ก.ค. 28

เปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัวการเตรียมความพร้อม TIMC 2016

เรียนท่านผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียนไทยการแข่งขัน TIMC 2016

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการรายงานตัวการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559 (TIMC 2016) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต้น
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น.

 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

Map_MOE1

 

ก.ค. 12

การเตรียมความพร้อมสำหรับตัวแทนนักเรียนไทย การแข่งขัน TIMC 2016

ประกาศ

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนนักเรียนไทย
เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559 (TIMC 2016)
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต้น

                 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ
ผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559 (TIMC 2016) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนและซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมการแข่งขัน TIMC 2016 ของผู้แทนนักเรียนไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต้น  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว   กรุงเทพมหานคร

                 จึงขอให้ผู้แทนนักเรียนไทยการแข่งขัน TIMC 2016 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เวลา 16.00 ทาง email : imcresponse@hotmail.com เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนนักเรียนไทย
ดังกล่าว
เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 1. แบบตอบรับ
 2. กำหนดการ

ก.ค. 04

เว็บ TIMC 2016

เว็บไซต์ ในการจัดงาน
Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016

banner-Eng_700

คลิกที่ banner ข้างต้น

ก.ค. 04

ประชาสัมพันธ์ “เวทีคู่ขนาน TIMC 2016”

ประชาสัมพันธ์    

การรับสมัคร การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
(Thailand International Mathematics Competition 2016)

“เวทีคู่ขนาน TIMC 2016” 

กำหนดการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

กำหนดการสอบแข่งขัน

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ    พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

ก.ค. 03

กำหนดการเดินทางไปแข่งขัน PMWC 2016 และ SMO 2016

ประกาศ

กำหนดการเดินทางไปแข่งขัน PMWC 2016 และ SMO 2016 ดังนี้

 1. กำหนดการเดินทางการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก  ระดับประถมศึกษา
  Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest (PMWC 2016) คลิ๊กที่นี่
 2. กำหนดการเดินทางการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13)
  The China Southeast Mathematics Olympiad (SMO 2016) คลิ๊กที่นี่

พ.ค. 28

การเปลี่ยนแปลง email ในการตอบรับเข้าร่วมการอบรม

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

 

เนื่องจาก email : imcresponse@yahoo.com ซึ่งใช้สำหรับตอบรับการเข้าร่วมการอบรมเสริมประสบการณ์ฯ ของนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ติดปัญหาขัดข้องบางประการ ไม่สามารถ
ใช้งานได้ ทางโครงการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลง email สำหรับการตอบรับเข้าอบรม ฯ ใหม่ ได้แก่  imcresponse@hotmail.com และขอให้ผู้ปกครองที่ส่ง email ตอบรับมาแต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากโครงการ กรุณาส่งแบบตอบรับมาใหม่ที่ email ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับท่านผู้ปกครองที่ส่ง email มาและได้รับ email ตอบกลับแล้ว ทางโครงการได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องส่งมาใหม่อีกครั้ง

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขออภัยมา ณ โอกาสนี้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ค. 26

ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

               สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.
 2. ประกาศ สพฐ.
 3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ
 4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ
 5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ
หมายเหตุ    กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559   เวลา 16.30 น.
ทาง e – mail : imcresponse@hotmail.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884

โทรสาร 02 281 5216

พ.ค. 01

การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2559

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

เม.ย. 22

การเตรียมอุปกรณ์เข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 23-27 เมษายน 2559 เตรียมวงเวียน จำนวน 1 ชิ้น เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมภายในค่าย

เม.ย. 05

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
1.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ) มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
3.1) รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2559
3.2) รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559
3.3) รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

5. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

 

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนที่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ***

มี.ค. 01

การเตรียมอุปกรณ์การสอบ รอบสอง ระดับประเทศ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

a_2b_pencil_by_tolozine-d52o5orๅการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 นี้ เป็นการตรวจข้อสอบโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในการสอบในวันดังกล่าว ดังนี้

 1. ดินสอดำ 2B
 2. ยางลบดินสอ
 3. ปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำ

ก.ย. 15

สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเข้าค่ายฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (WIZMIC 2016 / IMSO 2016)

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเข้มทางวิชาการ ของ สพฐ.

 1. กำหนดการเข้าค่ายฯ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  (WIZMIC 2016 / IMSO 2016) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2559
  ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
  >> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<
 1. การเข้าค่ายฯ นักเรียนเตรียมการดังนี้
  2.1 การแต่งกาย ชุดนักเรียนวันรายงานตัว และ วันเดินทางกลับ /ชุดสุภาพ
  เสื้อกันหนาวระหว่างการอบรม
  2.2  ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
  2.3 อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอบ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
  2.4 กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว นำยามาด้วย และแจ้งคณะ สพฐ. ทราบ
 1. เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้นักเรียน แลกผู้ปกครอง ในวันเข้ารับการอบรม
เวทีการแข่งขัน เอกสาร
WIZMIC  2016 อินเดีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ
ฉบับภาษาอังกฤษ  (ดำเนินการขอหนังสือรับรองที่อำเภอ/เขต)

2  แบบ Letter of Consent    >> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<

3. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว  2 ใบ พื้นหลังขาว  (ไม่ใช้รูปที่ปริ้นเอง)

5. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โรงเรียนปัจจุบัน

6. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ

7. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ

8. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล  สำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

9. สำเนาบัตรประชาชน บิดา และ มารดา พร้อมสำเนาถูกต้อง

IMSO 2016  อินโดนีเซีย

หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

********************************

 

พ.ค. 01

การพิมพ์เกียรติบัตรรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

cardการพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2.จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

 

Older posts «