Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 12, 2016

Latest posts

  1. การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2560 — เมษายน 20, 2017
  2. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ — เมษายน 4, 2017
  3. เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560 — กุมภาพันธ์ 14, 2017
  4. แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 — มกราคม 26, 2017
  5. หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2560 — มกราคม 19, 2017

Most commented posts

  1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน — 1 comment

Author's posts listings

เม.ย. 20

การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2560

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ นักเรียนที่ได้รับรางวัลใ …

Continue reading »

เม.ย. 04

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. …

Continue reading »

ก.พ. 14

เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2560

aaa11

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภ …

Continue reading »

ม.ค. 26

แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ร …

Continue reading »

ม.ค. 19

หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2560

หนังสือจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการฯ จุดเน้น 6 ยุทธศาส …

Continue reading »

ม.ค. 14

สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำป …

Continue reading »

ธ.ค. 01

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป …

Continue reading »

พ.ย. 29

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ …

Continue reading »

พ.ย. 15

การสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

98

สำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กรุณาติด …

Continue reading »

ต.ค. 12

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

510065

1.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข …

Continue reading »

Older posts «