รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายบดินทร์  พิมพิสัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายนรวิชญ์  ไชยศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายสุทธิพจน์  ภูอาบอ่อน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธนัญชัย  ตัณฑ์พูนเกียรติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุชานาถ  ฉายรื่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิดาภา  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนุจรินทร์  แก้วหาญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอนุรดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจุฑาณัฐ  สว่างบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฌาลิศา  วงษ์คำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอาภาวรรณ  คำหงษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศุภสุตา  เกื้อปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายนันทิพัฒน์  การสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายภาณุเดช  นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกานตมล  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนกระสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายนครินทร์  ช่วยรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.3 คณิตประถม
24 เด็กชายณฐรัช  ธนปฐมฉัตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.3 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกนกวรรณ  ณะสาโร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.3 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐดล  ทองบุ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิศารัตน์  พรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชินภัทร  อุ่นจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนพร  ภูเลื่อน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วจันดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจีรณา  แสงสารพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงแพรวา  น้อยสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงหทัยชนก  สินธุโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภควพร  ชนะสงคราม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูนิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ภูอินนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอารัญญา  วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชญาวี  เถื่อนศร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเลิส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปัณณพร  ฤทธิืทรงเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐวดี  ไขลายหงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายชาญเดช  ศรีกันหานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอาชวี  ลำเหลือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเอ็ลรี่  ขาวทองหลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศราวลี  แสนแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤษณะ  ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจิรัฎฐ์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายชลกร  เรืองวชิรปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสุรพจน์  ไพชยนต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายก้องภพ  กรโสภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกรวิชญ์  ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเบญญาภา  ภูน้ำใส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนาภัทร  จันทรสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธัญพร  ฤทธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงขวัญชนก  สว่างบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงหยก  ไชยรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงใบโพธิ์  ศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชญาดา  ระเวงวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองอุไร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศุภนิมิต  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศิริกรณ์  ภูพิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชนิภรณ์  หิรัญรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวชิรากร  ทำบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงแพรวา  เทียมวงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนภสชนก  ภูโยฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนพมาศ  เปี่ยมศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายจิรัฐโชติ  อิ่มแมน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณภัทร  อินอุเทน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธนพร  จงรัก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐมน  เยี่ยมสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงศุภิสรา  ระดาดาษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายศุภชัย  ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวัชระ  วิสูตรานุกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนบดี  ปรีดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกชมล  ไชยสถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวรกมล  ระวิโชติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  แก้วลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศศิธร  เรืองแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายหิรัญ  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพุทธิพงศ์  ปริปุณนะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภัทรพล  ศรีเตชะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายเทวฤทธิ์  ไผ่พูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนัฐกิตต์  วินิจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเชน  สังข์วิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงขวัญจิรา  นามโยธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศศิวิมล  สงกันหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรพีพร  ทับทิมไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายเจตนิพิฐ  อิ่มแมน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสุภากร  แสนดาหมื่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพศวีร์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีโททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอรวรรณ  ไวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายเข็มเพชร  สระทองอ้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภูรินท์  สายเชื้อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายญาณภัทรฆ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนภัสสร  พิมพะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชยธร  สุวรรณพิไชยศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวงศ์บุญ  โอสายไทย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายโชติพัฒน์  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงลิลลิล  วรวะไล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายเขมณภัทร  สินสุวงศ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายพีรธัช  ภูผาลา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายนนทวัฒน์  นุตโร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพจนารถ  ฉายผาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนธรณ์  ภู่กันงาม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายสดุดี  มากสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายวุฒธิพงษ์  อายุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกนิษฐา  ภูบัวเพชร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกชกร  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงเมนภา  ถิตย์กุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายตะวัน  ภูวิจิตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงบัญฑิตา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวริศรา  ครองประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มกุดลิง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัทรสุดา  ธูปถมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศุภกานต์  เทพวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายพชรพล  ภูฉายา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายเสถียรพงศ์  จันโทมุข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศศิธร  ภูดอนม่วง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรัช  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายวรานนท์  ภูปุย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายวรัญญู  ไกรพินิจ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธรรมิกา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายจักรพรรดิ์  ภูวิจิตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายจักรภัทร  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธนเทพ  สุริยา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายบริพัฒน์  หมอยา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฉายบุญครอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสุเมธ  สง่าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนภัทร  ดลเฉลิมยุทธนา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนิติภูมิ  ภูฉิม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนราวิชญ์  มโนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเจนจิรา  อินธิศร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรรณยุภา  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภาราดา  วงศ์วิริยะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชนกชลน์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายรัชชานนท์  ตรีกามน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญธิดา  ภูฉายา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศรัญญา  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศวรรยา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนพรดา  มหิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จุฑาศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชญาดา  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทรมน  นามมงคุณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนภรณ์  ดาษถนิม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอุมารินทร์  ไชยกำบัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวนัชพร  ฉายบุญครอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปนิดา  แถนสีแสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปิยะพร  ถิ่นมาบแค โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชลปาว  ภูไทสด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภาณุวัชร์  ไชยสีหา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปกรณ์  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกิตติกวิน  มั่งมา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวุฒิพร  พรมลี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอภิชล  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายชนนวุธ  สดหล้า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนกฤษ  วารี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภาณุภัทร  ภู่กันงาม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปราชญาการ  มาตบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายจารุกฤต  ภารประดับ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภูชิสส์  ภูชิตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกีรติ  มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจุธารัตน์  วงศรีวอ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปรียะดา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงรติพร  ถิตย์สวิง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปิยพร  จุลบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนะนัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปริยากร  พละดร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไสยที โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนุชนาถ  ธารเจือ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชยุตา  อินทรพิมม์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สารภีย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบุญญรักษ์  สีผาง โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เกษกระทึก โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยลวิลาศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูดินดง โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรรญา  ถิ่นมีผล โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจริยา  ทัดศรี โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชุติมา  ไสลจิตร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศิริรักษ์  อิ่มสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนวรัตน์  ภูพันเดียว โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายประวิทย์  เรียงสันเทียะ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขยิ่ง โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายนุติ  ผาสานคำ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 นายเมธัส  กิตติกา โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายพิชิต  มงคลพันธ์ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายทศวรรษ  บุญยืน โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวเฟื่องฟ้า  สาระวิถี โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวมานิกา  ภูพันเดียว โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชนิดา  ผากา โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธวัลหทัย  จำนงกิจ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายรพีภัทร  แสงทอง โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติกา โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมลิสา  วิริยา โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิรชา  ภูจอมผา โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลถวิล โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภานุมาศ  ธารวาวแวว โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายคณศักดิ์  พิสุทธิ์ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพิริยะเดช  นิลปะถะ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอรทัย  ภูผาเงิน โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายกิตติคุณ  พันทอง โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศศิธร  สุริยวงษ์ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีวิลัย โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทิมาลย์ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอนิษา  ทองศิริ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ขอดคำตัน โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธรรพ์ณธร  ม่วงมุลตรี โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายสนธยา  ชูศรีสิทธิ์ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายณ้ฐวุฒิ  ศรีชาติ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายพัชรพล  กมลคร โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายชูติเดช  นาสมวาส โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายวราพล  ราชภักดี โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายธนกฤต  คำควร โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามโฉมฉิน โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงยุวดี  โคตะคาร โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปวีณา  ภาระพงษ์ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอาทิตยา  นันเจริญ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุมาลัย  แสนคำราง โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสรัญญา  คะหาราช โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายธนกฤต  ยมศรีเคน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายเจตนิพิฐ  สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฏฐ์  ปฏิผลเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายศุภสัณฑ์  ปรีสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายนันทวุฒิ  จันทร์แผง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงขวัญชนก  มหานาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนุติ  เสนาธง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปริญญา  ธารเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายตนุภัทร  กสิผล โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณพล  ทองอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนาฎทิยา  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอารียา  ภูฉายา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฆารกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจรรยาพร  เวียงวะลัย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปภาวดี  พุ่มพวง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงน้ำเพชร  เขียวสอาด โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอารยา  จันทร์โสม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุดมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธนาวดี  จรูญเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปิ่นมณี  โคตรนาวัง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปริยาภรร์  แน่นอุดร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอธิป  คำภักดี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธีระพงษ์  ดลประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศุภชัย  คำหาษา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐพล  นพเก้า โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐพล  ศรีทะนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายราชภูมิ  นันอำไพ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายทวีชัย  พูลสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายแสนเพียงฟ้า  แสงจันทร์ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรัตติยากร  รัตนสงคราม โรงเรียนบุญมีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐนันท์  ปัญญูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพรทิพย์  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
273 เด็กชายธีรชาติ  บุดดี โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
274 เด็กชายสิรภพ  นกดำ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
275 เด็กชายภูวดล  สอนบุญตา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอพิศมัย  แพงแสง โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศิรินทรา  พิมสิม โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกมลชนก  บุตรเมือง โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.3 วิทย์ประถม