รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน คู่ขนาด A2 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
1
เด็กชายกตัณณ์   มหาวงค์ KATAN   MAHAWONG  โรงเรียนบ้านร้อง คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร    ปุ้น KANOKPORN   POON  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรปราสาท คณิตประถม
3
เด็กชายกฤชตฤณ   โอฬารรักษ์ KRITTRIN   OLARNRAK  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติน   นวลจริง KRITTIN   NUANCHING  โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตเมธ   จันทร์อ้าย KRITTAMED   JANAI  โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล   กันติ๊บ KRITSARAN   KHUNTIP  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คณิตประถม
7
เด็กชายกัณฐกะ   ณรงค์การดี KANTHAKA   NARONGKARNDEE  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณิตประถม
8
เด็กชายกัณณพงศ์   กาญจนกุลดำรง KANNAPONG   KARNJANAKULDUMRONG  โรงเรียนอนุบาลระยอง คณิตประถม
9
เด็กชายกันตินันท์    มณีพราย KANTINAN   MANEEPRAI  โรงเรียนสาธิต คณิตประถม
10
เด็กหญิงกานต์ศุภางค์   แก้วแดง KANSUPANG   KAEWDANG  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
11
เด็กหญิงกานธ์กนิษฐ์   ลักษณวิศิษฏ์ KANKANIT   LAKSANAVISIT  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา คณิตประถม
12
เด็กชายกิจจาณัฎฐ์   ยิ่งยง KIJJANAT   YINGYONG  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง คณิตประถม
13
เด็กชายขันติพงศ์   สุยะดี KANTIPHONG   SUYADEE  โรงเรียนวัดห้วยทราย คณิตประถม
14
เด็กชายคณิติน   เลี่ยงโรคาพาธ KANITIN   LIANGROKAPART  โรงเรียนราชวินิต คณิตประถม
15
เด็กชายคเชนทร์   สืบจิตต์ KACHEN   SUBJIT  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิดาภา   ปิ่นคุณากร JIDAPA   PINKUNAKORN  โรงเรียนราชินี คณิตประถม
17
เด็กหญิงจินต์จุฑา   ปริปุรณะ JINJUTA   PARIPURANA  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ คณิตประถม
18
เด็กหญิงจินรดา   สายอุดต๊ะ JINRADA   SAIAUTTA  โรงเรียนบ้านปงสนุก คณิตประถม
19
เด็กชายจิรวัฒน์   นาคเสนาธนสิทธิ์ JIRAWAT   NAKSENATHANASIT  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุฬารักษ์   ต๊ะปัญญา CHUTHALAK   TAPANYA  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณิตประถม
21
เด็กชายชคัตตรัย   สุขก้องวารี CHAKUTTRAI   SUKKONGVAREE  โรงเรียนวัดดอนทอง คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนันท์ธิพัฒน์   นุ่มน่วม CHANANTHIPAT   NUMNUAM  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนิกานต์   บุญทา CHANIKAN   BUNTHA  โรงเรียนราชวินิต คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนิตร์นันท์   สุวรรณกิจ CHANITNUN   SUWANNAKIT  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณิตประถม
25
เด็กชายชนินทร์   สะตึ CHANIN   SATUE  โรงเรียนทาเหนือวิทยา คณิตประถม
26
เด็กชายชยุต   วงศ์วิชยาภรณ์ CHAYUT   WONGVICHAYAPORN  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร คณิตประถม
27
เด็กชายชวิศ   จินาจิ้น CHAVIT   JINAJIN  โรงเรียนสฤษดิเดช คณิตประถม
28
เด็กชายชินกฤต    แสนเกรียง CHINAKRIT   SAENKRIENG  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
29
เด็กชายชินดนัย   สุนทรเภสัช CHINDANAI   SOONTORNPESACH  โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต คณิตประถม
30
เด็กชายชินปพัฒน์    วัฒนธีรางกูร CHINPAPAT   WATTANATERANGKUL  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณิตประถม
31
เด็กชายชิษณุพงศ์   ทรัพย์เย็น CHITSANUPHONG   SAPYEN  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณิตประถม
32
เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์   สุภลาภ CHANLAKAN   SUPHALAP  โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง คณิตประถม
33
