รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฐิติชญา  สารขันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพีระณัฐ  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายดนัยพรหม  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุลนิดา  ศรีซ้ง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนวพล  ปัญญาโส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายอัครวินท์  พาณิชย์พงศภัค โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพรธิยา  พลอยสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชัชนันท์  มานะวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนสิน  เฉลิมชาติ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพีรภาส  แสงสุริย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นเจริญทวีสิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายนนทวัฒน์  ยนยุบล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปุณณวิช  เที่ยงสงค์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  อินทะ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุษรา  อุปแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงลิลลี่  เจมส์ ทาวนเซนต์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤษฎา  เพาะนาไร่ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงบุศรินทร์  เอกพิมพ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภูริวัฒน์  ภูดวงดาษ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอัจฉริยา  แก้วปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจริญา  พุทธคม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิสิฐพร  ภูดอกไม้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงไพรวรรณ  วิลาศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชือกรัมย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายศิรชัช  พรมภาพ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอาทิตยา  รังคะราช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพรพิมล  วงศรีเทพ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนพณัฐ  ขันธุแสง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจุฬาทิพยดา  ดอนปรีชา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณภัทร  แสนพันดร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเรวิทย์  ไชยแสง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชชาพร  อรงค์เดช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
37 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีซ้ง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐชนน  มานะวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรัชยา  เนตรมุข โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุวิชาดา  โคสาดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุพิชญา  นิลสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
42 เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
43 เด็กชายพันธวัช  ถิตย์รัศมี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
44 เด็กชายทิวัตถ์  จันทะบาล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
45 เด็กหญิงรักษิตา  ประมายะยัง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิชัยโย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายเสกสรรค์  แคนลา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสลิลดา  กมลตรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายไตรลักษณ์  บุญโพธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฟ้าใส  มองเพ็ชร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายคชานนท์  สีหลิ่ง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชฎาพร  ภูวิชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัทรพร  ประชุมแดง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนันดร  ปัญญาโส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชุติมา  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชนะชัย  ศิริวรรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธีระพัฒน์  เนาวะเศษ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศุจิณนา  พัฒนะสาร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีแพงมน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชัญญา  วรชิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพศาล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวนัชพร  วงษ์จรัส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปภัสวรรณ  ประพรม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเพชรดา  โสภารีย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธนาภา  โคสาดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีแลง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภควดี  พิทักษ์กรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอภินันท์  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอาทิตยา  บัญโสภา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วพิกุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกวรรณ  อิงภู โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรรษนันท์  สาลีผล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐวรา  กุลราช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอลิศรา  วงศ์ผ่อง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรดา  นาทองบ่อ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญนามน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สำราญสุข โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายองค์กรรัฐ  โยธารส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวรโชติ  ปอคีรีบารมี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอัญญวี  เกื้อกลู โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเขมิกา  ผลาเหิม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอธิพงศ์  ยงควิสัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธนกร  เพ็ชรบุรมย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงมุฑิตา  บุญศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีชมภู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายก้าวหน้าดี  หาญเสนา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรักษ์สุดา  หาญไชยนะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกัลยกร  สีแดงเดช โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงขัตติญาภรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายสรวิชญ์  ขะกิจ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภิญญาดา  จันทะวิชัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงญาดา  โยธะสิงห์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายภัควิน  กอดทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธีรภัทร  แข็งขยัน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายสรอรรถ  ปลื้มถนอม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธนากร  ไชยวงรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเพชรรดา  นาถวิล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิดาภา  คงสมมาตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเชาว์วรรธน์  แทบสี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุรสิทธิ์  ไชยสวาท โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศิวะ  วรรณทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนันทกร  สุกสีกรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวิศิรินทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายยศภัทร  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนรภัทร  เดขวิจารณ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสิทธินนท์  ไชยสา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวิทวัส  ฤาชัยราม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงมณีกาญจน์  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศดานันท์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสิปาง  กมลวิบูลย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมุจลินท์  ราชไกร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนริษา  เรืองแสน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจุไรภรณ์  แก้วบุญใส โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณพลวีร์  กิจปัญญาภัทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  โพธิ์ชัยศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนันทกร  ไชยโต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศิริพร  นาพุดซา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงดาราพร  พะละ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวริศรา  กมลมูล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนธรณ์  บริหาร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โหระเวส โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายวรวุฒิ  ก้อนดินจี่ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปนัดดา  คำถวิล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงทิพย์วิภา  จันทะยุทธ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพงษ์ศิริ  ปริมา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฉัตรสุดา  บูรณะพล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนภรณ์  ตุลาพัฒน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปอรรัชม์  สังเกตกิจ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอรวรรณ  สอนบุญตา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนุชพร  สันดุษิต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายชาคริส  ศิริภักดิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอัญชิษา  ปัญญารัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  สันติบริรักษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงรติยาภรณ์  บุญน้อย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุนันทา  แดนดงเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงศศินา  ศรีคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวิทวัส  สาระหงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤษณะ  สุขจร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจารุวัฒน์  สุระเสน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฏฐลินีย์  บาดาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฎฐนรี  น้อยคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณฐวุฒิ  นิยม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีบ้านโพน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอริษา  สีเทา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนันทิกานต์  ชิณจักร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกษิดิศ  สว่างสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนโคกนาดี 1 ป.3 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธาริณี  ชินโน โรงเรียนโคกนาดี 1 ป.3 คณิตประถม
