รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน คู่ขนาด B คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
1
เด็กหญิงกชกร   ปัญญานิล KODCHAKORN   PANYANIL  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกมลชนก   แซ่เจียม KAMOLCHANOK   SAEJIAM  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกรณ์พงศกร   ก้อนคำ KONPHONGSAKON   KONKHAM  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกรธวัช   สุวรรณวงศ์ KONTHAWAT   SUWANWONG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกรวิทย์   กังวานไกร KORRAWIT    KANGWANKRAI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกัญญาวีร์   ใจดี KANYAWEE   CHAIDI  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกันตวิทย์   คำมูลแสน KANTAWIT   KAMMOONSAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกานต์พิชชา   แสนพรม KARNPICHCHA   SAENPROM  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกิตติยศ   ตรุณรัตน์ KITTIYOS   TAROONRAT  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกีรติ   โกวิทย์วิจารณ์ KIRATI   KO WIT WICHAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกุลนันท์   กูลนะ KUN NAN    KUN NA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายจิตรกาล   เกตุประสาท JITTAKARN   KETPRASATH  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงจินต์พิสุทธิ์   อาชาเพ็ชร JINPISUT   ARCHAPETH  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายจิรพงศ์   แซ่หลอ JIRAPONG   SAELAW  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงจิราญา   อุ่นศรี JIRAYA   AUNSRI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงจิราภา   ทะนานแก้ว JIRAPA   THANANKEAW  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงฉันชนก   ต๋าคำดี CHANCHANOK   TAKAMDEE  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงฉันชนก   ไร่คลองครุ CHAN CHANOK   RAI KHLONG KHARU  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงชนกนันท์   ยอดดอนไพร CHANOKNUN   YODDONPAI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงชนกพร   สายวิวัฒน์ CHANOK PHON   SAI WI WAT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงชนม์ชนิกา   แก้วขอนแก่น CHONCHANIKA   KAEWKHONKAEN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงชนัญชิดา   ใจดี CHANANSHIDA   JAIDEE  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงชนากานต์   วิชญสกุล CHANAKAN   WICHAYAKUN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงชนากานต์   อภิวงศ์เจริญ CHANAKARN   APHIWONGCHAROEN  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายชัยเวช   จักราชัย CHAIWET   JUKRACHAI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงชาญานิศ   ปินตานา CHA YA NIT    PIN TA NA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงชุติกาญจน์   สายอุดต๊ะ CHUTIKAN   SAIAUDTA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงชุติมณฑน์   ทองขัด CHUTI MON   THONG KHAT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายญาณกร   บุญเกิด YA NA KON   BUN KOED  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงฐานิดา   อัตประชา THANIDA   AUTTAPRACHA  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายณธีวิชญ์   วิวัฒน์กมลชัย NATEEWIT   WIWATKAMONCHAI  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงณัชชา   ไชยวงค์ NUACHA   CHAIWONG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายณัฏฐพล   วงค์โป่งสา NAT THA PHON   WONG PONG SA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายณัฏฐ์   สิทธิชัยโอภาส NUTT   SITTICHAIOPAS  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงณัฐกมล   ใหม่แปลง NATKAMOL   MAIPLANG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายณัฐชนน   มอญแสง ์NATCHANON   MONSANG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงณัฐชยา   อ่อนสองชั้น NATCHAYA   ONSONGCHAN  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายณัฐชัย   สิงห์แก้ววงค์ NUTTHACHAI   SINGKAEWVONG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงณัฐณิชา   นวลสนิท NATTHA NI CHA   NUAN SANIT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงณัฐธิดา   นกเขียว NUTTIDA   NOKKEAW  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงณัฐนรี   วังพฤกษ์ NATTHA NARI   WANG PHRUEK  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงณัฐวศา   กล่อมแก้ว NATWASA   KLOMKAEW  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงณิชาวีร์   ศิลาชาล NITCHAWEE   SILACHAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายดนุชิต   นันทอมรรัตน์ DANUCHIT   NUNTAAMORNRAT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายทรงวัฒน์   เดชภิรัตนมงคล SONGWAT   DECHPIRATANAMONGKOL  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงทักษิณา   ทองวรรณ THAKSINA   THONGWAN  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายธนกร   โพธิ์ดวงกุณ TANAKOARN   PHODUAEGKUL  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายธนกฤต   พงษ์บุรุษ THANAKRIT   PONGBURUT  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายธนบดี   จริงไธสง THANABODI   CHINGTHAISONG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายธนพนธ์   ลาโสภา THANAPHON   LA SOPHA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายธนพนธ์   นันตาดี THANAPOL   NANTADEE  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงธนพร   วงธัญกรณ์ TANAPON   WONGTUNYAGON  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายธนพล   หวันแสง THAPON   WONSANG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายธนภัทร   สีมาขจร THANAPAT   SEEMAKAJOHN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายธนภัทร์   พรหมประสิทธิ์ THANAPAT   PROMPRASIT  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงธนาภา   วิธานติรวัฒน์ THANAPA   WITRANTIRAWAT  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายธนินวัฒน์   ศรีบุณยาภิรัต TANINWAT   SRIBOONYAPIRAT  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายธรรมชล   ทรงสกุล DHARMACHOL   SONGSAKUL  โรงเรียนวิชัยวิทยา คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายธราเทพ   วงค์สุริยะไท THARA THEP   WONG SURIYA THAI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายธฤษณัฐ   แกล้วกล้า THRISANAT   KLAEWKLA  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงธัญญรัฏฐ์   นาใต้ THANYA RAT   NA TAI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงธัญญรัตน์   บุญช่วย TUNYALAT   BOONCHUEW  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงธัญญารัตน์   สุวรรณคีรี TUNYARAT   SUWANKEEREE  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงธีรนาฎ   ใจคำ TEERANAT   JAIKAM  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายธีรภัทร์   อินต๊ะแก้ว THI RAPHAT   IN TA KAEO  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงนริศรา   กอบคำ NARISARA   KOBKHAM  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงนัทฑิตา   ศรีจอมทอง NUNTHITA    SICHOMTHONG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงนัทธพรรณ   ศิริติกุล NATTAPHAN   SIRITIKUL  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงนันทภัทร   วงศ์ขัติย์ NANNAPAT   ONGKHAT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายนันทิพัฒน์   ด่านจิระมนตรี NUNTIPAT   DANJIRAMONTEE  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายนิพิฐพนธ์   ดวงมณี NIPITPON   DOUNGMANEE  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงนีรนารา   บุญประกอบ NEENNARA   BOONPRAKOB  โรงเรียนวิชัยวิทยา คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงบุญสิตา   พรหมแดน BOONSITA   POMDAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายปรีดา   พุทธา PREEDA   PUTTHA  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายปวริศ   ดิลกวุฒิสิทธิ์ PAWARIT   DILOKWUTTISIT  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงปวิชญา   วุฒินันท์ PAWITCHAYA   WUTTHINAN  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายปวเรศ   ดิลกวุฒิสิทธิ์ PAWARET   DILOKWUTTISIT  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายปานุวัฒน์   ศรีอุทธา PANUWAT   SRIUTTHA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายพงศภัค   สันติมากร PHONGSAPHAK   SANTIMAGORN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายพงศ์ชนะ   สุภาพ PONGCHANA   SUPHAP  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงพรไพลิน   จิตธิวรรธน์ PONPILIN   JITTIWAT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงพลอยชมภู   ศาลางาม PLOYCHOMPU   SALANGAM  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายพลัฏฐ์   พงศ์ภัคกุลนาถ PALAT   PONGPAKKULANAT  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงพัชณิดา   ผัดวัง PATCHANIDA   PHADWANG  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ทองนพรัตน์ PATTEERA   TONGNOPPARAT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายพิชัยยุทธ   เย็นสมพงศ์ PICHAIYUT   YENSOMPONG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายพิศิษฐ์   ปลูกปัญญา PHISIT   PLUKPANYA  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายพีรพล   แสงหิรัญ PEERAPOL   SEANGHIRAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงพุทธิชา   จุมดวง PHUTTHICHA   CHUMDUANG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายภัทรชย   ชยางศุ PUTTCHAYA   CHAYANGSU  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงภาสินี   ภู่หอมเจริญ PASINEE   PHUHOMCHAROEN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายภูบดี   กิตติวรรณ PHUBODEE   KITTIWAN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายภูพิงค์   มีอาษา PHUPING   MEEASA  โรงเรียนวิชัยวิทยา คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายภูริทัต   วิจิตรลักษณา PHURI THAT   WICHIT LAK SANA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายภูรินทร์   ประหยัดทรัพย์ PHURIN   PRAYADSAP  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายภูวนัตถ์   