รายชื่อคณะกรรมการ
ที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
เกียรติบัตร
1
นาง อรพิน มีวิชัย ORAPIN   MEEWICHAI ปริ้น
2
นาง ทิพรัตน์ คงเมือง TIPPARAT   KHONGMAUNG ปริ้น
3
นาย นันทเดช โชคถาวร NANTADEJ   CHOKTHAWORN ปริ้น
4
นาง อรณิช ลีลาไว ORRANICH   LEELAWAI ปริ้น
5
นาง ภาวนา มหาวัตร PHAWANA   MAHAWAT ปริ้น
6
นางสาว พิมลพรรณ ไพรแก่น PIMONPUN   PRAIKAN ปริ้น
7
นาง บุษบา กันเกษพิมพ์ BUBSABA   KANKETPHIM ปริ้น
8
นาง วันเพ็ญ คำจันทร์ WANPEN   KHUMJAN ปริ้น
9
นาง วัลลภา สายสุวรรณ WANLAPA    SAISUWAN ปริ้น
10
นาย สกล ศิริบุตร SAKON   SIRIBUTR ปริ้น
11
นาย ธาตรี ธารีเกษ THATRI   THAREEKES ปริ้น
12
นาง ประภาพรรณ วุฒิเอก PRAPAPUN   WUTTIAKE ปริ้น
13
นาย จินดา แย้มเนตร JINDA   YAMNAST ปริ้น
14
นาย อรุณ สืบสาย ARUN   SUEBSAI ปริ้น
15
นาย การุญ การสมธร KAROON   KANSOMTHON ปริ้น
16
นาย ธงชัย เอี่ยมเสริม THONGCHAI   AIMSOEM ปริ้น
17
นาย วัลลภ ชาวหวายสอ WANLOP   CHAOWAISOR ปริ้น
18
นาย พงษ์เอก สิงห์น้อย PONGAER   SINGNOY ปริ้น
19
นางสาว อติพร บุญบาง ATIPORN   BOONBANG ปริ้น
20
นาง วันทนา สุขษาสุณี WANTANA   SUKSASUNEE ปริ้น
21
นาย วริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต VALITNUN   MONGKOLPAKABANDIT ปริ้น
22
นาง รัชฎาพร ไชยรส RATCHADAPORN   CHAIYAROS ปริ้น
23
นาง วิไลวรรณ ศรีมาลา WILAIWAN   SRIMALA ปริ้น
24
นาง พวงเพชร แสงส่อง PHUANGPHET   SAENGSONG ปริ้น
25
นาง โศภาวรรณ แจ้งพุ่ม SOPAWON   CHANGPUM ปริ้น
26
นางสาว ไพจิตร สดวกการ PHAICHIT   SADUAKKAN ปริ้น