รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจนิสตา  หาญจิรวัตร ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐญาวดี  หมื่นจิตร ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายฐากูร  บุญเกื้อ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสิทธิพงษ์  ขวัญถาวร ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายศุภกร  สามิภักดิ์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธนภูม  วงษ์เวช ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปัฐวีกานต์  เตมีศักดิ์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงทักษิณา  ระวิพันธ์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศิริโชค  อ่อนตุ้ม ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรามาวดี  ศรีทอง ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปิยะลักษณ์  บัวพา ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรพิมา  ทะวะลัย ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายศุภกฤต  กันตสุสิระ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายภัทรภณ  มนกลาง ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพลอยชมพู  เพชรน้ำแดง ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญชนิตา  เนื่องชุมพล ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงมยุรฉัตร  จรัสแสง ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศตพร  เพียรอุดม ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรพิมา  กะวะลัย ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุพรรณษา  ขวัญรักษา ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิณํฐตา  คงนอง ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัชชา  พินิจลึก ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัณณิดา  เมืองมิ่ง ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธีราพร  ขวัญถาวร ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธนัดดา  นิลสิงขรณ์ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจณิสตา  ชำนาญวงษ์ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาวช่วย ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณีรนุช  เวียงชัยภูมิ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนรากร  เครือผักปัง ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนฤมล  ปานเพชร ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏธิดา  จันทร์คำ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเมธินี  ศรีวิพัฒน์ ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรวดี  อิ่มบูรณ์ ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัทรดา  คงปรีชา ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์คำ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายแทนใจ  ภิรมณ์ไกรภักดิ์ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจันทกานต์  พรหมเมตตา ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงทักษอร  นิ่มพิลา ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายศิริพงศ์  เพชรสุวรรณรังษี ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพลอยชมพู  วรอินทร์ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพชรพร  มาเมือง ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวิญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชมัยอร  เร่งเจริญรัตน์ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐกิตต์  วัฒนราช ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนกวนัน  วรชินา ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพชรพร  คงโนนกอก ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายฉัตรชัย  ไกรสกุล ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุษราคัม ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศศิวิมล  กางการ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชนะบุญ ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐวิภา  ชอบอินทร์ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายอัครินทร์  จินดามาตย์ ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปุระชัย  พวกแก้ว ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝอยวารี ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เชาวพงศ์ ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศิริยากร  นพธรรม ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฟ้าตะวัน  งามผ่อง ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญครอง ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงญาณิศา  จินดามาตย์ ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐธัญ  แก้วแก่น ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พานพรม ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์เวช ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจุฑาทิพ  วงษ์เวช ภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกัญรณา  คัชเขียว ภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมโชติ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปณิสรา  จิตรภักดี ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายวัฒนา  เทพสุริย์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณภัทร  แนวกำพล ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนันทกร  เร่งเจริญรัตน์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศิรดา  วงษ์ศรีดา ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกฤษติภา  ศิลาคำ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จันทร์สว่าง ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้งคำ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภาณุพงษ์  ศรีเทพอุบล ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกรวรรณ  ประภาวงษ์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสามารถ  บุรัมย์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายฐิติศักดิ์  หงษ์สุผล ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพลพงษ์  แสนสุข ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจันทร์สุดา  สร้อยสุวรรณ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเกียรติรัตน์  น่วมนา ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศศิธร  ใจสว่าง ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงจิตราพร  ธรรมสมบัติ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศศิกานต์  นิลขาว ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนิตยา  บุญทองล้วน ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุพัตรา  สวัสดิ์ชาติ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศิรินทรา  สุนธงศิริ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุดาพร  นิลบรรพต ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  บัวแก้ว ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายุวุฒิชัย  สมศรี ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชญา  หมื่นจิตร ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอนัตญา  ศรีษะพรม ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายจิณณวัตร  แก่นพุทธ ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนุจิศรา  เกื้อหนุน ภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมเมตตา ภูมิวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอภิชญา  ขันเขียว ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายดลกมล  กาญจนางกูร ภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนฤมล  ขัวญรักษา ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุภาวัลย์  สมมะโน ภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์ ภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน ภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิดทิด ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอภิชญา  จรูญชาติ ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอารยา  บูรณะวงศ์สิน ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนงนภัส  ข่ายภูเขียว ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งทอง ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนริศรา  มิ่งโอโล ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูมินทร์  พินิจมนตรี ภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเมธา  ป้อมสุวรรณ ภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร ภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศศิพัชรา  พรหมเมตตา ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศิรินธร  คุณาประถม ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสิตานันท์  เจริญวัย ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพีรพล  ชูเชิด ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิชญธิดา  น้อยลา ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธีรกานต์  มีหาญเสมอ ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายภัทราวุธ  สมดี ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนาภัทร  พุทธิขันธ์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทะศรี ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนิรัชชา  ก่อศิลป์ ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐนู ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายแทนตะวัน  พานคง ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอาทิตยา  แคนเภา ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธนกร  ผ่อนแก้ง ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงประภัสสร  ประโพธิ์ศรี ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอรปรียา  บัวตูม ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธัญชนก  ทาขาว ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจินต์ศุจี  แก้วแก่น ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวสระ ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขึ้นนกขุ้ม ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายฤกษ์เด่น  ทองดีเวียง ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกฤษดา  เสริฐจันทึก ภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภูริชญา  นอกสระ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปวิชญา  งอกนาวัง ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเนราณี  ควบพิมาย ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมาริสา  หมื่นภักดี ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุธิชา  ขันทะวิชัย ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุริย์วิภา  นาคทน ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกนกพร  รบศึก ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถิ่นหนองแวง ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายศักดิเทพ  จันทร์เอียด ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปุณยาพร  มาสูงเนิน ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายอติชาติ  งอกนาวัง ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปาณสลิล  อาจอนงค์ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายเฉลิมชัย  ก้อนมณี ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายเฉลิมรักษ์  ก้อนมณี ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายปริญญา  บัวคำ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวรินทร  สลัดทุกข์ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายนิติกร  นานอก ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกาญจนาพร  มาตกำจร ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิมตะวัน  คล่องกำไร ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายฐากูล  ฝ่ายสัจจา ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มงคลกุล ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภานุพงค์  พุฒหล้า ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธิติพงศ์  พลนิกร ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงลักษิกา  จันขุนทด ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชรินทร์ญา  เพชรตะกั่ว ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุกัญญา  เรียงสาทร ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวุฒิ  สุดท้วม ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เรืองศรี ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุภาพร  ดอกพิกุล ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอวัศยา  ชุ่มเมืองเย็น ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวริทธิ์ธร  ชมภูวิเศษ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวาณิชา  ประสานแสง ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายราชศักดิ์  ฐานหมั่น ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุปรียา  กำเนิดจอก ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญจิรา  อาจนาเสียว ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชำนาญเวช ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปณิวัฒน์  บัวถนอม ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเผดิมชัย  ตั้งศิริไพบูลย์ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายรัชพล  ฉายศรี ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนนท์ธิชา  ยิ่งนอก ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนากร  ขิ้งชัยภูมิ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอรษา  รัตชาตา ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐพงศ์  สีม่วง ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปิยธิดา  บดสูงเนิน ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วศรีบุตร ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสิริกัญญา  พิมพ์สราญ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุนิษา  ศรีหาวงษ์ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสิทธิราช  ฤากำลัง บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.3 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกนิษฐา  สุขันธุ์ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.3 คณิตประถม
184 เด็กชายไชยภัทร  บัวทุม บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.3 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศุชัญญา  ฤาหาญ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.3 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุธิดา  พลเบ้า บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายธรรมรัตน์  สุวรรณสินธุ์ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายปิยะพงษ์  ศรีสวัสดิ์ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายพัชรมงคล  ชาติชำนาญ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายภาณุพงศ์  สมันสี บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายธนา  ผาคำ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนิตยา  บังประไพ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิรุฬลักษณ์  ทับผา บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ประเสริฐสาร บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.3 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวริศรา  ลีลาด บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.3 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรทิพา  ทอดโอภาส บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.3 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนภสร  จันทร์ขามป้อม บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.3 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาติชำนาญ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายขัตติพงษ์  ชัยศิรินทร์ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจารุวรรณ  ก้านคำ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรวงศ์ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสกาวเดือน  เพียรศักดิ์ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเกศรินทร์  บาทชารี บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนลินทิพย์  ขุนเวียงจันทร์ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงลลิดา  บัวทุม บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายเรวัช  บัวทุม บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกิตตินันท์  สินคุณ บ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพุฒิเมธ  บุญดี บ้านคอนสาร 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฐชนน  ไกรแสน บ้านคอนสาร 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายพิเชษฐ์  ตู้ประเสริฐ บ้านคอนสาร 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชิดชนก  ประยูรชาญ บ้านคอนสาร 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายยุทธนา  โชคเจริญ บ้านคอนสาร 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงศสิรัศมิ์  กลั่นตา บ้านคอนสาร 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกิติยาพร  อุทัยแพน บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายศักดา  แสนตา บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายเกรียงไกร  เต็มบุญ บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเมธาวี  ป่วนภูเขียว บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ประยูรชาญ บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายพรรษา  โชคสวัสดิ์ บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายวุฒิพงษ์  ตู้เงิน บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เลิศคอนสาร บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายจิตติพงศ์  วิพันทา บ้านคอนสาร 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายธนวัฒน์  ปลื้มญาติ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
224 เด็กชายธนกร  หว้ารัตนะ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
225 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุระอามาตย์ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
226 เด็กชายอัครเดช  ทองหลาง บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
227 เด็กชายณัชดนัย  เฆ้พวง บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
228 เด็กชายธนพัฒน์  นามบิดา บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
229 เด็กชายสุรศักดิ์  ชมภูวงษ์ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปรารถนา  ทิพรักษ์ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอรพิน  เรืองเจริญ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
232 เด็กหญิงฑิฏา  ปราบพาล บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
233 เด็กชายถิรวัฒน์  กองตา บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอรุณวิสา  ปรีดีวงศ์ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
235 เด็กหญิงธนพร  พาลารักษ์ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
236 เด็กชายปิยพัทธ์  ชัยสิทธิ์ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
237 เด็กชายภูมิธนภัทร  ตลับเงิน บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
238 เด็กชายอภิรักษ์  ศิริสม บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
239 เด็กชายยุทธศักดิ์  กวนคอนสาร บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
240 เด็กชายพานทองแท้  ตาระบัตร บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
241 เด็กชายด.ช.ชลพัฒน์  เปรมใจ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
242 เด็กชายอัษฏา  จ่าโพธิ์ บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
243 เด็กชายธีรภัทร์  พรหมทัต บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุพรรษา  เปรมประยูร บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพรรวษา  เชื้อวิเศษ บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงเกศรา  เทือกขันตรี บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปวริศา  เหลาแพง บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงวริศรา  แสนอุบล บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอรทัย  เปรมประยูร บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปวีณา  ปาปะเพ บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายอภิชัย  จุนจริง บ้านคอนสาร 1 ป.3 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปภัสสรา  เสิกกันยา บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเกษม บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุนิษา  พาคุณ บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฐพันธ์  โยธาธรรม บ้านคอนสาร 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายทศพล  ยามชัยภูมิ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกมลวรรณ  หล้าเวียง บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วพรม บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรรณชัย บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรวีร์  นาคมั่น บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฐิติมา  ลันขุนทด บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐชา  ไฮดี บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศรายุทธ  ปานหว่าง บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพิชิตชัย  ประสิทธิกร บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธรณ์เทพ  ข่มอารมณ์ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอานนท์  ทิณพัฒน์ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธิดาพร  วงศ์พิมาย บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวรายุส  ตลับแก้ว บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายจีรศักดิ์  เติมวุฒิ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวรรณพกา  เลิศพันธ์ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงฐิติพร  ชัยสิทธิ์ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายจรัสแสง  โกศิริสัญต์ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเยาว์รักษ์  ชัยบุญ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธันยา  โชคเจริญ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธนพร  วชิรภักดี บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสาลินี  กาวี บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายบุญฤทธิ์  นีละนนท์ บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเกศินี  บุตรพรม บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนริศรา  ต่อทุน บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจิตราวดี  แสวงสุข บ้านคอนสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุธิตตา  เยือกเพ็ง บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงทัศญา  เนาว์เมือง บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรรณลภา  เชื้อไพบูลย์ บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงบัณฑิตา  น้อยลา บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงรินรดี  เปรมใจ บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสุขใจ  ฐานเจริญ บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายรัฐชานนท์  ประเสริฐสาร บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุทราศินีย์  ศิลาลาย บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสวัสดิ์ บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอภิญญา  ตลับแก้ว บ้านคอนสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอาทิตติยา  งามประเสริฐ บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีแก้ว บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชมพูนุช  ไพรทอง บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกนกอร  ปลื้มใจ บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอรณา  ศรีสวัสดิ์ บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวาสนา  ตลับแก้ว บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงรุ้งพรรณราย  ต่ออำนาจ บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฐิตินันท์  คณากัน บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพลอยชมพู  กุลด้วง บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธราธิป  คุณแสง บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอดิศักดิ์  พูนประโคน บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวิวัฒนาการ  สายทอง บ้านคอนสาร 1 ป.3 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนภูมิ  สอนลา บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศุภนุช  เปรมใจ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสันติภาพ  ทองมี บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอภิงค์ชฎางค์  ศรีพลาน บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธีริศรา  ฦาชา บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แนวปราณีต บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกนกวรรณ  รินอุตม์ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายจตุฤทธิ์  ปรีดีวงษ์ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอิสริยา  ชัยบุญ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายคามิน  มุขธระโกษา บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเศรษฐวิทย์  เติมวุฒิ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งยืน บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธันวา  งามเจริญ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชนิตศิรี  เรืองเจริญ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญชุ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธิดาภร  บุญโสภณ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวุฒินันท์  ลีลาศ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรรณิภา  เชื้อไพบูลย์ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัลยากร  ชาติราษี บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายเลิศมงคล  ยามชัยภูมิ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกฤษณะ  สุวรรณรัตน์ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวัชระ  แต่งภูเขียว บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรทัศน์  ปลื้มจิต บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรภูเขียว บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธีรภัทร  ภูเดช บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเจษฎาพร  วรรณเลิศ บ้านคอนสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงลัดดา  พันธุ์เดช บ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจารุพร  จอดพรม บ้านดอนอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลิศคอนสาร บ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชลธิชา  อาระสา บ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายฉัตรชัย  ผาทองที บ้านดอนอุดม 1 ป.3 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์พันธ์ บ้านดอนอุดม 1 ป.3 คณิตประถม
335 เด็กชายวรินทร  หมื่นทัศน์ บ้านดอนอุดม 1 ป.3 คณิตประถม
336 เด็กหญิงศรัญญา  ศรีท่าพล บ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเมทะนี  เลิศขามป้อม บ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุภัสสร  วงษ์มณี บ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอารยา  ลอยดี บ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพรศิริ  นิละพันธ์ บ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพีรศักดิ์  ประสงค์สุข บ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวริศรา  อิ่นแก้ว บ้านดอนอุดม 1 ป.3 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงรินระณี  เจนวิถี บ้านดอนอุดม 1 ป.3 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปริญญา  ตราเงิน บ้านดอนอุดม 1 ป.3 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐพร  เรืองเจริญ บ้านดอนอุดม 1 ป.3 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนิภรณ์  หนูทัศน์ บ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกัลยกร  เกื้อทาน บ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญบำรุง บ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายอาทิตย์  สิงห์ภา บ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฐพงศ์  มณีรุ่ง บ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุดดาสาร บ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธีระศักดิ์  บุญบำรุง บ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอรพิน  สีสาน บ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุกัญญา  คำหาร บ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายศิลายุ  อิ้วตาพา บ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพัฒนพงษ์  ผลทิพย์ บ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอัญชลี  เลิศคอนสาร บ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอรอนงค์  ประเสริฐ บ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุชาวดี  ยศปราณี บ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวีระพงค์  สมสี บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายดุสิต  ชาติราษี บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญกุล บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงนวกาญจน์  ภูมิคอนสาร บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงขวัญกมล  บุญบาล บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายณัฐวัตร  ถาวร บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนริศรา  สำโรงพล บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงเกษฎาพร  อิ่มจีน บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงทิพวัลย์  เอกะวารี บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงเกศรินทร์  ต่อศักดิ์ บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายธนกร  โยคาวัตร บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอดิศร  ดรละคร บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ้วตาพา บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุดดี บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจิรศักดิ์  เจริญเกียรติ บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณัฐกานต์  จีนแพง บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ตู้ภูมิ บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกิติญากร  ต่อชีวัน บ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุทธิดา  แจ่มแสง บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูมินทร์  แดงนกขุ้ม บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกฤตชญา  เหมือนตา บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปาริชาติ  โสส้มกบ บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงขวัญนเรศ  เพชรล้ำ บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธาดารัตน์  เขาเขียว บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกิริยา  ท้าวพรม บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภัชรากร  คำเพ็ง บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวริศรา  แสงศรี บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอริยาดี  เหล่ากุลทา บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอภัสชา  ฦาชา บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเตชินี  พลอยคำ บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภัทรสุดา  เก่งชัยภูมิ บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวีรภัทร  ลีล้าน บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนวัฒน์  ภิญโญยาง บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชัยชล  เฮงสุวรรณ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญเกิน ศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสรัลชนา  หมอกชัย ศรีแก้งคร้อ 1 ป.3 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญตอบ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายจันทร์ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญญานุสนธิ์ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายทัศน์ไทย  วันทาเขียว ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ฤาชา ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพจณียา  ใจภักดี ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุนันทา  ประจิตร ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสาวิตรี  สร้อยสูงเนิน ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปณภณต์  สุวรรณ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงรัฐฌา  ฤทธิ์ศรีบูรณ์ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพรพิมล  บุญพาโชค ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หมอกชัย ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวันสุ  หิรัญเกิด ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกรกุล  หมอกชัย ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพชรพรรณ  เทิมแพงพันธ์ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวิภวานี  คำศรี ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสิริญาดา  รักงาน ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวรินรำไพ  ต่อพล ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พงษ์พันนา ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฐิตาพร  โชคสวัสดิ์ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนันทวรรณ  พิมพ์รัตน์ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกรกนก  ฉั่วรัตนกุล ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอะตอม  แถวไธสง ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปณัฐฐา  บุญโนนแต้ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนัทวัฒน์  ชำนาญ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวัฒนา  ฤทธิศักดิ์ชลเดช ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายศุภกร  โชคสวัสดิ์ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปทิตตา  ภู่ละมัย ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธีธัช  พลดงนอก ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชัญญา  เฮงสุวรรณ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปวีณา  บัวชัย ศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายวัชรากร  เรืองสุข ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรรณพนัช  นราพงษ์ ศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงขวัญนภา  หลักคำ สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายพิชชากร  คำสอน สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกนกพร  ยอดงาม สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายชัชพงศ์  แก้วกาญจน์ สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขวัญคุ้ม สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บุญราช สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงธนพร  เพชรเมืองเก่า สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงศรัณญา  คณารัตน์ สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงชนัญญา  ขิดเขียว สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงศศิธร  สุขม่วง สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงประวรรณรัตน์  สัจจะธง สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีโกศล สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงลภัส  ธัญญกสิกล สวนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอลิสา  เกษมสุข สวนวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
444 เด็กชายพลากร  สาริพันธ์ สวนวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
445 เด็กชายภานุพงษ์  สุนทร สวนวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
446 เด็กหญิงนงลักษณ์  กอบการดี สวนวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
447 เด็กหญิงพิมพ์พร  กิติคุณ สวนวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
448 เด็กชายภูมิสิริ  จันทร์อิน สวนวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปริชญา  ปล้องยาง สวนวิทยา 1 ป.3 คณิตประถม
450 เด็กหญิงกนกพร  เสมอไวย์ สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รติบัณฑิต สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงชุติมา  ภิญโญยาง สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิชรญาห์  โคตรมณี สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงประภัสวรรณ  สัจจะธง สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายณัฐกฤษฎ์  เงินเต็ม สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพิชญานิน  เบ้าลี สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายธนภัทร  เลิศขามป้อม สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายนพรัตน์  อุดมบัว สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงศศิวิมล  สงบุญนาค สวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงจิรัชญา  กุลแก้ว สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวิจิตรา  เวียนสระ สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงวรินทร  ปิติถาโน สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงสุปรียา  แสนสระ สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุโคตร สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายสราวุฒิ  อินผล สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงรุจรดา  เรือนมงคล สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายชวาล  วรสิทธิ์ สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนารีรัตน์  อินกกผึ้ง สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงเจนจิรา  แสนวัง สวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองจุฑา สวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีผาอุ่น สวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกฤตฒิชัย  วงษ์คำ สวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินเปี้ย สวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนริศรา  ม่วงทอง สวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจุฬารัตน์  แซ่โหล่ย สวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธีรนันท์  กุศลครอง สวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวิชุดา  ไฟจัตุรัส สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชลธิชา  กาพย์ไกรแก้ว สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเจษฎาพร  เฟื่องแดน สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงทิพารัตน์  แขนสันเทียะ สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอริสา  คบมิตร สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชลธิชา  โกฎแก้ว สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงจิตรกัญญา  หล้าทุม สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรินรดา  ฦาชา สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงโชติกา  สัณหจันทร์ สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศรุตา  เชิดสูงเนิน สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปราณปริยา  คำชัย สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภูริพัฒน์  อินทรพัฒน์ สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงบุณยาพร  พิมพ์ดีด สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุภาพร  มะลิดา สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชูสกุล สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกนกอร  คุณเถื่อน สวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ สามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูศรีสิทธิ์ สามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธีรเจต  ชูชื่น สามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกิตติพงศ์  บรรดาศักดิ์ สามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนาธรณ์  ภิญโญโชค สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธีรภัทร  คงเมือง สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศิวกร  นิลมณี สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสุพรรณ  แก้วติ้ว สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศิรินภา  ผลานิสงค์ สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินธิแสน สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนพรัตน์  ภิญโญวัย สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกาญจนา  ภิญโญวัย สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุชาดา  วิชัยงาม สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุภัทรา  ีรินลา สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกัลยาณิน  มาเรียน สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศรัญญา  เจ๊กสูงเนิน สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชฎาพร  ผุดผาด สามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวนิดา  นาใจตรอง สามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวัชร  อรรคนิมาตร์ สามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธารารัตน์  โพธิืศรี สามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอรัญญา  เปรี่ยมชัย สามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชัญญานุช  กิ่งนอก อนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายชินวัตร  กายงาม บ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายสวิตต์  ประทุมแก้ว บ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงศรสวรรค์  หมู่วิเศษ บ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงอรอุมา  หรั่งมา บ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเมษา  ราษีสวย บ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจิราวรรณ  ท่าทอง บ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนภารัตน์  มะลัยขวัญ บ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนครินทร์  เต็มแก้ว บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายกิตติพศ  บุญวงษ์ บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายเหมวัต  สุทธิสน บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายศุภชัย  เจนพะนัด บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายสุปารัณ  สวัสดิ์รักษ์ บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายจิรพงษ์  ต่อทุน บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายสถิตย์  ต่อชีวี บ้านโนนหัวนา 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณิชนันทร์  ปรีดีวงศ์ บ้านโนนหัวนา 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอรรัมภา  แสงสกุล บ้านโนนหัวนา 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายสุทาเทพ  แซ่ตัน บ้านโนนหัวนา 1 ป.3 คณิตประถม
532 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เรืองเจริญ บ้านโนนหัวนา 1 ป.3 คณิตประถม
533 เด็กชายปฏิภัทร  แก้วย้อม บ้านโนนหัวนา 1 ป.3 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชลธิชา  เติมวุฒิ บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปิรัญญา  ภาษี บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วไทยบาง บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ปลื้มวงษ์ บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเกศมณี  บัวศรี บ้านโนนหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสรวิชญ์  ปลื้มกมล บ้านโนนหัวนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปลื้มจิตร บ้านโนนหัวนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายจตุพล  ชอบค้า บ้านหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายบวรวงศ์  พื้นดอนเค็ง บ้านหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจิดาภา  คำทองเขียว บ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงภาลินี  พลเดโช บ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายวัชรกร  ทองทาย บ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายณัฐวัตร  แข็งแรง บ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงชนนิกานต์  ป้อมสุวรรณ์ บ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงทิวาพร  โคตรธนู บ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอินทิรา  ประทูลทอด บ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเอกราช  ลันทูน บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงศศิพร  ฝ่ายสุน บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงอินทิรา  รักษากุล บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงวีรณา  ชนะชัย บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพรรณนารา  วุฒิประสิทธิ์ บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกมลวัลย์  สุดใจ บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงศิระ  รักษากุล บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงชลธิชา  แฟนพิมาย บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายทักษิณ  ชนะชัย บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายอัครินทร์  ชิงชัย บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายพีรดล  เกมชัยภูมิ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายภัทรพล  เกิดประทุม บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายนันทวัฒน์  วิเศษแสง บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายธีรภัทร  โทแก้ว บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายวัชรพล  พรมวัน บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายเอเปค  ชมวัน บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายอนุพงษ์  สารคำ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายธีรภัทร์  ต่อพันธ์ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสุพรรณ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงอาทิตยา  มังกร บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสุพัตตรา  ตั้งเพียร บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงพิมพ์นภา  บุตะเขียว บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงบุณยาพร  มะลาด บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนันทิยา  อาจกมล บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกุลณัฐ  คุณธรรม บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายนันทชัย  ชุ่มนาเสียว บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายธราดลน์  ไพรถแสง บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงเกศิณี  บุญกลาง บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงสุชาดา  ดวงจันทร์ บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงศิริพร  วรรณา บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงชลธิชา  ผาสุข บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงภัทรดา  ผักบัวแก้ว บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงจิราภรณ์  หิรัญคำ บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพุธิตา  สารคำ บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงมธุรส  บัวระกฎ บ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงรัตนาพร  ศักดิ์เสือ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงสิริยากร  สุขกิจโสภณ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายนัทนัน  มะติยะภักดิ์ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงฐิตาภา  กุศลเอี่ยม บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงจิราภรณ์  รัศมีพรรณ์ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปาณิชา  มลัยแก้ว บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงมัลลิกา  หมู่ไพบูลย์ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชิงชัยภูมิ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศประเสริฐ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงเชาวรีย์  บำรุงชนม์ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุนิสา  วิเศษแสง บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายธีรเดช  หาญกุดตุ้ม บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงเนตรนภา  วิลัยวรรณ์ บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีสงคราม บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายสุรชัย  ตนกลาย บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงธิญาดา  ลีเขียว บ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงมนฤดี  เพ็งคุณ บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยมีเขียว บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวันดี  อาสานอก บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สอนจ้อย บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงลลิตา  รักษาพล บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงภัสสร  แพงไธสง บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปวีณา  วิเศษแสง บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสุภัสตรา  ไชยไข บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชลธิชา  ลครชัย บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอินทิรา  ต่อสกุล บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มองฤทธิ์ บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงศิริพร  ถนอมเชื้อ บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุภัสสรา  คลังชำนาญ บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงฐิติมา  สอนจ้อย บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวัชรพล  มีชัย บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกนกวรรณ  ระวังไทยสงค์ บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุชาดา  แสนอินตา บ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวรรณศิริ  มงคลกุล บ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธัญชนก  มาชัยภูมิ บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชมนาวัง บ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงเพชรราภา  เผ่าบ้านฝาง บ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกฤษฎา  เดชชัยภูมิ บ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเฉลียว  พงษ์สะพัง บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายโชคชัย  ชาติวงษ์ บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายโชคชัย  หาญทำ บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกัณฐมณี  อัตะนา บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายศิริวัฒน์  สาขาม บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงธนาพร  แจ่มใส บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพ็งปัญจ่า บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายทินกร  พื้นดอนเค็ง บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธีรภัทร  ดาวช่วย บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สืบเหล่างิ้ว บ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอริสรา  นากร บ้านโปร่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมบุตร บ้านโปร่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวสอน บ้านโปร่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์พรม บ้านโปร่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิลุนทร บ้านโปร่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายนิตินนท์  คองพวก บ้านโปร่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายมงคล  เกิดสูงเนิน บ้านโปร่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศิญากร  ปลัดทอง บ้านโปร่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอินทิรา  นนทะคำจันทร์ บ้านโปร่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนพัฒน์  คำพล บ้านโปร่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศิรินทรา  มาลีหวล บ้านโปร่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิรนันท์  กึกก้อง บ้านโปร่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจิราพัชร  แสงขาน บ้านโปร่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนาธิป  นาฉลอง บ้านโคกไพรวัน 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมสิงห์ บ้านโคกไพรวัน 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ตะศิลา บ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แพทย์เพียร บ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภราดร  สุขล้วน บ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายเจษฎา  ตะศิลา บ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ตะศิลา บ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสิทธิกร  อุ่นพระบุ บ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมณีรัตน์  อยู่เย็น บ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัญญามัด บ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเจษฎา  สาดี บ้านโคกไพรวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายภาคภูมิ  รื่นฤดี บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายปิยะพงษ์  รุ่งสว่าง บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงฐาปนี  ภิญโญศรี บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนรินทรา  ผามะณี บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอารยา  บุญอุด บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายวีระพล  มุทาพร บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธวัชชัย  คุ้มห้างสูง บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธีรพงษ์  ยิ่งเรงเริง บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอนุชิต  ภิญโญโชค บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายขจรพงษ์  ภิญโญทรัพย์ บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงจารุสาน  อำภาคำ บ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายคมกริช  เยาว์สูงเนิน บ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอรัญญา  พิลาออน บ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปรียารัตน์  คุ้มเงิน บ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธีรศักดิ์  ผลทวี บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจิราวรรณ  โคนจอหอ บ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอนุวัตร  ภิญโญยงค์ บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวนุชภา  เจริญสันต์ บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอุสา  ผลเจริญ บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงยุพา  พลฤทธิ์ บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายนัลทวัฒน์  สิงห์ซอม บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นายอนิรุทน์  ใจดี บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธนภูมิ  ชัยราช บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวดวงทิพย์  สุขชัย บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวเวยุกา  รื่นฤดี บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอรชร  ภิญโญยงค์ บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสุนิสา  แก้วแผ่ว บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายอธิราช  ภูมิคอนสาร บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นายธนพล  ศรีเนตร บ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศรัณยพร  ภิญโญโชค บ้านโจดโนนข่า 1 ป.3 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงสุพรรณ์ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.3 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงจิรสุตา  ผลานิสงค์ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.3 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอัญชิสา  โทผาวงษ์ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.3 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงเปรมวดี  หมู่หัวนา บ้านโจดโนนข่า 1 ป.3 วิทย์ประถม
691 เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วมาลี บ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกิตติคุณ  เวียงสงค์ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงบุษราวรรณ  นาสูงเนิน บ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนุชจรี  บุญกว้าง บ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงดุจดาว  ภิญโญภาพ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศศิธร  เจริญดง บ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงแพรทองธาร  ชัยพร บ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เตยสูงเนิน บ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายสิริชัย  ภิญโญโชค บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายพีระพัฒน์  สมชื่อ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกฤตยา  ภิญโญฤทธิ์ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอัยยา  ภู่ภักดี บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กองสะดี บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงชญาดา  ประจำเมือง บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกรรณิการ์  เริงรื่น บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายดี บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญาสาร บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายนันทวุธ  ผาดภูธร บ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายรุ่งเกียรติ  บัวทอง บ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนุสรา  พลสวัสดิ์ บ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพรทิพา  กาละพวก บ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุวนันท์  มิตรชื่น บ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฐธิดา  ระธิศรี บ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพรชันษา  ชัยพร บ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายตันติกร  เอติรัตนะ บ้านโนนคูณ 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงศรสุดา  ประจันนวล บ้านโนนคูณ 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายพิสิษฐ์  ทุนแรง ชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายเอกสิทธิ์  อินทร์งาม ชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายธีรวัฒน์  เกียนแจ้ง ชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงจุฬามณีเนตร  ตู้บุดดา ชุมชนห้วยยาง 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญสุข ชุมชนห้วยยาง 1 ป.3 คณิตประถม
723 เด็กหญิงศศิธร  บุญญานุสนธิ์ ชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 คณิตประถม
724 นางสาวอารดา  ชุยอุ้ย ชุมชนห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวพัชราภรณ์  คำชีรอง ชุมชนห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวมัลลิกา  วงษ์ดินดำ ชุมชนห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพรธิดา  ประยูรชาญ ชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายยศกร  ชิณหงษ์ ชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพิมผกา  เครือเค้ ชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอาจณรงค์  พิมเสน ชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงฐิติมา  กุลภักดี ชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอารียา  บุบผามาเต ชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเกศกนก  ตู้ภูมิ ชุมชนห้วยยาง 1 ป.3 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวนิชณันร์  เรืองเจริญ ชุมชนห้วยยาง 1 ป.3 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธาวิณี  แสนพูนดี บ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงรำไพพรรณ  ใสสด บ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายสิปปนนท์  ทองมีศรี บ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตรงประสิทธิ์ บ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอริศรา  ต่อวิเศษ บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธีรภัทร  จิตรหมั่น บ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปภัทศรา  ตราเงิน บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงบุษยมาส  บุตรดีลา บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอรวรรณ  ตลับเงิน บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงฐิติมา  ตราเงิน บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงดวงฤดี  แนวโสภี บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรดีลา บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชีพอุบัติ บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอัจฉรา  ประภาษี บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายทักษิณ  บุญตา บ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพรพิมล  เดชบำรุง บ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอรทัย  เรืองเจริย บ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงมุจลินท์  บุญสะอาด บ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปฏิภาณ  ประสมเพชร ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายนัฐพล  หาญเงิน ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายจิรายุส  ยิ้มตะคุ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์สถิตย์ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายกรธวัช  ธรรมศิลป์ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายอดิเรก  อนันเต่า ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงศิริญญา  ก้านแ้ก้ว ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปาจรีย์  ชำนาญ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ผานาค ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงวิชญาดา  ชำนาญ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงบารมี  พรแสน ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิทอง ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญดี ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงไอรดา  ปั้นจอม ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงเพชราพร  ศรีทอง ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงธัญภรณ์  ดีแซง ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงธิดารัตน์  สนธิสัมพันธ์ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงสมฤทัย  แสนใจธรรม ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงณัฐวรา  มิตรชอบ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงสุธิชา  กะการดี ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงแท่นทอง  ชาติประยูร ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงอรนพา  ป้อมสุวรรณ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงสุชาดา  อยู่โพธิ์ ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงนันทพร  ประดิษฐ์แท่น ชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงปริญญารัตน์  พรมกุดตุ้ม ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงณัฐชา  ขาวเขียว ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงอรจิรา  ทาน้อย ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายวิทวัส  บุตะเขียว ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายอนุพนธ์  โหมดบำรุง ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายกฤษณะเวช  ใจเสงี่ยม ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายณรงค์กร  ศรีณรงค์ ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงธนนันท์  เอื้อประชา บ้านนาล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงชฎาพร  ถาโอด บ้านนาล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงรัศมี  สีเตชะ บ้านนาล้อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงศศิธร  พรมเมตตา บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงศศิกานต์  เขื่อนแก้ว บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันโสธร บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายวีรภัทร  ลาภคุณ บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงภานุมาศ  เลขาโชค บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นเมือง บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงวริศรา  กัณหา บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรัฐธญา  ปลายชัยภูมิ บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สุหญ้านาง บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายตุลา  ลากุล บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธรรมนูญ  ลือสิทธิ์ บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนฤพนธ์  แก้วศิริ บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุนิษา  คำมี บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงลลิตา  พวงสันเทียะ บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายบัญญพนธ์  ภูมิมี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
802 เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มมี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
803 เด็กหญิงวริศรา  สัจจะธง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
804 เด็กชายอภิรักษ์  ไทยป้อม อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
805 เด็กชายพีรพัฒน์  ฦาชา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
806 เด็กชายนราธิป  บุญจริง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
807 เด็กหญิงชนิสรา  ยาขามป้อม อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
808 เด็กชายธัญธร  กำลังยง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 คณิตประถม
809 เด็กชายพรหมมินทร์  กำไรศิลป์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกรรณิการ์  สิทธิ์วงศ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หอมวงศ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงสุชานันท์  ก่อบุญ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงรุจิรา  กระจ่างศรี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงสโรชา  กระพันธ์เขียว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงรุจิรา  ทาภักดี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงภัคจิรา  เมตตาเหลา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายธีรเมธ  บุราณ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงอรอุมา  หมู่หมื่นศรี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงธัญชนก  นาถ้ำพลอย อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงสุนิษา  ฦาชา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงฐิติยา  ฦาชา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงศศิธร  ฤาชา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายตะวัน  จันทะเสน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายธนพล  อุ่นคำ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงวิรดา  สุวรรณ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยพังยาง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายธีรพงศ์  ดีอินทร์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงจิดาภา  หอมวงศ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงศิริรัตน์  คัชเขียว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงวณิชพร  พุ่มพร อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงชลิตวรรณ  เกียรติศักดิ์ศิริ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
832 เด็กชายกณวรรธน์  รจนาสม อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงวรพรรณ  สุภาพ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงเพลงพิณ  พรมนอก อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
835 เด็กชายรัชพงศ์  ก้อนเงิน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ลา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพงศธร  จันทร์โพธิ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธนพล  องอาจ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.3 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจตุพร  กลิ่นจันทร์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปณิดา  คัชเขียว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายเอกรัฐ  คาดสนิท อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายดิเรก  ระวิวรรณ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายวชิรวิทย์  นามบุตรลา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงกุดเลาะ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายวรัญญู  ประทุมแก้ว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงชุติกานต์  หาญกุดเลาะ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายศุภฤกษ์  มูลเมืองแสน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภูริวัจน์  นามคูณพิพัฒน์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงวิชนันท์  ธนาภาดา อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงประภาสิริ  พรมเดื่อ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงจิรัชยา  ก้อนเงิน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอาณาจักร  อุดมฤกษ์เสรีชัย อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงบงกช  ขิมลาภ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงธนภรณ์  กอบัว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รองเมือง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายชาญวิทย์  หอมชาลี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายภูวดล  กลุ่มบ้านหัน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงญาดารัตน์  มูลชน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วศิริ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพรรวษา  ขิดภูเขียว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงประภัสรา  คงเมือง อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุรมศรี อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุดเลาะ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงบัว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายจักรพงศ์  สายราช อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศิริวัฒนไพบูลย์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงผกายแก้ว  หอมระหัด อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายศุภกร  สวามีชัย อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพาเกิด อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงจีณภัทร์  นาบ้าน อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงทัศณีวรรณ  พิมพ์บูลย์ บ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงสุดารัตน์  ภิญโญศรี บ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายกิตติวัฒน์  พรมธิดา บ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงอมรรัตน์  เต็มราษี บ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายปิยะเวศ  จันสุริยา บ้านนาบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพงษ์วิทย์  ตางาม บ้านนาบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายวัชรากร  ทีสู่ม บ้านนาบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกัญญาณี  สัสดี บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงพิมลรัตน์  น้อยลา บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงจินดา  จำเมือง บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดาวช่วย บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.3 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอนุพนธ์  นาบำรุง บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายรัชพล  ปัญญาใส บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายไชยวัฒน์  มิ่งศิริ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอนุธิดา  นาบำรุง บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวิไลพร  สะหุนันท์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณัฐยมล  สุวรรณโชติ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายณัฐพล  บำรุงทรัพย์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายพงศธร  พงษ์สระพัง บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุนิษา  เพชรล้ำ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนันทิกานต์  ภิลัยวรรณ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสุชาดา  น้อยลา บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายกันตภณ  ถ้วนถี่ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วทา บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายไกรศักดิ์  กั้นกลาง บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเมตตา บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกนกนภา  ภูมิระมล บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงปราณิษา  ผัดวิเศษ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนวพร  วงษ์กัน บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชานนท์เมือง บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม