รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชยพล  ศรีสองเมือง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพีระณัฐ  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายดนัยพรหม  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายอภินันท์  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นเจริญทวีสิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอัครวินท์  พาณิชย์พงศภัค โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายปุณณวิช  เที่ยงสงค์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนสิน  เฉลิมชาติ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพีรภาส  แสงสุริย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายทินภัทร  แก้วกลึงกลม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีแพงมน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลนิดา  ศรีซ้ง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปภัสวรรณ  ประพรม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนาภา  โคสาดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐิติชญา  สารขันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพรธิยา  พลอยสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชัชนันท์  มานะวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีแลง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวนัชพร  วงษ์จรัส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชัญญา  วรชิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเพชรดา  โสภารีย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอาทิตยา  บัญโสภา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงศุจิณนา  พัฒนะสาร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายวโรดม  อันทระบุตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายทนุเตมีย์  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธงชนะพล  ทิพศร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนัฐธิพล  นาคสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายวรวิทย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤษดา  ประชาชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายอัครเดช  หลังโนนโพธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรภัทร  ศรีพันดอน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสุทนต์  ผลพันธิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายวารุวัฒน์  แสนนาเรียง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤตยา  ชังคะนารถ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภัษศิวากร  เรืองแสง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายแทนกาย  เหล่าลุมพุก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธีรภัทร์  ฤทธิ์โรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนิสรา  โคตเคน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพรชิตา  สาระศาลิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงดุสิตา  ไกยบุตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเอื้องพร  ภิญโญ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐรุจา  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชนะเคน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามจุมจัง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอินทิพร  นิลแสง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอรไพลิน  นัทยาย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภานุพงษ์  แถวทัด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายคชานนท์  สีหลิ่ง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเสกสรรค์  แคนลา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิชัยโย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภัทรพร  ประชุมแดง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายจักรพรรดิ์  แก้วเสนา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชฎาพร  ภูวิชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรักษิตา  ประมายะยัง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายไตรลักษณ์  บุญโพธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสลิลดา  กมลตรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายพัสกร  นิลโฉม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจุฬาทิพยดา  ดอนปรีชา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
59 เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรพิมล  วงศรีเทพ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
61 เด็กหญิงโสภิตนภา  บือกุศล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
62 เด็กชายณภัทร  แสนพันดร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
63 เด็กหญิงไพวรรณ  วิลาศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
65 เด็กชายอธิคม  รัตนชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
66 เด็กชายแผ่นดิน  บุญชัยโย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 คณิตประถม
67 เด็กชายจิรัฐติชัย  วันตะโพธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวนฤมล  บุรีรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทะนงศักดิ์ศรีกุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกรแก้ว  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.3 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงรุจิรา  ประชุมแสน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนิลยา  ขันผนึก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชลรดา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงทรายขวัญ  การินทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายกษิดิศ  สว่างสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศิริกัลญา  สีอ่อนดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีบ้านโพน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอาทิตยา  ชนะอุดม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมะลิซ้อน  โพนสาลี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพรชนก  คะอังกุ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยโส โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธีระยุทธ  บุปะเท โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนภัทร  แย้มสังข์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธนเสฏฐ์  โมกขวิสิษฐ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัลยกร  นพคุณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปวันรัตน์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสมานมิตร  จิตพงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประกิคา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกนกอาภรณ์  นันประดิษฐ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอิชย์ภูมิ  ยะณะโชติ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพนิตตา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจุฑามณี  โลหะมาศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ใจกลาง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงขวัญปทุม  ภูวานคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปิยวัฒน์  ชิณจักร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลิษา  สาระบัว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกษิดิ์เดช  สว่างสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเรณุมาศ  สินธุศิริ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธันย์ชนก  มีบุญ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชาลิสา  ชนะพจน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชลิตา  แดนเสนา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกมลชนก  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวิจิตตรา  ภูมิแดนดิน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงตติยาพร  ตรีศร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภัทรพร  อ่างแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกรกนก  อ่างแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศิวะ  วรรณทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวรวุฒิ  ก้อนดินจี่ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนันทกร  ไชยโต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัชชา  นิสังกาศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุภาวดี  สีพลไกร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โหระเวส โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเพชรรดา  นาถวิล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงดารารัตน์  ทอนสูงเนิน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเชาว์วรรณ์  แทบสี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชาญณรงค์  สัจจวณิชย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนธรณ์  บริหาร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายฐิตากร  ศรีพงษ์ชัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศดานันท์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงมณีกาญจน์  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  โพธิ์ชัยศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสุรสิทธิ์  ไชยสวาท โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายทัตเทพ  ทองรุ่ง โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1 ป.3 คณิตประถม
125 เด็กหญิงยศวดี  เพ็งพันธ์ โรงเรียนนางามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีนอ โรงเรียนนางามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวราภรณ์  คำวาง โรงเรียนนางามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัญจันสิงห์ โรงเรียนนางามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศริญญา  นาภูวงค์ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศราวุฒิ  ภูบุญทน โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศรราม  กิจชำนิ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสุมาตย์ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุปรียา  บุญสงคราม โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอรัญญา  สันหะ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุดารัตน์  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวัชรพล  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอัญชลี  วงศาเวียง โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายจิรศักดิ์  สายโสม โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปาริชาติ  ตาปา โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอัญธิดา  คำทอง โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิเชียรไชย โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศศิวิมล  สีสด โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงโชติกา  เชตุราช โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปิยะวดี  ถิตรัศมี โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงคณิตา  แก้วรักษา โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรรณิกา  ธุรี โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายภานุพงษ์  สำราญรื่น โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวัชรพล  ขันปรึกษา โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวิศรุต  จันลา โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงเขวิกา  นันจำลอง โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศิริพร  บุญวิรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนริศรา  พลหงษ์ โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอรรถพล  แสงเพ็ชร โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงฐิติพร  จิตจักร โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชมพูนุช  อุดมพงษ์ โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอรรถพงษ์  แสงเพ็ชร โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชยานิน  สุริสาย โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายชาญณรงค์  ใจถวิล โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวณิชยา  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชิดชนก  โคตรภักดี โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภคพร  คุณสุทธิ์ โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรัฐเขตต์  นินทะลาด โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปาริชาติ  พลกุล โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภักษร  วุฒสิงห์ โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนุชรินทร์  ชูทอง โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูชิต  คำพวง โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนีรนารถ  แก้วกาหลง โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรุจิรา  อุทัยแสง โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวันวิสา  นามนา โรงเรียนนาขามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชลชาติ  ศรีวังสุ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายเดชมงคล  รังหอม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเบญญาภา  อาจอุดม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายเธียร  วงศ์ธิเบศร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายไอศูรย์  เสริมศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายชัยยันต์  วุฒิสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายชินวัตร  จิตรจักร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ภูผิวนาค โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายนิติราช  เขตสมัคร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายนิธิโชติ  การะเกต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายปรเมศร์  ศรีเรือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายปัญญวัฒน์  รองไชย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายวรัญญู  สีแพงมนต์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายวิจิตรศิลป์  จันทะมาตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายศักดิ์ชาย  ภาจันทร์คู โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกัลพฤกษ์  วิระศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกมลชนก  เถาว์ชาลี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกรพินธ์  คนซื่อ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกัญญวีร์  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉิดสนิท โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายสรวิศ  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชนิกานต์  ตั้งเกีรติชัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยรัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงประกายเพชร  การถัก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปุณยาพร  ภูแฝก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงภัทราพร  ยี่วาศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตรีกามน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนิศานาถ  ธรรมประชา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โคตรพัฒน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มุทิตา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศุภัฎชนก  นามโสภา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชยาภรณ์  เพ็ญธิสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงชวพร  คุ้มหินลาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐวิภา  เทียมทัน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายปิยะพล  ไพรสิงห์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วคำแสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายจิราวัฒน์  เหลาแหลม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายจิรายุ  วงษ์สว่าง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายนภสินธุ์  เผือดผุด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายประดิพงศ์  ใจศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ภูดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอาทิติยา  ภูมิรินทร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายรัฐศาสตร์  เลิศสงคราม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุปริญญา  ทองนาค โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศลายุทธ์  ไกรสิงห์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงไอลดา  เสริมศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจิติมา  ชินโน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่องกลาง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายคมสันต์  เพียรภายลุน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพรชนก  ภูมิพัฒ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพัชรศรี  บุญธรรม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภาวิไล  ยุทธสุทธิพงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศุภกาญจน์  อาษาจิตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภวัฒน์  ทุมพลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจันทิมา  พื้นสุนทร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจารุวรรณ  พื้นสุนทร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัมภาพร  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสมชาย  ธรรมประชา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศิวภัทร  โพธิ์มูล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาสมตรึก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเทพกร  โพนะทา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายเมธัส  เหล่าสาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชวกิจ  ศรีวังสุ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธีรกิตติ์  ศรีสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนครินทร์  ปัญญารมย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภาสกร  รวมธรรม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายลิขิต  ศรีชา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพนะทา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงกล้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุวงค์ทา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอนุภาพ  สุระเสียง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงค์จรัส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตาทิพย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกุลนันท์  เวินชุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชลลดา  ชาพา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงคีตาพร  สมพิทักษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพศาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจิฑามาศ  ภูทองโปร่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชาริสา  ลีลาวัฒนานนท์กุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงทักษิณา  พิลาพงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกชพร  ศรีทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนรีสลิล  ไวแสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปานหทัย  ไชยเอนก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์นรี  ฉายะโคตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัทราวิภาวี  สุวรรณหาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีบัว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสิริญา  กุลมี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิสุราช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสาวิกา  วิชาชัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอารยา  นามวงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุญสมดุลย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธิดานันท์  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวิภารัตน์  ระวาสศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมัญชุธร  ใจตรง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจิรทีปต์  ไร่ดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชัชรินทร์  วงลคร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฎชนน  นิลโสม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวิศรุต  ตรีชิต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธรรมธัส  โคตมี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายฉัตรชัย  สุระเสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐพงษ์  ไพศาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายตรีชล  ชลชี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพีรพัฒน์  พลราชม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศิวกร  วรชิน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนาทรณ์  แกมเงิน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสรศักดิ์  วิเศษทักษิณ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพีระพัฒน์  เพราะเจริญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงโสภิตา  สินธุโคตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพีระพัฒน์  วงศ์วุฒิโท โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจุฑามณี  ไทยทวี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงญาดา  ผิวคำศรีบุญเรือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอมฤต  สังกะเพศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงฐิตารัชต์  คุ้มทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสหรัฐ  คะสีทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นนทะมาตย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ธนาวุฒิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐญาดา  แสนศิลป์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงบุญญรัตน์  สกุลเดช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทรัพย์ส่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปิยนันท์  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสินีนาฎ  ใจหมั่น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพรชิตา  ศรีโฉม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชญา  สายัณเกณะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปณิธาน  นำโชคดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชากรณ์  แสบงบาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภณิดา  ไทยแท้ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรรณิษา  ปัญญาเที่ยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชญา  ทองคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรางคณา  ผาชาตา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิชุดา  นฤมิตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนกฤษ  ศรีแสนยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอภิชญา  คำเพิ่ม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพัระพัฒน์  มาตรา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนบูลย์  ชินศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชญาดา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวัชรเกียรติ  สิงห์หนสาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพลกฤต  ศรีบ้านโพน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนพวรรณ  คลังบุญครอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงบุษยรัตน์  ขันมะจันทร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายอดิเทพ  ภูผาสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวันวิสาข์  คงคะหาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจรินทร์ญา  จิตจักร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงบุษราภรณ์  คำศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสิรภพ  นะรินยา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูกัณหา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุชาวดี  คงกระพันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเอกรักษ์  พิมพ์เภา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายเปรม  โพธิ์หล้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงคำกองกุล  ปิ่นทะวงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจิตภาณุ  วงค์กระสันต์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปริม  อันสงคราม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุ่งวิเศษ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายชูเชิดชัย  ชื่นช้อย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจริยาวัตร  กองกาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัชพล  ยอแสง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสองเมือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธีรภัทร  แก้วคำแสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรัชนีกร  ผดุงภักดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปริพัฒน์  อิ่มประสงค์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปภาวิน  ละราคี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวรัญญา  สงตลาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพชรพล  ใจกล้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิพม์พิลาศ  บุญเทียม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวลัยพร  กุลเกลี้ยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพิริยากร  วรชิน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพีรภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชติเพิ่ม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกชพร  มะลิต้น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพุทธานุภาพ  ญาติปราโมทย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอริสา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวุฒินันท์  แสบงบาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอรุณรัตน์  กรมโพธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ห้วยทราย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสิริมิ่งขวัญ  อะสุชีวะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกิตติยา  สิงห์นาครอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภัทธราภรณ์  กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุมาลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกิตติพศ  กิ่งภูเขา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกุลภัสสร์  คุณสุทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรล้อม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพลอธิป  บุญสมดุลย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนภัสรภี  คำสอนจิก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอาริตา  ศรีเมือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนัฐกาญจน์  สุราช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปุณยวัฒน์  เจริญท้าว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชญ์ญากุล  มะลิรส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายนรากร  ยะสะกะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุลเกลี้ยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมลพรรณ  กังฉิมา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าสักสาม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชยาดา  บัวทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนภารัตน์  ศรีพอ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงจันทร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  นนทวงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภัทราภากร  สุวรรณหาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงระตะยา  มงคลศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิรายุ  ผิวหอม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสหรัฐ  สายสวรรค์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวิชุดาณีย์  ดุรงค์รัตน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิภาดา  จิตรเหลื่อม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศศิธร  ยะสะกะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสิรินาถ  จิตจักร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนภูมิ  แสนบุญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีโฉม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีลาอุดมลิปิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชญญานุช  ชมภูวิเศษ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวสุธิดา  พงษ์รัชตะ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงวรัญญา  บุญยอ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลิ่นนาค โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีกำพล โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงโชติกาล  กาฬหว้า โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอารียา  วรรณสา โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปิยะ  ศรีแนน โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ปัตลา โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกชพรรณ  อุทรักษ์ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศราวุฒิ  ฉันทะดี โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ซื้อ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงขวัญธิดา  หะนันตะ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงวาสิตา  จิตจง โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เต่าสีทอง โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงรวิภา  เนินสงคราม โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายศิขรินทร์  เขียวไกล โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวีระพัทธ  เต่าสีทอง โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธราธาร  สำราญสุข โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพัชราพร  ภูวิเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.3 วิทย์ประถม
398 เด็กชายโชคชัย  ปิ่นขจร โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีรภัทร  ไวแสน โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศุภกร  จานทอง โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสงกรานต์  วารีบ่อ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายจิตกร  ยอแสง โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชาญณรงค์  ระลาคี โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคะจาร โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงมลธิรา  ศรีชมภู โรงเรียนบ้านวังเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม