รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอาริสา  จัดกลาง โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2 เด็กชายวงศกร  เพ็ชร์พล โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงจณิสตา  เจิมจันทึก โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงอภิชญา  เขียวมะดัน โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายวุฒิชัย  จูมทอง โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายธนพล  กลั่นสาร โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายพงศธร  กิ่งไผ่ล้อม โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีอำพล โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลธิดา  อธิพรหม โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธีรพร  แก้วกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเมธาพร  เกียรติวีราภรณ์ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธัชธรรม  อนันธศิริ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายวรวิช  ปักเกษม โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายเนติธร  พินิจด้วง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤษณะ  แก้วชู โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวัลนิภา  จันละออ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิยดา  บุญสร้าง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงจิรนันท์  พลหลง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทุมสันเทียะ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปิยะรัตน์  นนชัย โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงวิภาดา  นากุดนอก โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงวิกานดา  เถียงกระโทก โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกิตติธัช  บ่อพิมาย โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธนัชพร  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพิยดา  รอดเที่ยงธรรม โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภูริชญา  สุภาษิต โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงทิพรัตน์  นันกระโทก โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพรทิพย์  อึ้งเวชยันต์ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงหรรษา  ขำมี โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวนิดา  พลพิพัฒนะกุล โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเบญญาภา  เสนาคลัง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรินธิรา  ครุณรัมย์ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงญาณิศา  ถ้ำกระโทก โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์แทน โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชุดาพร  คืบขุนทด โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนริศรา  ปราบงูเหลือม โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุธาสินี  เจียมชัยภูมิ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชลธิชา  โจมกลาง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปริศนา  ชัยชนะ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงโสภิตนภา  กลับกลาง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนิรมล  ทับทิมกลาง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชญาดา  ฉลาดกลาง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชนนิกาานต์  มณฑา โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐพีระ  พงษ์ใหม่ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิศกระโทก โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายศิริชัย  บังกระโทก โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ท้องพิมาย โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพัชราภา  หนูใหม่ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิรภา  จันทร์แวง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวิกาญดา  มนทองหลาง โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอัญมณี  ดาสี โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธมลวรรณ  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสหรัฐ  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุภาพร  เสสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุจิตตา  เตชะโคบุตร โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุพรรษา  พลเทพ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปภัสรา  คาวะโล โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนชัย  จันทะเสน โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภคมน  เรืองศรี โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศิริพร  ทองเกษ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศศิวิมล  ชนะไธสง โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอัมพร  เบี้ยกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  สอนามา โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายปวริศ  เขม้นเขตรกิจ โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายเจนณรงค์  ภูดวงจิตร โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายอัครชัย  คงสีลา โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายกฤษดนัย  ปัญญารัตนานนท์ โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวิไลรุ่ง  ธงกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชลิดา  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิติมา  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์ขุนทด โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายจิรายุทธ  เขม้นเขตรกิจ โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชชา  แอบทองหลาง โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทินกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอัญชิสา  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกุลณัฐ  จี๋คำ โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอรวรรณ์  นนท์กระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธนกฤต  อาศัยป่า โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชาญเจริญ โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนิศาชล  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอภิชญา  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุธิชา  ทับกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจิราพร  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐพร  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเอกรัตน์  นาคดี โรงเรียนบ้านละกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายการัณย์ภัทร  วาปีทะ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐพล  นาคพะเนาว์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สอนจันทึก โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายวชิรวิทย์  จักสูงเนิน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายนราธิป  ศรีหาบุญทัน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุมิตา  สร้อยมาลัย โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสมพิมาย โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสใบทิพย์  พืชทองหลาง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนฤมล  ประทุมทอด โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธนัชชา  ฉันทะกลาง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสัจจพร  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกฤติกา  จันทร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีนาม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชลิตา  สืบบ้าน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริมา  โล่ห์คำ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาสุมิญทร์  เทียมกระโทก โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงทวิติยา  หงวนไธสง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  หมอสุด โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงคนดี  พงษ์สีดา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเจนลนี  ศรีทัด โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงโยธิกา  ภาระโข โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปลั่งกลาง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณิชนาฏ  ดีมูล โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิรัฎชญา  เจริญวงศ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปริยาภรณ์  สุนนนาม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภูรินทรรัชน์  รัตน์ใหม่ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสวิตต์  ทิศกระโทก โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายมินธาดา  เปลกไธสง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพงศธร  วันชา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปุรวัตร  สุวรรณศรี โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภูริภพ  ปิยะชาติ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงลลิดา  มูลตรี โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกิริยา  แก้วพินึก โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธัณย์นิชา  พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอัญญาลักษณ์  บุตรชานนท์ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภคพร  บัวภา โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายนิรุช  กุลสิงห์ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอัจฉรา  ปุคริต โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีเศษ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอภิสรา  โคตรสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อิญบุญ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาสารีกัง โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายคุณากร  ปิตาละเต โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยทองหลาง โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายมรรครินทร  หันเสมอ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสิรภพ  พิลาแดง โรงเรียนไทรทอง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงทัธธิดา  ชูคำ โรงเรียนไทรทอง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายชนาธิป  พุทไธสง โรงเรียนไทรทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอารียารัตน์  จิตไธสง โรงเรียนไทรทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัลยากรณ์  กิ่งเกษ โรงเรียนไทรทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวรรณรดา  ทองหล่อ โรงเรียนไทรทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธิติ  โพธิ์ขำ โรงเรียนไทรทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม