รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอริษา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฎา  พูดดี โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 คณิตประถม
3 นางสาววิภาวรรณ  คิดขยัน โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวจิราพร  รอดภัย โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายสถิระ  เชาว์สุข โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายพงศธร  ด้วนเฝือ โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนลินทิพย์  ยิ้มคง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศุภิสรา  สามารถ โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงบุณฑริกา  กูลระวัง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองทรง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายสรวิศ  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศุภโชค  ภักดี โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรทอง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายภูธเนศ  บัวผัน โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชญานี  แซ่หลี โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายพลภัทร  ส้มแป้น โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปาลิตา  ตรึกตรอง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายศรัณย์ภัทร  นวลแก้ว โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพงศ์  เกศโรจน์ โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธณรัฐ  ทองคำ โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรัชนีรมณ์  อิวิโส โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทรสุดา  ฤทธิรงค์ โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอิสิปรียา  จรจรัส โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอริญชย์  แกล้วกล้า โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปุณยมาภรณ์  แซ่เลี้ยว โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปริญญา  ชูรัตน์ โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวรรณวิสา  โชติกะ โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสิรีธร  คมขำ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายเจนรบ  จรดิฐ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายเกริกเกียรติ  หนูน้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายภูมิภัทร  ไตรเมศร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงไดฮาน่า  ยีลาหมัด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนรรัตน์  อินปิน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ตรีทศาลัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายสุชาครีย์  หลงจิ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงลักษิกา  ทองขาว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทัฬหกิจ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายดิชพงศ์  มุสิกะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธนาธร  ภูมิมาศ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรรส์วิสาข์  แก้วฉิมพลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศรัญญา  แสนพิทักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกานต์สินี  หมิดสะแหล้ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทรรศมล  ทองขาว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนพัทธ์  อารยาพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภทรพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คงยืน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนภสร  ขาวคง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ้นทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกุลธิดา  ปาลีพิชัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมืองนวด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฉัตรศิริ  ธรรมแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐนรี  สินตุ้น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจุฑามาศ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเปรมสินีย์  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงยศุมา  ประยูรวิทย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชณิตา  แก้วฉิมพลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรรณพัชร  พิศพรรณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐวรา  จินดาพรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชุติมา  อนันต์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อ้นทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกันยรัตน์  นิคะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรัญชนา  จันทร์จำปา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพีรณัฐ  เจริญสุข โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธดากรณ์  ภู่เจริญวงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวีรวิชญ์  โชติกะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอรวรา  ศิริสมบัติ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายวิภู  เพ็งจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธัญชนก  วินเธอร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเจนจิรา  จันธุรส โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอนัญญา  โต๊ะเปี้ย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณัฐวัตร  เฮงสกุล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวิญญ์รวี  ศรีสว่าง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกษิดิศ  สมาด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเบญจพร  ลือชา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฟ้าใส  นวลวิลัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกัญญาวัชร  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุธาสินี  ราชทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวันวิสาข์  ต่อม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคทุ่งเตา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรสสุคนธ์  แก้วประชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิชชาภา  ตันเซ่ง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงคัมภีรดา  เกิดปากแพรก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภัทราวรรณ  คงวัดใหม่ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนพล  จงไกรจักร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปุณยกร  ชูเจริญ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชมพูนุช  ชูสุวรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุธาสินี  ณ นคร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกชวรรณ  จามจุรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกีรดา  สมาด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสสิพิมพ์  ทองดำ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปริฉัตร  คงกำเนิด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ดาระเดช โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเนตรดาว  แกล้วทนงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  รักด่านกลาง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนัจจีว่า  ศาสนภิบาล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภัทร์สุดา  ชุมคง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเกษรา  ขนอม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศุภมาส  ชาญณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนรบดี  กังสุกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายณภัทร  แก้วชู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายกัลยกฤต  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสิริวิมล  มณีรัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีสุข โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกรกมล  เฉลิมวิริยะวัฒน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปิยะนุช  หมื่นสุรินทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปุรเชษฐ์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเกษราภรณ์  กองสุวรรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพรศิริ  สมเขาใหญ๋ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพัชรยาภา  ใจห้าว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  วุ้นบำรุง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ดอกจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีรัชชะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนีรนุช  เพชรชู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายนิติกรณ์  กังสุกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสมัญญา  ภูรวัลย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณิชกานต์  ว่องเจริญพันธ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายพีชญุตม์  ศรีสกุลสุรินทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเรวดี  เอกวัฒนาภรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเตชินี  โรจน์พลากร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ล่องลอย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธีรภัทร  เพชรรักษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงบงกช  ทิพย์เดช โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศศิวิมล  ใจห้าว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอนันดา  ขจรวัฒนากุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอัญชลีกร  กล่ินพยอมเกิด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธนัชพร  ดีด้วง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอังคณา  ขุนตรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอนัสเซีย  โต๊ะสาน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธัญพิชชา  จิตต์เส้ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉิมมุสิก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายภานุวัฒน์  คล้ายพงษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายสพล  เขาทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมพิชิต โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายสิรวิชญ์  อุดานนท์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเพชรบงกช  มากทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พิมลศิริผล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายนคเรศ  กังสุกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปาณัสม์  เพชรเศรษฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายกีรดิต  บุุญกาญจน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสิรามล  ดวงแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอลิษา  ไชยชำนาญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชญาดา  หวันชิดนาย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธน  สืบสุพันธ์วงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกรรสดากรณ์  พรหมแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกิตติธร  โชติสวัสดิ์รักษา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิเชียร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนาถนภา  สุขมี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนูรฮูดา  หมันหลิน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนิตา  เพชรชู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศุภนิดา  เรืองรุ่ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมีน  ณ เพ็ชรวิจารณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเทพธิดา  ประมล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  โยธารักษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกมลทรัพย์  ทรัพย์มี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงฐิติพรรณ  รักมล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชนน  อิสระวัฒนา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวัยริน  ใจห้าว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปิยนันท์  กังสุนันท์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกนกธร  ฤทธิภักดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกื้อ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนัญญา  อินทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธณกฤต  ดวงเพ็ชร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกวิษรา  อนุมาศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรุนนะดา  หวันหมุ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธันยกานต์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพัฒนพงษ์  ใจหมั้น โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุกัลยา  ใจห้าว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปริชาติ  แปลกเมือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงตรีชฎา  เพชรสินธุ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิริพร  รอดแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนพร  ชุมชนะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนากรณ์  ชัยเภท โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกษิดิ์เดช  ภารพบ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนิลวัฒน์  สบเมือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมลพา  กังสุกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอรนภา  สังข์แก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธ์ประสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอรปรียา  หะหนับ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิยดา  วิปุลากร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสิริพัฒน์  พรหมเศษ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทรวดี  ณ นคร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพิทยุตม์  ยอดพิจิตร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพชรวรรณ  กลิ่นแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนิษิตา  คงทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปุณชญา  พรหมช่วย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จันทร์ประไพ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์โคทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพนม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศุภพิชญ์  เกื้อสกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาทิพย์  จาทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  จารุนัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอนุธิดา  ศักดิ์สง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิมวิมล  กำเหนิดทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภัทร์ชรินธรณ์  ขวัญทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิรัฐิพร  หนูนวล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปิยพร  ไชยแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเกศกมล  เฉลิมวิริยะวัฒน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังขจร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิทนวิภา  แก้าอาชา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงภัทราพร  คงโอ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกันธิชา  ล้ำเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพิสิฐกร  สุนทรมัฏฐ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐกิตต์  สบเหมาะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐนรี  ราชจินดา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสุทธิภัทร  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐฏธิดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภริดา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกชพรรณ  เมฆาระ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายญาณวรุตฒ์  กลิ่นเมฆ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูริ  นาคกลัด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอนรรท  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรนภัส  พรหมคีรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เมืองด้วง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงไอยดา  เจิมธานี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกานต์สินี  ชีช้าง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐมนธ์  กำเนิดนพลักษณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกันตภพ  โชคอนันต์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพัทรณีย์  หงภัทรคีรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปิ่นฤทัย  อนันตนานนท์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่เล่า โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ใจห้าว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวรัญชัย  วงศ์หมื่นพิทักษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชลดา  ซ้ายเส้ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอลิษา  รัตนวรรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวันศิริ  เกิดด้วยทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวาเลนติน่า  บุญปลอด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอัสราภา  ธนูสิงห์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หนูคง โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงผกาสินี  แสนภักดี โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงจรรยาพร  สุวรรรณ์ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจิรภิญญา  ส้มแป้น โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงถิรพร  สมเขาใหญ่ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอารียา  ถนิมลักษณ์ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  คงอิ่ม โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัณฐมณี  พรหมมา โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1 ป.6 วิทย์ประถม