รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพิเชษฐ์  แสนนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติศักดิ์  สาโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายดุลยวัตร  เพชรคง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกัตพงศ์  ลักขณาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองเนื้อดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอคริสมา  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เอียบ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ตะโกทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสถาปัตย์  คงปาน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอนงค์นุช  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวณิชชา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองเนื้อดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกรองแก้ว  แก้วสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนงนภัส  ทองนิมิตร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชุมพวง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรคง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวราภรณ์  สังวรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอรทัย  ไทรงาม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอังคนา  จามิกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายขจรศักดิ์  ช่างทองเครือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชัชพิสิฐ  สร้างสม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายสุรดิษ  เครือหลี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายนภิวัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอมร  สายควรเกย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงช่อผกา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภาวรินทร์  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกชนิภา  ละงู โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงฐนิชา  สุดสาคร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงฉันทพิชญา  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายสพลดนัย  อินทรพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงยุวดี  แสงรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณิชาภัทร  เวสารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  เวสารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธราดล  แก้วสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอนันดา  บาเร็ม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอัญชิสา  รองเลื่อน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนภาพร  คุระจีน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงไอยรา  พุทธเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวรรณยุภา  เกลี้ยงประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิชญา  แก้วนิวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนรีกานต์  คงมี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวีรยา  โสภาวัจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุนันทิตา  บ้าเร็ม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกนกพล  เพ็ชรมาก โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงคริมา  ชูภู โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจีรนุช  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายมงคล  ศรีสาร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายอำพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนวรรต  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจีรนันท์  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงโสภาวี  มรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอมรพรรณ  แสงขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมุกไพลิน  เนื้ออ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฟ้าประทาน  วงษ์วิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรัตนา  ถ่ำคู่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวริญญา  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงตอฮีเราะฮ์  สาราด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอาทิตยา  หาสุทธฺ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปียฉัตร  ขาวขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปวริศา  สิวายะวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรรณวร  แซ่คู้ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอังศุมาลี  กล่อมจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธาศินี  สงคง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุพิชญา  หลูกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพสุดา  หนูวิไล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายวรวัฒน์  ชัยสวัสดิ์อารี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเจตริน  สายเส็น โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอุทิศ  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพัชริดา  เพ็ชรสาย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสุนิสา  จุมอ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกฤติชัย  ข้อยี่แซ่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศศิมา  ภาชนะทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพลอยเพชร  แสงมี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจรรทิพย์  เทพวาที โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวรนุช  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอรัญญา  เสดสัน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกุลธิดา  ไม้หอม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายขจรศักดิ์  โปร่งจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภศร  สุกดำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายสหรัฐ  พลขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธัชชัย  สุภาพ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองโผ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายจิรวัฒน์  เนื้อนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอภิสิทธิ์  รักงาม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพัทธนันท์  นาคปักษี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายนักสา  หลงละเลิง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยโย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายพรประสิทธิ์  ใจมนต์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายจีระภัทร  คำทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายบวรนันท์  เกื้อกูลส่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐภรณ์  คงนุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายฮาริช  ทองศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายอรุณราช  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญราศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอภิสิทธิ์  หาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายฤทธิชัย  ไร่ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงบุญธิชา  คุ้มภัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.3 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนัฐนันท์  ยุมยวง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.3 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสรณีย์  โสเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.3 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกรชวัล  ทองเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนาพร  ถ่ำคู่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุชาวลี  ยิ่งคง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสาวิตรี  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสรศักดิ์  กันใจยา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนุชนาถ  ไร่ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปานตุลย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เจ๊ะมูซอ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปภังกร  วิภวกานต์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนพวรรณ  เต็มสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  รูปสูง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพลอยกัญญา  อาสาเจ้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพงศ์ปณต  ทองบัว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกาญจนันท์  แซ่แห่ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวรัชยา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญเทพ  วิริยะกิจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุภัสสรา  ริ้วทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนัชชา  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชัยวัฒน์  แดงหนำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงระวิวรรณ  ไกรวณิช โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปรกาญจน์  วารีนาค โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรวีพร  ศิลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพลพล  หนูหวาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพันธิตรา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปวรวรรณ  พุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงรักษิณา  แก้วโนวรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปฏิวัติ  สนั่นก้อง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายศิลา  คาวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปณิดา  ชิตภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชุลีพรรณ  หนูโหนด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณธษา  พิลาพันเดช โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอรรถกร  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายรัตนศิลป์  สุขเกิด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิรากร  เพิ่มพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจารุพิชญา  ทรัพย์ส่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญานิศา  กรณีย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอัษฎาวุธ  สายนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอันนา  พลขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธรกร  วุ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปิ่นมณี  เจริญวรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศวรรยา  คุณานันตกุล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.3 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คุณานันตกุล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพรชิตา  สีเอียด โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บ้าเหร็ม โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรัมพร  มันตะวัตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอรณิชา  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปัญชลิกา  สืบวิเศษ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงบัณฑิตา  เดชอโนทัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายพิจักษณ์  เรืองวิชา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวิภาวดี  เหนือคลอง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอันดา  บุตรเลี่ยม โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.3 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอาทิตยา  มากผล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศุภจิตรา  จิตรอักษร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คีรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกษิรา  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชลกานต์  ทะวิมังสะ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศิริชัย  ถ่องแท้ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนุชวรา  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายติณณภพ  ยอดวาฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศจี  บุตรเลี่ยม โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเบญจพร  โพธิ์สอน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอริสา  สิทธิการ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นาคบุตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายหัสชัย  สันฝา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนันทกร  ถิรวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชาริษา  ทับไทร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พิศาล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนันทกานต์  ทำสวน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณิชานันท์  พรหมแสง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธรรมรัตน์  การคิด โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจุรารัตน์  น้ำใส โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภูเบศ  ถิรวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีเอียด โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ห้องล่อง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐภัทร  ส่งศรี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิรานุวัฒน์  สร้อยสน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภาคิไนย  ทาทอง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบกิจ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงบุญญิสา  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐติกา  จันทร์มิตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเปมิกา  รักเถาว์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงประกายวรรณ  ขนานใต้ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเปรมสิณี  หลีจิ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิสรา  โพธิญาน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงแพรววนิต  เพ็ชรร่วง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรนภา  ลูกเล็ก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปริศนา  ชลธี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกุลยาพร  หลีจิ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุนทรีย์  สิทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนภดล  ชุมเศียร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวโรตม์  ชัยมี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอนันธิชัย  แซ่ฮุ่ย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนูรัยนี  พันหญ้า โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิษรัญญา  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศุภิสรา  พงษ์พ้นภัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายมูฮำหมัดรี  เบญมะหมูด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุทธิกมล  คลองรั้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชนัญชิดา  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพรนภา  ศรีคะนิต โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
205 เด็กหญิงญารินดา  ลีย์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
206 เด็กชายซีนดานร์  จางเเสง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
207 เด็กชายรัฐชัย  หลักทองคำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
208 เด็กชายอานนท์  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
209 เด็กชายศุภมงคล  จีบโจง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
210 เด็กชายสารวัตร  ชุมพวง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
211 เด็กชายธีรยุทธ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
212 เด็กชายรัฐภูมิ  ขาวขำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
213 เด็กชายเพชรภาคินัย  ทาหาร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
214 เด็กชายก้องภพ  วราพร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุธิษา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอัญชนันท์  แท้ธนกิจ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
217 เด็กชายรพินทร์  แก้วสะอาด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสายัณ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
219 เด็กชายตรัยภพ  นวลศรี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
220 เด็กหญิงชนากานต์  ป้องปิด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
221 เด็กหญิงรสิตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
222 เด็กหญิงชลธิชา  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
223 เด็กหญิงชัญญา  กาญจนบรรณ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 คณิตประถม
224 เด็กชายสุวิทย์  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายคฑาวุธ  ทำสวน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายจักราวุธ  สว่างรัตน์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายกำชัย  ทวีสมาน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงวริษา  ชายเชื้อ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอาภัสรา  สันขวา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกัญจนพร  หมีนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงหทัยทิพย์  สะมาน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงอัญชิสา  หลานหลงส้า โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงศศิกานต์  สาระวารี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงคริสต์มาส  รามอินทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายจักรภัทร  ไฝ่บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายสุรศักดิ์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายทวีชัย  จันทะภา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงเนตรวดี  ไชยเพศ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสสินี  ชายกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเกสินี  คล่องดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอริสา  และเล็ม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายกฤษณพงศ์  เพริดพร้อม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายจักรพันธ์  แก้วการดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวทอง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรสุข โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายณัฐกรณ์  ใจตรง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ก้าว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุนันทา  ถนอมศาสตร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอทิตยา  ลีกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวนิดา  จิตโอวาท โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายกิตติวัฒน์  เกาะกลาง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายเกียรติภูมิ  หมินหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายจักริน  มาดชาย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายวัชรวิทย์  เสวก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไทรบุรี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอธิชา  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอัสมา  เกบุตร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายภาคิน  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายอนุชา  บุญชู โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายณัชพัฒน์  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายสถาพร  สกุลเล็ก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชลธิชา  บัวทอง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงประภาพรรณ  เร่งร้อน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายสุริยุทธ  มาตรบุตร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายกิตติพล  ต้นวิชา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายวรวุฒิ  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายนะดีย์  หลงละเลิง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงเกศเเก้ว  เสกสรรค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงซาอินดรา  แวนเดอร์บลูม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชลธิชา  ดินแดง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพรกนก  อารยะสุวรรณ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายเอกพล  พลพิชัย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุดารัตน์  อวนศรี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายทรงเกียรติ  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตติ์ธวัช  รักษาพล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชนาธิป  คมขำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
279 เด็กชายมู่ฮัสซิน  บุตรเติบ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศราวุธ  สาระวารี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
281 เด็กชายคมสัน  ตันตาปกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอาทิตย์  หลงจิ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนายุทธ  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสหรัฐ  เขาทอง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
285 เด็กชายผัน  คำอุ่น โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
