ต.ค. 18

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัคร การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
โดยโรงเรียนสมัครให้นักเรียนตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561
ทาง www.obecimso.net

*************************

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ปฏิทินการแข่งขัน          <<< DOWNLOAD >>>
เอกสารประชาสัมพันธ์    <<< DOWNLOAD >>>

*** หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทุกคนเข้าสอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

การแข่งขัน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

ต.ค. 09

แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IJSO 2019 / IESO 2019

มูลนิธิ สอวน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน IJSO 2019 / IESO 2019
ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

***************************

เวทีการแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (IJSO)

2. การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13 (IESO)

3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.posn.or.th / www.ipst.ac.th

 

**********************

พ.ค. 08

พิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ ปี 2561

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ม.ค. 19

พิมพ์เกียรติบัตร รอบแรก

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.  โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2. จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้
ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร

 

พิมพ์ชื่อโรงเรียน