เด็กชายญาณรัก   ถาวรรุ่งกิจ YANNARUK   THAWORNRUNGKIT  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
34
เด็กชายฐกฤต    วงศ์เจริญแสงสิริ THAKRIT   WONGCHAROENSANGSIRI  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณิตประถม
35
เด็กชายฐนวัฒน์   จิณวุฒิ TANAWAT   JINAWUT  โรงเรียนลาซาล คณิตประถม
36
เด็กหญิงณญาดา   รัตตะมาน NAYADA   RATTAMAN  โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณิตประถม
37
เด็กชายณฐภัทร   ไชยพานิช NATHAPAT   CHAIPANIT  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คณิตประถม
38
เด็กชายณพพงค์   อนรรฆพฤฒ NOPPONG   ANAKHAPHRUEK  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ คณิตประถม
39
เด็กหญิงณหทัย   กุลเมืองน้อย NACHATHAI   KUNMUEANGNOI  โรงเรียนวัดป่าตัน คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัชชา   ชัยบุรานนท์ NATCHA   CHAIBURANONT  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐชนน   มณีรัตน์ NATCHANON   MANEERAT  โรงเรียนบ้านสันกำแพง คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐนันท์   อุดแก้ว ์NATTHANAN   AUDKAEW  โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐพนธ์   ชัยวงฝัน NATTAPHON   CHAIWONGFUN  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐพล   ปัญญาเพิ่ม NATTHAPHON   PANGYAPERM  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐพล    อินทวงค์ NATTAPOL   INTAWONG  โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัทชนก   ป่าแดง NATCHANOK   PADANG  โรงเรียนบ้านปงสนุก คณิตประถม
47
เด็กชายณัทณพงศ์    ปิติอริยะนันท์ NATNAPONG   PITIARIYANUN  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง คณิตประถม
48
เด็กหญิงณิชา   ฮาสุวรรณกิจ NICHA   HASUWANNAKIT  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ คณิตประถม
49
เด็กหญิงณิชา   วัฒนพฤกษชาติ NICHA   WATTANAPRUEKSACHAT  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณิตประถม
50
เด็กหญิงณิชาภา   สิงห์ขาว NICHAPA   SINGHKAO  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง คณิตประถม
51
เด็กหญิงณิชารีย์   ดีจักรวาล NICHAREE   DEECHAKAWAN  โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ คณิตประถม
52
เด็กหญิงดลนภา   ปันตา DOLNAPA   PANTA  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม คณิตประถม
53
เด็กชายตะวัน    พลแสน TAWAN   POLSAN  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คณิตประถม
54
เด็กชายต้นน้ำ   พรหมมินทร์ TONNAM   PROMMIN  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี คณิตประถม
55
เด็กชายทยากร   สุวานิช TAYAKORN   SUWANICH  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณิตประถม
56
เด็กหญิงทักษพร   กันยะมี THAKSAPHORN   KANYAMI  โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง คณิตประถม
57
เด็กชายทัศน์วสันต์   ฟูแสง TASWASAN   FUSEANG  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คณิตประถม
58
เด็กชายธนกร   จิตต์จรูญ THANAKORN   JITJAROON  โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต คณิตประถม
59
เด็กชายธนกร   นวลเกลี้ยง THANAKORN   NUALKLIENG  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน คณิตประถม
60
เด็กชายธนกฤต   แก้วจันทร์ TANAKIT   KAEWCHUN  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม คณิตประถม
61
เด็กชายธนกฤต   วชิรอนันต์ THANAKRIT   VACHIRAANUN  โรงเรียนสุวรรณวงศ์ คณิตประถม
62
เด็กชายธนพัฒน์   คุปต์ธรรมสาร THANAPAT   KUPTTHAMSAN  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ คณิตประถม
63
เด็กชายธนัชสรศ์   จันทร์เกษมสัตย์ THANASSORN   CHANKASAMSAT  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คณิตประถม
64
เด็กชายธนัสร    วรรณสม TANUSSON   WUNNASOM  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คณิตประถม
65