286 เด็กชายทิวากร  มีแสง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวุฒินันท์  เกื้อเดช โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสันต์ษทัย  สกุลสวน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนัสซารียา  สมทัด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนูรตามีมี  บินหะมะ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนฤมล  วงษ์พลัด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชลธิฌา  หมันหมาด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอังคเนตร  จันทรมาทนะ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกวีเอก  บุตรช่วย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวิทวัส  ละอองทอง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเรืองเดช  ข้อบุตร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกิตติกรณ์  กลีบแก้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศศิชา  เชื้อสง่า โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวริศวรรณ  ศรีหมุน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนารีรัตน์  ยิ้มปรางค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนงนภัส  วันดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงญาณิศา  อารยะสุวรรณ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัญภัทร  ศรีวรสาร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.3 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีรยุทธ  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวันเฉลิม  รักโอ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเอกวิทย์  ทำสี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศิวราช  กอบุญ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงทิตยา  รู้รอบ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธิชานันท์  หยังกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยเพชร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงมนทิรา  บำรุงศรี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุภาวดี  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนิสา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชวิศา  บ้านนบ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บริรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  กิ้มเจี้ยม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสิทธิพร  บุตรนุช โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสร้อยสุดา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงซาฟา  เจ๊ะสม้อ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพีรพัฒน์  มารยา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสาริศ  สีนาชาติ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปวาทิตย์  วาโยะ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายนิพัฒน์  เขากลม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจักรพันธ์  วัยวุฒิ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจีรนันท์  สาระภี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวิไล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอภิญญา  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุวิชาดา  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนาญสง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุรีวรรณ  เสาชะอม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรัชดา  บุญมาศ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุชาดา  ดินแดง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอารียา  ชลหัด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภิญญดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัทธิดา  สีหมาด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวราภรณ์  โปยิ้ม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงรดา  สมหวัง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายฉมาพัฒน์  สาเเลเเม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายปิลันธน์  สาระวารี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายสรยุทธ  เงินสัจจา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพิทยุตม์  บุตรแขก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนวัฒน์  ทองเกิด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภานุพงษ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนฤเบศวร์  วายุภักดิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธนัญชนก  สมทัด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอฐิตยา  ขยันการ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรัญญา  เหล่าเส็น โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศศินันท์  สลาม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวราภรณ์  เเสวงชอบ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเพ็ชรพิมล  เกบุตร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศรายุทธ  ปฏิมินทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกชพรรณ  คงพุ่ม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปิยนุช  หมวดกอง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภานาพร  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวาสนา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเสาวนีย์  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุภานิช  มาทอง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอลิษา  เนื้ออ่อน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอริษา  ขยันการ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอังคณา  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจัสมิน  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกุลวรา  ดำนิล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณิชกานต์  สาระวารี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธราทิพย์  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเกวลิน  คุ้มไพรัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศุภานัน  มาทอง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธิญาดา  พินิจชัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอรญา  คลองรั้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุถิญญา  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงขวัญจิรา  คมขำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนิลปัทม์  เต็มไชย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอินทิรา  ทับกระโทก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพรรณรวี  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุดารัตน์  วัยวุฒิ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพีระกฤษณ์  สมจิตต์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายศรานนท์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสถิตคุณ  ชอุ่มเกต โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคแท้ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกาญจนา  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยะลา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณีรวงศ์  บัวสด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มังคลา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงบุญยานุช  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปาริชาติ  มาตย์บุตร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แซ่โจ๋ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชายกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรรณกนก  สุกใส โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธาราทิพย์  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงมัยลา  บุตรเติบ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปาลิตา  อาจบำรุง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุุภัสสร  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐทิชา  สาระวารี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงโยษิตา  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วการดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงลีนา  กิ่งหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกมลเนตร  มิตรเมือง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวริศรา  เงินนุช โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศศิประภา  ปฏิมินต์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศิวกร  หนานแก้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชลิตา  หนูทอง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสุทิศ  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนากร  อาดำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวิชญะ  ชายกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวุฒิชัย  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสุวัฒน์  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายฮาซัน  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณภัทร  ข้อบุตร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนาดล  จะนิตย์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายนิติกร  มณีศรี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอนุภัทร  คมขำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายไกรวิน  ศรีหมาด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอัลเฟรส  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาลีวัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอภินันท์  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายรังสิมันต์  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษดา  เหร่เด็น โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศรสวรรค์  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนารีรัตน์  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพัชรา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอริสา  บุตรแขก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอรุณรัตน์  นาคประสิทธิ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงซันญ่า  หาสัตว์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวัลยา  หลงกองราบ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสมิตา  ชายกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงขวัญสิริ  มณีมัย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนราทิพย์  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุนิสา  รักโอ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุนันทา  สาระวารี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศศิภา  ชนะกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอนุพงศ์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอธิยุต  หมาดสตูล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเรวัฒน์  จันอ่อน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพลอยพิงค์  ลาละการ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายรัชชานนท์  ราชนิยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุดถนอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายพงศ์ภีระ  คงพูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายรพีพัฒน์  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายกิตติธัช  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงภคณาฏ  ขยันการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนภัทร  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงรุ่งกิรติ  ขุนฤทธิ์เอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายณฐศร  ถิระพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณัชชา  ดำหาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายดุลยพล  สนิท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายตะวัน  เครือหลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงศศิมา  สร้อยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงบัญทิตา  หง้าบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงอาภาภัทร  สายสาระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสุชานาถ  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกรกนก  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายเกียรติยศ  องสารา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายษมากร  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายณภัทร  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงสรนาถ  กาวชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกันต์ธิดา  ศิริสาห์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนันทิชา  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายวิญญู  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐวดี  พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงญาโณบล  สมใจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายณฐพงศ์  ชูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงอัศญา  มะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงภัทรนันท์  เสริมสิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายณภัทร  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายพีรดนย์  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายธีรกร  ทองพลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายกฤติน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายพรรษา  ทองตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายทัตพล  ปากบารา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงวนัชพร  เพชรลอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธมลวรรณ  หาญนิวัติกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายนราวิชญ์  อิสโร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายพิรชัช  กลับฉิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายธนากร  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฐสินี  ศาสนโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายภรัณยู  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพัชรพร  หลิมเฮงฮะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายภูรินท์  ตันตาปกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายโจมโชค  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายวรายุทธ์  ปัญจรัตนากร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายภูธนิษฐ์  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายคิมหันต์  วิสุทธิสรรพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภคริน  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายภูมิธนัท  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงสุทธิดา  คงละออ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายพิชญุตม์  สังข์สัพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงสาริศา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปัณฑิตา  มิตรเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายปุณธวัช  ตียะภูดิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายธนกฤต  ปิติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญพันธ์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายชุติมันต์  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายอาทิตย์  ประคิ้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายชัยณรงค์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายศุภกร  นาลาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกรกมล  ปานกลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายพิมพิศาล  ชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกะชามาศ  เตชะประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศุภากร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายอิทธิกร  เจียวก๊ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายกันตภณ  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายภัคพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปวริศา  จุ้งลก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภูธิป  เพชรลอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายชญานนท์  กุมมาระกะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเขมิกา  นาคีเพค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรัตติกาล  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  อารยะณธีนนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายรพีภัทร  เลี้ยงสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปริยากร  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนมุสิก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภาณุวิชญ์  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์บำรุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกิริยาภรณ์  สัจจาวงศ์วาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธีรภัทร  เล็กกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายรังสิมันต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ว่องเกษฎา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธเนศพล  เตชะประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสุรเชษฐ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงซิลมีย์  อารีหมาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิชญา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เกียรติวิชัยรดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกรรตชาต  แก้วเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธนพร  อารมณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจิราพร  บุญสพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงทักษิณา  ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปรม์ปริช์ญา  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณิชมน  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพัสกร  สกุณา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงโชติกา  โชติกันตะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายยุติพงศ์  บุษย์เพชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจัรจานีย์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณกฤต  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุ่นเมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงราชาวดี  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวงศธร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกษิดิศ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายสิทธิพล  พันธุ์เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ทองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปริชญา  บัวเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปรางทอง  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชนัญชิดา  น่าเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกฤษณพงศ์  คำสูง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสโรชา  นิสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายสืบสิทธิ์  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงศิรดา  ศรีรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกุลเศรษฐ์  นวลอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนัซมี  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายนราวิชญ์  เงินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกิตติทัต  จารุกิตติยุทธ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชัญญา  พันธ์แตง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนกฤต  พรหมาลิขิต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภัคพล  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกาณฑ์โกเมน  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชนิตา  คงชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภัทชทนันท  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายราเชนทร์  อร่ามศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปุณณปัญญ์  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงลภัส  แซ่ก่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพรวิภา  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงบงกช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเจนจิรา  สังข์ปิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงรมิตา  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนนทพัทธ์  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชินมิตร  บินอาดัม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวงศ์ศิริ  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปัณฑิตา  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธญาน์  กราบบุญมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวรกานต์  สว่างเมฆ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกมลนิตย์  ระรวยทรง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกิตติภูมิ  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุพิชญา  กิจภาณัฐการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพศิน  พจนะวาที โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกฤษฎา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพชร  พงศ์พัฒนบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพีระวัฒน์  ตั้นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงตัสสกมล  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนกร  สีแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศรุตา  ควนวิลัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายซาฟิรีน  โตะกานี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายวิธวินท์  วะจิดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายรุสกี  เจ๊ะมุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงญาดาจิณณพัต  บูรณ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเฉลิมศรี  เทียนทิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายนรวิชญ์  นรากูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอัลวานีย์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐนรี  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจจริยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐธิดา  วังบัว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพัธนันท์  วรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนกฤต  ริมดุสิต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายจตุรพร  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายศุภโกศล  บุญยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอรปรียา  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงธันย์ชนก  เหมือนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนฤพัชร์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฐธิดา  รักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสวิตตา  คำฝอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชมพูนุช  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอานนท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงไพลิน  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธิบดี  ไทยมิตรชอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวรรณิดา  ทองประกอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพนิตชา  สืบตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประเทืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอรปรียา  เพ็ชร์แดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนบัตร  เอี้ยวประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธราธิป  บุตรลิ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สันติธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอรจิรา  เกกินะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอรณิชา  เกกินะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงรัชนารถ  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เพชรจีน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพรรณรมณ  เพ็ชร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสาวินี  สายวารี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสุปรีชา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภัณฑิรา  ขี่ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุคนธกนิษฐ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเปมิกา  เกื้อหนุน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวรปรัชญ์  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจิดาภา  สิงคารวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนิสริน  คมขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เพชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวรันธร  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายปุรเชษฐ์  เผือกเนียร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฐนิช  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวณิชยา  จันหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงใบตอง  แซ้โค้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวสุณธรา  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์สุรางค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภาสุอร  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐวดี  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกรวิชญ์  น่าเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเมธัส  คูวงษ์วัฒนาเสรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพชรพร  ลิ่มวิภาดากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐนันท์  กำลังดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชลพินท์ุ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกนิษฐา  รัตนศริริวงศ์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปวริศา  หง้าบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศุภวัฒน์  ภัทรกมลสุขกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกัญชลี  ธีระชนาธาร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตั้นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
656 เด็กชายอภิสิทธิ์  ลูกเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงศุภานิช  ไมตรีจร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
660 เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกันตพงศ์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปัณญพัสตร์  เพิ่มหรรษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเทพสุดา  นากดวงตา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสิริกร  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณัฐพัชร์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธีรัตม์  ศรีวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
667 เด็กชายนะดะวีย์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอาริยา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอัญชิสา  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกานต์ณภัทร  วงศ์แฝด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปฎิภาณ  ลิกขชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอาธารดา  พรหมแทนสุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงตมิสา  จันทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอัสนีย์  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธาราธิป  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูริภัทร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพิชญพิริยากร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสิรินดา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพศุตม์  เพชรโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธัญชนก  เสือคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวรภัทร  สิงบุตรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศิอร  หลีกภัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพรชนก  ยงสถิตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศวรรยา  สุขย้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปุญณิชา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพลอยชมพู  ดำผอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวีธรา  วนรังสิกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพงศ์นภัทร  เบญญาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ฮ้อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพณิศา  เกบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายจักรพงศ์  แสวงกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายชยพัทร์  นาคปักษี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงมัสยา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภฤศ  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายศุภกฤต  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกิตติภูมิ  น่าเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฮ่อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธนพร  วิวัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพงศกร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธนวัฒน์  ตระกูลชินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายวุฒิกร  เรืองวิชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายทันสิษฐ์  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายกิตติภพ  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภูมิระพี  แก้วศรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปานระพี  ไชยทิพย์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
712 เด็กหญิงภัทราภา  เหล็นเรือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
713 เด็กชายพฤฒิพงศ์  โคตรโสภา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
714 เด็กหญิงลิลดา  มาลาแวจันทร์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
715 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คงศาลา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
716 เด็กหญิงสุชานันท์  ชูทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
717 เด็กชายทัตพงษ์  ไกรนรา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
718 เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่ดี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
719 เด็กหญิงกนิษฐา  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
720 เด็กหญิงกัณฑิกา  ณะแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
721 เด็กชายนราวิชย์  ชูทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 คณิตประถม
722 เด็กชายพีรพัฒน์  ขาวล้วน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวิชญะ  ช่วยนุ้ย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธิเบต  ไม้กระโทก โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสิทธิชัย  ขาวล้วน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนารีรัตน์  เฮ่าพก โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเนธิตา  คะเชนทร์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอรทัย  คงหวัง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอัจฉรา  บุญทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกันติชา  รักสีทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเอมอร  จีนเมือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายคณาธิป  ทองเบี่ยง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายชญานนท์  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกชกร  สำราญ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายชินวัฒน์  คล้ายวิจิตร โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปิยทัศน์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพิลลพล  มาตรา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกรกมล  เพชรบัว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกนกพร  เรืองมาก โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงเพชรดา  เพชรพูล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกฤษณา  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกิตติวรา  ชูศรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาสิงห์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จุลเกลี้ยง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงมาลิสา  หนูเพิ่ม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงลักขณา  บุญปลอด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปลอดขันเงิน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิลออ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณฐิกา  พูลเกิด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงธรารัตน์  เกษธิมา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงมณีรัตน์  คุณโพธิ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงศิลปรัตน์  เกิดกุญชร โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศุภากร  บุญเดช โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจันทกานต์  ส่งบุญ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงเอมพิกา  ยางชุม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวรวรรณ  เกตุสิงห์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงดารญา  รัตนวิเชียร โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสวรรยา  สุดเอียด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงจิตมณี  อินทรพงษ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายนันทิพัฒน์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอุบลรัตน์  พรมศรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ศิริชัย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์พิบูลย์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธนกานต์  แก้วเจือ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายสฤษฎ์ภพ  หนูศิริ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกิตตภณ  ซ้วนขาว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปรียาณัฐ  อ่อนเกตุพล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศศิวิมล  หนูศิริ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มากผล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายศุภชัย  ฤทธิภักดี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายสุรศักดิ์  บุญสนอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุชาฎา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธีระภัทร  นิยะกิจ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีถัด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสุพัตรา  ถวาย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงขวัญฤดี  รักสกุล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชอบผล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภัทราพร  ปานเปลี่ยน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายสหชัย  ปานดำ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายปุณณวัชร  เรืองศรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงมัลลิกา  บุญชูวงศ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิรุฬลักษณ์  เอียดมา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอุทัยรัตน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงธนัชชา  อำพันธ์ุ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชญานิศ  ขวัญศร โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงรุจิรา  พ่อค้า โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนภักดี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ขาวล้วน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คงแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงศยามล  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพรรณวลัย  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุธินันท์  เห็นพร้อม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรนรา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจินทิรา  เย็นใจ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงลลิตา  เรืองมาก โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายชนุดม  หนักแน่น โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงจิตวรรณ  หนูคง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายประกฤษฎิ์  เอียงเอื้อ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์เสนา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสิงหา  พงษ์ทองเมือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.3 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอำพาพร  ป้องวัน โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายมงคล  ชาญชรา โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.6 คณิตประถม
806 นางสาววันวิสาข์  บำรุงศรี โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจืราภรณ์  อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอรนุช  บุ้งทอง โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงศันศนีย์  อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงดาวใจ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธีรพล  จันทรมาศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสิรีธร  หนูจันทร์ โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอรอนงค์  เมฆแก้ว โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงบัวชมพู  โทบุคร โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จุลางกูล โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลายทอง โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายนราวุฒิ  กลั่นเขตกรณ์ โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสทารัชว์  สิงยะเมือง โรงเรียนบ้านดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยภักดี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงปรายน้ำ  หลักมั่น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทวยเจริญ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงเมขลา  ชาวงษ์ศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงปภาพินท์  ธนาบุญฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายภูดิศ  เอี่ยมบุตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงอรวรรณ  เป็นสุข โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงสาลินี  ทำศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงฟ้าประทาน  สระทองไลย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงมนัญชยา  มังคะลา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงฐิติวรดา  คงเลิศ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายวรินทร  เกียรติพิมล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายพันธกานต์  รอบคอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงขนิษฐา  ชุมพงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีหมาด โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายอับบาส  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงอริสรา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงแพรวพัชร์  ชูเทพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลเดช โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายสิรภัทร  เมืองน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงธิดาเทพ  ยศประพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงญาดา  ด้อหล้า โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงชนกนาถ  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงแพรไหมทอง  สังหลัง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงอนันตญา  ดำดี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายจรัญวงศ์  สุขกรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายชานนท์  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนชินเสฏฐ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายพชร  สุวรรณสาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
849 เด็กหญิงแสงจันทร์  เสือชาวนา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
850 เด็กหญิงนิรัชพร  คล้ายทองคำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
851 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มะโนรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
852 เด็กหญิงสุธีมนต์  ลูกตั้น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
853 เด็กหญิงสุธาสินี  เกิดสุข โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
854 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองปรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอันดา  ณะจันทร์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
856 เด็กหญิงธัญชนก  สงสยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
857 เด็กหญิงพิยดา  ช่วยกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
858 เด็กหญิงอารยา  พลเดช โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
859 เด็กหญิงธิญาดา  สมาธิ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
860 เด็กหญิงรุจาภา  เหล่าสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
861 เด็กหญิงนัชยาวี  ช่างเรือ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
862 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยการ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
863 เด็กหญิงฟาฏอนะฮ์  สุขศรีเมือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
864 เด็กหญิงปฐมพร  บุญชูวงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  ดวงขวัญ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
866 เด็กหญิงณัฐริกานต์  ขยันการ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
867 เด็กหญิงคณิน  ชูจันทร์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 คณิตประถม
868 เด็กหญิงศศินิภา  พลเดช โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายนาราชา  มุคุระ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายภัทรพล  เพชรประพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์นาศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขโหตุ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงธนพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงสวิชญา  เหล่าเพิ่มพูนสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนคหะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงชญานี  ชูเรือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสิริวภา  กิ้มบัวทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงกมลชนก  จงทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงมจาลินน์  สระสม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงสุพิชญา  เครือแต้ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงนภัสสร  หนูขาว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงสุนันทา  เย็บปักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงเสาวนิตย์  จันทร์ฝาก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงรัชดาพร  บุญพงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงมัสยา  คงบำรุงค์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายษมาวีร์  พานิชกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชูสิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายรัตนพันธ์  ทองแป้น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงจุฑาทาศ  สังวาลย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอรณิชา  คงรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายนิติภูมิ  พักตร์จันทร์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอัษฎาวุธ  ระหังภัย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงปาณิตา  คำนึงการ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพชรดา  สุทธิสารสุธี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงธิดารัตน์  เทียนกิ่งแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธรรณชนก  จันทร์เมือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงฟารีดาร์  จงรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงปานชีวา  เป็งถา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพรรณสิริ  เชาว์ช่าง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัจญมี  ช่างคิด โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงฐิติยา  มงคลไชยสิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอรวรรณ  พูลศิริ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงเกวลี  สืบพงค์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนิษิตา  แดงบาง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพิชชาอร  ลูกตั้น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสุรวี  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกฤตพร  เก้าเตชะกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปรางแก้ว  บุญใหญ่ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปัฐมาวดี  อุราโรจน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลีลภัสธนพงษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายนนท์ปวิธ  รวงผึ้ง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงฐิติกานต์  ไชยชาญยุทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เอี่ยมบุตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงจันทิมา  ชูเพ็ชร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
918 เด็กชายมูซิน  ช่างเรือ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงมาริสา  ไถเอี่ยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงปภาสร  บุตรเลี่ยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธนวัฒน์  แดงหนำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.3 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนริศรา  มากพา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายวุฒิพงศ์  นกแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนันทิกานต์  กวีตรง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธนัชพร  คงเมือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอจลญา  ราชนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงจิรวดี  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายนัสรี่ย์  เสริมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายภูมิพีรเดช  สิงสันจิตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายอริยวัฒน์  จรัสวัฒนาพรรค์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงพรพิมล  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายสหภาพ  แก้วช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายภรภัทร  ปานมา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายศิวกรณ์  เจียรบุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงไปรยา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายก้องเกียรติ  ทองแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายวรวิทย์  ภูเก้าล้วน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายภูวนัตถ์  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลิ่มบุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วผอม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายธันยพัต  เอกศิริเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงศิริวรรณ  ผอมด้วง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงสมฤดี  อั้นขาว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายธนนนท์  ถาวรสาร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายสิทธินนท์  ประสิทธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงอรณิช  ลุมภู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายมนัสวี  ก้าววุ่น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 คณิตประถม
949 เด็กหญิงพิชญาภา  สงชู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 คณิตประถม
950 เด็กหญิงนลินรัตน์  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 คณิตประถม
951 เด็กหญิงนุชรัตน์  ศรีประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 คณิตประถม
952 เด็กหญิงศิริวรรณ  เจียรวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 คณิตประถม
953 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรเพชร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่กั๊วะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงปัณณพร  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายชญานิน  เสริฐสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงกมลรัตน์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงชลธิชา  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงสิริมนต์  สุขช่วง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงณิชากานต์  ปรานต์เกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายกิตติยศ  หมวดกอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอาภรณ์  แก้วยอดเขา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายปวริศ  นาชุมเห็ด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงอธิชนันท์  กิจการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงวรรณภา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายสิทธิชัย  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายณัฐพงษ์  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายพิสิทธิ์  เจ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายพงศ์ภัค  ขันใส โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 คณิตประถม
970 เด็กชายศุภกฤต  แก้ววันทา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงหัชชพร  สิงห์บำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายนัฐพงศ์  ดวงเกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสืบศักดิ์  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายชินวัตร  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนภาภรณ์  ดาสั่ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงโศภิดา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงสาธิตา  วิทยุตสาธิต โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงธนัญญา  พลเดช โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกมลพรรณ  เสนทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงนารีรักษ์  ปานคง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกมลชนก  กมลสินธิ์ุ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีนุ่น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกสิณา  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสิริกร  บุญธีระเลิศ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์กระสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพรรณวดี  สังข์นุ่น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงศุภวรรณ  หมอยา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงปานไพลิน  ปานคง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงตะวัน  ทองมี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชนกนันท์  ย่องบุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงญานวิภา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงแพรพลอย  ถาวรสาร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนาตาชา  มะหะหมัด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
995 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปานมา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงปุณณภา  สมบัติชัย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
997 เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  รัตนา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงกฤตยา  วงรักษา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงไอยรา  อารีโชค โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายอันดามัน  บ่อหนา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายมณฑวรรษ  เศวตเวช โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายสุพาศิน  ระพือพล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายนพชัย  บุตรหมัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงชลธิชา  บุญชู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงวงศ์มณี  สุขอนันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงชุติมณี  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขาวเนียม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายศิรสิทธิ์  นะดี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงมนัสนันท์  รักปาน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงไพลินลภัส  ศรีเนียม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงกฤติมา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายนพพร  บางยับยิ่ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภานุวัฒน์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพงศกร  เครือแบน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขมล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงธัญธนภรณ์  นำนาผล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เศียรเขียว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงวรัญญา  หมันการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณัฐธิดา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยาง๊ะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปานตะวัน  หาการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงศศิประภา  หนูทวี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมขวัญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายเกริกชัย  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายเศรษฐ์  วราพันธ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชัญญา  แป้นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายสหรัฐ  จรงค์หนู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายวุฒิวัฒน์  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงวลีวรรณ  ใสดำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายธนทัต  รัตนเดช โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงชนากานต์  อ๋องเอื้อ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนัทวดี  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวรัญญา  ชื่นบุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชลิตา  สงเสือ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงสุนันทา  นายาว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายพงศภัค  ปราบประชา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายฐาณะวัฒน์  ศิริธร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนีรนารา  เสริมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพัชรพร  กี่บุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัฐธิชา  จังกระวรรดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงจีรนันท์  ปานสุข โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงธัญธิตา  ชาญน้ำ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงนรียา  ปฏิมินทร์ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.3 คณิตประถม
1047 เด็กชายศตวรรษ  แก้วการดี โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงกิติญาพร  ช่วยดิษฐ์ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงศศิชา  นกทอง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ช่างคิด โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายณัฐนนท์  ศุทธางกูร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1052 เด็กชายเมศว์ภูมินทร์  บุญมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงกนกพร  ทองรัก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1054 เด็กชายณัฏฐนิติ์  ดีอ้อม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงณภัทร  จันทร์เกตุ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเรือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงอะรีนา  รักณรงค์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สินไชย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1059 เด็กชายจีรกิตติ์  พัทธมนกานต์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์เจริญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กชายชามัชชา  เดเช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายหัสจินดา  เอียดพลับ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงอมนันต์  ประทีบ ณ ถลาง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงธดากรณ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงณัชนันท์  ขวัญคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงลินลนี  คิดรอบ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายภัทร  มณีวัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายกิตติวัฒน์  ลีหนันทกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายแทนธรรม  พิเศษศิลป์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายกษิดิศ  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายลภัสช์  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายภูมิธนัช  เองหิ้น โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงศศิธร  จีนหนู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงชารีฮาล  อุมาสะ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีเณร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายธนวัฒน์  ชูถึง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายนิติธร  ทองทิพย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายศิวัช  อรุณธรรมรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายพรธนะ  ลิ่มเครือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายภวัต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงทรงอัปสร  ศรีงาม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายภัคธร  ราชฉวาง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายชิษณุพงศ์  หนูศิริ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายธนภัทร  นิติวัฒนพงษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงธารทอง  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงกาญจนธัช  ใจเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงศุพิชญาวรรณ  จรูญพงษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงกัลยกร  ชัยวรานนท์ศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายชัยวุฒิ  สารสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายนรบดินทร์  พวงมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายธีรเมธ  แสงสว่าง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1094 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พัทธมนกานต์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1095 เด็กชายพิชิตพงศ์  ชนะดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงปีย์รดา  แสวงกิจ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงชานิสา  อาลิแอ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายพนธกร  เทียนทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายเตชพัฒน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายประวริศ  เป้งเซ่ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพัชธนษา  สิทธิคุณ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญกิตติพงษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายนิติธร  รัตนเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสโรชา  สุทธิเกิด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายกันตพงศ์  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกชพร  สังข์เกื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายออมสิน  คำสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายกันณ์ทีภพ  ชูแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายธนาคาร  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทับทิมหิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงวริษรา  ทองอนันต์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายธนเสฏฐ์  รักชาติ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายธีรภัทร  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงชัญญานุช  คงมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายก้องภพ  บุญมา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายกฤติน  มาศโอสถ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายปวิณวัช  อ่อนแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงปณาลี  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  เดชอรัญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงศรัณย์พร  ตั๋นแสงไฟ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงยวิษฐา  เพชรน่วม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงโยษิตา  กุลพ่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายอนพัทย์  พลสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีมัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงฐาปนีย์  อัศวเหม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงชิตนันท์  เจ้ยจู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เบญญาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงชนัญชิดา  อริวะสะโร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุตรเผียน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายไรย์แอน  ลิม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายศุภอรรถ  สองเมือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณิชากร  ฮันเย็ก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายยุทธนา  วัฒนาวงศ์ศิริ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายสรรเพชญ  ถนอมสุขสันต์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายวรภพ  จันทรมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายภูสิทธิ  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงวรรณพร  ศรีชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงมนภรณ์  จุกมงคล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายพีรชัย  สังข์เกื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายจักรพงษ์  ทองชาติ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายนนทชัย  บุญเกื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงภัคจีรา  สุวิมลรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงโยธกา  อาษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงภคมน  ศรีสุคนธ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงณภัสนันท์  กึกก้อง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายศุภชัย  ศุภพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงณัฐพร  ปากลาว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงชฎาภา  คำมา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงพิมพ์วิชาดา  จันทร์เพ็ญสุริยา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายวสุ  เจียวก๊ก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายธีระเดช  สมัครแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงปริยากร  ภาพีรนนท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายวัชรกร  สูทอก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงณิชา  สาลี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงแพรพลอย  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวริศรา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนงนภัส  สุวรรณโณ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายอิสรภาพ  บุญตาม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายญาณกร  กมลเนตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายชินกฤต  คล้ายบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายภควัต  มะยัง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงศุภกานต์  สารสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงธัญรดา  คงตุก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายจารุเดช  เวชกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภูวเบศ  บุญธีระเลิศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายรัชพล  สังวาระ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายชนาธิป  สายศิลป์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายภูดิศ  สงสังข์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายพรรษิษฐ์  รักชาติ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายภูวดล  การถึง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายถกลทรรศ  เจ้าสวน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงธันยพร  เหมทานนท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงสิริมา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงเอื้อการย์  คำสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนาซีต้า  บ่อหนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายรัฐนนท์  รักษ์มณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงเภตรา  ธนบูรณ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงใหมลา  สะมาลา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกนกวรรณ  สามสี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงดาปนีย์  ขยายแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงปวิชญา  มีแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วทวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงณัฐรุจา  กมลเนตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธิษณามดี  ตุ้งแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงโมนิก้า  นพน้ำค้าง มุ่งหมาย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณจินดา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพัชรนันท์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายพชรพล  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายภาณุวัฒน์  คงมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงธยาน์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายธนภัทร  จารุเกียรติกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายฐิติพงษ์  สิริภาคโยทัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายกิตติศักดิ์  พูนเกิด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงกอปรกร  ล่องลอย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงสุชาครีส์  ไพฑูรย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายวรปรัชญ์  เจียวก๊ก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงปรียากร  จิวากานนท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงฐิติวรดา  ณ ระนอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญเรืองขาว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เพชรเล็ก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงวัฒนวดี  บุตรน้อย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายภูมิรพี  ณัฏฐเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี๋ยวพานิช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภรันณ์ธร  เบิกนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายแทนคุณ  จารุเกียรติกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายศุภณัฐ  มานะจิตต์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงฐิติวรดา  เพชรสุก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีอ่อน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงเมธิดา  ปราศภัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายพัทธนันท์  ทวีพรวัฒนกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายลลิตภัทร  เผดิมผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงวนิชยา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายเตชธรรม  ขวัญแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.3 วิทย์ประถม