รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอุรชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงญาดา  ทองบุญ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
3 เด็กชายสหรัถ  เหมศิริ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอภิรตรา  ทันอ่อน โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเนตรลดา  คูณขุนทด โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเศรษฐเดชน์  เลิศดำรงฤทธิ์ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรายุ  กำเนิดสกุลชัย โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงส่องแสง  เดชสุภา โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงเมธาวี  ประดับปิ่น โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงมุฑิตา  ก้องสมุทร โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนิชกานต์  กล้าแข็ง โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาคสมพงษ์ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงสิริยากร  สุดโต โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายมฆวิน  ยอดโตมร โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงนันท์นภัส  พึ่งลอย โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวิศรุตา  รัตนภักดี โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายศุภวิช  มาลัย โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.3 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงโกลัญญา  ธานี โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.3 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนัท  ไชยยอด โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายศิวกร  ควรประดิษฐ์ โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญธรรม โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายเกื้อกูล  แสงอุไร โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายบวรภัทร  อรุณรัตตโนภาส โรงเรียนเลิศปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงรชยา  คุระวรรณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอิงชนก  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรนภัส  ดรุนัยธร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทิพาพงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐสินี  เชาว์สุวรรณกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์สุวรรณกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสิรินดา  วังแฟน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายโชคอนันต์  สุขน้อย โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายก้องเกียรติ  บุรุษภักดี โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวราภรณ์  ประทุมวัน โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนโชติ  ทองอาสน์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธราธิป  สีแก้วน้ำใสย์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภาคิน  ม่วงมณี โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพบธรรม  ฉัตราภิธรรม โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประมาณเมือง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัชพล  พวงมาลัย โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนภษร  พนมสังข์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชวัลวิทย์  วัดจำนงค์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศิวิมล  ฟ้าห่วน โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสิริวิมล  วันมา โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเบญจพล  แซ่กิม โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชลิดา  เรืองแสง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายเกรียงไกร  อินมณี โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงทานตะวัน  สุขสำราญ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพรรณวษา  ภูพิพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  เจริญสุข โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงโสรยา  โขมพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายศุภโชค  สถิตย์เสถียร โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายณัฐวัตร  ประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุพัฒนา  พัธโนทัย โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวราภรณ์  มุงคุณ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายจตุพล  ดอนพงไพร โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายนวพล  สายจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจิรายุส  ดอนพงไพร โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงริญชา  ม่วงหมี โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธิดาพร  พ่วงพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์ลักขณา  นาพูล โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกรกมล  บุปผาชื่น โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเครือมาศ  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอธิชา  วงษ์วัง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวรรณภา  มนฑาน้อย โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพัชราพร  อังฉกรรณ์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวรรณษา  เจริญไพศาลสมบัติ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอรณีย์  ทองค้อ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเทวา  ภูจอมเดือน โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัชชานันท์  กลมไธสง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัลยกร  เจริญสุข โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ทองก้อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายเอกอนันต์  สมหลง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงประภัสสร  พรวาปี โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณวริทร์  ทินโนรส โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชลลดา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐกลม  ดีมาก โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐกมล  ใจเมธา โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงขวัญฤทัย  อ่อนประทุม โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงดวงหทัย  ใจคง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณฤภรณ์  โสดา โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพรพิมล  ชัยภูมิ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเพลินใจ  ชำนาญไพร โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปฏิภาณ  ทาทอง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วงศ์เสนา โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจินดารัตน์  แสงชีวงค์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพรจิรนันท์  ปักษาพรรณ โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชลลดา  อเนกบุณย์ โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทรวงประโคน โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไอซิม โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสมัย โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายพงศ์พัทธ์  แจ้งประโคน โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริปี โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูวิช  ธนากฤติธรรม โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกา โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวรุษญา  ยิ่งใหญ๋ โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงมณีรัตนา  โมฆรัตน์ โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายโสภณวิชญ์  วัตนะกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายณัชพล  ภมรรัชตพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณัฐชนน  วัตนะกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศักดิพัฒน์  สมณวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสิรภัทร  เจษฎาพรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพณฉัตร  เจริญผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนลธวัช  ภิชชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนดล  พิมลลิขิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจิรายุ  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเมธาวิน  รัตนเคหะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐ  ไพศาลพัฒนพาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูนภัส  สมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐชนน  คงมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปวัน  กันแจ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทรัพย์สินชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนิติ  ขามสำโรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชยกร  บุญธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัทกร  เหล่าชุมพล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวิวรรธน์  กษีรสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายรวิชญ์  โมริโมโต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภูริวัจน์  อภิศักดิ์ชัยกมล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.3 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอักษราภัค  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอบทอง โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นชนะ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายชานนท์  ชาญฉลาด โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกตุกำจร โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุนินทา  เกิดบัณฑิตย์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจักรพิมาย  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวพรทิพา  ผ่องศรี โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวรรณวลี  มั่นเจริญ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายวีรชัย  มะลิ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวพรรณธิชา  ส.สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายณัฐพล  แตงอ่อน โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวทิพย์สุดา  พรชัย โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวชดาภรณ์  ทองภาพ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายสำราญ  ทองคำ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศักรินทร์  จ้อยสูงเนิน โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูภัฎ  จันทร โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐพงษ์  ไวยจรี โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงบัณฑิตา  เจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.3 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนคำตัน โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1 ป.3 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเวทิศ  บุญมา โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญสุข โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอาภัทร์ชา  ยวงทอง โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีอุตส่า โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายอัษฎากร  อภิเดช โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายกลยุทธ์  กฎมัจฉา โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัชชา  ขจรกลิ่น โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายภานุพงษ์  วรรณพงษ์ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์สังข์ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนัชชา  จันทประสิทธิ์ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฐิติมา  คุณารูป โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงแพรไหม  ญาติสังกัด โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนริศรา  น้อยเสนา โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายคมกริช  อารีพรรค โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงทิวาภา  อุดน้อย โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศุภิสรา  สินธุชาติ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนิติธร  บุญเชิด โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันทิดา  อุดมพันธ์ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอารียา  ประสพเหมาะ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวรรณวนัช  ศรีนาคา โรงเรียนบ้านอำเภอ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนิตนภา  พันธ์ดวง โรงเรียนบ้านอำเภอ 1 ป.6 คณิตประถม