เด็กชายธนโชติ   นิลพานิช THANACHOT   NINPANICH  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณิตประถม
66
เด็กชายธรรมปพน   ชีวรุ่งเรืองสกุล THAMPAPON   CHEEVARUNGRUANGSAKUL  โรงเรียนแสงทองวิทยา คณิตประถม
67
เด็กหญิงธรรศพร   เปาอินทร์ THASAPORN   PAOINTR  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิตประถม
68
เด็กหญิงธัญญธร    ธีระกุล THANYATHON   THEERAKUL  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
69
เด็กหญิงธิดารัตน์   นาคมูล TIDARAT   NAKMOOL  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณิตประถม
70
เด็กชายธีธัช   ชัยวัฒนกุล THEETHAT   CHAIWATTANAKUL  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย คณิตประถม
71
เด็กชายธีภพ   วงกตศิลา THEEPHOP   WONGKODSILA  โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา คณิตประถม
72
เด็กชายธีร์   ครุพงศ์ THEE   KHARUPONGSE  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณิตประถม
73
เด็กหญิงนภัสนันท์    ปัญญาราช NAPHATSANAN   PANYRAT  โรงเรียนพระหฤทัย คณิตประถม
74
เด็กหญิงนัชชา    บุญชูมณี NUTCHA   BOONCHUMANEE  โรงเรียนเสนพงศ์ คณิตประถม
75
เด็กหญิงนิลยา   แสงโสภาพรรณ NILAYA   SAENGSOPHAPHAN  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิศารัตน์   ศรีบุษย์ NISARAT   SIBUT  โรงเรียนบ้านคลองเตย คณิตประถม
77
เด็กชายบุณยกร   ธารพานิช BOONYAKORN   THANPANIT  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ คณิตประถม
78
เด็กหญิงบูรณิน    เอนกสัมพันธ์ BURANIN   ANEKSAMPAN  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย คณิตประถม
79
เด็กหญิงปภาพินท์   บุญเตี่ยม PAPHAPIN   BOONTEUM  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม คณิตประถม
80
เด็กหญิงปรีชญา   นราประเสริฐกุล PREECHAYA   NARAPRASEATKUL  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ คณิตประถม
81
เด็กชายปัณณวัฒน์   ทองปรอน PANNAWAT   THONGPRON  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณิตประถม
82
เด็กชายปัณณวิชญ์    ศรีวุฒิไพศาล PANNAWIT   SRIWUTTIPAISAN  โรงเรียนมารีวิทยา คณิตประถม
83
เด็กชายปิยะนันท์   ลิมป์ปัทมปาณี PIYANAN   LIMPATTAMAPANEE  โรงเรียนมารีย์วิทยา คณิตประถม
84
เด็กชายพงศกร   กองสกูล PONGSAKORN   KONGSAKUL  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี คณิตประถม
85
เด็กชายพงศ์พัทธ์   เตติรานนท์ PONGPAT   TETIRANON  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คณิตประถม
86
เด็กชายพรรษา   อินทวงศ์ PANSHA   INTAWONG  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ คณิตประถม
87
เด็กชายพฤหัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา PARHUT   PARAKAWONG NA AYUTAYA  โรงเรียนพุทธิโศภน คณิตประถม
88
เด็กชายพลภัทร   ธีรวนนท์ POLAPAT   THEERAWANONT  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณิตประถม
89
เด็กชายพสิษฐ์   พัวสันติกุล PHASIT   PUASANTIKUL  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ คณิตประถม
90
เด็กหญิงพัชรพร   แสงสุรศักดิ์ PATCHARAPORN   SANGSURASAK  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง คณิตประถม
91
เด็กชายพัชรพล   ช่างทุ่งใหญ่ PHATCHARAPOL   CAHNGTUNGYAI  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณิตประถม
92
เด็กหญิงพัชริดา   บุทู PHATCHARIDA   BUTHU  โรงเรียนทาเหนือวิทยา คณิตประถม
93
เด็กชายพัทธดนย์   เพ่งพินิจ PATTHADON   PHENGPINIJ  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา   พุทธรักษ์ขิต PIMPRAEWA   PUTHARUKKIT  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณิตประถม
95
เด็กชายพิสิษฐ์   สมใจ PISIT   SOMCHAI  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คณิตประถม
96
เด็กชายพีรทัตต์   ลาภณรงค์ชัย PEERATHAT   LAPNARONGCHAI  โรงเรียนสุวรรณวงศ์ คณิตประถม
97
เด็กหญิงภณิดา   ตาจาย PHANIDA   TAJAY  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ คณิตประถม
98
เด็กหญิงภัคบุต   พรหมรักษ์ PAKKABUT   PROMMARAK  โรงเรียนบ้านร้อง คณิตประถม
99
เด็กชายภัทนันทน์    วัฒนชีวโกศล PATTANUN   WATTANACHEEVAKOSOL  โรงเรียนพัฒนาเด็ก คณิตประถม
100
เด็กหญิงภัทรินทร์   กันหาคำ PHATTHARIN   KANHAKHAM  โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม คณิตประถม
101
เด็กชายภีษมะ   องอาจ PESAMA   ONGART  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณิตประถม
102
เด็กชายภูดิศ   ประยุรธเนศ PHUDIS   PRAYURATHANES  โรงเรียนอนุบาลระยอง คณิตประถม
103
เด็กชายภูมินันท์   กสิกิจนำชัย BHUMINAN   KASIKIDNUMCHAI  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น คณิตประถม
104
เด็กชายภูมิรพี   ศรีสุวรรณ์ PHUMRAPHI   SRISUWAN  โรงเรียนมารีวิทยา คณิตประถม
105
เด็กชายภูริณัฐ   วันดี PHURINUT   WANDEE  โรงเรียนบ้านนาฝาย คณิตประถม
106
เด็กชายภูวรินทร์    นาคจันทึก PUWARIN   NARKJANTHUK  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม
107
เด็กหญิงมาริษา    ลุงอ่อง MARISAR   LUNGONG  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง คณิตประถม
108
เด็กชายยงยศ    นามแก้ว YONGYOD   NAMKAEO  โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง คณิตประถม
109
เด็กชายยศกร    คงสุวรรณ YOTSAKON   KONGSUWAN  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน คณิตประถม
110
เด็กหญิงรดา   รัศมีสุนทรางกูล RADA   RUTSAMEESOONTARANGKUL  โรงเรียนจิตรลดา คณิตประถม
111
เด็กชายรพีพัทธ์   รัตนเตมีย์ RAPEEPUTCH   RATTANATAYMEE  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม
112
เด็กชายรัชนนท์พศ   ธนานนทสวัสดิ์ RACHANONPHOS   THANANONTHASAWAT  โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ คณิตประถม
113
เด็กชายวงศธร   เอี่ยมเอื้อยุทธ WONGSATHON   IAMAUAYUT  โรงเรียนสาธิต คณิตประถม
114
เด็กชายวชิรวิชญ์   กิจคุณาเสถียร WACHIRAWIT   KIJKUNASATHIAN  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณิตประถม
115
เด็กชายวทัญญู   สุยะใหญ่ WATANYU   SUYAYAI  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม คณิตประถม
116
เด็กชายวรดนู   นาคสาทา WORRADANU   NAKSATA  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
117
เด็กชายวรรธนะ   ศรีบุษย์ WATTHANA   SEEBUT  โรงเรียนบ้านคลองเตย คณิตประถม
118
เด็กหญิงวรางคณา   คำฟู WARANGKANA   KHAMFU  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณิตประถม
119
เด็กหญิงวราภรณ์   สุทธนิล WARAPORN   SUTTHANIN  โรงเรียนวัดห้วยทราย คณิตประถม
120
เด็กชายวัชรธร    จิณวุฒิ WATCHARATHORN   JINAWUT  โรงเรียนลาซาล คณิตประถม
121
เด็กหญิงวาสิตา   ด่านสกุล WASITA   DANSAKUL  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คณิตประถม
122
เด็กชายศุพัทธนันท์   เตชะเวชเจริญ SUPHATTANUN   TACHAWETCHAHAROEN  โรงเรียนราชานุบาล คณิตประถม
123
เด็กชายศุภกิตติ์   สกุลวัฒนะ SUPAKIT   SAKULWATTANA  โรงเรียนวิชัยวิทยา คณิตประถม
124
เด็กหญิงศุภจิรา   เจริญนาวี SUPAJIRA   CHAROENNAWEE  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณิตประถม
125
เด็กชายศุภณัฏฐ   อนันตชัยโสภณ SUPPHANAT   ANANTACHAISOPHON  โรงเรียนแสงทองวิทยา คณิตประถม
126
เด็กชายศุภฤกษ์    เขื่อนเพชร SUPHALEAK   KHUEANPHAT  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ คณิตประถม
127
เด็กชายศุภวิชญ์   ดอนศรีแก้ว SUPHAWITCH   DONSRIKAEW  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ คณิตประถม
128
เด็กชายศุภวุฒิ   ไตรวุฒิลาภ SUPAWUT   THAIWUTTILAB  โรงเรียนวัดดอนทอง คณิตประถม
129
เด็กชายศุภสัณห์   เข็มพงษ์ SUPHASAN   KHEMPONG  โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ คณิตประถม
130
เด็กชายสรชัช   ภูมิดาธนาพร SORRACHAT   POOMIDATHANAPORN  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณิตประถม
131
