เม.ย. 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก SMO 2018 มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย
เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561
Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018)
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
………………………………………………….

ลำดับที่                           ชื่อ – สกุล                              โรงเรียน
1                    นายกมลชัย  สิริพิพัฒน์เจริญ             เตรียมอุดมศึกษา
2                   นายจิรายุส จินาพงษ์                           กำเนิดวิทย์
3                   นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์      เตรียมอุดมศึกษา
4                   นายณฐนน เทิดไพรสันต์                   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
5                   นายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์              กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6                   นายธนา สมศิริวัฒนา                         สวนกุหลาบวิทยาลัย
7                    นายธีระชัย แซ่ตั้ง                               มหิดลวิทยานุสรณ์
8                   นายนญ  กังวานธีรวัฒน์                     เตรียมอุดมศึกษา
9                   นายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล          กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
10                 นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล           เตรียมอุดมศึกษา
11                  นายพรพิพัฒน์ กิตติสุภาพ                 เตรียมอุดมศึกษา
12                 นายพลกฤต ล้อประเสริฐกุล              กำเนิดวิทย์
13                 นายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์                     เตรียมอุดมศึกษา
14                 นายภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล                  เตรียมอุดมศึกษา
15                 นางสาวรินนารา แสงพิสิทธิ์               เตรียมอุดมศึกษา
16                 นายวิทวัส ก่อเจริญวัฒน์                    เตรียมอุดมศึกษา
17                 นายศุภกฤต คชสาร                            กำเนิดวิทย์
18                 นายอธิบดี จำปาเทศ                          กำเนิดวิทย์
19                 นายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข               กำเนิดวิทย์

หมายเหตุ :
การเตรียมตัวในวันสอบ
1. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ในการสอบให้พร้อม เช่น ปากกา, ดินสอ, น้ำยาลบคำผิด เป็นต้น

มี.ค. 29

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561 (SMO 2018)

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561
Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018) 

 

****************************************

*** ด่วน !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 18.00 น.

 

รายละเอียดการรับสมัคร <<< DOWNLOAD >>>

กำหนดการ <<< DOWNLOAD >>>

หนังสือแจ้งเขตประถมศึกษา <<< DOWNLOAD >>>

หนังสือแจ้งเขตมัธยมศึกษา <<< DOWNLOAD >>>

 

ส่งใบสมัครคลิ๊ก !!

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

มี.ค. 27

ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)

 

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)   (เพิ่มเติม)
1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)   (เพิ่มเติม)
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)

มี.ค. 21

ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)
(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท)

4. กรุณาตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.

ตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มฯ คลิ๊ก!!


** กรณี นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าค่ายในเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ **

5.แบบประวัตินักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประวัตินักเรียน)

หมายเหตุ  ส่งประวัตินักเรียนในวันรายงานตัวเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯ วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

6.อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมมาในการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯ
– อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, ไม้บรรทัด
– สมุดจด 1 เล่ม
– สีไม้ 1 กล่อง
– กรรไกร 1 อัน
– ยาประจำตัว
– เครื่องแต่งกายในกิจกรรมนันทนาการ ธีม “Cowboy Night” เช่น เสื้อผ้า, หมวก, รองเท้า, ผ้าพันคอ (ตามที่มี)
– วันแรกและวันสุดท้ายในการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯนักเรียนใส่ชุดนักเรียน สำหรับวันอื่น ๆ นักเรียนใส่ชุดสุภาพและรองเท้าสุภาพ

ม.ค. 19

พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.  โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2. จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้
ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร

 

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

พ.ย. 13

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ITMO 2017 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด!! นักเรียนไทยไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ คว้า 27 รางวัล  รวม 53 เหรียญ

               เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. พร้อมคณะอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ  ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้เดินทางมารอต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ คณะตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 คน ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษา International teenager Mathematics Olympiad ( ITMO2017 ) ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  และสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ และ 1 เกียรติบัตร  ใน 3 ประเภทรางวัล โดยแบ่งเป็นประเภท บุคคล ได้รับรางวัลรวม 16 รางวัล 16 เหรียญ  แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 7 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ  ประเภทกลุ่มบุคคล  ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ  แบ่งเป็นเหรียญทอง 8 เหรียญ  เหรียญเงิน  4 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ  และประเภททีม ได้คะแนนรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทองจำนวน  4 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 2 เหรียญ นอกจากนี้นักเรียนไทยทีม D ยังได้คะแนน Grand  Overll สูงเป็นอันดับ 1จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  43 ทีม 16 ประเทศ และสุดยอด 2 นักเรียนไทยที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  Perfect  Score  รวมทั้งรางวัลการแข่งขัน Puzzte Challenge อันดับ 6 และอันดับ  8  ซึ้งสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ด้วยสายการบินฟิลิปปินส์  เที่ยวบิน  PR 730

นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้  สพฐ.ได้ทำการคัดเลือกและส่งตัวแทนนักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม 16 คน ผลปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล ได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคลได้รางวัลรวม 16 รางวัล แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 7 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัลและรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 1 รางวัล/  ประเภททีมๆละ4 คนได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 1 รางวัล 4 เหรียญเงิน 1 รางวัล  และเหรียญทองแดง 2 รางวัล / ประเภทกลุ่มบุคคลได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล จำนวน 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 2 รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล และเหรียญทองแดงอีก 1 รางวัล

 

พ.ย. 02

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ (IMSO 2017,ITMO2017)

แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 (IMSO 2017) (ITMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560
International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2017 (IMSO 2017)
ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง *** ดาวน์โหลดทีนี่***
—————————————————————————————————————————–

แจ้ง !! กำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ITMO 2017)

                 ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                                International Teenagers Mathematics Olympiad 2017 (ITMO 2017)

   ระหว่างวันที่  7 – 13  พฤศจิกายน  2560   

ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

**********************

*** กำหนดการเดินทาง   >> ดาวน์โหลด ที่นี่ <<

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

ต.ค. 24

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
นักเรียนสาย 1 , นักเรียนสาย 2 , นักเรียนสาย 3 ต้องสมัครผ่านโรงเรียนเท่า
นั้น

ต.ค. 23

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขัน

เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
นักเรียนสามารถสมัครสอบเข้าแข่งขัน ได้โดยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสมัครสอบให้กับคุณครู ที่โรงเรียนของนักเรียน
ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ จากเมนูด้านขาวมือ

» Newer posts