มิ.ย. 09

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

และการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รุ่นที่ 1 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา (PMWC 2015 / IMC : EMIC 2015)             ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิ.ย. 2558

รุ่นที่ 2 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา   (IMC : WYMIC 2015 / SMO 2015)            ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิ.ย. 2558

รุ่นที่ 3 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา   (IMSO 2015)                  ระหว่างวันที่ 14 – 18 ส.ค. 2558

รุ่นที่ 4 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (AITMO 2015)                                             ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2558

ทั้ง 4 รุ่น เข้าอบรม ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เอกสารแนบ ดังนี้
1. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
3. ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
4. แบบตอบรับการอบรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)
5. กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

*** ส่งแบบตอบรับ และสำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน  2558   เวลา 16.30 น.
ทาง e-mail : i
mc_Thailand@yahoo.com
กรณี  นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์***

เม.ย. 30

การพิมพ์เกียรติบัตร รอบระดับประเทศ ประจำปี 2558

การพิมพ์เกียรติบัตรระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปสามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

เม.ย. 03

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2558
รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2558
รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2558

ทั้งสามรุ่น เข้าค่าย ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เอกสารแนบ ดังนี้
1. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
3. ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

4. ผลการคัดเลือกการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ)
4.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
4.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
4.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

5. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
5.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
5.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
5.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

6. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายจากเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2557 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 64
6.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
6.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
6.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

7. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)
8. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนที่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ***

พ.ย. 18

กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

Design-Thinking-Scheduleการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบทางระบบออนไลน์
วันที่ 14 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนสาย 1 และสาย 2
วันที่ 25 มกราคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
การสอบรอบสอง ระดับประเทศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 14 มีนาคม 2558 สอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 10 เมษายน 2558 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ

มี.ค. 03

แนวทางการดำเนินงาน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสองระดับประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบsuccessสองระดับประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ก.พ. 23

ประชาสัมพันธ์การสอบรอบสอง ระดับประเทศ ของศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กทม.

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สอบ ที่ 05 สพป.กทม. ประกอบด้วย
-สพป.กรุงเทพมหานคร
-สพป.สมุทรปราการ เขต 1
-สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายละเอียดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ

 1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ทุกวิชา
  ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
  2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
  3.  นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
  ทาง www.obecimso.net
 2. นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
 3. นักเรียนรายงานตัวเข้าสอบในห้องสอบเวลา 08.30 น.
 4. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบด้วย

7.  ประกาศผลการสอบรอบระดับประเทศ วันที่ 10 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์
www.imso.go.th ,http://innoobec.org  โดยคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลจำนวน
ร้อยละ 12 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจำแนกเป็นรายวิชาเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุด
จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชยในอัตราส่วน1:2:3:4
8.  นักเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล ได้จากระบบออนไลน์ ที่ www.obecimso.net
ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558
9. ติดต่อสอบถามการเดินทางไปสนามสอบโรงเรียนราชวินิต โทร. 0 2 2812156

ก.พ. 21

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง

card2การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2.จากฟอร์มข้างล่างนี้  สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ก.พ. 01

การพิมพ์เกียรติบัตรรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

cardการพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2.จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

 

ธ.ค. 18

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ขยายผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ของ – สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

– สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

– สพป.อุบลราชธานี เขต 1

– สพม. 23

>>>  ภาพบรรยากาศการขยายผลการใช้โปรแกรม<<<

ธ.ค. 12

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<<

ธ.ค. 02

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง และรอบสามค่ายวิชาการ

Announcementรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง ดังนี้
(ตามคุณสมบัติ ข้อ 1.4.2)
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รายการเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2557
– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
– คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 (สสวท)
– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)
– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ ดังนี้
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
หมายเหตุ :
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสายค่ายวิชาการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2557 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวิชา และระดับชั้นที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันเท่านั้น
3.ตัวสำรองที่ไม่ได้เป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอบสามค่ายวิชาการ

Older posts «