รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลบุญ โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอาริสา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องใส โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายปิยังกูร  หมั่นกิจ โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายศุภกฤต  ผุยมูล โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฉันชนก  วัฒนเสรีวงศ์ โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วดวงตา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวุฒิ  นามโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวาคิน  เหล่าบัวบาน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพรรณิภา  หงษ์ทอง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกรดนัย  ชัยภักดี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษดา  โคตรสีเมือง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิระศักดิ์  พรหมวงษ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายศราณุ  สิ่วไธสง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายวรเวช  แป้นหาญ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนาธิป  สัตราศรี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายดัสกร  ชัยสงค์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หาญรบ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมัลลิกา  ประยูรคำ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปราย  คุ้มบัวบาน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวรวัฒน์  ดีรักชาติ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอานนท์  คนที โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจัตุกร  จรแก้ว โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธีรศักดิ์  กรวดสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอาภาพร  เบ้าสอน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครอบบัวบาน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงริสา  แก้วประดับ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชลธิชา  คึมยะราช โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายสันติภาพ  สูนกลาง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนันทวัฒน์  เปล่งศรี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายวิสุทธิ์  สิทธิเสรี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพลภสนธิ์  พร้อมจันทึก โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวรรณิษา  ชาติชนะ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงแพรนวล  กลิ่นแก่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรกมล  โพธิ์งาม โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญยานี  ปาเบ้า โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธิดาวรรณ  โชติจันทร์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทรพล  สีมา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธนัชชา  จินดาพล โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายฐิติพงษ์  หาญรบ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกันตยา  เกตุหอม โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนศิกานต์  นาคจันทึก โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปฏิภาณ  ราดด่านจาก โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปราริญา  ชัยสงค์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธาวิน  เกตุหอม โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธิดารัตน์  เอมดี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสมิตานันท์  ยางไธสง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
50 เด็กชายธีรพัฒน์  มิสา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
51 เด็กหญิงโสภิตา  เจือประทุม โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
52 เด็กชายปฐมพงษ์  ยันบัวบาน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
53 เด็กชายเอกชัย  ไกลแสง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
54 เด็กชายธนัท  สีมาวงษ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
55 เด็กชายศุภากร  สีมาวงษ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัลยา  โยประทุม โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนริศ  ลุนทองทา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุข โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุกัญญา  เขียวปาน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอภิรดี  ชูรัตน์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์พร  ชารี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปริมล  เวียงสิมา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์ทอง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมีนา  พรรณวงศ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงประภัสสร  กรมรอด โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเงิน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวสันต์  แสนประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงทิพวรรณ  พุทโธ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แป้นหาญ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฐพล  เจริญพล โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงลักษิกา  เคนเหลื่อม โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิมผกา  จันทร์บัว โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายจิรวัฒน์  รองพล โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนิทิยากร  วงษ์แดง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุทธิดา  คำพรม โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงภัทรวดี  มูลกัน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ชาวาปี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปริชญา  ศรีภิรมย์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเกวลิน  เกษจัตุรัส โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอิทธิพล  เงินจัตุรัส โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเกวลิน  มีคูณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงรุ่งนภา  ยันบัวบาน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมณธิตา  ผาดี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พลพันธ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสมฤทัย  ชัยเดช โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวีระวัฒน์  โฮมจัตุรัส โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มพวง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงตะวันฉาย  ศรีหร่าย โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพูนทรัพย์  โคตรธาดา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนาพร  จวงเงิน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชัยรัตน์  ทองอินทร์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปรัชญา  รบไพรี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
93 เด็กชายบัลลพ  กันนิยม โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธิติมา  คติดี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุพรรษา  ชุมภัย โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงไอยลดา  มหาโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1 ป.3 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภูวดล  ดัดสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปุณยาพร  กลัดเจริญ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวารี  ทุมโส โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐพล  ละหานนอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพชรพร  หมายสอนกลาง โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายปริวัตร  อยู่ปาน โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายนิพนธ์  ชาติจันทึก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฆ้องนอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงฐานิดา  ชำนาญราช โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรรณพร  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  หมั่นคำ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงลักขณา  ดงพงษ์ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนงลักษณ์  กุลชนะวิทยา โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงทิพย์วรี  แก้วกำเนิด โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายสุรวุฒิ  มาสัย โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายจักรพงษ์  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงจิรติกานต์  ค้าโค โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญสมบัติ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายพีระพงษ์  คงกะพันธ์ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐพงค์  โพธิ์นอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวันวิสา  สุขนิล โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชุติมา  ฆ้องนอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พรมรอด โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศิรินธร  ขามจัตุรัส โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  ัอัญชัญญาติ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธันยพร  ต้านกลางดอน โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 คณิตประถม
125 เด็กชายเมธิส  พุ่มทอง โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายยศกร  ช่วงสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเด่นดนัย  ปราบโจร โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภาสกร  บางสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัดเพชร โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปภานัน  แจ้งไพร โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงลภัสวรรณ  ผ่องสี โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศุภดา  งอมสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกรกนก  ฆ้องนอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกานติมา  ทัดมาลา โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปัญญา  บำรุงนา โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเปรม  ประชุมแดง โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกิตติศักดิ์  เก่งนอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนพรัตน์  บานหาญ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวาคริม  หาญนอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวรวิทย์  ศรชัย โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรภัทร  หล่อนกลาง โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฐานวิเศษ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนิทธิ์ฌา  คำจันทร์ดี โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชาญชล  เขินสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนกฤต  ภักชัยภูมิ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสมเกียรติ  บัณฑิต โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบัณฑิตา  คะสุดใจ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอุษาลฎา  ลำรอง โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  สินคง โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปราณปริญา  ยิ่งสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ศิรินอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังแย้ม โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงบัณฑิตา  โกฎิค้างพลู โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอริสรา  สังขนิฐ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิญญาดา  บำรุงนา โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนิติยา  มงคลมะไฟ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสายธาร  ดอกสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐพงษ์  แพงคำฮัก โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายจิณณวัตร  สมพร โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.3 คณิตประถม
163 เด็กชายคมกริช  โพธิ์สาวัง โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายสุริยา  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายนนทวัฒน์  ภูแดง โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายธงชัย  เคนวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายนครินทร์  ดังโพนทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายบูรพา  ชาตรี โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัญญาภัค  โม้สา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพรชนก  นิยากาศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายกิตติศักดิ์  โวหาร โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายชุติพนธ์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายอำนาจ  วงษ์กลม โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสาธิตา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอักษราภัค  เคนวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พงษ์อุดม โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภูวพล  ทองจำรูญ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ถานันดี โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเปรมฤทัย  มาลา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเกศรินทร์  ดังโพนทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธารารินทร์  มาลา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพุธิตา  สอนสะอาด โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวทัญญู  บรรเทากุล โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงยศวดี  ยศสุนทร โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเพ็ญลดา  กุศลชู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผาทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรนภา  กุศลชู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศิริวรรณ  เด่นประยูร โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศรันย์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสรยุทธ  มีปัญญา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสิทธิชัย  บุญจันดา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอัญรินทร์  ญาติสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกาญจนา  สีทน โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงหยาดฟ้า  จันทะนี โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.3 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรธิวา  เรียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพรยุพา  พงษ์สพัง โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศิริโสภา  ทองคลี่ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.3 คณิตประถม
201 เด็กชายเจษฎา  ดีนันท์ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวันชนะ  จิตนอก โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงทิพย์นารี  เวสพุดซา โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายมณฑล  คงปลื้ม โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิราพร  ยาผิว โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเนตรปรียา  ชุมผาง โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสมพร  ไวนนท์ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพลอยชมภู  แจ้งสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มบาง โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวาสิตา  โตนสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนุชนาถ  สีทน โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนฤนันท์  มะลิวรรณ์ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณิชานันท์  เที่ยงสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายเจษฎาพร  เชื้อโพนทอ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชุติมน  กรีศรี โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงลภณรัศมิ์  โตนสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศิริประภา  ปอสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมณฑกาล  หมอกโคกสูง โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปกรณ์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายดุสิต  พูนทะเล โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธีรภัทร์  แสวงมิ้ม โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายเสกสรรค์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธนธร  สอนคุณ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปพัชญา  ตินะขัตย์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงหญิง  มาลาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพรยุพา  วิเชียร โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจิราพร  เชิดสังวาลย์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมายาดา  พึ่งทอง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปาริฉัตร  อิ่มดี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปาริชาติ  อิ่มดี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุพรรษา  คงมูล โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธีรภัทร์  แย้มม่วงศรี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายวีรภาพ  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายสวัสดิราช  แฟสันเทียะ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายปฏิภาณ  โชติบุษย์กุล โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุภาพร  เพชรดี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอารียา  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจิญานันท์  พงษ์พูล โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศุภิสรา  เณรชู โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสุภาวรรณ  อินบำรุง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ่งผล โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวารุณี  สุนา โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงยุวดี  บุขุนทด โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายจุลสิทธิ์  อิ่มดี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายสุวิทย์  สร้อยขุนทด โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายศาศวัต  แสงเดือน โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายกฤษฎิ์  ยอดคำ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายจักรพันธ์  ลือรินทร์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายปรีดา  บุญมา โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายคมกฤษ  มั่งมี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวาสนา  หลอดภักดี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนคุณ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายนพดล  ประดับวงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายนพเก้า  ประดับวงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีสูงเนิน โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายอนุชิต  ธิมะดี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายชินพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายไชยสิทธิ์  ประดับวงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายอัษฎา เจคอป  ฮอลลิเดย์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายชาคริต  พรมณี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธิดารัตน์  ต่อประเสริฐ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุชาวดี  ชาติสง่า โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุพัฒชา  เชี่ยวเจริญ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายเกล้าณรงค์  ศาลาดิน โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปาริฉัตร  สอนกลาง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงเพ็ญพิธชา  มั่นคง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่มาก โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบอร์พันดุง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายไชยวัฒน์  เกิดโมลี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายวีระพัฒน์  หาขุนทด โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายวงศกร  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายภาคภูมิ  สืบทรัพย์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรดี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นายธวัชชัย  วิเชียร โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายณรงค์ฤทธิ์  บัวจำรัส โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นายจักรกฤษฏิ์  อินโต โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายรัตนชัย  ชวดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายสุเมธ  สร้อยขุนทด โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายนัฐพล  มั่งมี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายธัญวรัตน์  ปาปะกาย โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นายพีรภัทร  เหล็กมา โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวชลลดา  แสงแก้วพะเนาว์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวจิรดา  พงษ์พูล โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวดวงหทัย  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวธนัญญา  ความหมั่น โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวพรพรรณ  ศรีแย้ม โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวศรุตา  กำเหนิดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวจิราวรรณ  กรณีย์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวบุษกร  จำบัวขาว โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายชาติโยดม  บัวลอย โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายมนตรี  ชาติปรีดา โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวิทิตา  สีอาจ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสมรักษ์  เนตรจินดา โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวิชัย  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายบุญนิธิ  ศรีดำรงค์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธีรวุฒิ  หมั่นคง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนภาพรรณ  เณรทอง โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เณรชู โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอาทิตยา  รักชัย โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงเกศสุดา  บุญมา โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายกวินท์  แฟสันเทียะ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายสิทธิลาภ  ประดับวงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศรันรัตน์  เณรชู โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงภัทรจาริน  มั่งมี โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนพรัตน์  เทศรักษ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายเขมทัต  รักชัย โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงขวัญเรือน  บำรุงสงฆ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายเอกสิทธิ์  เชื้อหนองทอน โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายศุภกร  เกิดสิน โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวรพงษ์  ชาติปรีดา โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธัญชนก  สุขขาม โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุภัตรา  เณรชู โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายเจตริน  มณีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวนิดา  เพียรขุนทด โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอุไรวรรณ  หมู่สะแก โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายทิพากร  โตชมภู โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศศิกานต์  พลดงนอก โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสุระศักดิ์  ภู่ประกิจ โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวิษณุ  เรืองสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวิภาพร  ภูสีโสม โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเอกลักษณ์  โชติราษี โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธวัชชัย  มีชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ปาเป้า โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนากร  เณรชู โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พิลึก โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจันทร์สุดา  กุมภา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธนาทิป  แสงจักร์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายปกรณ์  ประวะเสนัง โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายสิรวิชญ์  โบขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายพงศ์พณัช  วงษ์ดี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจิตราวดี  สุริยะเย็น โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเกียวเกด  สิงห์ลา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธิติสุดา  ปะหุสี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอรจิรา  ชัยวิเชียร โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงโพธิ์น้อย โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัชชา  พิมลนอก โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุนารี  สีลี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสรวิศ  ธนาวร โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนพลักษณ์  สังขนิษฐ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐณิชา  คนที โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศิริกัญญา  ยุทธอาจ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐิตารีย์  หิรัญธานี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพรนัชชา  สอสูงเนิน โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนภัทร  ภูศรีแพน โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเจตษฎา  ชาลีรินทร์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสิรดนัย  เสาโกมุท โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจตุรวิทย์  ชำนาญกุล โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชนิกานต์  เชื้อจารย์ชิน โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปริศา  เสาโกมุท โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสายนำ้ผึ้ง  ศิลา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอธิชนันท์  ผาดี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพันธนันท์  ไกรอ่อน โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพุทธรักษา  เตซากูล โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงบุณยวีร์  มุ่งลือ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอุษณิษา  สมพงษ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธนภรณ์  แสนเภา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจินตรา  เทียนจินดา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงมุธิตา  นานาวัน โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนิตติยา  คำหมาย โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเมธาวี  ราตรี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สุภารี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม