พ.ค. 01

การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2559

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

เม.ย. 22

การเตรียมอุปกรณ์เข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 23-27 เมษายน 2559 เตรียมวงเวียน จำนวน 1 ชิ้น เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมภายในค่าย

เม.ย. 05

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
1.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ) มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
3.1) รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2559
3.2) รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559
3.3) รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

5. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

 

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนที่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ***

มี.ค. 01

การเตรียมอุปกรณ์การสอบ รอบสอง ระดับประเทศ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

a_2b_pencil_by_tolozine-d52o5orๅการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 นี้ เป็นการตรวจข้อสอบโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในการสอบในวันดังกล่าว ดังนี้

 1. ดินสอดำ 2B
 2. ยางลบดินสอ
 3. ปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำ

พ.ค. 01

การพิมพ์เกียรติบัตรรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

cardการพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2.จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

 

มี.ค. 11

หนังสือโอนเงิน รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559

หนังสือโอนเงิน รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559

***************************

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

มี.ค. 07

แนวทางการดำเนินงานจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รองสอบ ระดับประเทศ) วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

แนวทางการดำเนินงานจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
(รอบสอง ระดับประเทศ)
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

**********

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

มี.ค. 04

เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2559

cardการพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2.จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

 

ก.พ. 24

ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบแข่งขันรอบสอง

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ระดับประเทศ
ได้ที่ เมนูด้านข้าง พิมพ์บัตรประจำตัว รอบสอง 

ก.พ. 24

แนวปฏิบัติการสอบ ของศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ระดับประเทศ
ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานคร

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ทุกวิชา
  ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
  2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบจึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
  3.  นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
  ทาง www.obecimso.net
 2. นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
 3. นักเรียนรายงานตัวเข้าสอบในห้องสอบเวลา 08.30 น.
 4. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบด้วย
 5. ประกาศผลการสอบรอบระดับประเทศ วันที่ 8 เมษายน 2559 ทางเว็บไซต์
     www.obecimso.net หรือ www.imso.go.th โดยคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลจำนวน
  ร้อยละ 12 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจำแนกเป็นรายวิชาเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุด
  จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชยในอัตราส่วน1:2:3:4
  8.  นักเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล ได้จากระบบออนไลน์ ที่ www.obecimso.net
  ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559
  9. ติดต่อสอบถามการเดินทางไปสนามสอบโรงเรียนราชวินิต โทร. 0 2 2812156

Older posts «