รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
1
1120300605
เด็กชายกมนทัต  หลิวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
2
1121250002
เด็กชายกรินทร์  เกษรแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
3
1120350003
เด็กชายกฤตณัฐ  วัฒนศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
4
1120300006
เด็กชายกฤตพัฒน์  มิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
5
1120300009
เด็กชายกฤษฏิ์  เหล่าอารยะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
6
1120300010
เด็กชายกวีภาค  สัจจาสัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
7
1121260028
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คนทา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
8
1121250372
เด็กหญิงกัปปิยนารถ  วรรณสิริวิไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
9
1120540005
เด็กหญิงกัลยกร  โพธิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
10
1120300013
เด็กชายกิตติคุณ  แปลงไธสง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
11
1120340001
เด็กชายกิตติธน  ธนากิตตินนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
12
1120540006
เด็กชายกิตวรุตม์  ลิมปณะวัสส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
13
1120300018
เด็กชายกุลบุรุษ  เซอร์เกอร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
14
1121250004
เด็กหญิงขจีรัตน์  สุคนธเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
15
1121250005
เด็กหญิงขวัญสุริย์  มงคลตรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
16
1120310006
เด็กหญิงจริยา  ในเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
สพป.จันทบุรี เขต 2
17
1120350107
เด็กชายจักรกริช  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
18
1120300023
เด็กชายจักรพัฒน์  กิตติวรานันท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
19
1120300024
เด็กชายจักรพันธ์  บำรุงกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
20
1120340002
เด็กชายจักริน  สมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
21
1120350108
เด็กหญิงจันทกานต์  โคตะมัง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
22
1120300027
เด็กหญิงจันทิมา  ศรีอักษร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
23
1120300033
เด็กหญิงจินภัส  นิลสุ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
24
1120300034
เด็กหญิงจิรนันท์  นพพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
25
1120300036
เด็กชายจิรภัทร  ปัญสุภารักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
26
1120300035
เด็กชายจิรภัทร  เจริญสัตย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
27
1120300037
เด็กชายจิรวัฒน์  เศษอ่อน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
28
1120340264
เด็กชายจิรายุ  จิตเป็นธม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์
สพป.ชลบุรี เขต 1
29
1120300045
เด็กหญิงจีรณา  นิยันตัง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
30
1120300610
เด็กหญิงจีรวรรณ  เสนาสนะ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
31
1121250381
เด็กชายจุลจักร์  สุรนันทจักร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
32
1120300047
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมนา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
33
1121250101
เด็กหญิงฉัตรธิดา  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
34
1121250382
เด็กหญิงฉัตรอักษร  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
35
1121260035
เด็กหญิงชญาณี  พิพัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
36
1120300052
เด็กชายชนกันต์  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
37
1120300053
เด็กหญิงชนกานต์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
38
1120300054
เด็กหญิงชนม์ณกานต์  นันทวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
39
1121250006
เด็กหญิงชนันธร  ศรีคลหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
40
1120300055
เด็กหญิงชนากานต์  ต้นสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
41
1120300487
เด็กหญิงชนิพร  เนรัญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
42
1120300057
เด็กชายชยพล  ปุระมงคล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
43
1121250007
เด็กชายชยพล  เอนกบรรลือกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
44
1120300488
เด็กหญิงชยาพา  เนรัญชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
45
1120300058
เด็กหญิงชยาภรณ์  กรดแก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
46
1120300059
เด็กชายชยุตพงศ์  พิทธยาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
47
1120300060
เด็กหญิงชลิดา  กองเขียว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
48
1120300062
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บูรณะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
49
1120300063
เด็กชายชวิศ  จินาจิ้น
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
50
1120340195
เด็กชายชัชพล  เลิศธุวานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
51
1120300065
เด็กชายชัยภัทร  นักผูก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
52
1120340003
เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
53
1120300615
เด็กชายชาญวุฒิ  ถาวะโร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
54
1120300066
เด็กชายชานน  หวานเสนาะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
55
1120340004
เด็กชายชายชล  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
56
1120300069
เด็กชายชินพัฒน์  สังฆวัตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
57
1120350250
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มบาล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
58
1120540011
เด็กหญิงญาณิศา  ถนอมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
59
1120350008
เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
60
1121250096
เด็กหญิงญาณีนาถ  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
สพป.ระยอง เขต 1
61
1120360002
เด็กหญิงญาดา  ทองบุญ
ป.3
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
62
1120350251
เด็กหญิงฐิติวรดา  นากวิกรัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
63
1121250116
เด็กชายณพณัฐ  แวดล้อม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
64
1121250011
เด็กชายณภทัร  แป้นเนียม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
65
1120300080
เด็กชายณภัทร  ธัญพืช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
66
1121250102
เด็กชายณภัทร  มณฑา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
67
1120300082
เด็กชายณภัทร์  มงคลสุข
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
68
1120340006
เด็กหญิงณฤพร  เรามานะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
69
1120540012
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ธรรมนาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
70
1120300086
เด็กหญิงณัฎฐาพัชร  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
71
1120300089
เด็กชายณัฐกรณ์  วงษ์มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
72
1121250097
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมานอุดมชาติ
ป.5
โรงเรียนกวงฮั้ว
สพป.ระยอง เขต 1
73
1121250055
เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
74
1120350252
เด็กชายณัฐดนัย  ชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
75
1120300094
เด็กชายณัฐนนท์  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
76
1120300095
เด็กชายณัฐนนท์  สุกาญจนมณี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
77
1120300096
เด็กชายณัฐนนท์  เพ็ชมิตร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
78
1120360024
เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
79
1120300098
เด็กชายณัฐพงศ์  เวชมณี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
80
1120360025
เด็กหญิงณัฐสินี  เชาว์สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
81
1120300107
เด็กหญิงณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
82
1120300108
เด็กชายณัทพร  ทีบุญมา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
83
1120300109
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชินนิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
84
1121250012
เด็กหญิงณิชาภัทร  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
85
1120340008
เด็กหญิงถนิตา  ฉันทนาวราพิชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
86
1120300113
เด็กหญิงทักษพร  เพชรหลาย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
87
1120300114
เด็กชายทัตธน  วีระประพันธ์พร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
88
1120300116
เด็กชายทัศพงษ์  ทัพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
89
1120300118
เด็กชายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
90
1121260107
เด็กชายธนกฤต  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
91
1121250014
เด็กชายธนธร  รังสิวรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
92
1120300122
เด็กชายธนบดี  ถิ่นวิลัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
93
1121250015
เด็กหญิงธนพร  กฤษณีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
94
1120300124
เด็กชายธนพล  ปั้นเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
95
1120540017
เด็กชายธนภณ  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
96
1120540018
เด็กชายธนภัทร  อนุฤทธิ์รังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
97
1120300125
เด็กชายธนภัทร์  วรรณพยัญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
98
1121250016
เด็กหญิงธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
99
1120340009
เด็กชายธนวัฒน์  รักสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
100
1120340010
เด็กชายธนวิชญ์  กุลเกียรติชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
101
1121250017
เด็กชายธนวินทร์  ปริญญาสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
102
1120300628
เด็กชายธนศักดิ์  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
103
1120300130
เด็กหญิงธนาพร  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
104
1120300132
เด็กชายธนาวุฒิ  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
105
1120300630
เด็กชายธนินท์พัชร์  ศรีขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
106
1120350253
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
107
1120300134
เด็กชายธรณินทร์  โอภาษี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
108
1120340395
เด็กหญิงธฤตา  ยงชัยหิรัญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
109
1120300136
เด็กหญิงธัญชนก  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
110
1120540240
เด็กหญิงธัญชนก  สืบสอน
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
111
1120540020
เด็กหญิงธัญธิตา  ป้อไชยยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
112
1120300138
เด็กหญิงธัญรดา  สอนนา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
113
1120300141
เด็กชายธันย์สิตา  ธนานนท์วิระกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
114
1120350248
เด็กชายธิธัชพนธ์  นิวาทวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
115
1120300144
เด็กชายธีรนัย  เจริญวรลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
116
1120300147
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญวิกกัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
117
1120300512
เด็กชายนนทภัสร์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
118
1120540022
เด็กชายนพรุจ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
119
1120350116
เด็กหญิงนพวรรณ  ชะนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
120
1120350254
เด็กหญิงนพวรรณ  โกสุมวัชราภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
121
1121250021
เด็กชายนภัทร  อริยพัฒนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
122
1120300150
เด็กชายนภัสธ  ชินอักษร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
123
1120300515
เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
124
1120300152
เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
125
1120300517
เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติกัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
126
1120300153
เด็กชายนฤบดี  มากวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
127
1120540024
เด็กหญิงนลัทพร  พวงกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
128
1120540025
เด็กชายนัทธภูมิ  โพธิผลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
129
1120350255
เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนางกูรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
130
1121250411
เด็กชายนันทภพ  เคียนยี่คิ้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
131
1120300159
เด็กชายนันทรัฐ  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
132
1120340311
เด็กหญิงนันทัชพร  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
133
1120300161
เด็กหญิงนันท์นภัส  การประจำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
134
1121250130
เด็กหญิงนันท์นภัส  คมโนภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
135
1120360026
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทิพาพงศ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
136
1120300162
เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
137
1121250022
เด็กหญิงนารปรียา  ลาภปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
138
1120340011
เด็กชายนิธิวัต  กุญชรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
139
1120300637
เด็กชายนิธิวัต  พรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
140
1121250184
เด็กชายบริญรักษ์  จอมใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
141
1120300164
เด็กหญิงบุณณดา  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
142
1121250496
เด็กชายบุริศร์  อภิชาติไพศาลสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
143
1120340399
เด็กชายปฏิภาณ  สิทธินิสัยสุข
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
144
1120300169
เด็กชายปณชัย  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
145
1120350018
เด็กหญิงปณิดา  วโนทยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
146
1120300171
เด็กชายปณิธิ  อยู่ถาวร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
147
1120540027
เด็กหญิงปทิตตา  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
148
1120340329
เด็กชายปพนธีร์  นุ่มวงษ์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
สพป.ชลบุรี เขต 1
149
1120300523
เด็กหญิงปพัชญา  โกษาคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
150
1120300174
เด็กชายปรมัตถ์  บรรจงจิต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
151
1121250416
เด็กชายปรมัตถ์  เกตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
152
1120300175
เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ญนุกูล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
153
1120300176
เด็กชายประกฤษฎิ์  ตรงต่อกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
154
1120300177
เด็กหญิงประภาสิริ  สิทธิมาลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
155
1121250025
เด็กชายปรัตถ์  เกษรแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
156
1120300178
เด็กหญิงปราณปริยา  ชะนา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
157
1120350020
เด็กหญิงปริศรา  เอี่ยมจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
158
1120300640
เด็กหญิงปรีดิญาภรณ์  ปาณศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
159
1120300181
เด็กชายปวริศร์  จันทร์พิทักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
160
1120350022
เด็กหญิงปวริศา  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
161
1120300641
เด็กชายปองพล  หอมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
162
1120340201
เด็กชายปาณัท  แสงสุขศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
163
1120540030
เด็กชายปิติภัฒร์  ล้วนปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
164
1120300185
เด็กชายปุณณวิชญ์  เยาวพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
165
1121250027
เด็กหญิงปุณยาพร  พรานนท์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
166
1120300643
เด็กชายพงพนา  อานามวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
167
1120310043
เด็กชายพงศกร  พึ่งแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.จันทบุรี เขต 2
168
1121250028
เด็กชายพงศ์บดินทร์  หมวดมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
169
1120340313
เด็กชายพชร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
170
1121250029
เด็กชายพชร  อุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
171
1121250030
เด็กชายพนธกร  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
172
1120360088
เด็กหญิงพรจิรนันท์  ปักษาพรรณ
ป.6
โรงเรียนจุฬเทพ(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
173
1120340278
เด็กหญิงพรจิรา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์
สพป.ชลบุรี เขต 1
174
1120340143
เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
175
1120300190
เด็กหญิงพรดาว  อังคะหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
176
1120360027
เด็กหญิงพรนภัส  ดรุนัยธร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
177
1121250031
เด็กหญิงพรนภัส  ฤทธิวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
178
1120340314
เด็กชายพร้อมพงศ์  รักถิ่นเกิด
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
179
1120340012
เด็กชายพศพงศ์  อุตราภิรมย์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
180
1120300644
เด็กชายพศวัต  พุ่มเงิน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
181
1120300194
เด็กชายพสธร  ถาวรวงศ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
182
1120300195
เด็กชายพสิษฐ์  พานทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
183
1120300196
เด็กหญิงพอวา  สยามไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
184
1120300197
เด็กชายพัชรชัย  ตั้งกมลสถาพร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
185
1120310046
เด็กชายพัชรพล  หัตถศีล
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.จันทบุรี เขต 2
186
1121250056
เด็กชายพัชรพล  เกษมธรรมแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
187
1120300198
เด็กหญิงพัชราภา  แรงสู้
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
188
1120310486
เด็กชายพัฒนพล  กุลนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
189
1120300199
เด็กชายพัทธนันท์  ผลอำพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
190
1120300200
เด็กหญิงพิชชาพร  บัวริมบึง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
191
1121250106
เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์สม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
192
1120300205
เด็กหญิงพิมพ์กนก  อนันตกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
193
1120300207
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
194
1120340315
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คิดดี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
195
1120300209
เด็กหญิงพิรวรรณ  วิเชียรแลง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
196
1120300210
เด็กหญิงพิไลวรรณ  แสนตา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
197
1121250430
เด็กหญิงพีรกานต์  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
198
1120340013
เด็กชายพีรภัทร  คำนึงสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
199
1120340019
เด็กชายพุฒินนท์  ไวยกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
200
1121250433
เด็กชายภควัต  ดามี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
201
1120310487
เด็กชายภัทรพล  ธนลิขิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
202
1121250034
เด็กหญิงภัทรภา  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
203
1121250197
เด็กหญิงภัทรลดา  เหมหัตถภร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
204
1120340144
เด็กหญิงภัทรวดี  ดาวบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
205
1120350028
เด็กชายภาณุพันธ์  ระจิตดำรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
206
1121250199
เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
207
1121250036
เด็กหญิงภีมภัทสร  รัตนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
208
1120300220
เด็กชายภีรพงศ์  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
209
1121250439
เด็กชายภูตินนท์  สัมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
210
1120300221
เด็กชายภูภิพัทธ์  สิงขร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
211
1120300223
เด็กชายภูมิ  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
212
1121250201
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยประเสริฐสุด
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
213
1120340207
เด็กชายภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
214
1120300226
เด็กชายภูรินท์  เงินถม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
215
1120300228
เด็กชายภูวิศ  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
216
1120300229
เด็กหญิงภูษณิศา  บุญสร้าง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
217
1120300231
เด็กชายภูเบศ  มงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
218
1120310273
เด็กหญิงมณิสรา  พิมพ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
สพป.จันทบุรี เขต 2
219
1120300233
เด็กชายมนชัย  ดีสม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
220
1120300234
เด็กชายมัชฌิมา  เพ้ญนุกูล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
221
1120300236
เด็กหญิงมุกรดา  รัตนวทัญญู
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
222
1120350256
เด็กชายยศพัทธ์  ยิ่งยืนยง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
223
1120360028
เด็กหญิงรชยา  คุระวรรณ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
224
1121250041
เด็กหญิงรวิสรา  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
225
1120350123
เด็กชายรัชชานนท์  ธาราอุดมทรัพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
226
1120300240
เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
227
1120350032
เด็กชายราชย์  มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
228
1121250110
เด็กหญิงลภัสธากาณต์  พงษ์กระสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
229
1120350257
เด็กชายวงศธร  ฤทธิเดชรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
230
1121260186
เด็กหญิงวรรณกร  ศรีทา
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
231
1120300250
เด็กชายวรวิช  สวัสดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
232
1120300253
เด็กหญิงวรัญญา  มาลี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
233
1120340211
เด็กชายวรากร  พิริยศาสน์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
234
1121250042
เด็กหญิงวราภรณ์  จินตวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
235
1120340212
เด็กชายวราเมธ  แสงอร่าม
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
236
1120350258
เด็กชายวรโชติ  รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
237
1120540035
เด็กชายวสุพล  วิจิตรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
238
1120300256
เด็กหญิงวัชราภรณ์  นามสิมมา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
239
1120300257
เด็กหญิงวัชริศ  พุ่มผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
240
1120300258
เด็กชายวัชสัณห์  กระต่ายวงค์จันทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
241
1120300259
เด็กชายวันเอก  ตันตินิรามัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
242
1120300262
เด็กชายวิชยุตม์  ย่องตีบ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
243
1120340014
เด็กชายวิชยุตม์  สร้อยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
244
1121250450
เด็กหญิงวิมลนันท์  เดชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
245
1120300263
เด็กหญิงวิมลพร  สิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
246
1121250044
เด็กหญิงวิรดา  ทยายุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
247
1120300264
เด็กชายวิศรุต  ผดุงสิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
248
1120340283
เด็กชายวีรภัทร  สอนหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์
สพป.ชลบุรี เขต 1
249
1120340015
เด็กชายวีรวิชญ์  หล่อสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
250
1120340213
เด็กชายวีริศ  รุ่งณรงค์รักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
251
1121250155
เด็กชายวโรดม  อนันตกูล
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
252
1120350259
เด็กชายศักดิธัช  วงศ์สุนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
253
1120350260
เด็กชายศัลย์  สหกิจรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
254
1120300271
เด็กชายศาศวัต  แสนพวง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
255
1120540038
เด็กชายศิรสิทธิ์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
256
1120300275
เด็กหญิงศิศิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
257
1120300276
เด็กชายศุภกานต์  สยามไชย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
258
1121260093
เด็กชายศุภชัย  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
259
1120340328
เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
สพป.ชลบุรี เขต 1
260
1120350261
เด็กหญิงสลิษา  เกิดภู่
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
261
1120300282
เด็กหญิงสหัสยา  คอนหน่าย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
262
1120300286
เด็กชายสิทธิฤทธิ์  ลิ้มรวยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
263
1120300287
เด็กชายสิรภพพ์  รจนากุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
264
1120300291
เด็กหญิงสิริกร  สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
265
1120360029
เด็กหญิงสิรินดา  วังแฟน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
266
1120350041
เด็กหญิงสิริลดา  ไทยประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
267
1120300301
เด็กหญิงสุธิตา  โซ่เงิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
268
1120300302
เด็กหญิงสุพิชญา  จอมพุดซา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
269
1120340402
เด็กหญิงสุภมาศ  นิยมกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
270
1120300666
เด็กชายสุภัทรดิศ  สว่าง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
271
1120310057
เด็กชายสุรบท  ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.จันทบุรี เขต 2
272
1120340316
เด็กหญิงหยาดทิพย์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
273
1120340016
เด็กชายอกฤษณ์  ชุดเจือจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
274
1120310326
เด็กหญิงอธิชา  ทองทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
สพป.จันทบุรี เขต 2
275
1120340218
เด็กหญิงอนัญญา  อายุเจริญ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
276
1121250227
เด็กชายอนัส  เสมสายัณห์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
277
1120340317
เด็กชายอนิรุทธ์  เทียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
278
1120300667
เด็กชายอภิชา  จันทรประภาพ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
279
1120360121
เด็กหญิงอักษราภัค  เกียรติขจรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
280
1120340018
เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
281
1120300320
เด็กหญิงอารยา  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
282
1120360030
เด็กหญิงอิงชนก  ลิ่มดุลย์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
283
1120340403
เด็กชายอี้  จาง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
284
1120300322
เด็กชายเจตน์  สนั่นเกียรติเจริญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
285
1120300323
เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
286
1120300324
เด็กชายเทพปรีชา  ทีบุญมา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
287
1121250113
เด็กชายเนติ  เนตรเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
288
1120300325
เด็กหญิงเนวิดา  เจริญรูป
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
289
1120350045
เด็กหญิงเบญจพร  สัตยาพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
290
1120540045
เด็กชายเบญจเสฏฐ์  ผ่องสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
291
1120300328
เด็กหญิงเพทายฟ้า  คงคารัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
292
1120300672
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สรรพคุณ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
293
1121260103
เด็กหญิงเมธาพร  โชคเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
294
1120360006
เด็กชายเศรษฐเดชน์  เลิศดำรงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
295
1120350046
เด็กชายเอกภพ  ผักหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
296
1120350047
เด็กชายเอกภาพ  ผักหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
297
1120540046
เด็กชายแก้วมังกร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
298
1121250054
เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
299
1120300338
เด็กชายโรมรัน  ชโลธร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
300
1120360097
เด็กชายโสภณวิชญ์  วัตนะกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
301
1120300339
เด็กชายไทธรรม์  ถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
302
1120540048
เด็กหญิงไพลิน  ศรีประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
303
1120350048
เด็กชายไพศาล  เกียรติจานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องเรียนภาษาไทย โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
304
2120310328
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรืองเกษม
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
สพป.จันทบุรี เขต 2
305
2120300675
เด็กชายจิรพัฒน์  จิตใจงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
306
2120300676
เด็กหญิงจีรานันท์  นพชัยอำนวยโชค
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
307
2120340159
เด็กหญิงชณปภร  ไพจิตต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
308
2120340160
เด็กชายชนศิษฏ์  เวชกิจวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
309
2120340161
เด็กหญิงชนิกานต์  กิตินิรันตร์กูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
310
2120340162
เด็กหญิงญาณินท์  ยนจอหอ
ม.2
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
311
2120340163
เด็กหญิงญาณิศา  ทองศุภโชค
ม.1
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
312
2120340165
เด็กหญิงณัชชา  สุนทรวงศ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
313
2120310016
นางสาวณิชชาวัลย์  สุตาธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
สพป.จันทบุรี เขต 2
314
2120340166
เด็กหญิงณิชาลักษณ์  คำทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
315
2120540225
เด็กชายธวัชชัย  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
สพป.ตราด เขต 1
316
2120300678
เด็กชายนวภูมิ  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
317
2120300790
เด็กหญิงปรวรรณ  คุมคณะ
ม.3
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 1
318
2120350101
เด็กหญิงพรชิตา  จ้อยลี
ม.2
โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
สพป.ชลบุรี เขต 2
319
2120340176
เด็กหญิงพาขวัญ  อัญชลีศรีสกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
320
2120350266
เด็กหญิงภัทธิยา  หอมเสียง
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
321
2120340180
เด็กหญิงภัทรนันท์  พงษาพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
322
2120350267
เด็กหญิงภัทรสุดา  ฟักทอง
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
323
2120360010
เด็กชายมฆวิน  ยอดโตมร
ม.2
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
324
2120360011
เด็กหญิงมุฑิตา  ก้องสมุทร
ม.2
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
325
2120360133
เด็กหญิงวรรณวลี  มั่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
326
2120300681
เด็กหญิงวรัมพร  มาศผล
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
327
2120360012
เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาคสมพงษ์
ม.2
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
328
2120310346
นางสาวสกาวรัตน์  วงศ์พรม
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
สพป.จันทบุรี เขต 2
329
2120350158
เด็กชายอนุวัตร์  ศรีจุ้ย
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
330
2120350159
เด็กหญิงอรวรรณ  อ้นแขก
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
331
2120360016
เด็กหญิงเมธาวี  ประดับปิ่น
ม.2
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
332
3120300564
เด็กหญิงกนกณช  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
333
3120300565
เด็กหญิงกนกพร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
334
3120300686
เด็กหญิงกมลทิพย์  เชยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
335
3120300687
เด็กหญิงกรชนก  จะเชิญรัมย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
336
3120340220
เด็กชายกฤตภาส  งามเมืองแมน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
337
3120300566
เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
338
3120340020
เด็กชายกษมะ  แสงเงินอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
339
3120340021
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรึกตรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
340
3121250094
เด็กหญิงกัญธิชา  ไตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
341
3120340023
เด็กชายกันตินันท์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
342
3120340189
เด็กชายกิตติธัช  ชวดทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
343
3120300346
เด็กชายกิตตินันท์  ธัญญารักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
344
3120340024
เด็กชายกีรติ  อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
345
3120350268
เด็กชายก้องภพ  วรสายัณห์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
346
3120300347
เด็กหญิงขวัญเรือน  ภูปันคำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
347
3120300348
เด็กหญิงคคนัมพร  อินทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
348
3120360150
เด็กชายคมกริช  อารีพรรค
ป.6
โรงเรียนวัดนาพร้าว
สพป.ชลบุรี เขต 3
349
3120340025
เด็กชายคมชาญ  เปล่งศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
350
3121250061
เด็กหญิงจณิสตา  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
351
3120360042
เด็กชายจตุพล  ดอนพงไพร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.ชลบุรี เขต 3
352
3121250062
เด็กหญิงจริญญา  เพ็งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
353
3120350050
เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
354
3120350051
เด็กหญิงจารวี  จิตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
355
3120340026
เด็กหญิงจิดาภา  กิจบำรุงลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
356
3120540066
เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
357
3120300350
เด็กหญิงจิตประภัส  ชวาลารัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
358
3120310071
เด็กหญิงจินตพร  ทองเจียน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.จันทบุรี เขต 2
359
3120340319
เด็กหญิงจินต์ณัฐ  บุญยเดชนราสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
360
3120340027
เด็กชายจิรวัฒน์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
361
3120360098
เด็กชายจิรายุ  วุฒิเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
362
3120350052
เด็กหญิงชนชนก  นิรมลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
363
3120340300
เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
สพป.ชลบุรี เขต 1
364
3120350269
เด็กหญิงชนิตา  คนอยู่
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
365
3120340412
เด็กหญิงชนิตา  หว่อง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
366
3120540076
เด็กหญิงชมพูศิลา  เขียวขจร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
367
3120350053
เด็กชายชยากร  ปัญญาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
368
3120350054
เด็กหญิงชยานิศ  ทองนพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
369
3120540077
เด็กหญิงชยาภรณ์  สัจจา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
370
3120350056
เด็กชายชลธัช  ระจิตดำรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
371
3121250095
เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
372
  
373
3120340301
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กาฝาก
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
สพป.ชลบุรี เขต 1
374
3120350059
เด็กหญิงชัญญานุช  เชื้อสุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
375
3120540080
เด็กชายชัยวัฒน์  เลี้ยงถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
376
3121250064
เด็กชายชั้นเยี่ยม  รุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
377
3120340331
เด็กชายชิติพัทธ์  ไตรรัตน์ชัชวาล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
สพป.ชลบุรี เขต 1
378
3120350169
เด็กชายญัฐนนท์  ชลวานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
379
3120350061
เด็กหญิงญาณิศา  พันธุ์ถาวรนาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
380
3121250065
เด็กหญิงญานิศา  สิริเพชรรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
381
3120300359
เด็กชายฐานัส  ศิริการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
382
3120340226
เด็กชายฐาปนา  ธงชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
383
3120300360
เด็กหญิงฐาปนี  อ่อนอินทร์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
384
3120300361
เด็กหญิงฐิดาพร  ทองสุขุม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
385
3120350062
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิบุศย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
386
3120300700
เด็กชายณฐพฤฒ  ธรรมอินทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
387
3120300364
เด็กชายณทรรศน์  โปษยาอนุวัตร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
388
3120340035
เด็กชายณนนท์  ปัญจศานนกชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
389
3120360100
เด็กชายณัชพล  ภมรรัชตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
390
3120350065
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
391
3120340121
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทัศกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
สพป.ชลบุรี เขต 1
392
3120300574
เด็กหญิงณัฏฐฤทัย  ชัยอริยเฆธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
393
3120340353
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยธร  กมลฉัตรจิรโชติ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
394
3120360103
เด็กชายณัฐชนน  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
395
3120360102
เด็กชายณัฐชนน  วัตนะกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
396
3120540089
เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
397
3120340354
เด็กหญิงณัฐชนัน  เชาว์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
398
3121250539
เด็กหญิงณัฐฑาริกา  หมื่นสิทธิโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
399
3120300368
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีพนมวัลย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
400
3120360135
เด็กชายณัฐพงษ์  ไวยจรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
401
3120340038
เด็กชายณัฐภัทร  คงธีรภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
402
3120340229
เด็กชายณัฐภัทร  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
403
3120540242
เด็กหญิงณัฐมล  สพโชค
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
404
3120340146
เด็กหญิงณัฐรัตน์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
405
3120310488
เด็กหญิงณัฐริกา  ผสารพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
406
3120300370
เด็กหญิงณัฐวรา  ถาวะโร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
407
3120300705
เด็กชายณัฐวัตร  คิดสุข
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
408
3120300374
เด็กชายดิษฐพงศ์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
409
3121250138
เด็กหญิงตรีรัตน์  เทพาคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
410
3120340041
เด็กชายตะวัน  เหล็กงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
411
3120340042
เด็กชายถิรณัฏฐ์  กาญจนธัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
412
3120300577
เด็กชายทักษ์สรายุทธ  ศรีพาพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
413
3120350177
เด็กหญิงทิพวรรณ  เเซ่เจ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
414
3120360152
เด็กหญิงทิวาภา  อุดน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดนาพร้าว
สพป.ชลบุรี เขต 3
415
3120540243
เด็กหญิงธณิตญา  จ้ำเหล่
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
416
3121250547
เด็กชายธนกร  อติกรจุฑาศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
417
3120350067
เด็กชายธนกฤต  นกยูงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
418
3120350068
เด็กชายธนกฤต  วราธีรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
419
3120340043
เด็กชายธนกฤต  สอ้านวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
420
3120360105
เด็กชายธนดล  พิมลลิขิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
421
3120300578
เด็กหญิงธนนันท์  ศรีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
422
3120300579
เด็กชายธนบดี  จงกุลกิจวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
423
3120540100
เด็กชายธนภณ  สังข์ทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
424
3120350070
เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์กลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
425
3120360153
เด็กหญิงธนัชชา  จันทประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดนาพร้าว
สพป.ชลบุรี เขต 3
426
3120350270
เด็กหญิงธนาพร  จูฑะสมพากร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
427
3120340303
เด็กชายธรธรรม  จุฬาเสรีกุล
ป.6
โรงเรียนร่มไม้
สพป.ชลบุรี เขต 1
428
3120300708
เด็กชายธัชพล  จิรัฐกุลธนา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
429
3120540101
เด็กหญิงธัญชนก  กุมภะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
430
3120300381
เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
431
3120350179
เด็กหญิงธันยพร  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
432
3120340045
เด็กหญิงธันยพร  เชี้ยบุญคณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
433
3120310235
เด็กชายธันยธรณ์  นุกูลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
สพป.จันทบุรี เขต 2
434
3120340046
เด็กชายธีรดนย์  นุชปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
435
3120540105
เด็กชายธีรวุฒิ  จิรานิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
436
3120300383
เด็กชายธีรุจน์  ชวศิริกุลฑล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
437
3121250141
เด็กหญิงนภัส  ศรีประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
438
3120340320
เด็กชายนฤปนาถ  เทียนแดง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
439
3120300716
เด็กชายนฤมิต  เกียรติเกษม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
440
3120360107
เด็กชายนลธวัช  ภิชชาติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
441
3120300717
เด็กหญิงนวพร  บ้านไร่
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
442
3120300718
เด็กหญิงนัจภัค  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
443
3120340321
เด็กหญิงนันทร์ณภัส  ศรีนพรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
444
3120340122
เด็กหญิงนันทวรรณ  อินทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
สพป.ชลบุรี เขต 1
445
3120340048
เด็กชายนันท์นภัส  ปานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
446
3121250142
เด็กหญิงนาราภัทร  เจริญชอบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
447
3120360108
เด็กชายนิติ  ขามสำโรง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
448
3120310293
เด็กหญิงนิรชร  ครยก
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
449
3120300719
เด็กหญิงนิสิตา  เจริญนาน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
450
3120300390
เด็กหญิงนีรชา  กูรมะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
451
3120340235
เด็กหญิงบงกชมาศ  สุขโข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
452
3120360018
เด็กชายบวรภัทร  อรุณรัตตโนภาส
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
453
3120300391
เด็กหญิงบุญยาพร  พาธิแสง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
454
3120350184
เด็กชายบูรพา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
455
3120300721
เด็กชายปฏิภาณ  จันทรพิกุล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
456
3120540116
เด็กชายปฐม  สืบจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
457
3120300722
เด็กชายปณต  สอดสี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
458
3120340237
เด็กหญิงปภาดา  กิตติเจริญเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
459
3120360109
เด็กชายปวัน  กันแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
460
3121250127
เด็กชายปัณณ์  กลั่นเกษม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
461
3120340053
เด็กหญิงปัณณ์พิชชา  ภาษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
462
3121250583
เด็กหญิงปาณิสรา  พุทธสังฆ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
463
3120300473
เด็กหญิงปานตะวัน  บรรจงการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
464
3120340240
เด็กหญิงปานแก้ว  ปิยมหพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
465
3121250143
เด็กหญิงปาลิดา  ยิ่งวัชระ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
466
3120300583
เด็กหญิงปิญชาน์  สุขมงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
467
3120300729
เด็กหญิงปิยธิดา  อุ่นสวัสดิพงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
468
3120540245
เด็กหญิงปิยมน  ประสูตรเสน
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
469
3120300731
เด็กหญิงปิยะดา  พันธ์รบ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
470
3120310489
เด็กหญิงปุณยวีย์  จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
สพป.จันทบุรี เขต 2
471
3120300733
เด็กหญิงปุณยวีร์  กิตติกุลกันยากิจ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
472
3121250586
เด็กหญิงปุณยาพร  ญาณปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
473
3120540125
เด็กชายพงศกร  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
474
3120340054
เด็กหญิงพจน์อาภา  พวงลำใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
475
3120300735
เด็กชายพชร  วัฒน์บำรุงสกุล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
476
3120300736
เด็กชายพชรภัทร  สุริต
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
477
3120350271
เด็กหญิงพชรมน  มารคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
478
3120360110
เด็กชายพณฉัตร  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
479
3120350189
เด็กหญิงพรชนก  จันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
สพป.ชลบุรี เขต 2
480
3121250308
เด็กชายพรภวิษย์  พลบุรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
481
3120300741
เด็กหญิงพัชนิดา  จำหน่ายผล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
482
3120300585
เด็กหญิงพัชรโศภิน  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
483
3120300409
เด็กหญิงพาขวัญ  ประภาสิต
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
484
3121250076
เด็กหญิงพาณิภัค  ดลพิพัฒน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
485
3120300411
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นรากร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
486
3120300412
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ลลิตพงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
487
3120300746
เด็กชายพิภูษณะ  ธาราสุข
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
488
3120310196
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พุ่มเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
สพป.จันทบุรี เขต 2
489
3120310197
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุศรี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
สพป.จันทบุรี เขต 2
490
3120300748
เด็กชายพิรชัช  อินทรักษา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
491
3120340058
เด็กหญิงพิราภรณ์  เหลืองรัตนมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
492
3120300413
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  อังศุสิงห์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
493
3120300750
เด็กชายพีรกานต์  สมรรคนัฎ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
494
3120360111
เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
495
3120300751
เด็กชายพีระณัฐ  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
496
3120340124
เด็กชายพุฒิพงศ์  สงครามรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
สพป.ชลบุรี เขต 1
497
3120340324
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ลู่
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
498
3120340325
เด็กชายพุทธธิชนม์  เกียรติสุอาภานนท์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
499
3120540136
เด็กชายภัคพล  มูลอุดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
500
3120540247
เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์ภัทรวรกุล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
501
3121260162
เด็กหญิงภัทรกานต์  สุขโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
502
3120300588
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทราธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
503
3121260140
เด็กชายภัทรพล  ลิ้มสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
504
3121250604
เด็กชายภัทรพล  เหลืองเช็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
505
3121250322
เด็กชายภัทรภณ  เนียมทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
506
3121250147
เด็กหญิงภัทรภร  แสวงสาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
507
3120300755
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทัพฤทธิ์พรศิริ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
508
3121250606
เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
509
3120310124
เด็กชายภาสกร  วิลาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
สพป.จันทบุรี เขต 2
510
3120350082
เด็กหญิงภิญญดา  เอี่ยมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
511
3120360112
เด็กชายภูนภัส  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
512
3120340064
เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
513
3120300756
เด็กหญิงมนสิชา  ไชยคง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
514
3120350083
เด็กหญิงรฐพร  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
515
3120540144
เด็กชายรณกร  เนตรจักษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
516
3121250099
เด็กชายรักษิต  วงศ์ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
สพป.ระยอง เขต 1
517
3121250083
เด็กหญิงรัญชิดา  ตรีวิจิตรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
518
3120340067
เด็กชายรามิน  จันทร์จอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
519
3120300430
เด็กหญิงฤทัย  พงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
520
3121250619
เด็กหญิงลลิตา  รินทรานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
521
3121260163
เด็กชายวงศธร  รักษาพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
522
3120360115
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทรัพย์สินชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
523
3121250149
เด็กหญิงวรกานต์  สนธิไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
524
3120350087
เด็กชายวรภพ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
525
3120340392
เด็กหญิงวรรณพร  รัตนะไมตรี
ป.6
โรงเรียนเฮงฮั้ว
สพป.ชลบุรี เขต 1
526
3120350088
เด็กหญิงวรัญญา  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
527
3120340068
เด็กชายวรากร  เผาะช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
528
3120360070
เด็กหญิงวราภรณ์  มุงคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.ชลบุรี เขต 3
529
3120340069
เด็กชายวริทธิ์  ตัณพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
530
3120300598
เด็กชายวรโชติ  เอี่ยมประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
531
3121250086
เด็กชายวัจน์กร  สุขปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
532
3120540248
เด็กหญิงวิชญา  สะมาวี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
533
3120300436
เด็กหญิงวิรมล  เหล่าศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
534
3120360116
เด็กชายวิวรรธน์  กษีรสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
535
3120300766
เด็กหญิงวิสสุตา  พร้อมดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
536
3120360117
เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
537
3120540159
เด็กชายวีรเดช  เกตุโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
538
3120310299
เด็กชายวุฒิชัย  ดวงยา
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
539
3120340417
เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
540
3120340326
เด็กชายศักดา  ทัสอุบล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
541
3120360118
เด็กชายศักดิพัฒน์  สมณวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
542
3120360138
เด็กชายศักรินทร์  จ้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
543
3120340251
เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
544
3120360019
เด็กชายศิวกร  ควรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
545
3120540249
เด็กชายศิวัช  ประสิทธินาวา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
546
3120540169
เด็กชายศิวัฒน์  มัดรอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
547
3120300441
เด็กชายศุภณัฐ  พฤฒิสุนทร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
548
3120540171
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรกำจัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
549
3120540250
เด็กหญิงศุภมาส  ไข่น้อย
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
550
3120340074
เด็กชายศุภวัทน์  ติวสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
551
3120360073
เด็กชายศุภโชค  สถิตย์เสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.ชลบุรี เขต 3
552
3121250347
เด็กหญิงสริตา  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
553
3120310393
เด็กชายสหรัฐ  เวชสรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สพป.จันทบุรี เขต 2
554
3121250088
เด็กหญิงสานฝัน  ปัทมมงคลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
555
3120360139
เด็กชายสำราญ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
556
3120340075
เด็กชายสิรภัคฐ์  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
557
3120360119
เด็กชายสิรภัทร  เจษฎาพรชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
558
3120540180
เด็กหญิงสิริกร  อรุณศิริสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
559
3120340252
เด็กหญิงสิริน  ศรีศิริรุ่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
560
3120340076
เด็กหญิงสิริยากร  พัฒนศักดิ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
561
3120300444
เด็กหญิงสิริยากร  พ่อค้า
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
562
3120300445
เด็กหญิงสิริรัตน์  สาคเรศ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
563
3120340077
เด็กหญิงสิริรัมภา  เลิศฤทธิ์มหาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
564
3120300446
เด็กหญิงสิริวิมล  บุญกล่ำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
565
3120300774
เด็กหญิงสืบสิริ  วินิจจิตร์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
566
3120300601
เด็กชายสุกฤต  ประสงค์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
567
3120300449
เด็กหญิงสุกฤตา  บำรุงสวน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
568
3120300775
เด็กหญิงสุชารัตน์  พูลเงิน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
569
3120300452
เด็กหญิงสุธินันท์  จีระสมบูรณ์ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
570
3120540183
เด็กหญิงสุธีกานต์  ปอกะเจา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
571
3120540184
เด็กชายสุบรรณ  จันทฑีโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
572
3120360021
เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
573
3120300454
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
574
3120540186
เด็กหญิงสุพิชญา  หมื่นนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
575
3120300778
เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  ปิ่นสากล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
576
3121250357
เด็กชายอติวิชญ์  โสภณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
577
3120360076
เด็กหญิงอธิชา  วงษ์วัง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.ชลบุรี เขต 3
578
3120540252
เด็กหญิงอธิศา  รัตนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
579
3120340128
เด็กหญิงอนัญญา  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
สพป.ชลบุรี เขต 1
580
3120300459
เด็กชายอภิสิทธิ์  อารีย์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
581
3121260251
เด็กหญิงอมลรดา  ฐิตินสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
582
3120350096
เด็กหญิงอรธีรา  สร้อยเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
583
3120340150
เด็กหญิงอริยาภรณ์  สว่างศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
584
3120300779
เด็กหญิงอังคณา  ธรรมเกษร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
585
3120540196
เด็กชายอัษฎา  มะณีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
586
3120340129
เด็กหญิงอาทิตยา  มาลัยรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
สพป.ชลบุรี เขต 1
587
3120340257
เด็กหญิงอาภานันท์  จิรัตติกานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
588
3121260164
เด็กชายเกษมศักดิ์  บำเพ็ญทาน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
589
3120360022
เด็กชายเกื้อกูล  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
สพป.ชลบุรี เขต 3
590
3120300782
เด็กหญิงเขมจิรา  บุญปกครอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
591
3120340192
เด็กหญิงเขมจิรา  ไทยขำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1
592
3120340334
เด็กชายเขมวันต์  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
สพป.ชลบุรี เขต 1
593
3120300467
เด็กหญิงเขมิกา  ชาญโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
594
3121250128
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
595
3120300783
เด็กชายเจษฎาพงษ์  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
สพป.จันทบุรี เขต 1
596
3120340080
เด็กชายเฉลิมพงษ์  ถวัลย์วณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
597
3120350098
เด็กหญิงเนรันตร์ชลา  สุขะพละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
598
3120300472
เด็กหญิงเปรมรัศมี  ไหล่วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
599
3120540253
เด็กหญิงเปรมวรา  ลี้มงคล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
600
3120340258
เด็กหญิงเพชรรัศมี  โยธา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
601
3120340083
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
602
3120340327
เด็กชายเวอร์ซาส  อิสระประศาสน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
603
3121250129
เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
604
3121250092
เด็กชายเอกดนัย  สมานุหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
605
3121260258
เด็กหญิงแพรพรรณ  โกมลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
606
3120540207
เด็กหญิงแพรวา  ชำปฏิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
607
3120360159
เด็กหญิงแพรไหม  ญาติสังกัด
ป.6
โรงเรียนวัดนาพร้าว
สพป.ชลบุรี เขต 3
608
3120300604
เด็กหญิงโชติกา  ลี้ทวีเกียรติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
609
3120340193
เด็กชายไอย์รวินท์  ลีวุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ(ม.บูรพา)
สพป.ชลบุรี เขต 1