มิ.ย. 13

ประกาศ !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018

กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแข่งขัน IMSO 2018
ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร   >>> DOWNLOAD <<<

 

*** แจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขัน IMSO 2018  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561
ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

*************************

พ.ค. 28

แจ้ง !!! เรื่องการเตรียมตัวของนักเรียนในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

1.  การแต่งกายของนักเรียน ให้ใส่ชุดนักเรียนในวันรายงานตัว และวันเดินทางกลับ / ชุดสุภาพ (วันธรรมดา) / เสื้อคลุมกันหนาว ระหว่างการอบรม
2. ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
3. อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
4. กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว ให้นำยามาด้วย

****************************************

พ.ค. 23

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทาง  วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี
พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบค่าย)    ดาวน์โหลด

2. กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมนักเรียน
ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
2.1 กำหนดการอบรม   PMWC 2018   และ   BIMC 2018    ระหว่างวันที่  1 – 5  มิ.ย. 2561      ดาวน์โหลด
2.2 กำหนดการอบรม    SMO 2018    ระหว่างวันที่  13 – 17  มิ.ย. 2561     ดาวน์โหลด
2.3 กำหนดการอบรม    IMSO 2018   ระหว่างวันที่  26 – 30  ก.ย. 2561     ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี)

3. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมฯ  >> คลิก <<      *** กรุณาตอบรับการอบรมและเข้าร่วมการแข่งขัน  ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา  16.30 น.

หมายเหตุ >> ผู้แทนนักเรียนไทยการแข่งขัน BIMC 2018 กรุณาส่งสำเนา Passport มาที่ E-Mail  imcresponse@hotmail.com    *** ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

4. กำหนดการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
4.1  การแข่งขัน    BIMC  2018   ระหว่างวันที่  30 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2561    ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย
4.2 การแข่งขัน    PMWC  2018   ระหว่างวันที่  16 – 20 ก.ค. 2561    ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.3 การแข่งขัน    SMO  2018   ระหว่างวันที่  28 ก.ค. – 2 ส.ค.  2561    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.4 การแข่งขัน    IMSO  2018   เดือนพฤศจิกายน  2561    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.5 การแข่งขัน    HOMC  2019  เดือนมีนาคม  2562    ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

5. เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
5.1 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน BIMC 2018 ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ EMS มาที่
คุณวาสนา  เกตุสุวรรณ
บริษัทวันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์
เลขที่ 170/28 ซอยสวนพูล (ซอยพระพินิช) ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

*** กรุณานำส่งภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เอกสารที่ใช้ยื่น VISA บัลแกเรีย    >> คลิก <<

*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร VISA  กรุณาติดต่อคุณวาสนา โทร 02-6794308

5.2 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน PMWC 2018 นำพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
มาส่งในวันอบรม วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

5.3 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน SMO 2018 นำเอกสารมาส่งในวันอบรม วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

– หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ ประสานกับทาง อำเภอ / เขต ฉบับภาษาไทย
– หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว* 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 ใบ (ไม่ใช้รูปprint เอง)
– หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (โรงเรียนปัจจุบัน)
– สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– บัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ผู้ปกครอง
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– ทะเบียนสมรส สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.4 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 นำเอกสารมาส่งในวันอบรม วันที่ 26 กันยายน  2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

– หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ ประสานกับทาง อำเภอ / เขต ฉบับภาษาไทย
– หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว* 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จำนวน 2 ใบ (ไม่ใช้รูปprint เอง)
– หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (โรงเรียนปัจจุบัน)
– สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– บัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาถูกต้อง

ผู้ปกครอง
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– ทะเบียนสมรส สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
– การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.5 ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IMSO 2018 และ HOMC 2019 ทาง สพฐ. จะแจ้งกำหนดการเดินทาง
และเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางอีกครั้ง

 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
 โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884     โทรสาร 02 281 5216

พ.ค. 08

พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

เม.ย. 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก SMO 2018 มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย
เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561
Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018)
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
………………………………………………….

ลำดับที่                           ชื่อ – สกุล                              โรงเรียน
1                    นายกมลชัย  สิริพิพัฒน์เจริญ             เตรียมอุดมศึกษา
2                   นายจิรายุส จินาพงษ์                           กำเนิดวิทย์
3                   นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์      เตรียมอุดมศึกษา
4                   นายณฐนน เทิดไพรสันต์                   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
5                   นายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์              กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6                   นายธนา สมศิริวัฒนา                         สวนกุหลาบวิทยาลัย
7                    นายธีระชัย แซ่ตั้ง                               มหิดลวิทยานุสรณ์
8                   นายนญ  กังวานธีรวัฒน์                     เตรียมอุดมศึกษา
9                   นายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล          กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
10                 นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล           เตรียมอุดมศึกษา
11                  นายพรพิพัฒน์ กิตติสุภาพ                 เตรียมอุดมศึกษา
12                 นายพลกฤต ล้อประเสริฐกุล              กำเนิดวิทย์
13                 นายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์                     เตรียมอุดมศึกษา
14                 นายภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล                  เตรียมอุดมศึกษา
15                 นางสาวรินนารา แสงพิสิทธิ์               เตรียมอุดมศึกษา
16                 นายวิทวัส ก่อเจริญวัฒน์                    เตรียมอุดมศึกษา
17                 นายศุภกฤต คชสาร                            กำเนิดวิทย์
18                 นายอธิบดี จำปาเทศ                          กำเนิดวิทย์
19                 นายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข               กำเนิดวิทย์

หมายเหตุ :
การเตรียมตัวในวันสอบ
1. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ในการสอบให้พร้อม เช่น ปากกา, ดินสอ, น้ำยาลบคำผิด เป็นต้น

มี.ค. 29

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561 (SMO 2018)

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2561
Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018) 

 

****************************************

*** ด่วน !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 18.00 น.

 

รายละเอียดการรับสมัคร <<< DOWNLOAD >>>

กำหนดการ <<< DOWNLOAD >>>

หนังสือแจ้งเขตประถมศึกษา <<< DOWNLOAD >>>

หนังสือแจ้งเขตมัธยมศึกษา <<< DOWNLOAD >>>

 

ส่งใบสมัครคลิ๊ก !!

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

มี.ค. 27

ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)

 

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)   (เพิ่มเติม)
1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)   (เพิ่มเติม)
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)

มี.ค. 21

ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)
(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท)

4. กรุณาตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.

ตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มฯ คลิ๊ก!!


** กรณี นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าค่ายในเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ **

5.แบบประวัตินักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประวัตินักเรียน)

หมายเหตุ  ส่งประวัตินักเรียนในวันรายงานตัวเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯ วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

6.อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมมาในการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯ
– อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, ไม้บรรทัด
– สมุดจด 1 เล่ม
– สีไม้ 1 กล่อง
– กรรไกร 1 อัน
– ยาประจำตัว
– เครื่องแต่งกายในกิจกรรมนันทนาการ ธีม “Cowboy Night” เช่น เสื้อผ้า, หมวก, รองเท้า, ผ้าพันคอ (ตามที่มี)
– วันแรกและวันสุดท้ายในการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯนักเรียนใส่ชุดนักเรียน สำหรับวันอื่น ๆ นักเรียนใส่ชุดสุภาพและรองเท้าสุภาพ

ม.ค. 19

พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.  โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2. จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้
ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร

 

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

พ.ย. 13

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ITMO 2017 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด!! นักเรียนไทยไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ คว้า 27 รางวัล  รวม 53 เหรียญ

               เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. พร้อมคณะอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ  ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้เดินทางมารอต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ คณะตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 คน ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษา International teenager Mathematics Olympiad ( ITMO2017 ) ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  และสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ และ 1 เกียรติบัตร  ใน 3 ประเภทรางวัล โดยแบ่งเป็นประเภท บุคคล ได้รับรางวัลรวม 16 รางวัล 16 เหรียญ  แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 7 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ  ประเภทกลุ่มบุคคล  ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ  แบ่งเป็นเหรียญทอง 8 เหรียญ  เหรียญเงิน  4 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ  และประเภททีม ได้คะแนนรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทองจำนวน  4 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 2 เหรียญ นอกจากนี้นักเรียนไทยทีม D ยังได้คะแนน Grand  Overll สูงเป็นอันดับ 1จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  43 ทีม 16 ประเทศ และสุดยอด 2 นักเรียนไทยที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  Perfect  Score  รวมทั้งรางวัลการแข่งขัน Puzzte Challenge อันดับ 6 และอันดับ  8  ซึ้งสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ด้วยสายการบินฟิลิปปินส์  เที่ยวบิน  PR 730

นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้  สพฐ.ได้ทำการคัดเลือกและส่งตัวแทนนักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม 16 คน ผลปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล ได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคลได้รางวัลรวม 16 รางวัล แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 7 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัลและรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 1 รางวัล/  ประเภททีมๆละ4 คนได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 1 รางวัล 4 เหรียญเงิน 1 รางวัล  และเหรียญทองแดง 2 รางวัล / ประเภทกลุ่มบุคคลได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล จำนวน 16 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 2 รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล และเหรียญทองแดงอีก 1 รางวัล

 

Older posts «