รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพุฒิเมธ  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิรภัทร  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงบัวบูชา  ไวภพบุรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณภัทร  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพชร  หิรัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงลัลน์ริตา  ภควรรธธีมากร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพลอยณิศา  ภัทรเชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธิติพร  กิจเจริญโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรพัชร  แก้วนุช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอิศรา  อิศรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศิวรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชิตปพน  ถาวรศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชาญชัย  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายสุรพรรณ  สร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายศุภกร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรมิตา  เมืองแมน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัชชุดาธร  ชนาเตชาชัญญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกษิดิ์เดช  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
24 เด็กชายรัตน์ธเนศ  พ่วงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายนักรบ  มีปัดมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเมษนี  โอนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพงศ์พัศ  เชื้อโพน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกฤษปฤณ  ยองใยกฤษฎา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณฐมน  แผลงปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายวัทธิกร  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
35 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
36 เด็กชายภูริณัฐ  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัณฑิรา  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศรสวรรค์  กุลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐารตี  ศรีสอ้าน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปุญญพัฒน์  ม่วงพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายสุเมธ  บำรุงสิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภัทรพล  โล่ห์พิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ร่วมพุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายภคพล  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกมลพรรณ  วรรณธะสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนันท์นภัส  ระดมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายอภิวัฒน์  มั่นปาน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายอสมา  ว่านกระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรัณรัสสา  ปรีเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุปราณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายสุทธิพงษ์  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายภูมินทร์  กี่จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภูชินี  โยมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวรัชญ์  คนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เสริมสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายวรกฤต  ดาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภูริ  อยู่คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนพล  ชิงชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนากานต์  วินทรทัพ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธีรนันท์  บุญเล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปริยาภัทร  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายนราธิป  รัตติยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายวรพล  บุญราศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายวงศกร  เกิดใจตรง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวัชภล  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงขวัญฑิมา  กนืกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญาดารัตน์  บัลลือพรมราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงตวงทอง  เมธีกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายทัศนพงษ์  สร้อยประไพ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายกิตติภพ  แปลกสกุลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวชิราภา  ลิมปนะวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเหมรัตน์  ยงถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเจษฎา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพาขวัญ  พจนโสภณกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธิชานนท์  เขมวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายพันพร  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทิพเวช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายนันทพัทธ์  เลิศลัฒนนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชวนากร  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายกิตติภูมิ  โชตะนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนันทน์ภูมิ  พุทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐกิตต์  พุทธพรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายภาสกร  เผือกพูลผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายรฐนนท์  สรวมศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายจิตรภาณุ  จันทมาลา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายทนงศักดิ์  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศุภมิต  รัตนะนาวา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธนน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายยุทธนา  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายปฏิพล  สุนรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงโยธกา  ช้างเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอุษา  ด้วงประเสร็จ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายอัมรินทร์  เจริญวงคศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายภูวเนศวร์  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
101 เด็กชายอินทร  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายธรรมรัตน์  กิจสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพลากร  กันหนองผือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายกิตติภพ  ปัญญาพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายไตรคุณ  จันทวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชญาณิศา  ถาวรศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายปราชญ์  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายชนาธิป  ผดุงกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงรินรดา  รอยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอาทิตยา  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมชื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายวีรภัทร  อารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอภิชญา  ทองประชุม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายจิรเมธ  นฤภัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธนภูมิ  พลรบ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
118 เด็กชายศุภเมธ  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอาณดา  เอี่ยมพญา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
120 เด็กชายวีร์กฤต  โอวาทสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
121 เด็กชายไตรเทพ  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกันยพัชญ์  กมลธรวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวรัญญา  จดแตง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
124 เด็กชายรัชพล  ไพจิตรลือชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
125 เด็กชายธีรภัทร  แจ่มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
127 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอัจริยา  ภักตะวีระกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
130 เด็กชายพุทธมงคล  หมุนขำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
131 เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
