ก.ย. 04

ประกาศ “หนังสือแจ้งการเดินทางไปแข่งขัน IMSO 2018”

ประกาศ “หนังสือแจ้งการเดินทางไปแข่งขัน IMSO 2018”

******************************

หนังสือแจ้งเขต สพป.  <<< DOWNLOAD >>>
หนังสือแจ้งเขต สพม.  <<< DOWNLOAD >>>
กำหนดการเดินทาง      <<< DOWNLOAD >>>
รายชื่อตัวแทนนักเรียน   <<< DOWNLOAD >>>

ส.ค. 28

ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายอบรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายอบรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดกำหนดการ  <<< คลิ๊ก >>> 

ส.ค. 16

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเขต  <<< คลิ๊ก >>> 
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน  <<< คลิ๊ก >>> 
ดาวน์โหลดกำหนดการ  <<< คลิ๊ก >>> 
ดาวน์โหลดแผนที่  <<< คลิ๊ก >>> 

 

*******************************************

ก.ค. 26

ประกาศ!!! ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018

ประกาศ!!! ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 รบกวนส่งสำเนา Passport มาที่
E-Mail >>> imcresponse@hotmail.com  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

********************************

ก.ค. 26

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน คลิ๊ก!!!
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิ๊ก!!!
ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊ก!!!

หมายเหตุ :
1. นักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
แจ้งความประสงค์เข้าพักวันที่ 5 กันยายน 2561 คลิ๊ก!!!
2. การแต่งกายของนักเรียนวันพิธีเปิด – พิธีปิด ชุดนักเรียน วันธรรมดาชุดสุภาพ สวมรองเท้าผ้าใบหรือหุ้มส้น
3. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ ยาประจำตัว เนื่องจากห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม

ประกาศขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2561
โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ได้แก่

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน คลิ๊ก!!!
ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก!!!

***********************

ก.ค. 13

ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 ต้องนำมาส่งในวันอบรม

ประกาศ !!! เอกสารที่ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 ต้องนำมาส่งในวันอบรม 
วันที่ 22 สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  ดังนี้

****************************

 1. Passport เล่มจริง ถ้ามีเล่มเก่านำมาด้วย
2. รูปถ่าย (ตามตัวอย่างเท่านั้น!)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาถูกต้อง
7. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกโดย เขต / อำเภอ  (ทั้งพ่อและแม่ต้องไปเซนต์ชื่อยินยอมที่เขต / อำเภอ ทั้ง 2 คน)
8. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ตัวอย่างรูปถ่าย

มิ.ย. 28

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

        การสำรวจความต้องการ
การเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

*********************************

         สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก  และได้คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

          ในการนี้  สพฐ. จะจัดค่ายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
(วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ   นักเรียน สพฐ. จำนวน 76 คน  (รายชื่อดังแนบ)  ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี  และขอให้นักเรียนแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ส่งแบบตอบรับ  <<< คลิก >>>

 

*** หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   โทร. 02-288-5881

 

*********************************

มิ.ย. 27

ประกาศ !!! เปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการแข่งขัน BIMC 2018 และ PMWC 2018

รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปแข่งขัน   <<< DOWNLOAD >>>

 

***************************************************

มิ.ย. 13

ประกาศ !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018

กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018
ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร   >>> DOWNLOAD <<<

 

*** แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขัน IMSO 2018  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561
ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

*************************

พ.ค. 28

แจ้ง !!! เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียนในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

1.  การแต่งกายของนักเรียน ให้ใส่ชุดนักเรียนในวันรายงานตัว และวันเดินทางกลับ / ชุดสุภาพ (วันธรรมดา) / เสื้อคลุมกันหนาว ระหว่างการอบรม
2. ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
3. อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
4. กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว ให้นำยามาด้วย

****************************************

Older posts «