รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
คลิก
พิมพ์บัตร
1 เด็กชายกมล  ทั่งทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
2 เด็กชายกรธวัช  จักษุดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
3 เด็กชายกรธวัช  ตันชวลิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
4 เด็กชายกรภัทร์  อารักษ์วิธานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
5 นายกฤตภาส  อัจฉริยะจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
6 นายกฤตศิลป์  ปัญญารัมย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
7 นายกฤษฏิน  อุบลจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
8 เด็กชายกษิดิศ  ยิ่งสุขกมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
9 เด็กชายกษิภัท  เราอุปถัมภ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
10 เด็กชายกัณวัตม์  สุขสงวน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
11 เด็กชายกันตวัฒน์  นวนพรัตน์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
12 เด็กชายกานต์  บุศราวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
13 เด็กชายกานต์ธนัฐ  ตั้งทวีรัศม์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
14 เด็กชายกิตติกร  จิตรวีระนันรังษี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
15 เด็กชายกิตติกร  อมรินทโรวาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
16 นายกิตติธัช  น้อยมงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
17 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วุฒิณรงค์ตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
18 เด็กชายกีรติ  เจียรเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
19 เด็กชายคณธัช  สุขพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
20 เด็กชายคณัสนันท์  สัมมากสิพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
21 เด็กชายคณาธิป  ภัทรกุลทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
22 เด็กชายคมสัน  ฐามนกิจประสาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
23 เด็กชายคมสัน  ลิ้มวุฒิำไกรจิรัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
24 เด็กชายคุณัชญ์  ปึงเศรษฐกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
25 เด็กชายฆฤน  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
26 เด็กชายจิตริน  โรจน์มหามงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
27 เด็กชายจิรพัทธ์  ปัญญสุขขุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
28 เด็กชายจีรภาส  ชุติมาสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
29 เด็กชายชนวีร์  จิตต์วโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
30 เด็กชายชนาธิป  พาณิชย์บูรพา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
31 เด็กชายชยณัฐ  จันทร์ดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
32 เด็กชายชวัลรัชต์  ผันจังหรีด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
33 เด็กชายชวินธร  สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
34 นายชวิศศ์  สิทธิบุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
35 เด็กชายชัชพล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
36 เด็กชายชัชฤทธิ์  สุขแสนไกรศร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
37 เด็กชายชานนท์  เลิศนีรนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
38 เด็กชายชาลี  โลหะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
39 เด็กชายชาลี  โลหะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
40 เด็กชายชุติพนธ์  สาตจีนพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
41 เด็กชายญาณภัทร  เหมรัฐพาณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
42 เด็กชายญาณวัฒน์  วิริยะสังกานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
43 เด็กชายฐปนัท  ช่วงชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
44 เด็กชายณภัทร  ฉันทะธัมมะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
45 เด็กชายณภัทร  อังสุนันทวิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
46 นายณฤเดช  แปงปา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
47 เด็กชายณัฐกฤช  รุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
48 เด็กชายณัฐชน  แก้วนุกูลทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
49 เด็กชายณัฐดนย์  วุฒิมงคลชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
50 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
51 เด็กชายณัฐภัทร  ล้อสกลกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
52 เด็กชายณัฐภัทร  บำรุงชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
53 เด็กชายณัฐภัทร  วัตนะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
54 เด็กชายณัฐวัฒน์  อัศวเสริมเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
55 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
56 นายดนัย  สมุทรประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
57 เด็กชายทชานน  กิจถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
58 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุฬารเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
59 เด็กชายธงทอง  ธงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
60 เด็กชายธนกฤต  อารีย์รักษากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
61 นายธนดล  รุ่งจิตวรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
62 เด็กชายธนธรณ์  ตรีธนเศรษฐกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
63 เด็กชายธนพล  อิทธิพรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
64 เด็กชายธนภัทร  โอสถเจริญผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
65 เด็กชายธนา  สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
66 เด็กชายธนาดล  ยงคุณาวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
67 เด็กชายธนาวุฒิ  วิไลรัตนดิลก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
68 เด็กชายธารินทร์  ภวัครานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
69 เด็กชายธีรเมธ  รัศมีเจริญชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
70 เด็กชายนราวิชญ์  รักเกตุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
71 เด็กชายนรุตม์ชัย  สุตันตยาวลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
72 เด็กชายนวัต  เลิศบุญศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
73 เด็กชายนิธิ  อัศวพลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
74 เด็กชายนิธิศ  สิงห์โตขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
75 เด็กชายบริญญา  เสรีศิริขจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
76 นายบัญญวัต  ฉัตรปัญญาวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
77 เด็กชายบารมี  ศรีมาตุรงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
78 เด็กชายปฐมพงษ์  คูเจริญไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
79 เด็กชายประเสริฐ  ประพัฒน์พรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
80 เด็กชายปริตร  ศรีหรั่งไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
81 เด็กชายปัญญวัฒน์  แสงดำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
82 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลัคนานนทิวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
83 เด็กชายปาณัสม์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
84 นายปิยวรรธน์  จงประดับเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
85 เด็กชายปิยะโชค  ธนะพงศ์พิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
86 เด็กชายปุณณัตถ์  พวงไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
87 เด็กชายพลากร  เลขนะมงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
88 เด็กชายพัชพนธ์  ชัยพงศ์เกษม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
89 เด็กชายพัฒภูมิ  เศรษฐกวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
90 เด็กชายพัทธพล  นฤมลฤทธิไกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
91 เด็กชายพิชญุตม์  ธรรม์ทวีวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
92 นายพิชญุตม์  มาศเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
93 เด็กชายพิทยุตม์  อยู่ศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
94 เด็กชายพีรณัฐ  จันทรา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
95 เด็กชายพีรธร  พรหมลิขิตชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
96 เด็กชายพีรภาส  หาญณรงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
97 เด็กชายพูนพล  โรจน์นำประทีป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
98 เด็กชายภคภพ  วณิชโยบล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
99 เด็กชายภคิน  พงศ์โรจน์เผ่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
100 เด็กชายภรัณยู  ชวาลไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
101 นายภวัส  ภาสวรรณกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
102 เด็กชายภัคกร  เมธาเพิ่มสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
103 เด็กชายภัคธร  เพชรรุ่งรัศมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
104 เด็กชายภัคธร  รุ่งเพชรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
105 เด็กชายภัทชณณ  สุระคำแหง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
106 เด็กชายภัทร  ภัทรวรธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
107 เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
108 เด็กชายภารุจ  วุฒิไกรอุดมเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
109 เด็กชายภาสกร  ลิมชูเชื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
110 เด็กชายภาสวิชญ์  สุวพิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
111 เด็กชายภิภพ  พรหมวิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
112 เด็กชายภูฟ้า  จันทรพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
113 เด็กชายภูมินทร์  หวนสุริยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
114 เด็กชายภูมิพัฒน์  เมฆธน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
115 เด็กชายภูริ  ภูมีคง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
116 นายภูรินทร์  วุฒิไกรอุดมเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
117 เด็กชายภูรินท์  ภู่พร้อมพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
118 เด็กชายภูรินท์  ถนอมศักดิ์ยุทธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
119 เด็กชายภูรีวัฒน์  ตั้งทวีรัศม์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
120 เด็กชายภูเบศ  อุฬารเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
121 นายรัชชานนท์  เอกจริยกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
122 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ทวีลาภ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
123 เด็กชายรัชพล  สง่าเพิ่มพูน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
124 เด็กชายรุจิกร  มาพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
125 เด็กชายวงศ์วริศ  ธัญญาภิวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
126 เด็กชายวรเวธน์  อัศวลายทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
127 เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
128 เด็กชายวิชญพล  ทรงคุณเลิศชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
129 เด็กชายวิชญะ  ภักดิ์แจ่มใส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
130 เด็กชายวิศรุต  จิระวิชชเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
131 เด็กชายวีรภัทร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
132 เด็กชายศรัณย์ภัทร  วัชราเรืองวิทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
133 เด็กชายศรุต  ศรีศุภภัค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
134 เด็กชายศิตฤณ แอนดริว  เชิดสัตยานุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
135 เด็กชายศิรประกฤษฎิ์  ลิ้มตระกูลธงชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
136 นายศิรวิทย์  วีระชิงไชย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
137 เด็กชายศิระ  ตั้งมงคลวณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
138 เด็กชายศุภกฤต  ทะนุธรรมกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
139 เด็กชายศุภณัฐ  ทวีถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
140 เด็กชายศุภณัฐ  เกื้อกูลวิบูลย์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
141 เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งใจรักการดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
142 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญญศาสตร์พันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
143 เด็กชายศุภวิชญ์  ผึ้งแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
144 เด็กชายสรกฤต  บุญนำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
145 เด็กชายสรณัฐิติ  ขจรเกียรติภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
146 เด็กชายสรวิศ  ง้าวหิรัญพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
147 เด็กชายสรวิศว์  ลีดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
148 นายสวิช  ประสพชัยสุริยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
149 นายสันดุษิต  อรุณรุ่งสันติชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
150 เด็กชายสารัช  นันทนาทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
151 นายสิปปภาส  มงคลดาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
152 เด็กชายสิรภพ  สายรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
153 เด็กชายสุภัทร  พันธุ์ชื่นสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
154 เด็กชายหฤษฎ์  อดิศัยปัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
155 เด็กชายหิรัญ  มั่นน้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
156 เด็กชายอคิราภ์  อินทรา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
157 เด็กชายอติรุจ  บริบาลบุรีภัณฑ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
158 เด็กชายอธิญาณภาส  โชติวงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
159 เด็กชายอธิบดี  จำปาเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
160 เด็กชายอนาวิล  จินตนาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
161 เด็กชายอรรณพ  ตันตยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
162 เด็กชายอัครวินท์  เชาว์ประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
163 เด็กชายเจตน์  อรุณแสงโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
164 นายเจตะพงศ์  อินสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
165 เด็กชายเจนวิทย์  แสงแจ้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
166 เด็กชายเชษฐภากร  จำรัสนโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
167 เด็กชายเมธาวิน  กุลภัทร์แสงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
168 เด็กชายเมธาวินท์  ทองนที โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
169 นายเมธาสิทธิ์  วงศ์อนันตโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
170 เด็กชายเศรษฐ์  สิทธิโชคธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
171 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ต่างใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
172 เด็กชายเอกดนัย  เอื้อวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
173 นายโอฬาร  ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง
174 เด็กชายไกรสิทธิ์  เจริญสินทวีกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น รอจัดห้อง