155 เด็กชายไตรภพ  ศรีลำดวน โรงเรียนโคกนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายสิทธิกร  โวหารคล่อง โรงเรียนโคกนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นายนนทวัท  แสนพันธุ์ โรงเรียนโคกนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพัสกร  ใฝ่ชอบ โรงเรียนโคกนาดี 1 ป.3 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนกร  วานิชสุจิต โรงเรียนโคกนาดี 1 ป.3 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจริญญา  ทำนาสุข โรงเรียนโคกนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันทัชพร  อุดมไร่ โรงเรียนโคกนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกนกกร  โชติรักษ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทรักษ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายวิฐวัฒ  พานิศิริ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปานวาด  ไถวศิลป์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพิสิฐ  จิตจักร โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพันธกิจ  ไชยมัชฌิม โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอรรคชัย  จุลนาค โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนกาญจน์  บุญอาษา โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจักรกฤษณ์  แสนพวง โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวิชญาพร  โทแสง โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงหยาดทิพย์  นามบุญลือ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปรีญานันท์  แสงกล้า โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนฤมล  เนื้อนุ่ม โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกันตภณ  มะลิวรรณ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธีรภัทร  ไชยเดช โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอรณิช  แสนเกิ้น โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธวัชชัย  ทุยทรัพย์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสรวิธญ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มงคลเสถียร โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวิภาดา  อินทรธิราช โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอิงวรา  ภูมิภาค โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวิภาวี  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภณิดา  คงดี โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉัตรมงคล โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกนกรัตน์  อุทรังษ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวิจิตตรา  บัวดี โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพงศกร  คลังประโคน โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐพล  บุญหนุน โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์ระดา  โคตรจันทร์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐกมล  เถาว์ชาลี โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐชญาพร  กิ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงทรงสกุล  น้อยทรง โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเนตรชนก  วิเศษศรี โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนัฐพงษ์  ยันทะแย้ม โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ุเพ็ชร โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทรลดา  กาญจนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรัตน์ศุนา  วิมานไพจิตร โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ผ่านจังหาร โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงดลยา  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอารยา  พรมปินตา โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปริศนียาภรณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกุลธิดา  มาคำ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 นายหาญหิรัญ  ผิวอุบล โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายอัครายุทธ  สรศรี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพิชญ์ญากุล  มะลิรส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตรีกามน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงจริยวัตร  กองกาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายสิรภพ  นะรินยา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอริสา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกมลชนก  เถาว์ชาลี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุวีรยา  แสงท้าว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูกัณหา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวสุธิดา  พงษ์รัตชตะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงขวัญจิรา  วรรณหอม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายรวิภาส  วิเศษทักษิณ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุดารัตน์  แดนพิมสาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐพล  เหลื่อมศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกตาธิการ  ศรีแสนยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภูวิเศษ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีลาอุดมลิปิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนัฐกาญจน์  สุราช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวลัยพร  กุลเกลี้ยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุ่งวิเศษ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจรินทร์ญา  จิตจักร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกชพร  มะลิต้น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงคำกองกุล  ปิ่นทะวงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรุณรัตน์  กรมโพธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุชาวดี  คงกระพันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาสมตรึก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสิริมิ่งขวัญ  อะสุชีวะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรัญญา  สงตลาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนภารัตน์  ศรีพอ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสองเมือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอาริตา  ศรีเมือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกุลภัสสร์  คุณสุทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุธารินทร์  ภาระเวช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  บุญเทียบ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฎฐ์ดนัย  นนทวงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอติเทพ  ภูผาสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายยศวัฒน์  ชวนินทวิสุทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนกฤษ  ศรีแสนยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปริม  อันสงคราม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายเปรม  โพธิ์หล้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสหรัฐ  สายสวรรค์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสาวิกา  วิชาชัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชติเพิ่ม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉิดสนิท โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอารยา  นามวงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนพวรรณ  คลังบุญครอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิมลพรรณ  กังฉิมา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัทธราภรณ์  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยรัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเกสรินทร์  สอสูงเนิน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชนิกานต์  ตั้งกีรติชัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชยาภรณ์  เพ็ญธิสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทรพร  ยี่วาศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกณิศา  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิริยากร  วรชิน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชนัดดา  คนใจบุญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงษ์สว่าง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจิณณ์ปฏี  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าสักสาม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงขจรยศ  ทองสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชญาดา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงไอลดา  เสริมศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่องกลาง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วกิ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายปุณยวัฒน์  เจริญท้าว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพลอธิป  บุญสมดุลย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ภูผิวนาค โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศศิธร  ยะสะกะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ห้วยทราย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียรภายลุน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงจันทร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรล้อม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวิภาดา  จิตเหลื่อม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรคุณ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายโสณภัทร  สินธุโคตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลาดกุดกอก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรุจิภา  มองเพชร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงจิรวรรณ  วารีบ่อ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวัชรพงศ์  จันปุ่ม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีแสนตอ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุลเกลี้ยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจิตติมา  ชินโน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายจิตภานุ  วงค์กระสันต์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทรภากร  สุวรรณหาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีโฉม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐนันท์  หาชื่น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอรุณรัชช์  พลนาคู โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตจง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพลภัทระ  ภูตาลพบ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปภาวิน  ละราคี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีกำพล โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวรัญญา  บุญยอ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงชนากานต์  อุทรักษ์ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีรัง โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงยุภาพรณ์  แย้มไสย โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณิภาพร  พันธุโพธิ์ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอชิรญา  สาไชย โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายเอกรินทร์  สาไชย โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรุจิภาส  พันธู้โพธิ์ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลิ่นนาค โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงโชติกาล  กาฬหว้า โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวริศรา  แจ้งสุข โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศุภกร  จานทอง โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวาสิตา  จิตจง โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงขวัญธิดา  หะนันตะ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ซื้อ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เต่าสีทอง โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงบุญฑริตา  หิมะคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายชนาธิป  ไชยทองศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนภาพร  ลายภูคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอภิสมัย  แสงบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม