รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน คู่ขนาด A1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
1
เด็กชายกรพลกฤต   วีระอาชากุล KORNPHOLKRIT   WEERA-ARCHAKUL  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา คณิตประถม
2
เด็กชายก้องกิดากร   แก้วกำเหน็ดพงษ์ KONGKIDAKORN   KAEWKAMNERDPONG  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณิตประถม
3
เด็กชายจิรณัฏฐ์   เวียงเจริญ JIRANAT    WIANGCHAROEN  โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า คณิตประถม
4
เด็กชายชยนันต์   แสนดี CHAYANANT   SANDEE  โรงเรียนราชวินิต คณิตประถม
5
เด็กชายชิน   สุวรรณสิงห์ CHIN   SUWANNASING  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คณิตประถม
6
เด็กหญิงณัฐพร   คุณรัตนาภรณ์ NATTHAPORN   KUNRATTANAPORN  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณิตประถม
7
เด็กชายดุลยพัฒน์   พรพนาวัลย์ DOONYAPAT   PORNPANAWAN  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คณิตประถม
8
เด็กชายตนุภัทร   ตระกูลธงชัย TANUPAT   TRAKULTHONGCHAI  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย คณิตประถม
9
เด็กชายทัตเทพ   หลักเมือง TATTEP   LAKMUANG  โรงเรียนแสงทองวิทยา คณิตประถม
10
เด็กชายธีร์ธวัช   วิรุฬหะรัตน์ TEETAWAT    VIROONHARAT  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณิตประถม
11
เด็กชายปรมัตถ์   เทวานฤมิตรกุล PARAMAT   THAEWANARUMITKUL  โรงเรียนวัดดอนทอง คณิตประถม
12
เด็กชายพชร   อัศวผดุงสิทธิ์ PACHARA   ASSAWAPHADUNGSIT  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คณิตประถม
13
เด็กชายพร้อม   เสริมศักดิ์ศศิธร PROM   SERMSAKSASITHORN  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม
14
เด็กชายพัชรพล   นวเลิศปัญญา PATCHARAPON   NAWALERTPANYA  โรงเรียนธิดาแม่พระ คณิตประถม
15
เด็กชายพัสกร   อู่กาญจนกิตติ PHATSAKORN   UKANCHANAKITTI  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม
16
เด็กชายพิชญุตม์   จีระธวัชชัย PITCHAYUT   JERATHAWATCHAI  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิตประถม
17
เด็กชายภัครินทร์   ลีไตรรงค์ PAKARIN   LEETRAIRONG  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณิตประถม
18
เด็กชายภาวัต   งามภูพันธ์ PAWAT   NGAMPHOOPHUNT  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี คณิตประถม
19
เด็กชายภูวรัตน์   นาคจันทึก PUWARAT   NARKJANTHUK  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม
20
เด็กชายรชต   รัตนกิจ RATCHATA   RATTANAKIT  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คณิตประถม
21
เด็กชายรวิภาส   ภาณุเจต RAWIPAS   PANUJET  โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง คณิตประถม
22
เด็กชายวรวัฒน์   รุ่งอร่ามศิลป์ WORRAWAT   RUNGARAMSIN  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณิตประถม
23
เด็กชายวริทธิ์   วิริยประสิทธิ์ชัย WARIT   WIRIYAPRASITCHAI  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร คณิตประถม
24
เด็กชายวสวัตติ์   ระวังวงศ์ VASAWAT   RAWANGWONG  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิตประถม
25
เด็กชายศรัณยู   ทองจรัส SARUNYU   THONGJARAST  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม
26
เด็กชายศิทธา   ตันติกุล SITTA   TANTIKUL  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิตประถม
27
เด็กชายศิษฎา   นาคเลื่อน SITSADA   NAKLUAN  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม
28
เด็กชายอติกันต์   หวลเจริญทนต์ ATIGUNT   HUALCHAROENTHON  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม
29
เด็กหญิงเจณิตา   ไม้งาม JENITA   MAI-NGAM  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ คณิตประถม
30
เด็กหญิงเปมิกา   เสนะวีณิน PEMIKAR   SANAVEENIN  โรงเรียนอุดมศึกษา คณิตประถม
31
เด็กหญิงแพรวพรรณ   ลี่ดำรงวัฒนากุล PRAEWPHAN   LEEDAMRONGWATTANAKUL  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม