รายชื่อคณะกรรมการ
ที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
เกียรติบัตร
1
นาง มณฑา วิชัยวุฒิ MONTA   WICHAIWUT ปริ้น
2
นาง วิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด WILAILUK   INTAMOOD ปริ้น
3
นางสาว อุมาพร แสงถวิล UMAPORN   SAENGTHAWIN ปริ้น
4
นางสาว วัชรี เหลืองหิรัญ WATCHAREE   LUENGHIRUN ปริ้น
5
นาง ภัทรา ภัทรพงษ์ PATRA    PATTARAPONG ปริ้น
6
นาย เชิดชัย ลำนวล CHERDCHAI    LAMNUAL ปริ้น
7
นาง อัมพวัล วิจารณ์ AMPHAWAN   WICHARN ปริ้น
8
นาย ภูวรินทร์ ชัยชาญ PHUWARIN   CHAICHAN ปริ้น
9
นาย วิโรจน์ ธรรมจินดา VIROJ    THAMMAJINDA ปริ้น
10
นาย ธรรมรัตน์ ตันติสันติสม THAMMARAT   TUNTISUNTISOM ปริ้น
11
นาย ณพลกฤต อุนนท์ NAPONKRIT   UNON ปริ้น
12
นางสาว นันทนา ตุ่นรัตน์ NANTANA   TOONRAT ปริ้น
13
นาง บุษยาภรณ์ ขันพล BUSSAYAPORN   KHANPON ปริ้น
14
นาย ถวิล ต๊ะตา THAWIN   TATA ปริ้น
15
นาย สถิต ตาคำ SATHID   TAKHAM ปริ้น
16
นาย นิกร ครินชัย NIKORN   KARINCHAI ปริ้น
17
นาย ประภาส กาวารี PRAPAST    KAVAREE ปริ้น
18
นาย ไพบูลย์ เพชร์แก้วณา PAIBOON    PHETKAEWNA ปริ้น
19
นาง พิมลพรรณ บุญเคลือบ PIMONPUN   BUNCLUARB ปริ้น
20
นาง สุนีย์ แก้วสุพรรณ SUNEE    KAEWSUPHAN ปริ้น
21
นาง สุชีลา สุ่นศิริ SUCHEELA    SHUNSIRI ปริ้น
22
นาง ศศิวิมล คล้ายเครือญาติ SASIWIMON   KHAIKHUAYART ปริ้น
23
นางสาว แสงอรุณ ขันทราช SAENGAROON   KHANTARAJ ปริ้น
24
นาย ธีระพล จอมคำ THEERAPON   JOMKHAM ปริ้น
25
นาง สิรดา สารสมลักษณ์ SIRADA   SARNSOMLUCK ปริ้น
26
นาย วัชรพงษ์ กามี WHATCHARAPHONG    KAMEE ปริ้น
27
นาง อาริยาภรณ์ จำลอง ARIYAPHORN   CHAMLONG ปริ้น
28
นางสาว ธิดารัตน์ ภูคะเณร TIDARUT   PHUKHANEN ปริ้น
29
นาง ธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ THUNSUTHA   UDOMSILLAPASUB ปริ้น
30
นางสาว ปาริชาติ ธนัญชัย PARICHART   THANUNCHAI ปริ้น
31
นางสาว กนกกานต์ พอพรวน KANOKKARN   PHOPHUAN ปริ้น
32
นางสาว บุผานิตร์ มึกมณี BUPANIT   MUKMANEE ปริ้น
33
นางสาว นฤมล ไชยชนะ NARUEMON   CHAICHANA ปริ้น
34
นาง ชมชื่น สีใจเจริญ CHOMCHUEN   SRIJAICHAROEN ปริ้น
35
นาง พรพิไลย คำติ๊บ PORNPILAI   KHAMTIP ปริ้น
36
นางสาว อนงค์พร วาฤทธิ์ ANONGPORN   WARIT ปริ้น
37
นาง ละมัย สันพะเยาว์ LAMAI   SANPRAYAO ปริ้น
38
นาง ฉวีวรรณ ตุนาโป่ง CHAWEEWAN   TUNAPONG ปริ้น
39
นางสาว บัวบูชา โพธิ์กัน BUABUCHA   PHOKAN ปริ้น
40
นางสาว ภวรัญชน์ ไวสกุล PAWARUN   WAISAKOOL ปริ้น
41
นางสาว ศรัญญา พุทธปวน SARUNYA    PUTTAPOUN ปริ้น
42
นางสาว ฐิติรัตน์ วังตาล THITIRAT   WANGTAN ปริ้น
43
นางสาว เณติมา สิทธิสงคราม NETIMA    SITTISONGKRAM ปริ้น
44
นาง สุภาพร โชติวรพิพัฒน์ SUPAPORN   CHOTIWORAPIPAT ปริ้น
45
นาง พรพรรณ ลีลาพัทธนันท์ PORNPHAN   LEELAPHATANAN ปริ้น
46
นาง อำไพ จันทร์หล้าฟ้า AMPAI   CHANLAFA ปริ้น
47
นางสาว กิรณา โนนสินชัย KIRANA   NONSINCHAI ปริ้น
48
นางสาว ภัทรปภา เตมียะชาติ PATTARAPAPA   TEMEEYACHART ปริ้น
49
นาง พีรญา วิกาหะ PERAYA   WIKAHA ปริ้น
50
นางสาว ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม CHATCHADAPORN   CHAIPROM ปริ้น
51
นาง ลินจง มากเพ็ง LINCHONG   MAKPENG ปริ้น
52
นาย วิโรจน์ มังกรณ์ WIROACH   MANGKORN ปริ้น
53
นาง จีรฉัตร ศิริ JEERACHAT   SIRI ปริ้น
54
นาง พิมพ์ใจ มณีวรรณ์ PHIMCHAI   MANEEWAN ปริ้น
55
นางสาว กัญญารัตน์ พรคำ KANYARAT   PORNKHUM ปริ้น
56
นางสาว กลิ่นร่ำ ยานะ KLINRUM   YANA ปริ้น
57
นางสาว อรสา ดีทุ่ง ORASA   DEETHUNG ปริ้น
58
นาง วสิตา ท้าวคำมา VASITA    THAOKHAMMA ปริ้น
59
นาง พัชราพร แก้วบุตร PATCHARAPORN   KAEWBUT ปริ้น
60
นางสาว สุภาพร ยศบุญเรือง SUPAPORN   YOSBOONRUANG ปริ้น
61
นาย สายัณห์ จันทร์เส็ง SAYUN   JUNSENG ปริ้น
62
นาย รัฐภูมิ รัศมีเวียงชัย RATTHAPOOM   RASMEEVIENGCHAI ปริ้น
63
นาย อรรถชัย อ้วนคำ AUTTHACHAI   OUANKHAM ปริ้น
64
นางสาว ผกาพันธ์ กลั่นกล้า PAKAPHAN    KLUNKLA ปริ้น
65
นาง พิชยา หมวกทอง PHITCHAYA   MUAKTHONG ปริ้น
66
นาย พิสิษฐ์ สุวรรณราช PHISIT   SUWANNARAJ ปริ้น
67
นาย วิชาญ ชัยชมภู WICHARN   CHAICHOMPOO ปริ้น
68
นาง มนธิรา ธิชูโต MONTIRA   TICHUTO ปริ้น
69
นางสาว อรอุมา แสนไชย ORNUMA   SANCHAI ปริ้น
70
นาง วนิดา อุประกุล WANIDA   UPRAKUL ปริ้น
71
นางสาว ณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ NATTARAT   KUNCHAITIT ปริ้น
72
นาง ศิริพรรณ จันทร์เส็ง SIRIPHAN   JUNSENG ปริ้น
73
นาย อดุลย์ นิติสุทธิกา ADUL   NITISUTTHIKA ปริ้น
74
นาย สุพจน์ เจริญทรัพย์ SUPHOT   CHAROENSAP ปริ้น
75
นาย พิษณุ พินิจ PITSANU   PINIJ ปริ้น
76
นาย ณัฐกุล รุณผาบ NUTTAKUL   ROONNAPHAB ปริ้น
77
นาย ศักดิ์ชีวิน วัฒโล SAKCHIWIN   WATTALO ปริ้น
78
นาย สิทธิชัย มูลเขียน SITTICHAI   MULKHIEN ปริ้น