เด็กชายสรวิชญ์   อุทิศ SORAWIT   UTID  โรงเรียนบ้านสันกำแพง คณิตประถม
132
เด็กชายสรวิชญ์   พุ่มสีทอง SORRAWIT   POOMSEETONG  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คณิตประถม
133
เด็กชายสรวิชญ์   เฮงสุวนิช SORAVICH   HENGSUVANICH  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณิตประถม
134
เด็กชายสรินทร์ธร   แก้วเสมอตา SARINTHORN   KEAWSAMERTA  โรงเรียนวชิราลัย คณิตประถม
135
เด็กหญิงสาริศา   รัตนนิธิกุล SARISA   RATTANANITHIKUL  โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณิตประถม
136
เด็กชายสิรชน   ปิยผดุงกิจ SIRACHON   PIYAPADUNGKIT  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณิตประถม
137
เด็กชายสิรณัฏฐ์   สิงหทัศน์ SIRANAT   SINGHATAS  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี คณิตประถม
138
เด็กชายสิรวิทย   เฮงสุวนิช SIRAVIT   HENGSUVANICH  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณิตประถม
139
เด็กหญิงสิริวิมล   พนมชัยชยวัฒน์ SIRIWIMOL   PHANOMCHAICHAYAWAT  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุชาวลี   ส้มเขียวหวาน SUCHAWALEE   SOMKEAWVARN  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณิตประถม
141
เด็กหญิงสุพิชฌาย์   เอกพงศ์ไพสิฐ SUPITCHA   AEKPONGPAISIT  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณิตประถม
142
เด็กชายสุภกิณห์   นามมนตรี SUBHAKIN   NARMMONTRI  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม
143
เด็กชายสุรชัช   โสภา SURACHAT   SOPA  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณิตประถม
144
เด็กหญิงส่วยจา   ลุงวิ SUAYJA   LUNGVI  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรปราสาท คณิตประถม
145
เด็กชายหิรัณย์   เฮงโรจนโสภณ HIRUN   HENGROJANASOPHON  โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา คณิตประถม
146
เด็กชายอภิรักษ์   ตาลประดิษฐ์ APIRUK   TALPRADIT  โรงเรียนวิชัยวิทยา คณิตประถม
147
เด็กหญิงอรชา   ทองสุข ORACHA   THONGSUK  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณิตประถม
148
เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์   ยศบุญเรือง AUDCHAPIT   YODBOONRUANG  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณิตประถม
149
เด็กชายอาชวรรถ   ชินวสุสิน ARCHWART   SHINWASUSIN  โรงเรียนจิตรลดา คณิตประถม
150
เด็กหญิงอารยา   แสงโสภาพรรณ ARAYA   SAENGSOPHAPHAN  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณิตประถม
151
เด็กชายอิทธิสุนทร   จึงสกุลรุจิเรข EITTISUNTORN   JUNGSAKUNRUJIKEK  โรงเรียนนานาชาติเกรซ คณิตประถม
152
เด็กชายเจ้าพระยา   บรรจงการ CHAOPRAYA   BUNJONGKARN  โรงเรียนสฤษดิเดช คณิตประถม
153
เด็กชายเจ้าใจ    เหล่าลุมพุก CHAOCHAI   LAOLUMPHUK  โรงเรียนเอกปัญญา คณิตประถม
154
เด็กหญิงเซลีญา    วิโอต์ CELYA   VIOT  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณิตประถม
155
เด็กหญิงเรนะ   โมจิซุกิ LENA   MOJISUKI  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม คณิตประถม
156
เด็กหญิงเหมือนพี่   ธิสิงห์ MUANPEE   THISING  โรงเรียนพระหฤทัย คณิตประถม
157
เด็กชายเอกศิษฏ์    นิ่มอนุสสรณ์กุล EAKKASIT   NIMANUSSORNKUL  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณิตประถม
158
เด็กหญิงแพรพลอย   เกียรติสุขศรี PRAEPLOY   KIATSUKSRI  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม
159
เด็กหญิงแพรพลอย   แหวนพรหม PAEPLOY   WAENPHROM  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณิตประถม
160
เด็กหญิงแสงออน   ลุงทุน SAENGON   LUNGTOON  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง คณิตประถม
161
เด็กชายโภไคย    โภคาทรัพย์ POKAI   POKASUP  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณิตประถม
162
เด็กหญิงโสภิตนภา   ต๋าฝั้น SOPHITNAPHA   TAFAN  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณิตประถม