน์  รอดผึ่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนิรชา  ถนอมรูป โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนภสวรรณ  แสงบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงญาณิศา  อินทรภาส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุนินาท  สุขศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงจิดาภา  บุญพามา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวริษฐา  คำกิ่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงบัณทิตา  ยุดดร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพรพัฑฒิดา  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกชกานต์  ไกรวาส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดประวัติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชนาธิป  อ่ำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายนัทธพงศ์  พ่วงจินดา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญนภัส  กมลสุทธิไพจิตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนภัทร  ทองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จุ้ยเตย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณภัทร  ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอาธิตยา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเกวลิน  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิรัชญา  อินมะยูร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจิรวรรณ  พวงสน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์ด่านเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชนัญญา  แจ่มแป้น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิตรลดา  ชาตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  พัวพานิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเสาวภาคย์  หงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนกฤต  วสุธารีย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สร้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงบุญญนุช  ชูพินิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพฤทร์  จันทโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายมนตรพล  ประสพผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนารา  นามฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพินวดี  ฮ้อแสงชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวรินทร  ฤาไชยคาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมาลัยรัตน์  ทองน่วม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวัชราพร  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศตายุ  จันทนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายถิรวัฒน์  ทองอิ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิราภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอรุณรัศมิ์  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุลันยา  ภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปภาวรินท์  หงษ์นาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนวปฎล  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณฐกร  วันทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปัญญากร  รักปรางค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภควรรณ  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภัทรภณ  ราตรีวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอนุพงศ์  ศรีสมทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอยุธย์  ศิริรุ่งพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกนกพร  สนกนก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจิรประภา  กรานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชญานิศ  กล่ำสนอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสกุลทิพย์  นาเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนกรณ์  ทองธนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวรภัทร  อุบล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธนัญญา  พรมมาสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนวันต์  สุทธเสนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปัณณธร  อิ่มอกใจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภากร  เกี้ยวกระโทก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอภิสิทธิ์  อัครอัจจิมา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายมงคลชัย  ทองทับ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกฤษฎีพัชร์  ฐิติกรโยธิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเศรษฐา  มาลัยนวล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจาตุพร  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนาถรดา  มีหลง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอุมาพร  โคมน้อย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวสด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวชิรารัตน์  พุกะนัดด์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพงศกร  สุสุขกาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนกร  ธนิตธนาโชค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณภัทรภพ  อ่อนมิ่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วนพคุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงโชติกา  อุปแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรมิตา  ศิริอุดมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพัชรพร  ชุ่มดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัญญาภัค  มะปรางทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธีรโชติ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนาธิป  หนองจอก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณฐนันท์  อยู่ยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  สุริยวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชยานันท์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มะปรางทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.3 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงบุณณดา  เงินบำรุง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงจันทร์ประภา  คลังสิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงทิพวัลย์  สาลีภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภูมิ  ไกรสัย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกฤตณัฐ  ธีราโมกข์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพชรอร  เจริญพร้อมสกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศิวกร  พุฒซ้อน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เทียนทอง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธีรแสงสุข โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายพีรวัส  คำใสแสง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงอติกานต์  เวชกรณ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายธนาธร  เสียดขุนทด โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนนทพร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายภัคพล  จอกลอย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวัชราวุฒิ  เปียเนตร์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเพชรศิณี  ตรงเพ็ชร์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอมรรัตน์  อาจสำอางค์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเบญญพัฒน์  ง่วนกิม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพัตรพิมล  คุ้มครอง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายไชยารัตน์  สุยะมา โรงเรียนทวิวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงศิรินยา  วงศ์ชัญกร โรงเรียนทวิวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไลประวัติ โรงเรียนทวิวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงแพรพลอย  ปุณะปุง โรงเรียนนภสร 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงธัญปภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนนภสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพสธร  อุนออน โรงเรียนวิภารัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงพิชญานิน  เข็มสม โรงเรียนวิภารัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนันทพร  ศรีพรหม โรงเรียนวิภารัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงบุณยาพร  ยิ้มสิริวิบูลย์ โรงเรียนวิภารัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายชานน  เจิดสกุล โรงเรียนวิภารัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพัสกร  จักรกลม โรงเรียนวิภารัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอาทิตยา  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายJustin Liew  Chene Ping โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายธนกร  รุจิชลาดล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงชิดชนก  สิทธิถาวร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงภภัสสร  เสถียรสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จรุงกิจกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายชินภัทร์  ประจันตเสน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายณสยาม  เทียมเพ็ชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีท้าว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายพรภูเบศ  หาญธรรมธง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงธนัชชวรรณ  จันวะโร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปราชญ์ณชัย  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกวิน  โลหบูรณนนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายกิจวิพัท  ธนะสิทธิชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงปนิชา  วงษ์ถ้วยทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงนภัส  โอวรางค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงณิศวรา  เทพนิมิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอันน์  ชโยธิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกฤติกา  จันทรเวคิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพรวิศาข์  รังสิมาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปัณณพร  ชื่นวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายกิติพล  พ่วงพูล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวศิน  วุฒิเวทย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวรรณ  เอี่ยมเพชราพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงฉราศรัย  หวังพานิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณิชาพัธร์  เทพนิมิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชานน  โยธาวุธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายชนันธร  ชมพูนุท ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปาลิดา  แก้วนิมิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายฐณัฐ  อัชชะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอิษฏา  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงชยุดา  กิติภาวงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอริสา  อัศวฬหะพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชยานนท์  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายกัณฑ์เอนก  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายจิตติณณ์  จริงจิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพาฝัน  พรหมลิขิตชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสลิล  สังขพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรุ่งรวิน  โชว์วิวัฒนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนพล  มั่งมีศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายจีรภัทร  ดอกจันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายนิวัฒชนะ  ภักสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงชนัญชิดา  สีลาสม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงณัชชา  ชอบใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงธนพร  กิจมุติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงธันยมัย  จรรโลงศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงปิยาพัชร  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพรสุดา  จิตรสง่าวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพัชราพร  วิสิพรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอภิชญา  เมืองสง่า โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเขมิกา  สุขแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงลลิตา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจิรพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์ไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสิตาพร  ปานะเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสถิรภัทร  พึ่งเนตร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวศินี  แผนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงศิริพรรณกร  นิ่มศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงนันท์นภัส  เว้บ้านแพ้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสุนิษา  ปลิ่นทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สันติกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงนันทิกานต์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัฐวิภา  ธัญญะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกมลชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวนิสรา  เสือฟัก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงญาณิศา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายศุภกร  แสงนัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวรรณฉัตร  คชพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงภภัทรสร  สุพานิช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายวงศกร  เชื้อจีน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายวันชนะ  ตุ้มหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายสกุลรบ  รักษาชาติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายสนธยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงพชรพร  ลุนาบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงพิไลพร  สุนทรเทพวรากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงนวธิดา  โถชารี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนภัสสร  น้อยวิบล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายชลสิทธิ์  แพทย์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายกิตติศักดิ์  การะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายวีรชิต  ชุมเกษร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายเมธี  หีบทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายปรเมศฐ์  วงเวียน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายสันติภาพ  พิพัฒน์รัตนชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายกิตติภพ  สังข์วิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายภูธนานนท์  พึ่งชู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายภคภัทร  พรรณสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงไปรยา  สุมาลัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายภิญโญ  จันทร์เขียว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายกำธร  สุดแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นามพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายศุภกิตติ์  เตยอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ทองอร่าม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสุชาวดี  เทียนอร่าม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุวิชาดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงบงกช  รุ่งแจ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วกอรัง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภูผา  พึ่งมั่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธนโชติ  กลั่นแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายรัชชานนท์  ตินารี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายณฐกร  กลิ่นเกล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเมศร์  หมั่นคติธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกรรัตน์  ภู่เปี่ยม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจิตานันท์  แก้วศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงตุลยดา  บัวเมืองปัก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพีรดา  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสิริลักษณ์  คงยืน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุชานันท์  คุ้มมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปนัดดา  ปั้นขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจิรภัทร  ปรางจัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวราภรณ์  ตะกุดทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงเมทิณี  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพชรอร  เจริญพร้อมสกุล โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสุทัศน์พงศ์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายธรรมรัตน์  เดฃเดฃา โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงทักษพร  เทพบุตร โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม