ต.ค. 25

สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016 (IMSO 2016)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา
ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016 (IMSO 2016)
ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2559
ณ เมืองตาเงอรัง จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

……………………………..

1.สถานที่นัดหมาย คณะนักเรียนและครูทุกท่าน รายงานตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 5.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 433

 

>>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<

 

2.วันเดินทางไป-กลับ / วันสอบแข่งขัน / วันประกาศผลการแข่งขัน นักเรียนแต่งชุดนักเรียน สูทสีเข้ม

3.ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดสุภาพ

4.เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว

– แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน / สบู่

– ยาประจำตัว

– ร่ม / เสื้อกันฝน

– ฯลฯ

พ.ค. 26

ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

               สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.
 2. ประกาศ สพฐ.
 3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ
 4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ
 5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ
หมายเหตุ    กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559   เวลา 16.30 น.
ทาง e – mail : imcresponse@hotmail.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884

โทรสาร 02 281 5216

พ.ค. 01

การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2559

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

เม.ย. 05

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
1.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ) มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
3.1) รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2559
3.2) รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559
3.3) รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

5. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

 

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนที่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ***

ต.ค. 07

สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizards at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 2016)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา

 ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา
Wizards at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 2016)
ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2559 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย
 …………………………….. 

 1. 1. สถานที่นัดหมาย คณะนักเรียนและครูทุกท่าน รายงานตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 5.00 น.  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ W16-W19 ประตู 10 สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333 

  >>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<

 1. วันเดินทางไป-กลับ / วันสอบแข่งขัน นักเรียนแต่งชุดนักเรียน สูทสีเข้ม
 2. ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดสุภาพ
 3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว (พักค้างที่โรงเรียน)
  – ผ้าขนหนู
  – แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน / สบู่
  – หมวก / ร่ม
  – ยาประจำตัว
  – ฯลฯ

 

มี.ค. 04

เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2559

cardการพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2.จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์ชื่อโรงเรียน