นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระดับเขตพื้นที่ )
โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ เพื่อพิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์ชื่อโรงเรียน