ปิงเมือง PAWANUT   PINGMUNG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงมณฑิตา   คำสอน MONTITA   KUMSON  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงมณิสรา   มาชัยภูมิ MANIT SARA   MA CHAIYAPHUM  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงมนัสชนก   พรมมา MANUTCHANOK   PROMMA  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายยศพร   ยานะ YOTSAPORN   YANA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายยศพล   กันทะ YOSAPON   KANTA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงยูยุ   ลุงคำ YUYU   LOONGKOM  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงรัญชนา   ใบชา RUNCHANA   BAICHA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงวณัชพร   ขุนทอง WANAT CHA PHON   KHUNTHONG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายวรากร   ศรีบุญเรือง WARAKON   SRIBOONRUANG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงวรารัตน์   คำแอ่น WARA RAT   KHAM WAEN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงวรุณอร   หงษ์ใจสี WARUNORN   HONGCHAISRI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายวัชรวุฒิ   ด่านพิพัฒน์ตระกูล WATCHARAWUT   DANPIPATTRAKUL  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายวิทวัส   พันทอง WITTAWAT   PHANTHONG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงวิราภรณ์   สุวรรณมงคล WIRAPORN   SUWANMONGKOL  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงวีนัสญา   ธรรมสโรช VEENASAYA   THOMMASAROJ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายวีรภัทร์   วังชิณกุลโรจน์ WERAPAT   WONGCHINNAKULROJ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายวุฒิทรัพย์   พัฒนากิจจารักษ์ WUTTISUP   PATTANAKITJARAK  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงศิริประภา   พิทาคำ SIRIPRAPA   PITHAKAM  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายศิวัช   เมืองมา SIWAT   MUENGMA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงศุภมาส   ศรีสวัสดิ์ SUPPAMAS   SRISAWAT  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงสรัลยา   สุธารสุวรรณ SARUNYA   SUTANSUWAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายสิรวิชญ์   เปาอินทร์ SIRAWIT   PAOINTR  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงสิรินญา   ทองสว่าง SIRINYA   TONGSAWANG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงสิรินทรา   จีนอนันต์ SIRINTRA   JENANUN  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงสุปรียา   ปีมะสาร SUPREEYA   PEEMASAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงหทัยพัทธ์   พอใจ HATAIPAT   PAJAI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายหัสนัย   คงสิบ HAT SA NAI    KHONG SIP  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงอติกานต์   กองมณี ATIKAN   GONGMANEE  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงอติกานต์   ตันติศักดิ์ ATIKAN   TUNTISAK  โรงเรียนวิชัยวิทยา คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงอภิชญา   เชิงดี APICHAYA   CHAENGDEE  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายอภิชาติ   ใจสดใส APHICHART   JAISODSAI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายอรรถวิท   เนียมเที่ยง AUTTAWIT   NEAMTIENG  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงอักษราภัค   หงษ์ไธสง AKSARAPAK   HONGTHAISONG  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงอัมราวรินทร์   วังมา AM RA WARIN   WANG MA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงอาทิตยา   ไชยศรี ARTITAYA   CHAISRI  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงอาพัชชาพร   ประมวล A PHAT CHA PHON    PRAMUAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายอินทนนท์   พลประเสริฐ INTANON   PONPRASUED  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายเกียรติชัย   สุพรรณ์ KEANTICHAI   SUPAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงเจนิสา   ยอดปัญญา JENISA   YOTPANYA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายเฉลิมวุฒิ   ดวงสมบัติ CHALOEM WUT   DUANG SOMBAT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงเณศรา   ใจคำ NESSARA   JAIKHAM  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายเดชาวัต   เรืองสังข์ DECHAWAT   RUEANGSANG  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงเนตรหทัย   พรหมเมตจิต NETHATAI   POMMETJIT  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเมทิยา   วีระภาคย์การุณ MATIYA   VEERAPAKKARON  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงเมธาวีร์   ไชยมณีวรรณ MAYTAWEE   CHAIMANEEWAN  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงเวสารัช   ไชยทุม WESARAT   CHAITUM  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงเอื้อการย์   สุวรรณสารกุล EUAKARN   SUWANSARAKUL  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงโปรดปราน   ปินอินต๊ะ PRODPRAN   PIN-INTA  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น