รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขใจ โรงเรียนวัดหนองครอบ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุจาริณี  ยกยอดี โรงเรียนวัดหนองครอบ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  รักปัญญา โรงเรียนวัดหนองครอบ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสหรัถ  ตันสถาน โรงเรียนวัดหนองครอบ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายภาสกร  ญาณลังสันต์ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วปัน โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนมน  ช่างหล่อ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวพัฒน์ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงยอดขวัญ  ลี้สกุลรักษ์ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เป็งทา โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงเปรมศิริ  ไชยแก้ว โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายสรวิชญ์  ซอนคำ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายพิชชากร  โชติสุภาพล โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธนัช  โรจน์นวกร โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายณัฐชนน  คำมา โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชิดชนก  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฆัมภิรฎา  อุ่นเรือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงควีนนภา  คำสี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงมริษฏดา  คำหนู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติ์มงคล  เจริญสุวรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนกฤต  อุดคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเชิดเกียรติ  ก๋องบุญมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายบัณฑิต  ปัญญามัง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนัฐกุล  คำเมืองใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทรงขวัญ  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนาฎนภา  ก๋าสม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายวัชรพล  ประมะสร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายมงคล  ปาปันคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายฉัตรมงคล  ปุ๊ดคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายทำนุรัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงคัทรียา  เลสมาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนสุระทุม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรัชพัท  นันตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายวีรวิชญ์  อินทร์ไชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายภูบดินทร์  ภิรมย์สกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐชนน  เวียงสิมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัชพล  เวียงสิมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายหิรัณย์  แก้วกันใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤตภัทร์  สมศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรภัทร  เต๋จ๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายกฤตยะ  ปั๋นแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธนิล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายสรวิศ  สุกใส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนดล  ไชยาโส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายฉันฐพัฒน์  ปิยสิทธิคุณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณภัทร  ชัยกาวิล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายเอกลักษณ์  ต๊ะคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนชาติ  ปั๋นคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนวิชน์  เตปิน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายบุญประพัฒน์  ตานัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายกษิดิษ  ติใหม่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจุฑามาศ  กันใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กันใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนสงคราม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชานันท์  จันไกย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรรณพร  หน้อยแปง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงตรีชฎา  เกียงเกษร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนกานต์  บุญศูนย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวชินทรา  เขียวคำสุข โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอารีญาภรณ์  ทรายศิริ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายพงศ์พัทธ์  หมื่นโทะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชนชนก  ตั๋นต๊ะมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกิตติฐินี  นาดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธีรภัทร  รุ่งสกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปิยธิดา  เขียวดง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอัญมณี  อินต๊ะสม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภคนันท์  พิลึก โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐิดา  บำรุงศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงษิญาภา  กมลภัคสกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐนพิน  วรินทร์สุวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนาพรรณ  ไชยมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงมณีรินทร์  สารแห้ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวีรภัทร  บุญจู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
77 เด็กชายศตวรรษ  วงศ์แสนสุข โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
78 เด็กชายเสมอเทพ  ยาวิลาศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐณชา  ทาตั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
81 เด็กหญิงบุญยวีร์  ไหวศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุจันทร์เที่ยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนฦภร  ใบสนธ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศิวัชญา  บริบูรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
85 เด็กชายจิรภัทร  อินตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
86 เด็กหญิงโศรตรีย์  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
87 เด็กชายดิษฐนันท์  ปิยะรุ่งเรือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
88 เด็กชายภูริณัฐ  เต๋จ๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญญาศิริ  ต๊ะมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
90 เด็กชายชนะเกียรติ  ตุ่นทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวผ่อง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
92 เด็กชายภาณุพงศ์  มาฟู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
93 เด็กชายพีรวิชญ์  ชาวสวนแตง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.3 คณิตประถม
94 เด็กชายภาณุพันธ์  ใจสดสวยสวัสดิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรัญญา  นันตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนันทินี  มะโนธง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพัชรมัย  ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปภาวดี  กันทาดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายจาตุรันต์  เดชกรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายนนทพัทธ์  หลานคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายพงศภัค  มาทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจิรัชริน  นันตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิราภรณ์  เครื่องคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปฏิพล  ทาญานะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจุฬารัส  แก้วสุใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศิริประภา  พิทาคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรวิภา  หนานวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุริโย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอุไรวรรณ  อิ่นแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธารวิมล  ดวงติ๊บ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐกรณ์  คำมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสลุตา  ไชยวงศ์แก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอัญชิสา  อุปละ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตาสี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชญาดา  โปรังษี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรรวิษา  เหล่าใหญ่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวรเมธ  หน้อยดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำตื้อ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิทยารัตน์  วิยะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แดงตาสี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐสิริญา  สิมณีย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภูธิพัฒน์  จันทนะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปณิตา  มูลสมบัติ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปวีร์ธิดา  มาระวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวิลาวัลย์  กำจัด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอาทิตยา  ชมภูมาตย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธนัชชา  อุพะราช โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกันตินันท์  จันสองสี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนพนันท์  จันทร์เขียว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเจตนัตว์  ภูไชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธันยนันท์  คำแปง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐวดี  ตุ่นแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงประภัสสร  มูลศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงไพลิน  ศรีปันอ้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชัชวาล  คำพันธ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนัญญา  สุจา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  ปันตะทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชานนท์  ทบแป โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสิธิภัทร  เจริญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภาณุมาศ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสรัลพร  โปธิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิทธิวัง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงขวัญชีวา  ใจมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงมะลิตา  กิรติการกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตาเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปวีณา  รูปสูง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐพล  แสนศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจักรพงศ์  จินะคำปา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายดลภาคย์  ธัญสม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวิชยุตม์  ไชยอุประ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพีรพล  สมจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปริยศทองดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายก้องภพ  ยาวิราช โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภูริพัฒน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกานต์ชนก  เนตรศิริ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปินตาไฝ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวัทน์สิริ  คนไว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรุธิรา  พรหมมาเย็น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปานตะวัน  วณีสอน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจินดาภร  ทาหน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐชา  กันทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญมี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกนกภรณ์  เป็งแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฉัตรทาริกา  สมานทรัพย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐพล  ซ้อนฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเต็มศิริ  แปงคำมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  มูลเต๋จ๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญกูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศุทธวีร์  หน่อคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายทัตพงศ์  ศรีวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายฟรัยซาน  วานอ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัทรกัญจน์  ชุ่มใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันทาซาว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจุฑามณี  มณีมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิติมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุพนิดา  ดวงทิพากร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสโรชา  ตุ่นแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธิใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธัญชนก  นะที โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงโกลัญญา  เรือนคำจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐณิชา  คามจังหาร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภัทราพร  ทนานนท์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพีระวิชญ์  แดงผ่องศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอุกฤษฎ์  มีมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเดชาธร  กิติวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพัชรากร  คำรินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนวรรธน์  ปินตากุย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจุฑามาศ  คุรุกิจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปรียาพร  สุขอ้าย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสาธินี  บุญมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชรพร  กันเรือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์บุญเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิษฎา  จอมแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทษบู๊ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กุกุทพันธ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนพรหม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐยา  ใจชื้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภาคภูมิ  พรหมจักร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนิดา  นิยมการ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอัครวิชญ์  อิ่นชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายเลอศักดิ์  แก้วดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวิชชากร  แก้วดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนนกานต์  ฝั้นริยะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภัทรากร  แก้วซาว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชยานันท์  ลุงต๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชลชาติ  คำมาลัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์อุดม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดวงศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจเมือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอภิชัย  ปู่คอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชินภัทร  ชุ่มศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายยศกร  ศรีวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุรัสสา  ไชยวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิราภา  กาวินา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายคันธรัตน์  แสนสัจจะ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสิริโสภา  พูลพั่ว โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณิชกมล  กวงไหม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพริ้มเพรา  อินทร์วิศิษย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายยอด  ลุงเล็ก โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายคชรัตน์  ส่งเสริม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศุภนิมิตร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยวุฒิ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกมลพร  สินพุ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอาลีนา  ดาววงค์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวีรภัทร  ริ้วสมบัติ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธันย์ชนก  ปันสุวรรณ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชารีย์  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ใจมาลัย โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสลิลฑิพย์  ขันแก้ว โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัชนี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายยศพัฒน์  มาสกลาง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิรวิชญ์  ปัญญามูล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฐพงค์  เกียรติยรรยง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายก้องภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพงศกร  เทพปัญญา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชูศักดิ์  สัตตัง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปฎิพัทธ์  สุวรรณ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวีลาภัท  ทำทาน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนดล  สายทอง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอัมพิกา  นุชนงค์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจินตพร  เปี้ยวงศ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงหมวย  แก้ว โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงหมูแก้ว  ลุงหล้า โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพรทิวา  อุ่นใจ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงวี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรือนทราย โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศิรวิทย์  จาตัน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศรีทอง  ปาลี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเจษฎาพงษ์  แก้วตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายชัย  เกิดพนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอนุสิทธิ์  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธนวรรณ  สกุลยลไพศาล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วลูน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธกษวรรณ  ตามัน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงโยษิตา  รักษาวงศ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอานนท์  แสงคำ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนกร  มั่นคง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวัฒนา  นิยมศิลป์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปัญญาคำ โรงเรียนวัดท้องฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงทับทิม  ลุงจันทร์ โรงเรียนวัดท้องฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาแผ่น โรงเรียนวัดท้องฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอักษราภัค  แซ่เล้า โรงเรียนวัดท้องฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอันธิกา  พรมมา โรงเรียนวัดท้องฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวิชญาดา  หมีจันต๊ะ โรงเรียนวัดท้องฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุขสวรรค์ โรงเรียนวัดท้องฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวันชนะ  เมืองลือ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายวรงค์กรณ์  ศิริชัย โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายยศ  จอต๊ะ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงบุณยาพร  พรมอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงหัสยา  ปริกสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนภสร  ทองแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณิชา  ลุงอ่อง โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายเพชร  เจริญชัย โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายจักรพล  ไชยลอม โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงเงินอ่อน  ชัยตา โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอรพิมพ์  คำมี โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพัลลภ  วังพิยอง โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจาย จาย  สายทอง โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายที  ใส โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายยศกร  ขุนทอง โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายทูน  เรือง โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเหลา  ลุงตา โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสมบูรณ์  ลุงตา โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธวัชชัย  ไพรเติมแต่ง โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชาญวิทย์  แซ่วะ โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงส้ม  ลุงตา โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทร์นิมิตร โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงดาว  ลุงน่า โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงยุ่น  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดนันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเกริกไกวัล  ทองอุบล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
301 เด็กชายสฤษพงษ์  อนุชัย โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
302 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสนวงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
303 เด็กชายยาคอฟ  ฮักมูน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนงนภสร  ชุ่มชูศรี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
305 เด็กชายชวกร  อ่อนสองชั้น โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายธีรพัฒน์  ผดุงมาตรวรกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงธมนวรรณ  หายโศก โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกัลยกร  ใจกล้า โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงขวัญข้าว  สวภาพสกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพัฒนเกียรติ  พิพัฒนานันท์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายกชกมล  ทองพันธ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงทอฝัน  โยธามาศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงเอริกา  เมศิยาดล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายภูมิพงศ์  ศุภธีรวิวัฒน์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเวทิตา  บุญยืน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนศิริ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงไปรยา  วังสุนทร โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
319 เด็กชายภูวกร  ธัญชัยฤทธิ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณิชา  พูลโภคะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายสาละ  เวียงเก่า โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายนพอนนต์  ปารมีศิลป์ขจร โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอมันสรา  อุดมพันธุ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายศิรศิลป์  ขัติยศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายออมสิน  พลอยภิชา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายสิทธิศักดิ์  กาญจนสภา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายแมกซีมัส ธีสภัทร  กูยอง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอารียา  ลักษณานันท์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายจิรภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  กิจเศรณี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 คณิตประถม
332 เด็กหญิงญาณิศา  สมการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายทยากร  ช่วงฉ่ำ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุทธาอร  อินเทพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอภิเทพ  ศรีชวาลา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงทวีพร  ช่อทิพย์ปาริฉัตร โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.3 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจรรยพร  ไทรงาม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงคัทรียาฑ์  บาวเวนส์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายบุญศรัญญ์  กัญจนวัตตะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพันธวัสส์  ทิพากรกานต์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอดิเทพ  ศรีชวาลา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพสิษฐ์  เรือนตระกูล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภาวิดา  ลักษณานันท์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายบดินทร์  โตคณิตชาติ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนาเซอร์ บิน จัสซิม  อัลเซอกัล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภูมิพัฒน์  สันติภาพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชนภัทร์  เนียมหุ่น โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณฐพัฒน์  โชคมงคลสกุล โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายจรัณธรณ์  ปุพพโก โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนัท  สัตตธารา โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศลิษา  สองปอนด์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอนุรักษ์  อินต๊ะบุญมา โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธัญสุตา  วงศ์อนุตรโรจน์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงต้นข้าว  นัยเนตร โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนิชาดา  เจนป่า โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข โรงเรียนนานาชาติเกรซ 1 ป.3 คณิตประถม
357 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิทักษ์หิรัญพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปาณิสรา  จาคะมณี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพริซซิลล่า มารี  น็อค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอังค์ริสา  เปี่ยมโรจนภัทร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนาตาชา  ฟาร์โรว์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปราชญา  คชานันท์ โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม