รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน คู่ขนาด B คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
1
เด็กหญิงกมลลักษณ์   ขันตี KAMONLAK   KHANTI  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
2
เด็กชายกรณ์ณัฐนัย   นามสาธิมาพร KORNNATTHANAI   NAMSATHIMAPHORN  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษฎา   รุ่งแสง KRISADA   RUNGSANG  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษตินัทธ์   คงฉ้ง KRITTINAT   KONGCHONG  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
5
เด็กชายกัญจน์   ชูวุฒยากร KAN   CHUVUTAYAKORN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาวีร์   วิญญรัตน์ KANYAVEE   WINYARATANA  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
7
เด็กชายกานต์   ปราศัย KARN   PRASAI  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติภพ   อินทำ KITTIPHOP   INTHAM  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุลิสรา   มีสุข KULISARA   MISUK  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
10
เด็กชายคีตพล   ฉลอมพงษ์ KHITAPHON   CHALOMPHONG  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิตตนันท์   สมสุข JITTANAN   SOMSUK  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
12
เด็กหญิงจินต์จุฑา   มะลิ JINJUTA   MALI  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
13
เด็กชายจิรัฏฐ์   วรรณฤมล JIRAT   WANNARUEMOL  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิราพัชร   ศรีเมืองมูล CHIRAPHAT   SIMUEANGMUN  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
15
เด็กหญิงฉัตราภรณ์   จิวะสันติการ นิติภักดิ์ CHATTRAPHORN   JIVASANTIKARN NITIPAKDI  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนัญชิดา   ขันพล CHANANCHIDA   KHANPHON  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
17
เด็กชายชยกร   ไชยพันธุ์ CHAYAKORN   CHAIYAPHAN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
18
เด็กชายชยพัทธ์   วุฒิ CHAYAPHAT   WUTTHI  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิตประถม
19
เด็กหญิงชลนิกานต์   เจริญสูงเนิน CHONNIKAN   JAROENSOONGNERN  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
20
เด็กชายชิติพัทธ์   ชัยมงคล CHITIPAT   CHAIMONGKOL  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
21
เด็กชายชินกฤต   จิตหัตถะ SHINAKRIT   JITHUTTA  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
22
เด็กชายชิษณุพงศ์   อภิวงศ์เจริญ CHISANUPHONG   APHIWONGCHAROEN  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
23
เด็กหญิงชุติกาญจน์   เกื้อเสนาะ CHUTIKAN   KUEASANO  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐิตาภรณ์   เพรามธุรส THITAPORN   PRAOMATUROS  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
25
เด็กหญิงฐิติรัตน์   ใจบุญ THITIRAT   CHAIBOON  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
26
เด็กชายณฐนนท์   ลือวิฑูรเวชกิจ NATANOON   LUEVITOONVECHKIJ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
27
เด็กชายณรงค์วัฒน์   อึ้งจิตรไพศาล NARONGWAT   UENGCHITPHAISAN  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ไชยวุฒิ NATTHANICHA   CHAIWUT  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี   ประดิษฐสุวรรณ NATNAREE   PRADISUWAN  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐชา   เดชบุญ NATCHA   DETBOON  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐดนัย   กำธรกิตติกุล NATDANAI   KAMTHORNKITTIKUN  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐนนท์   คำเสาร์ NATTHANON   KHAMSAO  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐพร   บุญฟู NATTAPORN   BOONFU  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐพล   สุพลจิตร์ NUTTAHAPON   SUPHOJIT  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
35
เด็กชายทักษิณ   ปิ่นทองพันธ์ THAKSIN   PINTHONGPHAN  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
36
เด็กชายธนชล   อยู่แย้ม TANACHOL   YOOYAM  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
37
เด็กชายธนพัฒน์   เอี่ยมประมูล THANAPAT   IAMPRAMOOL  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
38
เด็กหญิงธนัชญา   เปรมประชา THANUTCHAYA   PREMPRACHA  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนัชพร   ชัยศรี TANUTCHAPORN   CHAISRI  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
40
เด็กชายธนินโชตน์   วิวัฒน์กมลชัย TANINCHOTE   WIWATKAMOLCHAI  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
41
เด็กหญิงธมนต์รัตน์   พุฒิไพโรจน์ THAMONRAT   PUTIPAIROS  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
42
เด็กชายธรรศ   ธรรมธาตุ TATT   THAMATHAT  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
43
เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีสองเมือง THANYARAK   SRISONGMUANG  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
44
เด็กหญิงธัญญารัตน์   คำปวน THANYARAT   KHAMPUAN  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
45
เด็กชายธัญญ์   วานิยะพงศ์ THUN   VANIYAPONG  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
46
เด็กหญิงธัญยพร   ใบสุขันธ์ THUNYAPORN   BAISUKHAN  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
47
เด็กชายธีรดนย์   พุฒิไพโรจน์ THEERADON   PUTIPAIROJ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
48
เด็กชายธีรพงศ์   แขกแก้ว THIRAPHONG   KHAEKKAEO  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
49
เด็กชายนนทกร   ชุนศักดิ์ NONTHAKON   CHOUNSAK  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
50
เด็กหญิงนภัสสร   หลิดชิววงศ์ NAPASSORN   LITCHIOWONG  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิตประถม
51
เด็กชายนรบดินทร์   นุชทรวง NARABODIN   NUTSUANG  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
52
เด็กชายนรวิชญ์   โชติรสนิรมิต NARAWICH   CHOTIROSNIRAMIT  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
53
เด็กชายนัท   จินดาศิลป์ NAT   JINDASIN  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
54
เด็กหญิงนันทิชา   บุญโรจน์วงค์ NANTICHA   BOONROADWONGS  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิตประถม
55
เด็กหญิงนัยน์ปพร   ไชยพันธุ์ NAIPAPORN   CHAIYAPHAN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
56
เด็กชายนิธินันท์   วงศ์ตา NITHINAN   WONGTA  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
57
เด็กหญิงบัณฑิตา   ปริมิตร BANTHITA   PRIMIT  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
58
เด็กหญิงบุญฑริกา   คำอยู่ BUNTHARIKA   KHAMYU  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
59
เด็กหญิงปพิชญา   สาธร PAPHITCHAYA   SATHON  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
60
เด็กชายปรัชญ์   คนสูง PRATCH   KHONSUNG  โรงเรียนวิชัยวิทยา คณิตประถม
61
เด็กชายปารมี   จันทร์กระจ่าง PARAMEE   CHANKRACHANG  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
62
เด็กหญิงปาริชาต   ไพรมีค่า PARICHAT   PRIMEEKA  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
63
เด็กหญิงปาริญ   ทิพย์กมล PARIN   TIPKAMOL  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
64
เด็กชายพงษ์วิชญ์   นิยมสัตย์ PONGWIT   NIYOMSATAYA  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิตประถม
65
เด็กชายพงษ์สถิตย์   บรรลือ PONGSATIT   BANLUE  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ คณิตประถม
66
เด็กหญิงพรญาณี   คำผิว PORNYANEE   KOMPUI  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
67
เด็กหญิงพลอยสวย   ศิริ PLOYSUAY   SIRI  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
68
เด็กหญิงพอใจ   รางศรี PORJAI   RANGSRI  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
69
เด็กหญิงพิงค์นรารัตน์   ขัดผาบ PINGNARARAT   KADPHAB  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
70
เด็กหญิงพิชชาอร   ณ ลำปาง PITCHAON   NA LAMPANG  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
71
เด็กหญิงพิชญาภา   ขันหาเขตต์ PITCHAYAPA   KHANHAKET  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
72
เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สิทธิชัยโอภาส PIMCHANOK   SITTICHAIOPAS  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ฟักทอง PIMMADA   FAKTHONG  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
74
เด็กชายภัทรพงศ์   ดวงคำ PHATTHARAPONG   DUANGKHAM  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
75
เด็กหญิงภัทรพร   ลมออน PATTARAPORN   LOMON  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
76
เด็กหญิงภัทรมน   เอี่ยมเทียน PHATTHARAMON   IAMTHIAN  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
77
เด็กชายภัทรวรรธน์   กิจศักดิ์ PHATTARAWAT   KIJSAK  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
78
เด็กหญิงภัทรสิริ   เพียรมงคล PATTARASIRI   PHIANMONGKHOL  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
79
เด็กชายภูมิภัทร   บุตรชัย PHUMMIPHAT   BUTCHAI  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
80
เด็กหญิงมนัญญา   สันทิศ MANAYA   SANTID  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
81
เด็กชายมนัสนันท์   ว่องเกียรติถาวร MANASSANANT   WONGKIATTHAWORN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
82
เด็กหญิงมาร์ตา   นามรัตน์ เชลลอตติ MARTA   NAMRAT CELLOTTI  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
83
เด็กหญิงมาลีวัลย์   ณ วังขนาย MALEEWAN   NA WANGKANAI  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
84
เด็กชายรณกร   ระวังงาน RONNAKORN   RAWANGNGARN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
85
เด็กหญิงรมิตา   ธูปทอง RAMITA   TOOPTONG  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
86
เด็กชายรวินกร   ยั่งยืน RAWINGORN   YANGYUEN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
87
เด็กหญิงรวินท์   ว่องรัตนะไพศาล RAVINT   WONGRATANAPHISAN  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
88
เด็กชายรวิภาส   มากเพ็ง RAWIPHAT   MAKPHENG  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
89
เด็กหญิงรัชฎา   อินต๊ะนา RATCHADA   AINTANA  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
90
เด็กหญิงรัฐนันท์   ประดิษฐ์ RATTANAN   PRADIT  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
91
เด็กหญิงรัตนากร   ชัยเพชร RATTANAKORN   CHAIPHAT  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
92
เด็กชายวรพล   ภูชมชวน WORRAPOL   POOCHOMCHUN  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
93
เด็กหญิงวรัชยา   บุญสูง WARATCHAYA   BUNSOONG  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
94
เด็กชายวริชช์   เชื้อสะอาด WARITH   CHUESAARD  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิตประถม
95
เด็กชายวรินทร   หว่านปิว VARINTON   VANPIW  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
96
เด็กหญิงวันวิสา   อุทัยยศ WANVISA   UTHAIYOT  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
97
เด็กหญิงวิลาสินี   สายนำพล WILASINI   SAINUMPON  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
98
เด็กชายศรุต   ลี้จันทรากุล SARUT   LEECHANTRAKUL  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
99
เด็กหญิงศศิวิมล   ไชยประภา SASIVIMON   CHAIPARPHA  โรงเรียนบ้านริมใต้ คณิตประถม
100
เด็กชายศักดิธัช   เรืองสังข์ SUKDITUCH   RAUNGSUNG  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
101
เด็กหญิงศิขริน   ศรีจา SIKARIN   SRIJA  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
102
เด็กหญิงศิรพัชร   ทองประไพ SIRAPAT   THONGPRAPAI  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
103
เด็กหญิงศิริภัสสร   อึ้งวัฒนา SIRIPASSORN   AUNGWATTANA  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
104
เด็กหญิงศุภากร   แมนเมธี SUPAKORN   MANMAETEE  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
105
เด็กชายสรรเพชญ   พ่วงญาติ SANPHET   PHUANGYAT  โรงเรียนบ้านริมใต้ คณิตประถม
106
เด็กชายสรวิชญ์   มาลา SORAWIT   MALA  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
107
เด็กหญิงสิริวิมล   นันท์ธนะวานิช SIRIVIMOL   NUNTANAWANICH  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
108
เด็กหญิงสุชัญญา   ใจใหญ่ SUCHANYA   JAIYAI  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
109
เด็กหญิงสุภัชชา   ไทยรัตน์ SUPATCHA   THAIRAT  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
110
เด็กชายอนุวัฒน์   เกษดายุรัตน์ ANUWAT   KATESADAYURUT  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
111
เด็กชายอภิรักษ์   กมล APIRAK   KAMOL  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
112
เด็กหญิงอมราวดี   คุณยศยิ่ง AMARAWADEE   KUNYOTYING  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
113
เด็กหญิงอังศุนิตย์   อะโน ANGSUNIT   ANO  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
114
เด็กชายเจษฎากร   แผ่คุณ JESSADAKON   PAEKUL  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ คณิตประถม
115
เด็กชายเดชาวัฒน์   เทวีทรัพย์ DECHAWUT   TEWEESUP  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
116
เด็กหญิงแพรวพราว   ธัญญแก้ว PRAEWPRAO   TONYAKAEW  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
117
เด็กหญิงแพรวา   อุสาหะ PRAEWA   USAHA  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
118
เด็กหญิงแพรวา   ยะปะนันท์ PRAEWA   YAPANAN  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
119
เด็กชายโชตนา   นาคนคร CHOTANA   NAKNAKHON  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณิตประถม
120
เด็กหญิงไม้แก้ว   บุตรคำ MAIKEAW   BUTKHAM  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม