รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน คู่ขนาด A2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
1
เด็กหญิงกมลพร   กองจันทร์ KAMOLPORN   KONGJUN  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์   เทพวงค์ KAMOLLAK   THEPWONG  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกฤษฎ์ขจร   ทิธาดา KRITKAJOHN   THITADA  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกีรติ   สุธีรยงประเสริฐ KEERATI   SUTHEERAYONGPRASERT  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายก้องภพ    ปิยะกมลานนท์ GONGPHOP   PIYAKAMALANON  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายคณิน   วงศ์รินทราเมธี KANIN   WONGRINTRAMATEE  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายจักรพรรณ์    ใจเมคา JUKKAPAN   JHAIMEKA  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงจันทร์พร   - JHUNPOND   -  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงจุฬา   โตศิริพัฒนา JULA   TOSIRIPATTANA  โรงเรียนศึกษานารี คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงชญาณินทร์   วรพิมพ์รัตน์ CHAYANIN   WORAPHIMRAT  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายชนน   ฮาสุวรรณกิจ CHANON   HASUWANNAKIT  โรงเรียนแสงทองวิทยา คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงชยาภรณ์   ฟองคำ CHAYAPORN   FONGKHAM  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายชวภทร    ธัชอัศวกุล CHAWAPHAT   THATASAWAKUL  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายชัยวัฒน์   งามสัตตบุษย์ CHAIWAT   NGAMSATTABUD  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงชาลิสา   วิรุณราช CHALISA   WIROONRACH  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงชุตินันต์   โพธิพันธุ์ CHUTINUN   POTIPUN  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงชุติมณฑน์    พรมศร CHUTIMON   PROMSORN  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายฑีฆวัฒน์   ทรงเมฆ TEKAWAT   SONGMEK  โรงเรียนวิชัยวิทยา คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายณฐกร   กิจเจริญวิศาล NATHAKORN   GIJCHAROENVISAL  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายณพณัฐ   แวดล้อม NOPPANAT   WADLOM  โรงเรียนระยองวิทยาคม คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงณภัทร   วัฒนาวารุณ NAPAT   WATTANAWAROON  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายณัฏฐกัลย์   อภิหนูเมือง NATTHAKAL   APINOOMUANG  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงณัฐชยา   วัชรปรีชานนท์ NATCHAYA   WATCHARAPREECHANON  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงณัฐชา    นิยมพัฒนาพาณิชย์ NUTTACHA   NIYOMPATTANAPANICH  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงณัฐนันท์   คงเสรี NUTTANUN   KONGSEREE  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงณิชชา     สุธรรม NITCHA   SUTHAM  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงณิชาภัทร   จู้มณฑา NICHAPAT   JUMONTA  โรงเรียนศรียาภัย คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงดลยา    ครองยุทธ DONLAYA   KHRONGYUT  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงดารุณี    วันสิริแสงเพชร DARUNEE   WANSIRISEANGPHAT  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายตุลา   คงเสรี TULA   KONGSEREE  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายถิรธวัช   ณรงค์การดี THIRATHAWAT   NARONGKARNDEE  โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายทัตติ   โพธิ์ศรี THATTI   PHOSRI  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
33
นายทินกฤต    อุตสา TINNAKIT   UDSA  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายธนธรณ์   รุ่งศรีวัฒนา TANATORN   RUNGSRIWATTANA  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายธนพัฒน์   โชติช่วง TANAPAT   CHOTCHUANG  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงธนวรรณ   จิระรุ่งเสถียร THANAWAN   JIRARUNGSATIAN  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายธนวินท์   ทองใบ TANAWIN   THONGBAI  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายธราเทพ   เทพอาจ THARATEP   TEPART  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงธัญวลัย   เทพละออ THUNWALAI   TEPLAOR  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายธีธัช    บำรุงเชาว์เกษม TEETUT   BAMROONGSHAWGASMAE  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายธีรดนนย์     ไทยยันโต THIRADON   THAIYANTO  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายธีรดนย์    แก้วสมุทร TEERADON   KAEWSAMOOT  โรงเรียนไชยปราการ คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายธีรภัทร   คำอ่อน TERAPAT   KAMON  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงนันท์นภัส   วัฒนเชษฐ์ NUNNAPAT   WATTANACHET  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงนาโอมิ   อิสราเอล NAOMI   ISRAEL  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายนิติพนธ์    ไตรไมตรีพิทักษ์ NITIPON   TRIMAITREEPITUK  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงบุญทวี   แซ่หยั้ง BOONTAWEE   SAEYUNG  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายบุริศร์   อาทิตย์สาม BURIS   ARTHITSAM  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายปฐมพงษ์    ศรีอมร PATOMPONG   SRIAMORN  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงปราณชีวา   หินทอง PRANCHEEWA   HINTHONG  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายปัญญวัฒน์    รุ้งรุจิเมฆ PUNYAWAT   ROONGRUJIMEK  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายปิยวัฒน์   ภูววัฒนาเศรษฐ์ PIYAWAT   PHUWAWATTHANASATE  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายพชธกร    สิงห์แก้ว POCHTAKORN   SINGKAEW  โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายพชร    พรเจริญโชติ PATCHARA   PORNCHAROENCHOT  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงพชรมณ   มณีจักร์ PACHARAMON   MANEEJAK  โรงเรียนสันกำแพง คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายพร้อม    เกิดโภคทรัพย์ PROMPT   KERDPHOKSUP  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายพฤฒพล     เดชมนต์ PHUTTEPON   DETMON  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายพลกฤต   ภารสงัด PONLAKRIT   PARASANGUARD  โรงเรียนวชิราลัย คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายพัชรพล   เกษมธรรมแสวง PHATCHARAPON   KASEMTHAMSAWANG  โรงเรียนระยองวิทยาคม คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายพัทธดนย์    คงคล่อง PHONTADON   KONGKLONG  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายพิชัยยุทธ์   บริสุทธิ์บงกช PICHAIYUT   BORISUTBONGKOCH  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สุนทรพันธุ์ PIMCHANOK   SOONTORNPUN  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงพิมพ์มาดา   กิจธรรมรัตน์ PIMMADA   KIJTHAMMARAT  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงพิมพ์วรา   ศรีชัย PIMVARA   SRICHAI  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงพิสุทธิ์ทิวา    พรหมเมตจิต PISUTTIWA   PROMNATJIT  โรงเรียนพระหฤทัย คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายพีรวัส   ว่องไว PERAWAS   WONGWAI  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายภคพล   สาลีผล PAKAPOL   SALEEPHOL  โรงเรียนแสงทองวิทยา คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายภัทรพงษ์    การะแปง PHATTHARAPHONG   KARKPAENG  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายภัศพล   อุประกูล PASSAPON   UPARAKOOL  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายภัสชกพันธ์   สายชล PASCHAKAPAN   SAICHON  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายภูชิสส์   เกิดศิริ BHUCHIT   KERDSIRI  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงมารยาท    ยืนยงคีรีมาศ MARAYARD   YEUNYOUNGKEEREEMAD  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงยูริม   ลี YURIM   LEE  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงรัชดาพร   บุญรังษี RUTCHADAPORN   BOONRUNGSEE  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายรุจนพงศ์   จู้มณฑา RUJJANAPONG   JUMONTA  โรงเรียนศรียาภัย คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงวทัญญุตา   มอยแก้ว WATANYUTA   MOIKAEW  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายวรัชญ์    คงความซื่อ WARUCH   KONGKWAMSUE  โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงวริศรา   บังสูงเนิน WARISSARA   BUNGSUNGNEAN  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายวีรพงษ์   โรจน์พัฒนกุล WEERAPONG   ROJPATTANAKUL  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายศตวรรษ   น้อยหมอ SATTAWAT   NOIMOR  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงศิริกมล   ระดาฤทธิ์ SIRIKAMOL   RADARIT  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายศุภณัฐ   จินะเป็งกาศ SUPANUT   JINAPANGKAS  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายศุภวิทย์   สิทธิประภา SUPPAWIT   SITTIPRAPA  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงสาวณี     เลาว้าง SAVANEE   LAOWANG  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงสิตานัน   หลุงเจริญ SITANUN   LOONGCHAREAN  โรงเรียนศึกษานารี คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายสิรวิชญ์   พงศ์นคินทร์ SIRAWIT   PONGNAKINTR  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายสิริสกุล   แสงเมือง SIRISAKUN   SEANGMUEANG  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงสุจินันท์    ลี้ไพโรจน์กุล SUJINUN   LEEPAIROJKUL  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายสุรชาติ   เทวชาติ SURACHAT   THEOCHAT  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายสุรธันย์    บุญผ่อง SURATAN   BOONPONG  โรงเรียนสันกำแพง คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายอดิชาญ   ธรรมสร ADICHAN   THAMMASON  โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงอรนภา    สมศรี OONNAPA   SOMSRI  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงอริศรา   โยธา ARITSARA   YOTHA  โรงเรียนสารภีพิทยาคม คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงอาปันนา   สุริยาสถาพร ARPUNNA   SURIYASATHAPORN  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงอารยา   ดวงรัตน์ ARAYA   DUANGRAT  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายอุกฤษฎ์   เหลือลมัย UKRIT   LUEALAMAI  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายอุดมทรัพย์   เดชคุณมาก AUDOMSAP   DETKHUNMAK  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ คณิต ม.ต้น
98
นางสาวเกตน์สิรี     ปิ่นแก้ว KEDSIREE   PINKAW  โรงเรียนวัดดอนจั่น คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายเจตนิพิฐ   ปรปักษ์เป็นจุณ JEDNIPIT   PORAPAKPENJUL  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเตชิต   วัฒนพฤกษชาติ TACHIT   WATTANAPRUEKSACHAT  โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงเบญญาดา   มาวิน BENYADA   MAWIN  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงเปี่ยมฤทัย   วิชญะกรสกุล PIAMRUTHAI   WITCHAYAKONSAKUL  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายเมธัส     ปรีชาติวงศ์ METUT   PREECHATIWONG  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายเวทิต   กัลย์จรัส VETIT   KANJARAS  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายเวธน์วศิน   ลิ้มประดิษฐานนท์ WETVASIN   LIMPRADITTANON  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายเศรษฐวุฒิ   แซ่หลี่ SETTAWUT   SAELEE  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงเอื้ออังกูร   อ้วนแล้ง AUEAOANGKUN   AUANSENG  โรงเรียนพระหฤทัย คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงไพลิน     อ่อนตา PAILIN   ONTA  โรงเรียนไชยปราการ คณิต ม.ต้น