ต.ค. 12

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

5100651.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้งนี้ ต้องผ่านการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1.2.1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.2.2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.2.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ต.ค. 11

ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

logo4
ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.
  2. ประกาศ สพฐ.
  3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ
  4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ
  5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น.
ทาง e – mail : imcresponse@hotmail.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884
โทรสาร 02 281 5216

» Newer posts