รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอัคนีรุทร์  วัดเวียงคำ โรงเรียนบ้านวังชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนครินทร์  ศรีชุม โรงเรียนบ้านวังชัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติพจน์  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านวังชัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเสถียรพงษ์  เหลาเคน โรงเรียนบ้านวังชัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนิภารัตน์  โควังชัย โรงเรียนบ้านวังชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชุนสาย โรงเรียนบ้านวังชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนิภารัตน์  โพธิ์พิกุล โรงเรียนบ้านวังชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงเทพวิมล  ศรีเชียงสา โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงณัฐธิชา  รสหอม โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กชายลวิตร  เทียมสิน โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายเอกบุรุษ  โพวันนา โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.3 คณิตประถม
12 เด็กชายอธิป  ศิริกิจ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.3 คณิตประถม
13 เด็กหญิงลภัทชา  สมเพชร โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศิริรัตน์  บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมิรันตี  แพงจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรักษิณา  หาญนอก โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.3 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีโยธา โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.3 วิทย์ประถม
18 เด็กชายนครินทร์  สมสี โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงทักษิณา  น้อยเขียว โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอติมา  เทียมโคกกรวด โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายนภสินธิ์  ศรีเฉลิม โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายวารินทร์  วงศ์แสนบุญ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนัยนา  สุดาทิพย์ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุธาศิณี  สูงขาว โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอรนิภา  พรหมจารีย์ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณพดล  โพธิ์อำพล โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรวัฒน์  ผิวพรรณ์ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  ผาบชุม โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พรหมจารีย์ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอัญยดา  วงค์สามารถ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฐนัจฐา  บัวเข็ม โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงวิลาวรรณ  สวดดี โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตำหนิชาติ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงศิรินภา  ติตะปัน โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงสิริยากร  โนนสว่าง โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงมาลินี  กองพันธ์ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายทฤษฎี  ภาพันธ์ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายอธิพันธุ์  หันชนา โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงจรัญญา  ก้อนทอง โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงทิพย์สวรรค์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวิไลพร  แสงสุดตา โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองรมย์ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงบุษบา  บัวศรีสะอาด โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงมาริสา  ป้องคำ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเสาวรส  ศรีแก้ว โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชญาดา  ทองกอง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอุทุมพร  นาควัน โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายจิรวิชญ์  เหนือแสน โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชญา  ทองกอง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายวีรพัตร  ชมสีดา โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
51 เด็กชายจิรศักดิ์  พรมน้อย โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกิจสมบูรณ์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิดาภา  ฉิ่งอินทร์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอริสรา  พรหมเสน โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ช่าง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริยะ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
57 เด็กหญิงทิฆัมพร  ยาวะระ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภิรัญญา  หงษ์สีทอง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุครีพ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
60 เด็กชายอภิชาติ  ภูชมศรี โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภูมินทร์  อยู่เจริญ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
62 เด็กชายสุวัชร  วิวัฒนาช่าง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภัสกร  เขียวสะอาด โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวริศรา  นาทองถม โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสิตางค์  จันทร โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
66 เด็กชายพรภูมิ  แข็งขัน โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
67 เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
68 เด็กชายชาคริต  แสงรูจีย์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
69 เด็กชายธนทรัพย์  ลาพวง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภคพร  ชุมแวงวาปี โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุชานันท์  อวิรุทธพงศ์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภรณ์ภัสสรณ์  สงวนความดี โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
73 เด็กชายภีรพัฒน์  วิลามาศ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
74 เด็กชายริวอิจิ  ยามางูจิ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมนัสชนก  วงศ์ภักดี โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนิติกานต์  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 คณิตประถม
78 เด็กหญิงทอฝัน  มาตรโพธิ์ศรี โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอัจฉริยา  คำคุย โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงทัศพร  กันทะใจ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปานชีวา  นาทองถม โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกนกพร  ศรีบุญฮุง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิราภรณ์  จังหาญ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุปรียา  กุลอัก โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาวชำนาญ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวุฒิชัย  สุริยะ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุวรรณณี  สุบิน โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอริญชยา  หอมสมบัติ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภานุวัฒน์  สีหาจันทร์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนะโช โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วขาว โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสมิตรา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปุณญดา  วันละคำ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมณฑิตา  บางไธสง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภัทรียา  วีระวงษ์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกนกรัตน์  วงษ์มุข โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนลินรัตน์  ไชยปัญญา โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  ทราศรี โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายบัณฑิต  กองทอง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงขวัญชนก  แดงน้อย โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปรภาว์  กาจุ๊ด โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศิรดา  เดินชาบัน โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปวริศา  แก้วเมือง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปรวิทย์  ทองสา โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
105 เด็กชายโภคิน  เสือแพร โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  ยาวะระ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กองทอง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไต้วารินทร์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐชา  ภูกาบเพชร โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพัชราภา  เรียงหา โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชิษณุพงศ์  กองมงคล โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวรรณิดา  โยธาสิงห์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงต้นเทียน  โปร่งพรมมา โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวริศรา  รัตนวงษ์ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐพงษ์  ชีกว้าง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนสุด โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงประภาศิริ  โคตรสีลา โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองลวด โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรัตศุภา  คำดีราช โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.3 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงขวัญใจ  เจริญชัย โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุวิภา  โพธิ์สม โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมภาร โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุนิสา  แสงดารา โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายชลชิต  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปรางณิตา  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวณิชชา  บุตยา โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพัชริดา  มูลแอด โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอรกัญญา  ผาวัง โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนันทวัฒน์  ไชยแสน โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนิดา  โสมประโคน โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พาอ้ม โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐดนัย  ปาลสาร โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายชนะชัย  วันหอม โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายอนุวัตร  ชาทุม โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐธิชา  ซาทุม โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวรรณวิษา  ขามธาตุ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสุชาดา  คำเงิน โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนัฐชฎาภรณ์  กาสีชา โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกุลธิดา  คำพระแย โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนัญญา  บุราณวัตร โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเปรมสุดา  ชาวิวัฒน์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เมืองช้าง โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐมล  ทิพย์ตำแย โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพัทธพล  แสงสุริย์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุภาวีร์  ปานเนาว์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทัศนิยม โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวุฒิชัย  โนนทิง โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนาธร  สว่างยิ่ง โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอภิชาติ  โนนทิง โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
153 เด็กชายดุสิต  วงคำ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอังษนา  นามจันทา โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธิดาพร  เรืองพลวัฒน์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเบญญาภา  โสหะ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภารดี  อาษาสนา โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวนันท์นภัส  มณีฉาย โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอาทิติยา  ห้าด่านจาก โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัทรธาวดี  นามวิเศษ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมลลัดดา  บุญตั้ว โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศิรประภา  นาหนองตูม โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1 ป.3 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อรรคฮาต โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายกฤษฎา  บุญเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายอนุวัติ  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐพล  พรมแสน โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายธีรเดช  เทศนอก โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธีรไนย  อินทะชัย โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายวีระพง  บุญอุ้ย โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปา โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงฐิตาภา  ชาวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงทรรศนีย์  คำโมง โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงมนต์นภา  อินทแสง โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายนพรัตน์  โครวัตร์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายศาสตราวุธ  คำโมง โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงศศิวิมล  คำโมง โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสิริยากร  พรมที โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสาวิตรี  ฐานะ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.3 คณิตประถม
179 เด็กชายมิ่งขวัญ  สิงห์น้อย โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.3 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวริศรา  จันพรม โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.3 คณิตประถม
181 เด็กชายวรภาส  วาเหลา โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.3 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธิญาภรณ์  พรมภักดี โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ป.3 คณิตประถม
183 เด็กชายจักรกฤษ  จันทะสี โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายเกษม  หล้ามณี โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธีรภัทร  โครวัตร์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปรียารัตน์  ฐานะ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงศิริวิมล  พันธะไหล โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวรวุฒิ  บุตรนิล โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจีรนันท์  จันพรม โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสุทิวัส  โคตรเพชร โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวริษา  ตุพิลา โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายพลาญชัย  ชาวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐพล  ไชยศรี โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นายยุทธศิลป์  ศรีสอนเหม่น โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายสุรวุฑ  ไตรยสุข โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายอลงกรณ์  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวสุนันทา  คำโม โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธนากร  อีศาสตร์ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายประกาศิต  สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านบะแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอภิญญา  สมมา โรงเรียนบ้านบะแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชลกฤษ  ขาวลา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายเจตพล  พลอยเหลือง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายภัสกร  หมีแสง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายธนพงษ์  นุชประยูร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอารยา  โพธิ์ระเดา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรธิตา  สำราญวงค์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอารยา  แพงพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอาทิตยา  โยสิคุณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพรไพลิน  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเปมิกา  พันขันตี โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิกุลรัตน์  นาวัน โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณภัทร  เศวตจินดา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุเมธ  ขอนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนิรันดร์  เวียงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกุลปรียา  ศิริสงคราม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเจรัญยา  บุษราคัม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธนัชชา  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกาญจนา  ชาธรรมา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศิริศุภลักษณ์  โคตรหลักคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสราวลี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุชานันท์  แสนอุบล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนัฐธิชา  บุตนุ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวาทินี  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุภาภรณ์  หาญกุดเลาะ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิยะดา  แสนพล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณันทกร  โอดพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฐานียา  สวนสมภาค โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเพชรพิชชา  กุลบุตร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงไรวินท์  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวรนุช  สงพัด โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวริยา  เมืองผุย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงประกายดาว  โพธิสม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนิศากร  ชิตปรีชา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนาภา  เพชรคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัชราพร  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธีนิดา  หนักแน่น โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิมลวรรณ  สอนเอก โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วอหล้า โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอาริยา  ธรรมลา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 นายไตรรัตน์  คันธสอน โรงเรียนประถมปรัดาภรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น