รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัชพล  ดั่นคุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธนนันท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณิชากร  ขำขุด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 คณิตประถม
4 เด็กชายพงศ์วรินทร์  วรโชติธนิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญจิรา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกชพร  ศิริเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรกิตต์  ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุวรา  ใจรัก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรวิสรา  ปั้นชูศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเทียนศรี  ทองเปรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณฐพงศ์  พัฒนชัยวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฑิตยา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธัชนนท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จอมสมสระ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทิตยา  พวกคง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัชราภา  สาทัง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรัสกรณ์  นาคชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนูสิช  อำนาจอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุณยาพร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายภัคพล  รัตนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายนภดล  ฟักขาว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายภาณุพงศ์  ชิตตรงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัชศุภางค์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพัชธิดา  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสโรชา  เกตุพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงแพรพรรณ  ค้าปลา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชิตตรงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกิตติภัทร  บัวบาง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงญัฐรินทร์  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพชรอร  คงสตรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงตระการตา  อารีไทย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายบุรพล  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปณาลี  พันพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศตพร  ชัยดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายวีรภัทร  ฟักบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเสฏฐวุฒิ  ทองเผือก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวิชิตชัย  บุญปั้น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัญจนพร  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนลภย์  วัตถุสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพงศกร  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายณภัทร  อัสริยภานันท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธีธัช  ทองสวน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายดวงดาว  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธีร์รวัช  เสวกงาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายภูรินท์  ม่วงศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายศรพล  ศีลลา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศีลลา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอชิรญา  ทรัพย์พ่วง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายสุภณัฐ  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 คณิตประถม
56 เด็กชายศุภณัฐ  ภู่วิภาดาวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.3 คณิตประถม
57 เด็กชายอวัช  สิงห์ดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศุภิสรา  สาดสิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เติมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงมานิตา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพิชญ์  ทองสวน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพีรดนย์  เลาห์โมลิศพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
66 เด็กชายเจษฏา  คะสะอาด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธรรมปพน  ตันตชุน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
68 เด็กชายศรัณย์  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวรภพ  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัดจินดา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฐเศรษฐ  อรรถรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรรษา  ไหลรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกษิดิศ  ดนตรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศิรประภา  ไผ่กอ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
75 เด็กชายถิรนันทน์  วัฒสุวรรณี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
76 เด็กชายรัชพล  เงินช้าง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจิราพรรณ  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุภาพร  ชูควร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเนตรนภัส  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณฤวดา  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนกนันท์  รูปเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณฐกร  พินทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
84 เด็กชายปัญญาวัต  ยงจิระนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศราวุฒิ  คุ้มชนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพรชิตา  เมืองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงมนันชญา  เพลินหัด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกษิดิ์กาญจน์  กาแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤตภัค  กุณฑี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชาญฤทธิ์  อินวรกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชัชนันท์  วงษ์แตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
92 เด็กชายรัฐนันท์  ปรานทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปภาวี  ฉิมแป้น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปภาวดี  ฉิมแป้น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเปมิิกา  กล่ำคุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงผริตา  เกิดเสม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภาสินี  ขำคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
98 เด็กชายจิรภัทร  สังข์มี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนกร  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤตานนท์  เมืองนิล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนัญญา  นาคตรง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณพัชญา  ยงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสุวณัฐ  ภูสะระ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญยชนก  ต้นแทน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญสินี  แสงง้าว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูวเดช  ไม่ยาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วมานพ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสิทธิทัศนิก์  ทองดง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพิรชัช  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอจลารัฏฐ  ศิริทัศนาเวช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปิยะภัทร์  รัตนเลขา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธานต์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนภรณ์  เลาหะโรจนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพรสวรรค์  ลิ้มประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเมทิกา  โชติวัชรมัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชุติพงศ์  กุลศิริบุญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงมีสุข  สิงห์ดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจิดาภา  ภักดีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกมลปัฐณ์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสิราวรรณ  มีโต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกิตต์วดี  ฉิมโห้ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชญาภัค  ชื่นบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงฝนธรรมช์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนัญญา  ชูควร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวรพิชชาฐ์  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบุณยานุช  ปรปักษ์ประลัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  พิมพ์ภู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรวิ  สุหงษา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสาธิดา  ชื่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอรอนงค์  สกุลซ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงบุสยา  ล้อมลาย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมสันติสุข โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปัณชญา  แสงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปัณชญา  แสงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเขมจิรา  เถาปินตา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนกร  ทองช้าง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชมพูนุช  พูลพ่วง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐกมล  ยอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวรินทร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนกฤต  บุญจันท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนวันต์  ตรีนัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรรณพรรธน์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หรั่งเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธีร์วรา  มั่นฟัก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุุดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงน้ำฟ้า  เจียมตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธีร์ริศรา  กลัดอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิรัชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธีริศรา  มีมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุกาญจน์ดา  กองเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอภิญญา  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายบดินทร์  ภู่เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกณัฐสิทธิ์  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภัสราภรณ์  ออนเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิตธนา  วิบูลย์ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเมธาพร  เอกนิล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกนกนิภา  บัวแฝง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศศพร  เต็มปิยพล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงระพีภัค  คงศิริสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงไรวินท์  วงศ์สมุท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวงศ์วริศ  ภูริศิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนฤมล  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวศวดี  ภู่สอน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภูฟ้า  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกันยามาส  ต้นพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายทิวากร  ค่ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพงสกร  สมคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพันธ์ฑิตา  คำแบน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐดนัย  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพงภัทร  แสนสำราญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงดาปนีย์  ลาภสวัสดิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอภิชญา  ชินเชษฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรพร  น้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอัมพรพรรณ  วาระชีวะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอนัญญา  อ่วมทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอพัชชา  บุญเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณภัทร  ปั้นพัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงลลิตา  เลขะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงรวีสวัสดิ์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบุษกร  ปล้องมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวชรพัฒน์  ทองกุญเดโช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสรัญญา  ชูชั่ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุธารินี  ชูชั่ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพงศ์พล  ตั้งคณาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุตาภัทร  กองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์โต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนฏฐวัฒน์  ประภานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายตนุภัทร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนราสินธ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุภัทรา  ลายิ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภูริชญา  คุ่ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอธิชา  ไลยเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐธิดา  ห้อยสัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนลพรรณ  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงแก้วตา  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงแก้วภู  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วคำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชัชภิพัฒณ์  อินทร์แสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธนารีย์  เปรมปาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุภนิดา  เอี่ยมใย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  จำบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสิริกร  อินทรเกษตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกีรัตยา  ศรีโพธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเกศินี  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จูเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนกิตต์  แก้วซุง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศักดา  พลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวรธน  สอนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายชุติพงศ์  กูลศิริบุญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวนภรณ์  โลหาวุธ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวาทิศ  คงชาญแพทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.3 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  กลัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.3 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.3 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนันทัชพร  ปาดอนไพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปาณิสรา  หร่ายลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายทิวะพันธุ์  สายสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายโภคิน  พวงทอง โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงทอฝัน  ดีอ่วม โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายณัฐดนัย  มาสอน โรงเรียนบ้านเนินไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐพล  นิพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพรนภา  รอดเกตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิชชากานต์  กรเอี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐชยา  ม่วงวัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสงกรานต์  สารทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจนิสตา  หมั่นสาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพงศธร  พลอึ่ง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปานไพลิน  บรรทัด โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงจิรนันท์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงบงกช  เพ็งชวด โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวิภาพร  คงเกิด โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงฐิตาภา  ประจง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายรัชชานนท์  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงรัชนาท  รอบรู้ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนิภาพร  สำเภา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอาทิตย์  ชูอารมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรุ่งสุดา  กลิ่นคำ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายไกรวิชญ์  เข็มอ่อน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศลิษา  บุญเถื่อน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุรัญชนา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดสกุณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายลัทธพล  บุญชื่น โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายปฎิพล  ศรีน้อย โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายอนาวิล  เงินเศษ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายนิรัติศัย  มากุญชร โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายอดิศร  นวลกล่ำ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.3 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภานุช  เจริญภักดี โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.3 คณิตประถม
262 เด็กชายวรวุฒิ  พงษ์เกตุ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.3 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณิชาพัชร  เจตนี โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.3 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศิริบูรณ์  กลั่นคำ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนิรัชพร  ท้วมวงษ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรจุฑา  พูลถิน โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงมนัสริน  เจริญศักดิ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญวาส โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงข้าวสวย  ประสิทธิเขตกิจ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธีรภัทร  แย้มชัย โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชยพล  ศรีสด โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอิทธิกร  บัวมาก โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงขวัญชนก  สมสนิท โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุชาดา  เกิดม่วง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนภัทร  มังวงษ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชนิกานต์  เต่าให้ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนิพรรณพร  บุญสุธากุล โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกิตติธัช  ใคร่ครวญ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกรกวิน  เรืองโพธิ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงหทัยชนก  พิทักษ์พูลศิลป์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิรญาณ์  ทิพวารี โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชฎายุ  วงษ์สมิง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธัญยธร  อัมราบุตร โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศรัญญู  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภาณุพงศ์  พูลรอด โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรลินทิวา  พักแพรก โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายจักริน  เจริญศักดิ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพีร  โพนขุนทด โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกษิดิ์เดช  อยู่รอด โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หอมเกษร โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายศุภณัฐ  บุญเพ็ง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชลนัฐ  โตเลิศ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชุติเดช  พันหลง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอภินันท์  จรูญวิทยา โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกิตติเดช  มีศิล โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปานชัย โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศรัณย์  ประเสริฐ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวรลภย์  กลั่นคำ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายโยธิน  เนตรท้วม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ภูมมาฤทธิ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปัญญาพงศ์  อมฤก โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสิรวิชญ์  แตงฉ่ำ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัณฐิกา  แตงฉ่ำ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายโกมินทร์  ใบอุดม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายนรวร  อินสอน โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเนตร โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วเนตร โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐนิชา  รักอ่อน โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชัยชนะ  เอี่ยมถ้วย โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนราธิป  ริลา โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอนุวัติ  แสงหงษ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายตุลา  สิงห์โต โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนพล  คุ้มทิศ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพิพัฒน์  ปานชัย โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายประธิพงษ์  บุญแก้ว โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนพนันท์  เชียงแสงทอง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศรัณยา  เมืองที่รัก โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศรัณยู  เมืองที่รัก โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายระพีพันธ์  สำราญ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายดนัย  ทับภู โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธีรภัทร  ทับทิม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธงชัย  ภักดีรักษ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายถิรวัฒน์  จัยสิทธิ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสิริกร  ปานเงิน โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชนาพร  คำภิราพงษ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายมงคล  อ่องลออ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปนิสา  ขุมทอง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปณิสา  ขุมทอง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายรวิพล  ดวงคำ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปัญญพร  อยู่กัน โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุพิชญา  ภาณุศิษย์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนิธิ  บุญวาส โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฒวัตร  ทองดี โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรรนิสา  เงินท้วม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสุริยัน  พงษ์ยี่หวา โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐวดี  สิงห์มหา โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพนิดา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรดา  มากล้น โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชนกชนม์  จิวตระกูล โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอนุสรณ์  ทวนขุนทด โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปุณญพัฒน์  ดิษฐเจริญ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐวุติ  สิงคีบุตร โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายไกรสิทธิ  บุญชื่น โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายนุสดา  เป้ป้อม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวงศกร  รบกล้า โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภานุวัฒน์  เนตรท้วม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีวะพงษ์เพียร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายธนเดช  จำนงประโคน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายพศิน  ศรีจรัส โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายรชต  บานเย็น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกรชนก  บัวผัน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงจิราภา  นิลโชติ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิชชาภา  โสภา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายณัฏฐ์  แป้นขำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปุญญิศา  ปฏิภาภรณ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงธิชากร  พบประเสริฐ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพิจิตรา  ของฉัน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงจิตสุภา  นะแส โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 คณิตประถม
363 เด็กชายณฐกร  สระทองเอก โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 คณิตประถม
364 เด็กชายธนดล  กิ่งไทร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายวริทธิ์  คณฑา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เผือกพูนผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายนันท์ธร  จี่พิมาย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายธนบดี  เล็งบัวรัตน์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายธนกร  จำนงประโคน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายชญานิน  ปฏิภาภรณ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายทัตพงศ์  เดชมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายชลสิทธิ์  สุขนาค โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายชัยธัช  คุณะพันธ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกุศลิน  เมธีวิวัฒน์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงรักษ์ศิริ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงตติยา  แพ่งดิษฐ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเนรมิต  ถิรรุ่งเรือง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศศิกานต์  ปริปุณณากร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอาทิตตญา  โรหิตรัตนะ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เอี่ยมตาล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพันทิตา  สัมมาชีวานันท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจารุวิทย์  เก่งกลการ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุพรรษา  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอภิวัฒน์  เลิศวิราม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนภัสสร  เพชรโปลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายขจีศักดิ์  แก้วสุข โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปิยโชติ  แสงสว่าง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์ดำรงค์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศรันย์พร  เอมสรรค์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนธิป  วัฒนกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุธาสินี  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  เรืองทัพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธรณ์ธันย์  วรรณลพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
395 เด็กชายรังสิมันตุ์  มั่นพรม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอัครวินท์  อินทโน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.3 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปรัตถกร  เกิดศรี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มีสัตย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพชร  บานเย็น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรุ่งรวี  เดชทองพงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปานรพี  เดชทองพงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายวัชรินทร์  ผลขวัญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปุณยวีร์  มูลเทพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนทัศน์  บุญโญปกรณ์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสุพิสา  พุ่มอรุณ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายจิรายุส  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายภัทรพล  พรมขลิบนิล โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายพงศธร  รอดนิ่ม โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชมพูนุช  หฤหรมย์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพรชนก  แขวงเพ็ชร์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุ่ม โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายธเนศ  เขียวภักดี โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายชญานิน  ขุนจำนงค์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยิกทิม โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงจิตนภา  มาระจันทร์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมะณี โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธิติ  เกนชัยภูมิ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงเจษฎา  สุขเดช โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายนันทพงศ์  ปั้นจอม โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสกรรจ์  อ่อนนวล โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสิดาพร  ชัยชนะ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงฐิติชญา  เดชพงษ์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอังจิรา  บานเย็น โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายยศภัทร  ศรีกาญจนวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณริศรา  แข่งเพ็ญแข โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพรทิพา  ศรีวรรณ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายธนบดี  โตแฉ่ง โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนาฏตยา  ชูชัย โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายพงศพัศ  เสรารัตน์ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศิรวิทย์  บุษบงค์ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนวรรธน์  ทาเอื้อ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสุธัญญา  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายจตุรภัทร  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 คณิตประถม
435 เด็กชายพสธร  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสุณิสา  แพรบุตร โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายธีรศานติ์  ทาเอื้อ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพิมพ์รพี  พรมฮวด โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายศิรเมศร์  ธนาโรจน์อภิชัย โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงวิชญาพร  น้อยนิ่ม โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายปุญญพัฒน์  ถมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวิลาสินี  กรอบสนิท โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์  สีปิ่นเป้า โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงศรัณย์พร  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชวัลรัตน์  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงเบญญาภา  เอมอ่อง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศิรดา  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงประภัสสร  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุดารัตน์  มาโต โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนิรัชพร  ขาวเงิน โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนิศานาถ  โภคบุตร โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณภัทร  สุขผล โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  อภิญญาวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนันทิกร  อ่อนพรมา โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  เมฆกระจาย โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงมุทิตา  เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวรรณวิมล  วิมล โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปวิชญา  เงาวัฒนาประทีป โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปวริศา  เงาวัฒนาประทีป โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายหฤษฎ์  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงบุญณิภา  อยู่โต โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.3 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เที่ยงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศรัณยา  ศรีวันนา โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงบุรัสกรณ์  ยันเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกมลชนก  โฉมแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอริสรา  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงเขมจิรา  ทาเวียง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกุลธิดา  กุนแจ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงบุษยมาศ  ศิริวรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงฑิชาภรณ์  แป้นขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงวริษฐา  เหมือนมาตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายปรนัย  มนัสสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  นิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงวรัญญา  พัวเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงศศิวิมล  กลิ่นนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายเบ็ญจมินทร์  มาระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายธนกร  วอเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายกีรติ  เหลี่ยมสมบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงตรีรัตน์  ภู่ขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายจิรภัทท์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงวรัญญา  ชังเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงสัจจพร  แจ่มทรัพย์ไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายคมสัน  ชมสนธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายกรนารายณ์  มาภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพรทิพย์  อีมพรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายพีรวัฒน์  สังข์ส้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายสรศักดิ์  เทวะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายสุวพัชร  ปั้นวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธนารีย์  น้อยนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายวรพล  สอนสี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงแพรวพรรณ  เวียงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายโฆษิต  ขวัญมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพรรณวิษา  กาญณา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สอนฮวบ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 ป.5 คณิตประถม