รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซาร์มียาตุลฮูดา  ดูละสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฮาอีละห์  อูโดะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนิฟัลริด  เฮ็งปิยา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรพงษ์  พรชัยพิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายมูหามัดอิห์ซาน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชญานนท์  เปรมปรีดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายโรมรัน  เรืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงแพรวพราว  สุขสมคิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชินันธร  สงวนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐพงศ์  นาคศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนัทธมน  ธัญญเกษตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สามูนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอาอีซะ  รอมือลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชพัฒน์  ห่อมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายสิรภพ  แพนบุตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายศักย์ศรณ์  แซ่เต็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนัท  หมวกสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพีรพล  มะโนภักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงบุศรอ  เกียรติอนุรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุนทรเกษม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
21 เด็กชายอิลฮัม  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรอดียะฮ์  ภักดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
23 เด็กหญิงศุภิสรา  โกกะพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนาตาชา จัสมิน  ไตรทิพย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชมพูนุท  บำรุงพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปานไพลิน  ปลื้มเปรมจิตต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนลินี  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โตสมนาค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
29 เด็กชายธนัตถ์  ศรีจรัสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรดาณัฐ  ศิริกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
31 เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ น่าน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
34 เด็กชายพงศพัศ  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนาธิป  นราอวิรุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายมุนินทร์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายริฟฮาน  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงแพรวา  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชยุตา  ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ใจพินิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศุธัญญา  นรากุลมงคล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทนุนภา  ทวีวัฒนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงญาณิศา  อบโอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนลินดา  โต๊ะเล๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
46 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเพียรผล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายหาดเทพ  อรุณแสงเงิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐิติมา  ปิ่นมะณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงซารีนี  ทิลา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศศิรากรน์  ดุกล่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงซาห์ดา  แวกือแฉะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายเตชิน  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฟาร่า  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงโนร์มี  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงซากีร่า  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายรอมฎอน  บินนาวี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
57 เด็กชายชพลวิชญ์  โชคตระกูลเกียรติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายกีรติ  โภคาศิริลิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายวุฒิชัย  ทิวากรชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฐานิภา  พันธ์นัดธี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงมณีรัตน์  หนูขำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสิริญากร  แก้วหนูนวล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุลิตา  บินเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายเกรียงศักดิ์  คงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
65 เด็กชายจักรภพ  ฤทธิ์ชู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายปวริศร  พรชัยพิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฏริกา  วัฒนกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
69 เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
70 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสองเมือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
72 เด็กชายฟิลฮัม  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
73 เด็กชายณภัสนันท์  หามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภูษณิศา  ลายขวะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
75 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทโน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอวิกา  อบโอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฏฐดนัย  ภู่จินดานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
78 เด็กชายอิกรอม  มะยูนุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
79 เด็กชายพิชิตชัย  โต๊ะหมุด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ขุนจำเริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
81 เด็กชายศาสตรา  ขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิชญาภา  กล่ำทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงมายน์ซาร่า  สาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์เดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพลกฤต  จินดากูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพุฒฺพงศ์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธีรทัศน์  จันทระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงแพรวา  สุรประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะสาง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายภูรินทร์  รัตนรุ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอาฟีกะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปุรเชษฐ์  โว่สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายท่าน  จารุพงศา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายอัรวีร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายกฤติณ  จันทร์เพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายมูฮำหมัดฟีรมีย์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายอามีรูน  เบ็ญสันติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศริญญา  ไศลเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์ลอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอาบีลา  ระหมัดกุน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนศิรา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณโณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพีรัช  จันทระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิชญเวทย์วงศา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 2(อนุมัติ) ป.3 คณิตประถม
105 เด็กหญิงดาลัด  รัตนกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกันติชา  รังสิมันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรนภา  ทองเขียว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนูรนาญีหะฮ์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  แวสะมะแอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณภศร  ขวัญสุด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจันทนิภา  ถาวระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจิรประภา  พรหมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภัทรมล  จุลพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงไซหนับ  อาหมัดยูซุฟ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอัจจิมา  ตันติยะสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจัสมิน  กฤษณา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุภัชชา  หวันหมาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัจมีย์  ยูนุ๊ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวุฒิพงค์  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชูเกียรติ  พลเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายแทนกาย  แซ่ซื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอามานีนา  บินมะอุง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์อุ่ย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเกียรติพันกร  ชูรูป โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายบุรพล  จันแกมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายภูมินทร์  หะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายฟาอีซ  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพรรัตนา  พิทักษ์จำนงค์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัสสร  โชติไพบูลย์พันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพุทธภูมิ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอัสมณี  แวมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤต  ปลื้มเปรมจิตต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอารีฟีน  หมาดสตูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ถาวรสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปภาวี  ยอดดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนัฏฐา  จุฬามณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจินต์ศุจี  เนื้ออุ่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปพิชญา  ไตรโอวาท โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกุลณัฐ  รสหอม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกนกกานต์  เส็นหีม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวาสิตา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอรลดา  อูมาสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกุลนรา  รสหอม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจุฑามาศ  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปวริศา  รอดสุด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวาริสา  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอัสมีร่า  เจ๊ะสือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัลยาณี  ลักษโณสุรวงค์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ปิ่นจินดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขุนจำเริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสุพศิน  ทองรมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุพัตรา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงโนร์อาซีกีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจัสมิน  มะลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มามะนอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงบุสริน  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวิชิดา  ลูกจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตราโชว์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุดฝ้าย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์ไทย  วิภูภิญโญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงลักษิกา  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัชชา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทัสมีน  บือดือเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนัช  พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมนัญชยา  รสมาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอารียา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
171 เด็กชายไฟศอล  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงทักษพร  บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเจษฐา  จันทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพันยุทธ  พิพัฒนวานิช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพศุตม์  ถาวรสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพรไพลิน  ธัญญเกษตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภูวเดช  จันทร์วิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอธินาถ  รักธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณภัทร  จันทร์หงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายจารุวิทย์  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวัชรพล  ย้อยมาก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศุภวิชญ์  หนูอินทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนิจฉรา  พันธรังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนิศรีน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภาวิตา  กรุณกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนนน  จารุพงศา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชยพล  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัณฑิรา  กรุณกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองจีน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอามานีย์  โต๊ะเจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฟาติน  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนูรุดดีน  อูบง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนทัต  สุวรรณนึก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวีรลักษณ์  เทพทวี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณญาดา  หมานมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤติน  สมบูรณ์ดำรงกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนันท์นภัส  มุกนราทรัพย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกิตติภณ  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนดา  ภู่เงิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมะหะมัด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสรวิชญ์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฟิตรา  ทองนพคุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
206 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชญานนท์  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปวริศา  สัตยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แววแสนรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนูรอัยมี่  เบ็ญสนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  แวดาย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอารฟา  สายาดะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงซากีร่า  บากา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงโนร์มีซัน  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปณิธิ  ศรีงามพร้อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณฐมนพัณณ์  สินคุณาธาร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศิริวิทย์  ชุมไชยโย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐกิตต์  ทองสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงตูแวโซเฟีย  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
221 เด็กชายคทายุทธ์  นวลหนู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนาบีลา  ตอเละ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอับดุซซอบบูร์  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.3 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกฤตนัย  กันเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอาศิรา  คำแฝง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงซำซียะฮ์  รอแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนูร์อัสมา  มูฮำมัด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชยพล  กรุณกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงดวิษา  อินตะนิล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภัทรนันท์  รัตนาไลย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอมล  ตันติอุปต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอัสนา  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเตชินท์  นงรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอะห์หมัด  ศรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปัทมา  นราทรัพย์สิริ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวันชิอาม  แวดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสมพล  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายตวงวิทย์  จันทร์รัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายฮานีฟ  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนูรอากลีมา  อาแวนุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอรกนิษฐา  ปานสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปัณณพร  ยุทธโกษา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนพรัตน์  เคาวสุต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธีรศักดิ์  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวลียา  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงโนร์อาซีกีน  มะรือสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนูรอานิส  ยาสูบ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฟารฮานา  อุมา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนินูรยีลาวาตี  อาแว โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนาเดีย  อาแวกาจิ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอันนีซาอ์  เจ๊ะอารง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงรุสมิณี  อุมา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนราพร  แดงศรี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงฟ้างาม  ขุนเพ็ชร์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.3 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสวนันท์  สินทรัพย์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.3 คณิตประถม
257 เด็กชายครองพล  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอานีสา  อาแว โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนูรลี  มะเซ็ง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญลึก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนุสบา  ขุนพรหม โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชุติมา  สินทรัพย์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายฟิรดาวส์  สาและอาแร โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.3 คณิตประถม
264 เด็กชายแวอีลียะห์  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.3 คณิตประถม
265 เด็กหญิงฮาฟีเซาะห์  สาและ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.3 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนัจมีญา  ตันยีนายู โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.3 คณิตประถม
267 เด็กหญิงอามีเราะห์  เจะยะปาร์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงซูไรยดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายมูหัมหมัดซัมมาฮาวี  อารง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงต่วนรุสนีตา  ต่วนลอเซ็ง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากิม  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายซาการียา  มะสะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนิซาฟีรา  นิปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงซีตีไซนะ  วาแต โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงฮานีฟะห์  การี โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายมูฮำหมัดอาฟิต  สาแม โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายมูฮำหมัดอาฟีกี  สาแม โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงฮูสนา  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายนิฟารฮัน  นิมะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายอับดุลฮาดี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงโนรูนาดียา  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนาดียา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนูรไอนี  สามะแม โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงแวนูรมา  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงฮารีนา  ท้วมอ่ำ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอามาลีน  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัสมีร่า  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงโนรูทัศนีม  ซูแก โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอามีนี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
292 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยซู  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายมูฮัมมัดฮากิม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายซุลฟัดลี  สือแม โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสิทธิพล  กล้าหาญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายบัดรี  บือซา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพศวีร์  ธนาวุฒิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงเจนีวา  จิรวิชญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสิริกัญญา  ลืดเดชวุฒิไกร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอมลวรรณ  นราศิโรรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายนิธิณัฐ  พงศ์ธเนศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฐภัทร  พกนนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายศุภกร  เสนา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนันทชา  เจ๊ะหลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอัมณี  หริรัตนกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงวันณัฏฐชา  อีซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงแพรวา  บุญมี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายชวัลวิทย์  ปริธัญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายชยางกูร  บุญชูช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปุณฑรี  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสิริยากร  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนูรนาตาชาฮัสลีน  นาวี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายนนท์  หงษ์กิตติยานนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธมน  ลายขวะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงภัทรลดา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายทีนาร  พิศิษฐสกุลวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนภัสสร  สะสาง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุพัตตรา  สะมะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธันวา  ศิริปา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนิจัลวาตี  กาซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปณวัตร  สับประสาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายศุภณัฐ  พงศ์เลขา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายมูฮำมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอิลฮัม  ทองคำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอิลฟานต์  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุกดำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายมูฮัมหมัดเจฟฟรี  ยาการียา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฐวุฒิ  บาเละ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศุภนิดา  ทองขำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสรวิศ  ทองบุญชุม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวัชรพงศ์  มณีแสง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธนสมบัติมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายมูฮัมหมัดอันวา  วิชา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปทิตตา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนัสริน  อารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงโรฮายู  มะยะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงโซเฟีย  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัสมีรา  อาแซ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนาเดียน่า  อาลี โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอามีรู  มะรอนิง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายมะอาซิ  มะลี โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวันซูลฮิลมี  ยา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุวันณีย์  บินซำซูดิง โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรอฮีมะห์  อาแด โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนูรอีซาตี  ดาโอะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายมะซานี  อาแวหามะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอัรฟาน  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนาซุระห์  บินและ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงโนร์ฟิตเราะห์  มาหะมะ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนูรฟาร์  มูนา โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนูรนาตาซา  สะตะอิง โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฟาดีลา  ตาเละ โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงฮานิส  เจะแต โรงเรียนบ้านยะหอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนรารินทร์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงอนัญญา  เจราหวัง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายมูฮำหมัดอัสรี  ใจศิลธรรม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
358 นางสาวฐิติพร  โยวัง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวฐิติชญา  อุเสน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตั้งวัชกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวปวีณ์ธิดา  ว่องไว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายอภิชัช  พิชัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายเบญจมิน  อับดุลคาลิก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกนกพันธ์  เครือสาร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณิชาภัทร  สดสุภา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวโรสรินทร์  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสุพรรณณี  แซ่ฟุง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนัสรีนีย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฟาซีระห์  ดารามานะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุรภา  ไชยชาญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงโซเฟียร์  แก้วสีทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนัสนิด  อารง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนิตัสนิน  ดือราแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฟัตมา  อูมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอัสนิญญา  สถิยมานะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลคาลิก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงซีตีซาร่า  เจ๊ะแว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงซัสวานี  บินสะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงบัลกีส  เส็นคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายอานาส  ฮาซานีย์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายมูฮัมหมัดเปาซันฮามีน  อาแวเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.3 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอาริษา  มามุ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.3 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอัสมา  อุสมาน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.3 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสูไฮนี  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.3 คณิตประถม
385 เด็กชายภูผาเพชร  ล้วนวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายกูลกาฬ  กูแวเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายจิรายุส  พันคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายอนัส  ศิริสม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกุลธิดา  พลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมโคตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงโรณิชา  หลังจิ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายอับดุลฮานิฟ  อับดุลสามะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายอาฟิก  เอี่ยมสุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสุภาพร  พุทจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายกุลธร  ศรีคำมูล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายฟีรมาน  เสะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายดานิช  หมัดหมัน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายอัครีมี  สนิบากอ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายอิรฟานต์  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายมูฮัมหมัดยุสรี  สือแม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายอัมรัตน์  ไมหมาด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายนาสมีน  มะหะมะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายอาหามะฮาฟีซา  มะดือเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายคมสัน  เหล่าจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงฮาบีบะห์  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอามานี  อูมา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงซัลวา  เจ๊ะสือแม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนัสรินดา  บินมือเย๊าะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงมาริสา  พิจิตรกล้าเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายซอฟนัน  อาแวกือจิ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนูรอาฟีนี  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวทัญญู  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกมลทิพย์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุวรรณี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงดารินทร์  หลังจิ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงซูฮาดา  ยะโก๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนาซีรา  สือแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอัสมา  โต๊ะเฮ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายมูฮำหมัดซุบรี  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงโสรยา  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  บินมะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนูรอาตีระห์  กาเสน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงโซเฟีย  มะรือสะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอิสมาแอล  ลอหิง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายโซบาส  ลาบง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอาลิฟ  มา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปัญญา  แจ้งกิจจา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  นิเต็ม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายซูกิฟลี  ยายอ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปฏิพัทธิ์  สุขพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายนัศรุลลลอฮ  จาราแว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนันทพงษ์  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงโนรอาฟีดา  แวอูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอัสมะห์  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปาริชาติ  ทองรมณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสีตีโนร์อามีรา  เปาะซา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนิอิมมา  อาแวกาจิ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐนารี  มะเย็ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงซูไรยา  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุธาทิพย์  มูลแมง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สุหลง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอาตีกะ  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพณิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิชญา  อาแด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนูรฟาติน  รอยะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงซูฮาดา  มะนอ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงซูไรยา  มะหะมะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจัสมินท์  ศุขธรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอภิญญา  ชุติธนธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเมี๊ยะเมี๊ยะ  สังข์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปฏิทาน  โปทา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  เจ๊ะแน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรุสอาลีซา  สการียา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอารียา  จำปากลาย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  ดือราซอ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกาญจนา  ดีมั่น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสีตีปาตีเมาะ  สามะแอ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอัยนาฮ์  อิสเหาะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอัญญ่า  วุฒิสาสน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภานุวัฒน์  จงเยือกกลาง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงชลธิชา  แวงเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายอัครพล  จงเยือกกลาง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.3 คณิตประถม
468 เด็กชายสุธีวัฒน์  หาญขุนทด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.3 คณิตประถม
469 เด็กชายคุณากรณ์  ด่านวันดี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.3 คณิตประถม
470 เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยโคตร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธราวุฒิ  แนวทอง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอรรถพล  ทิพย์เกลี้ยง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอณุชฉรี  ยอดแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศิวพงศ์  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุกัญญา  ขันธ์เขต โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงแสงระวี  เวฬุวันใน โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงโศรดา  หว่านนา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนิพพิชฌาณ์  โมรานอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงทัศพร  โทคำมา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกมลทิพย์  รามช่วย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงเกตุสุดา  พิมพะบุตร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอมรรัตน์  แปะคำ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชนะภัย  ช่วยพันธ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกิตติพล  อัมพันธ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพรศิริ  เชื้อจันอัด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพรรณภา  สาธุการ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุพรรณษา  อุตะทูล โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสาธิตา  หว่านนา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกานต์สินี  ปราณจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
491 เด็กชายนครินทร์  คุณศักดิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปณาลี  ยอดแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภูมินทร์  สังข์ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายยศกร  มั่นวงศ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวีซาม  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงฟาตินนาบีลา  ยูนุ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายอิบรอเฮง  เจะนิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงรายอตัสนิม  บินรายอมามุ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ดรอแม โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจะนิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชาย้เด็กชายมูฮัมหมัดโนรฮากิม  สิทธิโสธา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนูรฟิตรียะห์  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงสุกานดา  วามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนูรฟาน  โต๊ะบู โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงสุวรรณี  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายมูฮัมมัดคอร์ดาฟี  มีซา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงแวลัสมีนา  กอมารอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 คณิตประถม
509 เด็กหญิงรุสมี  ละโตะนอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศักย์ศรณ์  วาหับ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธีระชัย  เจะแล โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอริศ  บินสมัน โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสหิรินทร์  บินบือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอริศรา  อารง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอัสมะ  มานะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอภิญญา  ยาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายมูฮัมหมัดอีรฟาน  มูหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงโซเฟีย  ยะโกะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงมาริสา  มูดอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงซอลีฮะห์  แฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายมูฮัมมัดนูรมัน  สิทธิโสธา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงโนร์ฟาซีลา  รอสะดอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอะห์มัด  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 วิทย์ประถม
526 เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 วิทย์ประถม
527 เด็กชายแวอะห์หมัดซารีฟ  แวบือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนูรรูฮานา  มูฮำหมัด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 วิทย์ประถม
529 เด็กชายฟากีส  อาบัส โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงโนรฮายูนี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนาเดีย  อิบรอเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.3 วิทย์ประถม
532 เด็กชายมุสลิม  จะมะจี โรงเรียนบ้านสายะ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายดาวุด  สามอนิอามะ โรงเรียนบ้านสายะ 1 ป.5 วิทย์ประถม