132 เด็กชายปรเมศวร์  อุรัมภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกฤติมา  สุพรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
137 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
138 เด็กชายธัชชัย  ดิษฐวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
139 เด็กชายพชรกร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
140 เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญพิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
141 เด็กชายพรเทวัญ  แก้วแรมเรือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
142 เด็กชายนิธิพัทธ์  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
143 เด็กชายกิตตินันท์  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
144 เด็กหญิงจรรยพร  วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
145 เด็กชายภาวี  ณรงค์มี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
146 เด็กชายศุภวุฒิ  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
147 เด็กชายดลชัย  นพโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธรรม์ฐิตา  ตันติวัฒนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกชมน  ปุญญะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  เสริมศิริชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภู่ลัดดา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัชชา  ผลพอตน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
155 เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสายวสันต์  จินดางาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
157 เด็กหญิงลักษิกา  สมชื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุรภา  กิตยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
159 เด็กชายวีรวิชญ์  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
160 เด็กชายธนพนธ์  ปัญจพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุชัญญา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
162 เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนนทเนตร  จันทร์ทับ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอักษราภัค  เกตเทียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายกิตติพิชญ์  หิรัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอนัญญา  พิศวาท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายภคพล  พนาสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปาลิตา  โคนเคน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายคมเพ็ชร  เชื้อชาวนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายคุณานนต์  กิตติธนภัทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายศิวกร  ควรประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายวิภูษณะ  โถวเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุชีวัน  มุ่ยฮะสูญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดานะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุธาสินี  พลาชีวะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงมัณฑนา  เต็มสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวริยา  พวงมลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายกฤตเมธ  จ้อยสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวีรญา  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกฤตติกา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายรชต  ศิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายธนกร  หนองใด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วไชย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิณณนภา  รัตนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณภัชนันท์  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวุฒิพงศ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศุภิศรา  ศุภวาทิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอรกัญญา  กุลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวาฐิตา  เกิดธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธิติพร  พงษ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายอังคาร  สุคนธนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายธิติภูมิ  ช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชลธิชา  แย้มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอารีญา  ศิริมาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายธาดา  โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณิชารีย์  ปุณวัชระพิศาล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุพิชญา  นพโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศศพินทุ์  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุทธิชา  เขตเขื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายสิทธินนธ์  เจียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายเอกภาพ  เพชรวรคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2(อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทร์นฤน  สายันเกณะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสรวิศ  บุนยะริส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุรัสสา  โพธิ์สร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเกศรินทร์  เลิศวิลัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสาธิดา  อ่อนรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจรณภัทร  คำเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปกิตตา  เจียโหงว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงมานิตา  เอื้อกมลชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธรรมนาถ  ศิริมงคลเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อุปัญญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงทัศณียา  กาญจนเดชะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสุรบดี  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอภิสรา  ประสิทธิพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนฏกร  กรรณิกากลาง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายอานนท์  จันทโกศล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชญา  รุ่งเรืองกิจพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรรณภัทร  อ้อมเขต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสิรภพ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิราพร  ประภารัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชญา  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเยาวเรศ  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปิยธิดา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายดัสกร  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพัทธาดนท์  ศรีพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรัชชานนท์  นิยมไทย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนิกานต์  พุกศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธเนศวร์  เจียรสถิต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกมลทิพย์  สุขถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสิทธิชัย  อ้นมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงลักษิกา  พัดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงเบญญารัตน์  ฉลาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายลภัส  บุญค้ำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวริศรา  บุญสวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โครตพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปวีณ์นุช  กฤตธนเวท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายยศชยพล  สังข์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวริศนันท์  บัลลือพรมราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพรชนก  จินดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงหริณดา  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนภูมิ  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสมัชญา  ดำสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนบดี  จงนอก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกฤตธา  อาฒยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิมญาดา  อุทัยผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสรวิชญ์  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธีรภัทร  ชุณหพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรกมล  อัศวุตมางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ธรรมสุนทรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสิราลักษณ์  สุพรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยะไกรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณรชนก  เรียนชอบ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์รัก  อักษรเวชผลิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงขรรถสิทธิ์  มังคละสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกนก  เผด็จศึก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภูรีภัทร  โตเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวาวัจน์  เทียนทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนบดี  โสวัณณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนากร  ธรรมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชัชภูมิ  ทิพย์อัมพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชญานนท์  พิษณุวัฒนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภคิน  อยู่คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนวพันธ์  ทุมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายชิษณุพงศ์  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพิธพิศาล  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสุทธิรักษ์  เกิดสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวัสพล  จดแตง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรัมภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพันธุ์ธัช  ฐนิตจิรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพุธิตา  มังคละศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณชวัล  ฑีฆะภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทรภร  ณรงค์มี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภาวิณีย์  ขุนไกรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณิชาภัทร์  ขำสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงไอรินลดา  ชินวุฒิกุลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพรพรหม  ศรีชุนสิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชิชญาสุ์  หลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงประภาดา  ลีระสันทัดกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกษมา  นิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนันธิชา  สุดสกุลเสรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศรุตา  พรหมสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิดาภา  ตันไล้ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจันทกานต์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชลิดา  คงบุญญา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพีรดา  จุลวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชญานิศ  ประดิษแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภราดร  เฉยเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรสนันท์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิราขวัญ  เหรียญทองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐญาดา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรัตนากร  แก่นหิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนิภารัตน์  สุภโตษะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ง้าวแหลม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนรัญชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพรธีรา  กิตติวงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเนตรชนก  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณนนท์  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงทัศนวรรณ  พุทธพรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิรญาณ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนพล  อรุณเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปราชญา  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวรกานต์  ห่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปาณิศา  น้อยใจบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอภิญญา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุวพิชชา  รวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวรวลัญฌ์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรุ่งภพ  สุขลาภวิทยาคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรัก  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพินดา  นพแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพัชรพร  จำปา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพรพิมล  สุดนุช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพรพิทักษ์  สินเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนภัสสร  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธีรพจน์  แพรลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธราวดี  หมอยาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนกร  รามประสาท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐชยา  นัดพบสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัฐนนท์  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายเชาวน์วิชญ์  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกิตติมา  สุขญาติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงญาดา  สีลุน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพัสพร  เพ็ญโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนากร  ชมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วัชรีนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศุภฤกษ์  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปรียาภัทร์  มิตะมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงบุษกร  มั่งมีผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธัญญะวานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงบัณฑิตา  จำรัสพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงมณีภัสสร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิพรรษพร  ทิสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอิสระ  สว่างแสงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณีรนุช  วรกิจกุลพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐวัฒ  นฤภัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงคุณัญญา  เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกัญญพัชร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจารุพรรธน์  ยงศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จิตร์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธิดาทิชากร  ทองอ่วม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศศินา  สรวมศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปยุดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภาวิดา  ยะระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐญาดา  เกษโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชยพล  อัศวุตมางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุภาพร  พรมหู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุพรรณี  พรมหู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงฉัตรฟ้า  ลภนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจิราวัฒน์  สุขถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพลากร  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงรวิภัทร  วรพลมั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธัญจิรา  ตันติวัฒนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอี่ยมพิทักษ์พร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสมพลชัย  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐนันท์  อภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอสมา  ่ว่านกระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอภิสรา  อิศรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศิรสิทธิ์  ครุฑนอก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุทธิกานต์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกุลภัทร  หล่อทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภูริวัฒน์  โนรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวรยุทธ  ธรรมเมธาพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  โถยอด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรุ่งรวี  แซ่ฉัว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสโรชา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภูวเบศวร์  ทองปุย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรธิตาพร  ลี้โชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชมพูนุช  สุดนุช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนาราภัทร  สายคำกอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอดิศร  ตันบรรลือสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพันธกร  เม่นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสิริกาญจน์  สาธุวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสิริรัตน์  นันทพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอรพิณ  อ่อนภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชัชพงศ์  ไชยสลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงรมิดา  จันประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปทิดา  อำนวยสิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรินดา  ไทยพาณิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอมราพร  กรสี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มไพบูรย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุธีมนต์  เสริญวงศ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิดาภา  วิรัชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุวพิชญ์  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรวิวรรณ์  ยิ้มแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภูดิส  ล้อจงเฮง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปาณิศา  จบฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญยะภาส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญยะภาส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฏฐภัค  ผดุงกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปาลิตา  หลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธัญวลัย  แก้ววงษ์นุกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศิวนาถ  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวรวรรณ  ศิรฤกธิมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิตรส่งสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงขวัญวลัย  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนภาธร  จอมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอรพรรณ  โกกิม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธนาธร  จอมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภาวินี  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนันท์ธร  จอมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณณณิณท์  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนุชนาฏ  จิตตะธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภัทธพงศ์  พุฒนวล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสหวิชญ์  สอนเต็ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอริสา  อ่อนช้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงหทัยชนก  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอัญญศิริ  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ธรรมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนิดา  บัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงมัลลิกา  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปภาวิชญ์  คณาสิทธิกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภาวินี  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุพิชชา  พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายรัตน์ธเนศวร  พ่วงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงรสิตา  ถี่ป้อม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศิริกัญญา  แสนโต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจารุพิชญา  ม่วงมะเริง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอภิสรา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนวิทย์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภริตา  ยุ่นประยงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเด่นนภา  น้อยทวี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนันทินี  จำรูญสมบัติทวี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอินทิรา  เสวีวัลลภ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนภัทร  โชควิริยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กังฮวยสุน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุริษา  ปัญญะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธนัญญา  ปัญจกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปทิตตา  เจียโหงว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธนัชชา  ปัญจกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสิรวิชญ์  แก่นเชื้อไทย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายก้องภพ  ตรีรัตนวณิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศาณิญา  ไชยกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอภิชัย  อมรรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐพัชร์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2(อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิลาภ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายวงศธร  นิ่มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายกฤติพงษ์  ทองนพคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพรกนก  จูเภา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายหัสดิน  พุทธอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายธนวัฒน์  นิยมไพศาลสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายธนกฤต  ประจวบ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายพิศลย์  วินิจสกุลไทย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายธนยศ  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายศุภกร  ศิริมงคล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายวงศธร  อึ้งใกล้ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายอิทธิกร  จูมคอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายธนกร  หอบรรลือกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายธนะดล  พานิชเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายพชรพล  คล้ายทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายวีรสันต์  สุทธิคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายธนภัทร  เล็กมั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
489 เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
490 เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประวัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
491 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
492 เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
493 เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
494 เด็กหญิงสุนันทินี  วนิชย์ถนอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงสุทธิดา  แสงรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงสุภาสินี  กันทะชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายศุภากร  ปาละวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงกมลนัทธ์  บุนนาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงมัญชุพร  วุฒิพลสาร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวริศรา  เข็มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงธันยชนก  บุญทะโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงกนกกร  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงสมิตา  โฆสิตมาน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายอินทัช  รุ่งวิทยาธิวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงฤทัยภัทร  ศาสตระรุจิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงน้ำหอม  ทองประยูร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายธนคุณ  องค์วิเศษไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงอภิสรา  สุขาทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายชนะชน  หริมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงภัทรฤทัย  ศาสตระรุจิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงนภาดา  แย้มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายเดชาธร  ธรรมามราพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกลียวชมพูนุท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอภิสรา  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายอภิมงคล  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงธัญพิชชา  จักษุรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงวรรณิดา  เดชศักดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายธนภัทร  วัฒนวรากุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
524 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
526 เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
527 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทรสาร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
528 เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
529 เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกูล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
530 เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
531 เด็กหญิงศิครินทร์  พุฒตาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
532 เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
533 เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
534 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
535 เด็กชายคทาวุธ  พฤติสมพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
537 เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 คณิตประถม
538 เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายฐิติภูมิ  รัตนกำเนิด โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายประภากร  ตันยะกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายธนทรัพย์  เกิดโสภา โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายทินวัฒน์  ธนกิจไพศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายปิยวัฒน์  อ่างมณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกันจ์ฐิตา  วัฒนเหลืองอรุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเกริกเกียรติ  ขันแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพิพัฒน์  รุณเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายจักรินทร์  สุขพราย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายมณทสิต  ฟักทองคำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเจตนิพัทธ์  มนต์วัฒนชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพชรพล  งามพิง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนรบดี  สายแปง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพชร  ด้วงคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธรรณธร  ซิมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวรเมศ  ปิยภูวดล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อยู่เล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุชัจจ์นันท์  วงศ์กลม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงชญานันท์  ทวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฐิติยา  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภัครินทร์  สีไส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงรัชฎา  พรหมนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณิชานันท์  คำบุดดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงมัชฌิมา  มวลศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสิรินทรา  กลางประพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอนันตญา  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิดาภา  บรรดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชนม์ชนก  นามแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ไชยยัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชนาภัทร  อาจภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ทองชูศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเดชาพล  อินตะนัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายชนะภัย  คำใจวุฒิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฐภัทร  ภัทรบูชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภูสิษฐ์  เทพกุญชร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณัฐนันท์  เปลื้องนุช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเมธาพร  บุญมี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายปฐมพร  กรุดเงิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายฐนกร  บุรีวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายนพรุจ  กุลทรงคุณากร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชลธิชา  พันธรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฐิติญา  โหม่งพุทธ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวนัชพร  เสนาะกัณฑ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกิตติญา  พุดซ้อน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวรกานต์  กุ่งแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงโชตินภา  นิลนวล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วอนเพียร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อรุณจิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงญาณิศา  แสงทองฟ้า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพรกมล  ปกครอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงศลิษา  ไมตรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงจันทรัสม์  จันทร์ศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภัคณัฏฐ์  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงลภัสรดา  อาศัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงศิริภัทร  อินทจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปิยวรรณ  สุริยจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปณิดา  สุขดานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณวัฒนาสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอรรยมน  ทับลอยฟ้า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเมทนี  เวศพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอลงกรณ์  ข้อแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอชิรวิทย์  ลีฬหรัตนรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญถนอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายนครินทร์  วงค์วิรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสรวิศ  บัตรสูงเนิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชุติเทพ  ดวงสีหา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศุภลักษณ์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายตวงทรัพย์  รัตนไทย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกิตติภัทร์  ขาวผ่อง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกรณ์ธรรม  ฟางทสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายทักษ์ดนัย  แสนธาตุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภูมิภิภัทร  วงศ์เสถียร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายเจษฎา  ฤทธิ์มหันต์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกมลลักษณ์  หุตะเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปิย์วรา  สีเขียว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวิภารัตน์  จูเภา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวรินทร  ยุวรรณกร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอรัชพร  โคตะมะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงตุลยา  ศิริโสภาพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอธิชา  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงลภัสภัสสร  โชควิริยดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธัญญาพร  โอ่งตั้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริเทศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศศิกานต์  ถนอมนาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ตีข้อ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชลิตา  ธรรมสถิต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสริตา  บุญอยู่ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปารณีย์  ชุติพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภาศจี  ลีละบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนภัสรา  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังข์ศรีทวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนธรณ์  วงศ์ทิม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายสุจิปกรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายศักดิ์ดา  คุณาราช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพศิน  พริบไหว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกมลฉัตร  ศิริปุณย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายชยวัฒน์  เคนทวาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายดลบันดาล  เป้าเปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพันวา  ตันติวัฒนพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนภัทร  ศิริพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธาราเทพ  ทองภูบาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุพลับ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ชูสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวริศรา  ลายประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพัชราภา  เสถียรวุฒิไกร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงฐิติญา  อู่วิเชียร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอรวรรณ  จูเซียน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชื่นชูผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์โท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอรัชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอภิชญา  ปั้นมา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอลิศา  ทัดทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุทธิชา  โกยรัมย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แจ่มจรูญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพศิญญาภาสุ์  บุญถาวรสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชุติมา  แก้วชัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญโฉม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุพรรษา  แช่มดารา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงขวัญชนก  ปรีชาชีววัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศศิธร  บรรจงกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายโศภณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายกานตพงศ์  เทพกุญชร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายอานพ  รุ่งโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายเพรียวพันธุ์  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายญาณากร  ปัญญากิตติศัพท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเกรียงไกร  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภูริภัทร  ทองประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายตะวัน  พิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณัชพล  แย้มพินิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณัฐพงศ์  ถนอมนาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนดล  จิตไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายกฤษดา  หงษ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศุภณัฐ  ธีระเกียรติกาญจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายณัฐวัตร  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายสุทธิพงษ์  เสือเนียม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวสวัตติ์  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสุภรินทร์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐชา  แดงเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธัณชนก  ปิยะจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐทิตา  หนูน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฐิติมา  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสิริญญา  หอมดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวิภารัตน์  พุกกะรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุทธาแสง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอิสรีย์  คนบุญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุดโท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนวม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงช่อชมพู  ตันเส็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงศิริประภา  กิจจะอรพิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพีระวัฒน์  ธนะสารสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสงกรานต์  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงบุรัสกร  บุพฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงศิริขวัญ  รุ่งเรืองกิจพัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพรพรรณ  ปัญญาเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนกร  บุญสอน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปริญญา  ขำเหม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนันดร  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
712 เด็กชายจิตติพัฒน์  การุญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
713 เด็กชายโชค  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
715 เด็กชายณัชพล  จันทร์ฆะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกุลฉัตรวดี  แช่มใย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงไปรยา  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพรมนัส  วรรณโส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพรจิรา  รอดพลอย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
721 เด็กชายกฤตพงษ์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพศวีร์  เสกขุนทด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพิวัตถ์  สุขพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศุภวัฒน์  นิยมไพศาลสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกิตติภัฎ  ทิพย์ฝั้น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายรัศม์สรัญชน์  พันธนะวรพิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายจิรภัทร  ภักดิ์กวิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวจนพร  เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณตะวัน  ศรวณียารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงศิริกร  แก้วศิริกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงเบญญทิพ  ชมสา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงจิตติญา  สุขภูตานันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอรชพร  สุปินตา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกรรณิกา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  ไทยภัทรนันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวาฐิณัฐ  ชูเวทย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปฐมา  บุญสิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกุลสตรี  คงเนตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แช่ตั๊น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงดุจดาว  โสภณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงปุณณภา  จันทรปรรณิก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุริษา  ปิยภูวดล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงมุกทอง  สุขเลื้อง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอัครเดช  งามสิงห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนัฐณิชา  เหลืองงามพิสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวรรณวลี  จั่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปุณยวีร์  อดิศักดิ์วัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปาริชาติ  เธมี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอนุเทพ  พุทธพรทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงเมธนี  หอระตะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปุณญาพร  รักเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายปิยชาติ  ประทีปจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเดชดนัย  สื่อตระกูล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายกิตติธัช  ธราพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณชพล  จักษุรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
761 เด็กชายณัชพล  นาครินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
762 เด็กชายณัฐธวัฒน์  ทองศรีสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์อามีน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงวีรนันท์  เสียงธนาวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณิชกานต์  ประเสริฐดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงมัชฌิมา  วนะภูติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
767 เด็กชายจิรายุ  มาระโภชน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณิสรา  จงสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
770 เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
771 เด็กชายศุภวิฎ  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุขุนทด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปัณณธร  กุลเกียรติประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
777 เด็กชายศิรากร  น่วมนวล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธานัท  สระบัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
779 เด็กชายศิวกร  จันทรศร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
780 เด็กชายวงศธร  เกิดสินธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
785 เด็กชายพงศพัศ  นนทราช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
786 เด็กชายมีนยวัฒน์  ชูแดง โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายเจษฎาพันธ์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกรพินธุ์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา โรงเรียนวัดดอนทอง 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.3 คณิตประถม
791 เด็กชายนิธิวัต  ปาละกะวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.3 คณิตประถม
792 เด็กชายปฐมพร  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายนิธิศ  ใหญ่สว่าง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงเปมิกา  บุญมี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.3 คณิตประถม
796 เด็กชายศิรลักษณ์  ทีฆะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายภัทรพล  ภัทรบูรพา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกรกประภา  พัฒนาพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงณัฐ์ภัสสร  จิรเลิศวิทยาพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงจิดาภร  บัวน้อย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงจิดาภา  บัวน้อย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงนิภาพร  ไล้เซ็งฮ้อ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แจ้งศรีสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงปียาภรณ์  พรทวีสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงนฤภร  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงวิภาวี  สอนใส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุนเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงทวินันท์  ธารศรัทธา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงวิภาดา  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุภานัน  สิทธิหัตถการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญโภคยานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกวินณภัทรณ์  พิมสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงธรรมณัฐสรณ์  เกษมสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงจิณภพัต  รัตนวัชร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายแทนกาย  คำแหง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งเสถียรกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายณภัทร  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายกฤษฏ์  นพภาลี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายวรินทร  นิลดำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายเดชาวิชญ์  อรุณพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธีธัช  ศรีบุญเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายพงศพร  พุทธวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วพิพูลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายกฤษฎาง  แสวงศิริผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายวฤนท์  วิไลประภากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายชัยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายกฤตวิทย์  น้อยเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายปฏิพล  ศุภพิชน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชิษณุชา  จรัลพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายพลัฎฐ์  นฤภัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายฐิติพัฒน์  ปาละกะวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายนพดล  แป้นถึง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายภูวเนศวร์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธนทัต  แกล้วเดชศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายวรภพ  โรจน์จึงประเสริฐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณิชนันทน์  จินดามงคล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนันทิตา  โฉมศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงเขมจิรา  วินุราช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอิสรีย์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  เดชชีวะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  สิมะรัตนมงคล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงภัทรมน  วัฒนาผาติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงอรจิรา  แกล้วเดชศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงอารียา  โคตน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพิชามญช์  พิเชฐพงศ์ธร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพรชนก  คูประสิทธิ์รัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงทัตพร  ระวรรณ์วงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงภูษณิศา  สุขโภชน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอรอนงค์  ถนอม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอนัญญา  โรจนภานุกร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 นายเมธัส  ชัยแช่มชื่น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นายภัคพล  เจริญโภคยานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายธนกฤต  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นายกฤตภาส  เปี่ยมเจริญพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายภาสกร  คิดข้างขน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายธนกร  ภัทรบูรพา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายภัสสกร  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวเกวลิน  วัฑฒนพันธุ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงเมธาวี  วรรณยิ่ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงลานนา  ติลังการณ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจริตชยชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวฐาปนิชา  เสาวกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชมถิ่น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงธนวรรณ  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงภัทรพร  พัฒนยินดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  สิทธิภาณุพงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอัญพัชร์  พัชรวัฒน์เมธี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงรัญชนา  ท้วมพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงมนัสวีร์  ดิษฐาพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.3 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสนิษา  สำเภาทอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.3 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นหอม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.3 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงพัชร์ฌิมา  เปี่ยมพร้อม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.3 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงสิริกร  ความมานะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายธนภัทร  นพเกตุ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจียรเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายอภิมุข  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายสิรวิชญ์  เศรษฐโศภณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพิชญา  ศุภวาทิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายศัสตรา  ต.วัฒนผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงญาณิศา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายพนธกร  โอภาสตระกูล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสรวิศ  ไพรินพาณิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสุรศักดิ์  ตันสุดเจริญยิ่ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธนภัทร  เลิศมงคล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธนภรณ์  สืบสายเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายผ่านฟ้า  เลาหสินนุรักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกฤษพัฒน  มากคงแก้ว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม