รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ คู่ขนาน A
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
แก้ไขข้อมูล
เกียรติบัตร
รางวัล
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1
เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ   เนติสุนทร PIMWOUTH   NATISOONTORN  โรงเรียน อนุบาลราชบุรี คณิตประถม ปริ้น
2
เด็กชายธงไชย   อาชาบุณยเสก THONGCHAI   ARCHABOONYASEK  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
3
เด็กชายธนวัฒน์   เตชะนิรัติศัย TANAWAT   TECHANIRATTISAI  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
4
เด็กชายวริทธิ์   วงศ์วิจิตรวณิช WARIT   VONGVIJITVANIT  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
5
เด็กชายนรกิตติ์   สุทธินรเศรษฐ์ NARAKIT   SUDHINARASET  โรงเรียนจิตรลดา คณิตประถม ปริ้น
6
เด็กชายพชร   อัศวผดุงสิทธิ์ PACHARA   ASSAWAPHADUNGSIT  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คณิตประถม ปริ้น
7
เด็กชายวรวัฒน์   รุ่งอร่ามศิลป์ WORRAWAT   RUNGARAMSIN  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
8
เด็กหญิงศศิภา   สนั่นเสียง SASIPA   SNUNSIENG  โรงเรียนราชวินิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
9
เด็กชายณภัทร   สมิทธิกร NAPHAT   SAMITTHIKORN  โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) คณิตประถม ปริ้น
10
เด็กชายกิตติพงษ์   รวมทรัพย์ KITTIPONG   ROWMGSUB  โรงเรียนวัดดอนทอง คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
11
เด็กชายปรมัตถ์   เทวานฤมิตรกุล PARAMAT   THAEWANARUMITKUL  โรงเรียนวัดดอนทอง คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
12
เด็กชายธนิสร   อรรถเวชกุล THANISORN   AUTTAWETCHAKUL  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม ปริ้น
13
เด็กชายนิธิศ   อัญชลีนุกุล NITHID   ANCHALEENUKOON  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
14
เด็กชายศุภณัฐ   สุริโยดร SUPANAT   SURIYODORN  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
15
เด็กชายนิติพนธ์   ไตรไมตรีพิทักษ์ NITIPON   TRIMAITREEPITUK  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
16
เด็กชายชินเกษม   คูหากาญจน์ SHINNAKASEM   KUHAKARN  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
17
เด็กชายกิตติ   โอภาสเมธีกุล KITTI   OPASMETIKUL  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
18
เด็กชายณดล   บุญพรหมธีรกุล NADOL   BOONPROMTEERAKUL  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
19
เด็กชายศิระ   ดวงเนตร SIRA   DUANGNET  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
20
เด็กชายชาคริต   หลวงจันทร์ CHAKRIT   LUANGCHAN  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
21
เด็กชายกรวิชญ์   เรืองฤทธิ์ GORAWIT   RUANGRIT  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม ปริ้น
22
เด็กชายอชิระ   ใจหวัง ACHIRA   JAIWHUNG  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม ปริ้น
23
เด็กหญิงพิม   โชติณภาลัย PIM   CHOTNAPALAI  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
24
เด็กชายปรมี   ปิยกิตติยา PORAMEE   PIYAKITTIYA  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณิตประถม ปริ้น
25
เด็กชายอัศม์เดช   ลิมป์สุทธิพงศ์ AKSADECH   LIMSUTTIPONG  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณิตประถม ปริ้น
26
เด็กชายสิทธินนธ์   เจียรพันธุ์ SITTHINON   JEARAPHUN  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
27
เด็กชายพิสิษฐ์   สมใจ PISIT    SOMJAI  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คณิตประถม ปริ้น
28
เด็กชายต้นน้ำ   พรหมมินทร์ TONNAM   PROMMIN  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
29
เด็กหญิงธีรนาฏ   กันต์พิทยา TEERANART   KUNPITTAYA  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
30
เด็กชายคมิก   กรุตอินทร์ KAMIC   KRUT-IN  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1
เด็กชายธีรวิชญ์   ผลึกมณฑล THEERAWIT   PLUKMONTOL  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
2
เด็กชายศรายุทธ   เฮงวัฒนากุล SARAYUTH   HENGWATTANAKUL  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิทย์ประถม ปริ้น
3
เด็กชายธรินภัชญ์   สุชาติพงษ์ THARINPAT   SUCHATPONG  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิทย์ประถม ปริ้น
4
เด็กชายกิตติธัช   รัตนวรรณชัย KITTITACH   RATTANAWANNACHAI  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
5
เด็กหญิงปวรา   วิสุทธิรัตนมณี PAWARA   WISUTTIRATTANAMANEE  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
6
เด็กชายพงศภัค   ชัยเจริญไมตรี PHONKSAPAK   CHAICHARAURMAITRE  โรงเรียนราชวินิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
7
เด็กหญิงภัทรดา   ไข่มุกด์ PATARADA   KAIMOOK  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วิทย์ประถม ปริ้น
8
เด็กหญิงชนิศา   พร้อมพัฒนภักดี CHANISA   PROMPATTANAPAKDEE  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
9
เด็กชายรัชพล   บัวหุ่ง RATCHAPOL   BUAHUNG  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
10
เด็กหญิงวริษา   รุ่งอารยะ WARISA   ROONGARAYA  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วิทย์ประถม ปริ้น
11
เด็กหญิงทักษอร   องค์พิพัฒนกุล TUKSAORN   ONGPIPATTANAKUL  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วิทย์ประถม ปริ้น
12
เด็กชายนภวัต   ตันติศิริวัฒน์ NOPPAWAT   TANTISIRIWAT  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
13
เด็กชายสรวิศ   ศรีประดิษฐ์ SORAWISH   SRIPRADIST  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
14
เด็กชายณัฐภัทร   พงศ์อภิรักษกุล NUTTAPAT   PONG-APIRAKSAKUL  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
15
เด็กหญิงภัทรนันท์   จันทราธรรมชาติ PATTARANAN   CHANTRATAMMACHAT  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
16
เด็กชายกฤติน   เศลวัตนะกุล KRITTIN   SELAWATTANAKUL  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
17
เด็กหญิงจริญญา   เพ็งสว่าง CHARINYA   PENGSAWANG  โรงเรียนอนุบาลระยอง วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
18
เด็กหญิงสานฝัน   ปัทมมงคลชัย SANFUN   PATTAMAMONGKOLCHAI  โรงเรียนอนุบาลระยอง วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
19
เด็กหญิงกรชนก   จันวะโร KORNCHANOK   CHANWARO  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
20
เด็กชายจิรภัทร   โชติกุโล JIRAPATR   CHOTIKULO  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ วิทย์ประถม ปริ้น
21
เด็กชายจิรวัฒน์   ตู้จินดา JIRAWAT   TUCHINDA  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วิทย์ประถม ปริ้น
22
เด็กชายกฤติน   สุขุมรัตนาพร KRITTIN   SUKUMRATANAPORN  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
23
เด็กชายภัทรภณ   วงศ์แจ่มเจริญ PATTARAPHON   WONGCHAMCHAROEN  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
24
เด็กชายภูวเดช   เหล่าผดุงรัชกร PHUVADECH   LAOPHADUNGRUCHAKORN  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
25
เด็กชายปรมะ   ทิพรส PARAMA   TIPHAROS  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
26
เด็กชายปุณยธร   ทวีศักดิ์ PUNYATHORN   TAVEESAK  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต วิทย์ประถม ปริ้น
27
เด็กชายภาวิต   แก้วนุรัชดาสร PAWIT   KAEWNURATCHADASORN  โรงเรียนแสงทองวิทยา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
28
เด็กหญิงปภาวรินท์   อดิศรเดโช PABHAWARIN   ADISORNDECHO  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา วิทย์ประถม ปริ้น