รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายดรัณภพ  โกติรัมย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐชยา  ลิ้มประสิทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิวกร  พลอยแหวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนัทธพงศ์  เหิกขุนทด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพีรพล  สนรักษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภพนิพิฐ  คชมหิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญจน์รัศม์  สุวรรณโกมุท โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัชธินี  ไทยประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉัตรชาญณรงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันทิชา  กัลหา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวลัยพร  นพเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชญานนท์  จักษ์ตรีมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายพัชรพงษ์  นิราช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรหมพุทธา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายสุรวิช  จงโชคดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายสุธินันท์  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุพิชชา  นพเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายรชต  เชาวน์เจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปัญจรัตน์  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศุทาธิณี  ลินทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธเนศพล  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปวริศา  เจนภูมิเดช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายภานุกร  ทรัพย์มั่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐวร  ยะระสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมานมิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพลอยวรีย์  วงศ์มาก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาคบำรุง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอริสรา  ประเสริฐผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุพิชฌา  ทิสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธนภรณ์  กุลสารี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงยุพารัตน์  ชุ่มมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐานิต  พุทธรักษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนันธิชา  อินทร์ตา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปรียา  พิทักษ์สงคราม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธิติมา  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรหมเต็ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธีรพัฒน์  พึ่งเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายสรุจ  อิงคกิตติ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจิตติวัฒน์  ลี่ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเตชินี  วรรณพิรุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพัทธพงษ์  คงทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกาญจนา  พนมพานิชกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายคณาธิป  ฉิ่นตระกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเฉลิมชัย  สมรักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิรัชยา  ธาระฤกษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรธิภา  แสนใจงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเปมิกา  ปิ่นกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงลักขณา  ตะปินะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธราเทพ  ธรรมโส โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนุสรา  ทองคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินม่วง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวรพิชชา  ศรีภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนาภา  เขียนสอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีโหร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จำศักดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงลัลนา  บุญช่วย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงแพรวา  เพิงน้ำคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายสิทธิศักดิ์  รัตนกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศุภกานต์  มหาวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุพิชชา  พรมสวาท โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพจมาน  เบ้าหัวดง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายภูวมินทร์  หมุกแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วรรณพิรุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงบุญสิตา  คล้อยตามวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนานาฎ  พิมสุรินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเสาวณิชย์  ถิ่นทวี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพรนภา  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอกไม้ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรุ่งนภา  พัทธเสน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายศิวดล  พุมมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธนธรณ์  ฉิมไทย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพรรต  วังแก้วหิรัญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรัฎฐ์  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนฤมล  โงนมณี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณิชกานต์  อัญมณีพร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอภิสรา  ทองดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุภัค  อมรรัตนเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสราพร  โฆษิตวิวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายชัยอนันต์  กมลวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรตีวันต์  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปานิชยาณ์  ตันพานิชกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วิเศษกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกุลธิดา  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกมลชนก  ปลื้มใจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกรวรรณ  สารภาพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุจิรา  พรหมพุทธา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายธนภัทร  สีใส โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณเกิดผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายอุ่นอิ่ม  คล้ายวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายอานุภาพ  หวลกำเนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายกฤตภาส  เย็นใจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงแสงจันทร์  วงศ์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธิตยา  อินทศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายกิตติพงศ์  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายพสธร  โฉมอินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายอนุวัตร  สุรินิตย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธนกร  พลอยแหวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนันทวรรณ  วงษ์หวังจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงรวีวรรณ  จำปาเรือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายรติพงศ์  ศิลปกิจโกศล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธีรศักดิ์  ชอบงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายสุวิจักขณ์  ผาสุนทร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพัชริดา  เสาวนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเรณุกา  สอาดจิตต์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปภาดาลภัส  ช่างกล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงทิพานัน  ภูชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงมณิสรา  ดวงพระทัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐธิญา  กรวยปิ่นทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงฐนิดา  มนทะสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจิติมนต์  ทิพนันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายทีปกร  แก้วคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายภานุวิชญ์  วงค์หิรัญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์ไชยา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายเจษฎากร  ฤทธิ์สืบเชื้อ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วรวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศิโรรัตน์  กลางยศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณพิรุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกุมภกิจ  หวังดีกลาง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอินทิรา  อรุณโรจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายนันทเดช  จางสี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายจิตกร  น้อยเศษ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศุภธิดา  ตาเรือนสอน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายปรินทร  ทุยดอย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธนาภา  เพ็งบุปผา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุชญา  แก้วคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเบญจภัทร์  คงมั่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนอินศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายชัชชนะ  โสวจาภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอาชลัน  ศรัณยชล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรพรรณ  ตัญญบุตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงคณัสนันท์  สารพัดจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชณัญญา  อุตตะมะธนานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขสะอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายกฤตเมธ  ขันติวิริยะพานิช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธรรมรัฐ  ยศเป็ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายธนวรรชน์  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายพงศ์พล  รักใคร่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายรัชชานนท์  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปีย์ฑายุต  ใหม่หะลา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายมนตรา  ทองสะอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โคมเดือน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงน้ำฝน  นันธิวัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธารารัตน์  สุรินิตย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐพล  ทิพยวงศา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพศวัตร  คงแสงชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงค์อินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชลธิชา  ชลานุเคราะห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศรสวรรค์  ธรรมคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปฏิพน  ช้อยนิยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอภิสรา  งามวงศ์น้อย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภาสวิชญ์  ซื่อมณีสวรรค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปภาวิน  เกตุวรสุนทร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายโชติพัฒน์  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฐิติสุดา  ศรีบูรณะธรรม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภัทรอร  สัมฤทธิ์มโนพร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชุติภา  ยี่แป้น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปนัดดา  สุขสะอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยิ่งศักดิ์มงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุพรรษา  พัทธเสน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปรียนันท์  เพิ่มวัฒนชัยกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐวรา  สืบสอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเตชิต  พรหมคุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอภิโชติ  พิณอุไร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  สมใจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภานุวัตร  วิโมกสันติ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรพีพรรณ  รัตนาธิวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงประพาฬรัตน์  แก้วอุย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐณิระฌา  อึงสะกาว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเมทิกา  วิริยะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอภิชญา  อึ๊งอำนวยผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชฎาวีร์  เขียนสอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุชานาถ  โฉมอินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอรรถพร  มูลสาร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชยุต  งามอยู่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกฤษติน  นพเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฐิติมา  สุณาวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐฑริกา  นัยเนตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอนัญพร  ธรรมคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเกศินี  พานิชผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชลธิชา  เกษสุวรรร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐธิดา  งามพานิชย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรรัตน์  กรรณมณี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงแพรไหม  นามประสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วขาว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสริตา  จั่นนาค โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศโชติ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉานุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอนุรักษ์  มณีแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายบุลเสฏฐ์  นกศักดา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนราวิชญ์  พัทนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภักดีภูมินทร์  ศรีมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภานุวัฒน์  บานเย็น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฬิญาภรณ์  มั่นภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปุณยวัจน์  ขมเล็ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนารัตน์  สุรินิตย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสายธาร  นพโสภณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายฐานิพงศ์  สันติบวรวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงต้นฝน  ชะรารัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกมลทิพย์  นันทวัชรกิจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายยศธร  กิจจานุกิจวัฒนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุภัสสร  วงษ์ปุ่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสหรัช  เขียวขำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัทรมน  ลือขจร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิลาสินี  คงแสงชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอธิศกิตต์  สันติบวรวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกฤษฎา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปลื้มปิติ  โชติกุโล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสวิชญา  เสาวนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทศร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิลาสินี  บุษบงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทรพรรณ  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงประภัสสร  เสียงล้ำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิริยากร  ชมพิกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาลัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอธิชนันท์  จิรวัฒนอังคณา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐพล  โพนคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณนคร  จันทาวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฎนิฌา  คงปัญญา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิตธนา  มะโนภัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฐิติมา  จุ้ยประชา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศยามล  เทพบรรทม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวนัชพร  โอสถานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงน้ำทิพย์  กาญจนเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรลภัส  นพศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญกาณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศิริรัตน์  เชื้ออินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอานนท์  วิสุทธิเกษมศักดิ์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายรชวัลลภ  บุษบงก์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายธงทอง  บางกุ้ง โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปัทมารณี  หิ้งทอง โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทิพย์สุข โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอริสรา  พลาหาร โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงญานิกา  พิมพวง โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธนวรรณ  โฉมศรี โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงวนเนตร โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธนัทวร  ใหม่โสภา โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชีวโศภิษฐ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ศรี โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายธีรพงศ์  เจนการ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภาวิดา  โนนเทา โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีวันทา โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.5 วิทย์ประถม