รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมรวรรณ  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีธัญญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์สุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญวลี  มีมาก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอรพรรณ  ตวงครบุรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงทักษพร  เผ่าภูรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรนันท์  โขมะนาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกฤษราภรณ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรัตนาวลี  คำสินธุิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอาทิตยา  พระสลัก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนัชพร  ประจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายพงศกร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายศุภโชค  สุยะลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชญาดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวาศิณี  กางทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนพสร  สิดารัตนิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
21 เด็กชายถิรายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตันกรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
23 เด็กชายพีระพงษ์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกลิ่นลานนา  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายพงศ์นริศ  เศิกศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐฐิกา  หาดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอติกานต์  นันทพฤกษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศิริลักขณา  จันทร์เนตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐชฎากร  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวริศรา  มิ่งแนน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชลทิชา  สินธุสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพจณิชา  ละหาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐิติพร  ปานานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทาดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนัญดา  หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอภิชาติ  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
39 เด็กชายปณวิชญ์  โกศัลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สระทองแพง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพัชรพร  สายศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนะรัชต์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายฐนิสพงษ์  เทาวษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพีรดา  สมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ดุจดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายศุภกร  แสงจันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุพิชญา  โมขศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรรณวดี  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอรกัญญา  ชินนะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพิเชษฐ์  วันดีมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายจิระโชติ  ยะริรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนราวดี  ศุภรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฟิลิปดา  ลุงไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชัจพร  ผุยหัวโทน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศรุตยา  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกฤต  ศรีมาคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชญาณี  หงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรสสุคนธ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวายุ  ตรีชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
63 เด็กชายปรเมศร์  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
64 เด็กชายชาคริต  สันติวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรือนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บัวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปิยะวราพร  พรมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนันทัชพร  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภามิน  พรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขวะลัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
71 เด็กชายรัฐนันท์  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
72 เด็กชายพัสกร  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
73 เด็กชายณัชพล  สันติวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
74 เด็กชายธิติภูมิ  กรีตกราย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
75 เด็กชายสิรภัทร  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐกิตต์  โขงเขตต์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
77 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
78 เด็กชายปิยวัฒน์  ชยนันท์เปรมสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
79 เด็กชายธนารักษ์  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปภดา  ทรายขาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอัจฉราภา  คงยัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศศิธร  พรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วารีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิยดา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจิณณพัต  บุตรนรังษี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
87 เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ธนัชพุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอรวี  ครองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปิตินันท์  คล้ายจริง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชนาภัทร  น้อยแค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนฐพร  บุญชิด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอนัญญษ  พันธุ์ดวง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุภัสสร  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพุทธมนต์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจารุพรรณ  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายโกสิทชภัฎ  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2(ยังไม่อนุมัติ) ป.3 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วมุก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอภิสรา  ยะประโม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภทรพรรณ  ปิตาภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปิยะธิดา  งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพัชริดา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวราพร  ณ อุบล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชมภูนุช  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณิชานันท์  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชิตชนก  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอรนิชา  สุขพลับพลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุระยา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปพิชชญา  ราช้อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายรัชชานนท์  ใจการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปวริศร  นรินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
114 เด็กชายสุรเชษฐ  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
115 เด็กชายสิรดนัย  สายจันดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจารุพิชญ์  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประสานสอน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรมน  ลิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงบีอาร์ปิญาธร  เท่าสาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธนวินรุ่งวิกรัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงโกลัญญา  คุณภาที โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภัทรพงศ์  ปราณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชาคร  สมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภูมิรพี  สินทรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเพชรเหล็ก  อินจำปา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
126 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญน้อม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
127 เด็กชายขรรค์ชัย  ขันประกอบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
128 เด็กชายศักรินทร์  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิดาภา  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปลิตา  โกศัลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บ้านใหม่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลนภัส  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐณิชา  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฟ้าประทานพร  อมตะพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรรวินท์  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศศิรดา  ชาววัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ยานะรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชญานิน  เถินมงคล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมุกธิดา  แก้วมุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเรวัตร  ยืนนาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอนัญพร  แจ้งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐิติพร  แสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรพีพรรณ  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอารียา  เคหารมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนภัสสร  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศิริญากรณ์  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงช่อชมภู  วีสเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศุภษร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
150 เด็กชายรพีภัทร  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพัขรพล  เมืองก้อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพิเชษฐ์  พวงดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพัชรพล  เมืองก้อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสาวิตรี  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.3 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศุภิสรา  ศิวะนาวิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงโยษิตา  สาลีเกิด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2(อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปณิธิ  บูรณะอุดม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสิริยากร  พิริยะกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2(อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชญานนท์  บุญส่ง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธนกร  มุระชีวะ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอนุชิต  พินธุกรณ์ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุภาฐินี  บุญราศรี โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสมปรารถนา  วงศ์ประทุม โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนัทลี  ภูมิทน โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนภาวัลย์  พรมสาร โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธนากรณ์  สงสะอาด โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวิมลสิริ  ชัยธานี โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายนครินทร์  ไม้แดง โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายพลลภัตม์  โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายธนพล  นาคูณ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายปัณชญา  เชื้อหงษ์ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1 ป.6 คณิตประถม
173 นางสาวณิชาภา  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงจันทร์นภา  ลอยหา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีรวุฒิ  บุญเนตร โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงมณเทียร  ทองพุ โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนฤมล  สุขเต็มดี โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายศรันย์  มิ่งไชย โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอัฌชริดา  อุทุม โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงทัศนีย์  มิ่งไชย โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวปิยนุช  ทองเหลือง โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศิริโสภาค  บุญนิ่ม โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชฎาพร  กะโห้ทอง โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุระ โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเยาวนิต  นาจาน โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวิไลวรรณ  มั่นวงษ์ โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวนิยะดา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศศิมาพร  มิ่งไชย โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวราภรณ์  มากดี โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุรักษา  ดวงไข โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปพิชญา  นาจาน โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวนัสนันท์  มิ่งมูล โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายบัญชา  บัวจูม โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทาทองคำ โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิราวรรณ  พาพงค์ โรงเรียนบ้านนาจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฐาปนี  สมานพันธ์ โรงเรียนบ้านผักหย่า 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอรรฐวดี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านผักหย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงบานชื่น  ช่วยสี โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเกตุวดี  บุญเหลา โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์สี โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายศุภฤกษ์  บัวดก โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชนน์ธิชา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกมลชนก  ชูพัน โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มณีกาบ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศิรินภา  อนิกุล โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศิริภักดิ์  กอคูณ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงบานเย็น  ช่วยสี โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศศิมา  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพรชิตา  สายสี โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนันทิยา  คำหล้า โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงรัชนี  กันยามา โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนิตติยา  วงษ์วัน โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอลิตา  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงบังอร  สมสี โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายเฉลิมพล  ขนทอง โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายไกรศร  กลิ่นบัว โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวุฒิพงษ์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนันทิชา  ว่องไว โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญปก โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นบัว โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเข็มอักษร  กลิ่นบัว โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพนิดา  ชูเนตร โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรณิตา  วงศ์ทวี โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณิชา  ธนาวนิชกุล โรงเรียนเทศบาล1(บ้านโพธิ์กลาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม