รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรวิชญ์  สรณคมน์คุปต์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันติทัต  วราวุฒิ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภูรีภัทร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภัทรพล  ซ้ายพิพันธ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงรุจจิรา  คุณาสิทธิ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอินทิรา  โพธิ์สุข โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธรธราธิป  สิงห์ทอง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกมลภู  ยิตติพินิจ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสิริกร  อินทพงษ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงมนชิตา  อยู่สว่าง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.3 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.3 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขุนแสน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.3 คณิตประถม
15 เด็กชายพศวีร์  วสุอนันต์กุล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.3 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันธุ์วาสนา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมชื่น โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกฤติยากร  นิ่มนุช โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปริณดา  รุ่งสว่าง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชญานี  กระพี้แดง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนฤภร  ดำรงกิจเจริญ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุมปาดง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกวิตา  เลาหบุตร โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอุรชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีวัง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกมลชนก  เทียนแจ่ม โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.3 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชัญญา  ศักดิ์พันธ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงมนัสชนก  อานามนารถ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์จักร โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายหริษภัช  คุณปลื้ม โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปัณฑารี  ช่างทอง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์ชาติ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพิริยา  ศิริดำ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงฉัตณิกานต์  วสุอนันต์กุล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฐาปณี  คู่แก้ว โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปรายฟ้า  จริยเวชช์วัฒนา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.3 วิทย์ประถม
38 เด็กชายต้นวงค์  วงค์ชาลี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณิศวรา  ปราบพาลา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายณัฐกิตติ์  ยอดแก้ว โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองพรวน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงแพรวา  เกิดจันทร์ตรง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายไกรวรรณ์  รุ่งสิตา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวรัญญา  จินตวร โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบัณฑิตา  วัดพ่วง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณิฌา  สนามชัย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายมนัสวี  อานามนารถ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวีรดา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายทองกราน  ทองคำ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพลอยพชร  ศรีวัชรกุล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรจันทร์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐชยา  วีระกุล โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐพรพรรณ  พงศ์โพธิ์เงิน โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกันตพิชญ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงญาดา  ทองบุญ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายจิรายุ  กำเนิดสกุลชัย โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงส่องแสง  เดชสุภา โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายมฆวิน  ยอดโตมร โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐสิชฌน์  ดาราสิชฌน์ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายศิวกร  ควรประดิษฐ์ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงขนิษฐา  สามารถ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอภิรตรา  ทันอ่อน โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนรมน  คุระวรรณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์สุวรรณกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจิรัชญา  วรสิงห์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชลนิชา  พงษ์พนัส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพลอยณภัทร  วัฒนวิเชียร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยวาน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกันยารัตน์  กนกบรรพต โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายเขมณัฐ  บุณยชีวิตานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปิยวรรณ  จันตะ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงโชติกา  วีระพงศ์พร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชลิดา  กัณหารี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพลอยมุก  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปาณิสรา  พัฒนงาม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงเนตรนภา  ถาวรทวีกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐนันท์  ปรีชากุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงมุกลดา  จันทร์ศักดิ์สูง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภูวิศ  สุทธิ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธนวัต  ปีเจริญ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงคัชชรินทร์  มังกร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพราวนภา  สิรกุลจิรา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจิมจุติธรรม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวิชยาธรณ์  โห้เหรียญ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงฐิติยารัตน์  พนารินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  พัชรวลัยกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงรัสรินทร์  จิรวุฒิวรานันท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐนันท์  สาสกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สถิตย์เสถียร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายกิตติภณ  อมรสิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริรัตนวัชกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  วิริยะสุพพัต โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพรปวีณ์  โพธิบุษยาวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายกาจน์ภูผา  วงศ์แสงอรุณศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายภัทรกร  ประเสริฐเศรษฐ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายสุกมนิน  วงศ์มีเกียรติ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธนดล  เทิบจันทึก โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศศิวิมล  มาเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายโภคิน  ดีศรีสุข โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทุมวรรณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณภัทร  พิมาพันธุ์ศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจารุภา  ดีศรีสุข โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกานต์สินี  เจริญยิ่ง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายก้องชัย  ศิริตันหยง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิมพ์ศราวดี  ขันทร์ศิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปาณิสรา  ปราบณรงค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจิรภิญญา  กันธิ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีแก่นแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปวัน  เสวนากุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนันทวรรณ  บุญอรุณรักษา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐพร  จิรศักดิ์สงวน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวรัลยา  วิริยะภาพ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกรกนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพรรณิภา  หาญเม่ง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวราณี  แก้วภูทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปภัสภรณ์  เหลืองไพศาลกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฎชนิช  ปิ่นทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวัชรพล  อยู่สุข โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชนิชา  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพชรพล  เทิบจันทึก โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกษภัค  อภิเดชธนาภรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธฤตกมล  สุทธิธรรม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนโชติ  ลักษณ์วิเศษดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพิทยา  ปานจันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสิริภพ  เนื่องพุกก์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณัชนพงศ์  นิมิตรนิวัตร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสิริวรรธน์  จิระอานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสยาวดี  เทพวุฑฒิ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธนาแสน  เรืองหนุนดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอัตตัคจี  แตงฉ่ำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงนริศรา  อาโอโนะ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศิวัชรัฐภ์  ประมวลสุข โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ไกร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปุณยนุช  พชระพงศ์พันธุ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัชชา  ศรานุรักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญญธร  กีตา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอภิชญา  วรรณมูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิชชากร  กวินทิพยวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพิรดา  นันทพิศาล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรณภัทร  ธีระวรรณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพันธวัสส์  จันทร์โป๊ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจิรทิปต์  ส่งเสริม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนริศรา  เนียมโสภา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชนันธร  เกลี้ยงชน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเกศสุรัตน์  พุ่มนาค โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปุณิกา  ทองศิริ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.3 คณิตประถม
154 เด็กชายชญานนท์  มานะกิจจานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุทธกุลสมศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายกฤตภาส  จงชาณสิทโธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายปฏิพล  ทองนาค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายธีร์  พรหมปัทมะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายซิติพัทธ์  อู่วิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายภูริวัจน์  อภิศักดิ์ชัยกมล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฟูรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายธนวัฒน์  พรรัตนกิจกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ภู่เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายปิยังกูร  ละมุลตรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายธนานันต์  ปรีดิศรีพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายพีระพล  โรจนารุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงเญจี  บุณยสรณ์สิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกรรวี  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอภิวัชร  ฉิมกล่อม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนศศิวิมล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นายรัชชานนท์  วัฒนทวีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายกิตติพันธ์  เจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายณัชพล  ชินโน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนกฤต  เงาเทพพฤฒางาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภวิชญ์  ฐิติรุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพุฒิพงศ์  หลิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอชิระ  ชั่งชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวริศ  ธีระพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายยงยุทธ  พรพงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายรชานนท์  แสงเทียนมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูวนาถ  ชูขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอุกฤษฎ์  สอสูงเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนิติ  ขามสำโรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชาญชล  วีรบัญชา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพสุ  สุวรรณดิษฐากุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม