Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 12, 2016

Latest posts

  1. สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2 — มกราคม 14, 2017
  2. แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 — ธันวาคม 1, 2016
  3. สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 — พฤศจิกายน 29, 2016
  4. การสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน — พฤศจิกายน 15, 2016
  5. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน — ตุลาคม 12, 2016

Most commented posts

  1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน — 1 comment

Author's posts listings

ม.ค. 14

สำหรับนักเรียนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสังกัดสพม.1-2

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำป …

Continue reading »

ธ.ค. 01

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป …

Continue reading »

พ.ย. 29

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ …

Continue reading »

พ.ย. 15

การสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

98

สำหรับโรงเรียนที่ไม่มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กรุณาติด …

Continue reading »

ต.ค. 12

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

510065

1.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข …

Continue reading »

ต.ค. 11

ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

logo4

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลก …

Continue reading »