รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน คู่ขนาด A1 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
1
เด็กชายกรภาวิศ   บัณฑิตสาธิสรรค์ KORNPHAWIS   BUNDITSATHISAN  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกฤติน   ปรีชาชัยสุรัตน์ KRITTIN   PRECHACHAISURAT  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายชินพัทธ์   นิธิพรศรี CHINNAPAT   NITIPORNSRI  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงณัฐพร   วิชยพงศ์กุล NATTAPORN   WITCHAYAPONGKUL  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงธัญธร   วงษ์วานิช THANYATHORN   VONGVANICH  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงธัญพร   ขาวพลัด THANYAPORN   KHAWPLAD  โรงเรียนสตรีวิทยา คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายธีรทัศน์   อุฬารพาณิชกุล TEERATAT   URANPANICHAKUL  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายธีรภัค   โกมลมณี THEERAPAK   GOMOLMANEE  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายนนท์   นัครา NON   NAKKARA  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายนนท์ปวิธ   สุริยานุสรณ์ NONPAWIT   SURIYANUSORN  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายนรบดี   วัชรปรีชานนท์ NARABODE   WATCHARAPREECHANON  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายนราวิชญ์   ภู่วโรดม NARAWICH   POOVARODOM  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงปภาวี   เจียรเกียรติ PAPHAWEE   CHIARAKIAT  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายปรมัตถ์   สมุทรสินธุ์ PARAMUTH    SAMUTHRSINDH  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายปาณัสม์   จินดานุวัฒน์ PANAT   CHINDANUWAT  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายพรรณวรรธ   คำเพ็ง PHUNNAWAT   KHAMPHENG  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายพลกฤต   ล้อประเสริฐกุล POLLAKRIT   LORPRASERTKUL  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายพิเชษฐ   พ่วงรอด PHICHET   PHUANGROT  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายพีรติ   ว่องไว PERATHI   WONGWAI  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายมุฑิราช   ลักษณวิศิษฏ์ MUTIRAJ   LAKSANAWISIT  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายรัชชานนท์   เพชรชู RACHANON   PETCHOO  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงรินนารา   แสงพิสิทธิ์ RINNARA   SANGPISIT  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายวรัชญ์   พาลพ่าย WARAT   PALPAI  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายวิทวัส   ก่อเจริญวัฒน์ WITTHAWAT   KORCHAROENWAT  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงวิภาวี   คุณานพรัตน์ VIPAVEE   KUNANOPPARAT  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายสิรวิชญ์   เอกพงศ์ไพสิฐ SIRAWIT   AEKPONGPAISIT  โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงอริสรา   จิรชัยกิตติ ARISSARA    JIRACHAIKITTI  โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ คณิต ม.ต้น