มิ.ย. 15

การพิมพ์เกียรติบัตร รอบประเทศ

การพิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระดับประเทศ)
สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557เป็นต้นไป
สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

 

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

 

พ.ค. 27

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
ดาวโหลดเอกสาร

2.  แบบตอบรับการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียน
ก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานชาติ  ประจำปี พ.ศ. 255
7   ณ  โรงแรมเอสดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร
     ดาวโหลดเอกสาร

3.  กำหนดการอบรม 3 รุ่น
     รุ่น 1   คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา (IMC : WYMIC 2014 / SMO 2014)
                กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน  2557  ดาวโหลดเอกสาร
     รุ่น 2   คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  (PMWC 2014 / IMC : EMIC 2014)
                กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2557  ดาวโหลดเอกสาร
     รุ่น 3   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  (IMSO 2014 / WIZMIC 2014)
                กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2557  ดาวโหลดเอกสาร

4.  ประกาศ สพฐ เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
     ดาวโหลดเอกสาร

5.  หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ ศธ 04008/ว295 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
      เรื่อง ประกาศผลกรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
     ดาวโหลดเอกสาร

6.  หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ ศธ 04008/ว295 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
     เรื่อง ประกาศผลกรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
     ดาวโหลดเอกสาร

หมายเหตุ  กำหนดการอบรมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (PMWC 2014 / IMC : EMIC 2014) 
                 เดิมกำหนดอบรมวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2557
                ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเป็นวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2557

เม.ย. 28

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน เพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน เพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับประเทศ)

1.  ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
(ระดับประเทศ)  รางวัลระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชย ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับประเทศ)  
     ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
     -  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
     -  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
     -  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
     กรณี ชื่อนักเรียน หรือชื่อโรงเรียน ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้ง สนก. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ทางโทรศัพท์ 02 2885884 , 5881
หรือ e-mail : IMC_thailand@Yahoo.com  
หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถแก้ไขรายชื่อนักเรียน
2. การมอบเกียรติบัตรรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับประเทศ) สพฐ. ดำเนินการ ดังนี้
2.1 เกียรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญทอง (เลขาธิการ กพฐ. จะลงนามในเกียรติบัตร) สนก. สพฐ. จะจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อมอบให้กับทางโรงเรียน เฉพาะเกียรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญทอง
2.2 เกียรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญเงินเหรียญทองแดง และชมเชย (รองเลขาธิการ กพฐ. จะลงนามในเกียรติบัตร) สนก.สพฐ. ขอให้ทางโรงเรียน หรือนักเรียนเป็นผู้จัดพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล ได้จากระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.พ. 24

ข่าวจาก ศูนย์สอบที่ 05 สพป.กทม.

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ รอบสอง ระดับประเทศ
ศูนย์สอบที่ 05  สพป.กทม.

 1.  กำหนดสอบแข่งขันฯ รอบสอง ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม  2557  เวลา 09.00  - 12.00 น.

     ทุกวิชา  ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
3.  นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

4.  นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ

5.  นักเรียนรายงานตัวในห้องสอบเวลา 08.30 น.

6.  ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบด้วย

ก.พ. 23

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2.จากฟอร์มข้างล่างนี้  สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ก.พ. 19

ศูนย์สอบ … ดำเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบ ได้แล้ว

โปรแกรมจัดการศูนย์สอบ … สามารถดำเนินการได้แล้ว  หากเขตเครือข่ายรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบ ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ

ก.พ. 16

เลื่อน ! ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ

เลื่อน ! ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ฯ  รอบสอง (ระดับประเทศ) เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ม.ค. 28

การพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียน รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2557เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2.จากฟอร์มข้างล่างนี้  สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้
ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ธ.ค. 13

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2557

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2557

ดาวโหลดเอกสาร

ธ.ค. 12

ระดับโรงเรียน

ระดับโรงเรียน
ปฏิทินการดำเนินงานแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ธันวาคม 2556

- ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ให้นักเรียนทราบ

-  รับรหัส Username และรหัสผ่าน Password จาก สพป./สพม.

เพื่อดำเนินการสมัครทาง online  ที่  www.obecimso.net

ธค.  2556 – 3 มค. 2557

- นักเรียนกรอกใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

- โรงเรียนรวบรวมใบสมัครนักเรียน และกรอกข้อมูลนักเรียน สมัครสอบแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ผ่านระบบ online  (โรงเรียนเก็บใบสมัครนักเรียน)

6 – 10 มกราคม 2557

-ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ( รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จากประกาศของเขตพื้นที่การศึกษา

- แก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ ชื่อสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / วิชาที่สมัคร / สายที่สมัครสอบ)

17  มกราคม 2557 เป็นต้นไป

- ประชาสัมพันธ์สนามสอบ ห้องสอบให้นักเรียนทราบ

- รร. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของนักเรียนรอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

26  มกราคม   2557

กำหนดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 5  กุมภาพันธ์ 2557

- ดูประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

- ดูประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

(รอบแรก ระดับประเทศ)

5  กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

เขตพื้นที่ / รร. พิมพ์เกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ภายใน 14 กุมภาพันธ์  2557

รร.รับรองและยืนยันความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

17 กุมภาพันธ์  2557

ดูประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และห้องสอบแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

25 กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป

พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าสอบ (รอบสอง ระดับประเทศ)

8  มีนาคม 2557

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

10 เมษายน  2557

- ดูประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(รอบสอง ระดับประเทศ)

- ดูประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้ม

เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้

   15 เมษายน  2557

- นักเรียนกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าค่ายวิชาการ

15 มิถุนายน  2557

สพฐ. จัดส่งเกียรติบัตร การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดส่งให้กับโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด

หมายเหตุ   กรณีที่บัตรประจำตัวสอบ หรือเกียรติบัตรการสอบแข่งขัน รอบแรก สูญหาย  นักเรียนสามารถจัดพิมพ์เองได้

 

 

ม.ค. 09

พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล

นักเรียนสามารถพิมพ์ประจำตัวเป็นรายบุคคลได้โดยการค้นหา ชื่อ สกุล และรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรนักเรียนทั้งหมดได้โดยการ login รหัสโรงเรียน ด้านขาวมือ –>

ค้นหา ชื่อนักเรียน เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล